Άρθρο 41 – Υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης δικτυακών υποδομών

1. Οι δράσεις, το φυσικό αντικείμενο των οποίων αφορά στο σχεδιασμό και εγκατάσταση πάσης φύσεως δικτύων και υποδομών σταθερών, ασυρματικών και δορυφορικών επικοινωνιών όπως, ιδίως, των δικτύων οπτικών ινών, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των δικτύων WiFi, των υποδομών έξυπνων πόλεων, των υποδομών για διαδρόμους έξυπνης αυτοματοποιημένης οδήγησης, κ.λπ. καθώς και των εξειδικευμένων δικτύων που λειτουργούν ως διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ, Internet of Things) και που σχεδιάζονται από φορείς του Δημοσίου με σκοπό την ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ελέγχονται ως προς τη συμβατότητά τους με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο.
2. Οι προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΤΤ, ώστε να αξιολογηθούν από αυτή ως προς την εξειδίκευση του φυσικού τους αντικειμένου με στόχο τη διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής αξιοποίησης των πόρων του Δημοσίου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΤΤ, προεγκρίνονται τα τεχνικά δελτία που ετοιμάζουν οι φορείς πρότασης, ως προς τη συμβατότητά τους με το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κατάθεσή τους από την αρμόδια υπηρεσία, πριν την κατάθεσή τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ή την αρμόδια υπηρεσία χρηματοδότησης. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, χωρίς τη διατύπωση αιτιολογημένων παρατηρήσεων επί του περιεχομένου των τεχνικών δελτίων από την αρμόδια για την προέγκριση υπηρεσία της ΓΓΤΤ, τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης θεωρούνται εγκεκριμένα. Σε περίπτωση διατύπωσης αιτιολογημένων παρατηρήσεων επί του περιεχομένου των τεχνικών δελτίων, η προθεσμία έγκρισης ορίζεται σε ένα μήνα από την απάντηση των φορέων πρότασης επί των τελευταίων αιτιολογημένων παρατηρήσεων της αρμόδιας υπηρεσίας, μετά δε την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας τα σχετικά τεχνικά δελτία θεωρούνται εγκεκριμένα.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να εξειδικεύεται ή να τροποποιείται η διαδικασία προέγκρισης που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να καθορίζονται οι λεπτομερείς προδιαγραφές για τον τρόπο σχεδιασμού αντίστοιχων δράσεων.
4. Για την υλοποίηση δράσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όπου φορέας πρότασης είναι η ΓΓΤΤ, δεν απαιτείται η προέγκριση του παρόντος άρθρου, ούτε οι προεγκρίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 4623/2019 με τίτλο “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και επείγοντα ζητήματα». (ΦΕΚ Α’ 134).
5. Η ΓΓΤΤ συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:20 | Στέλιος Α Ζηνέλης

  Για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις εισηγήσεις των επιστημόνων. <>

  Tην 1η Απριλίου 2019 η υπουργός περιβάλλοντος Céline Fremault στις Βρυξέλλες αρνήθηκε να δόση άδεια κινητής τηλεφωνίας 5G και τα σχέδια για αυτή την ανάπτυξη… Η κ. Υπουργός αναφέρει:
  «Δεν μπορώ να καλωσορίσω αυτή την τεχνολογία εάν τα όρια ακτινοβολίας,τα οποία πρέπει να προστατεύουν τον πολίτη, δεν γίνονται σεβαστά, … . Οιάνθρωποι των Βρυξελλών δεν είναι ινδικά χοιρίδια στους οποίους μπορώ να πουλήσω την υγεία τους με το κέρδος.»

  Στην Φλωρεντία, Ιταλίας, Εφαρμόζουν την Αρχή Προφύλαξης, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας 5G(28/3/19)
  Πηγη (Oasi Sana, “Florence brakes on 5G and applies the Precautionary Principle”. 28 March 2019, Βlog from D. Leszczynski : https://oasisana.com/2019/04/05/provoca-danni-al-corpo-firenze-frena-sul-5g-e-applica-il-principio-di-precauzione-approvata-con-voto-quasi-unanime-la-mozione-in-difesa-della-salute-notizia-esclusiva-oasi-sana/)
  Το ίδιο και στην Ρώμη περιοχή ΧΙΙ Μunicipality of Rome ψήφισαν εναντίον της ανάπτυξης κινητής τηλεφωνίας 5G (28/3/19)
  Πηγή (Terra Nuova Italy, “A Municipality of Rome votes against 5G: what will the Giunta do?”, Βlog from D. Leszczynski : https://www.terranuova.it/News/Attualita/Un-Municipio-di-Roma-vota-contro-il-5G-cosa-fara-la-Giunta)

  Μελέτες που αναφέρουν επιδράσεις της ακτινοβολίας 5G
  1) Σε μελέτη η ομάδα Thielensm, Amo αναφέρει
  <>
  Πηγή (Thielensm, Amo et al., Exposure of Insects to Radio-Frequench Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz, Scientific Reports 8, # 3924, 02 March 2018)

  2) Η ομάδα Habouzit, Denis αναφέρει
  <>
  Πηγή (Habouzit, Denis et al., Transcriptone Analysis Reveals the Contribution of Thermal and the specific Effects in Cellular Response to Millimeter Wave Exposurem PLOS ONE, October 10, 2014)

  3) O Dariusz Lesczynski αναφέρει για της επιδράσεις της 5G στα μικρόβια (δέρμα & αλλού), ως προς την παρεμπόδιση της ανάπτυξης βακτηρίων από την συχνότητα 53 GHz, την παρεμπόδιση της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας των βακτηρίων από την συχνότητα 70 GHz, τις επιπτώσεις στις μεταβολικές οδούς στα βακτήρια από την συχνότητα 53 GHz και τις επιπτώσεις στη δομή στο βακτηριακό γονιδίωμα κλπ.
  Πηγή (• από την διαφάνεια του Dariusz Lesczynski Dariusz Leszczynski, mm-W @ AOCRP-5, Melbourne, Australia, May 22, 2018)
  Eπίσης αναφέρει ότι υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί της βιοϊατρικής έρευνας στην 5G
  ■ Έλλειψη μελετών που εξετάζουν τις απαντήσεις της ανθρώπινης φυσιολογίας στην έκθεση
  ■ Έλλειψη μελετών σχετικά με την ατομική ευαισθησία
  ■ Πλήρης έλλειψη μελετών σχετικά με χρόνιες, μακροπρόθεσμες, εκθέσεις
  ■ Έλλειψη μελετών αναπαραγωγής να επιβεβαιώνουν την ορθότητα των
  παρατηρήσεων
  Πηγή (CELL PHONE RADIATION AND HEALTHGAPS IN THE KNOWLEDGE, Dariusz LeszczynskiSeminar on the Gaps in the Knowledge, Seoul, South Korea, August 29, 2018 Ελσίνκι)
  Συμπέρασμα των 140 επιστημόνων:
  <>
  Πηγή ΕΚΚΛΗΣΗ –ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5G
  (10 Aυγούστου, 2017)

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 14:55 | Παναγιώτης Ροβολής

  Δεν χρειαζόμαστε το δίκτυο των πραγμάτων, ούτε ταχύτερα δίκτυα ούτε 5 G. Αρκετή αποβλάκωση δεχόμαστε και εθισμό στο διαδίκτυο και σε κάθε είδους «έξυπνη» συκευή. Αρκετά δίκτυα και οθόνες εκπέμπουν ακτινοβολία στο σώμα και στο πνεύμα μας με συνέπειες που θα είναι πολύ οδυνηρές, με βάση χιλιάδες έρευνες ανά τον κόσμο. Αρκετή παρακολούθηση υφιστάμεθα μεσω του διαδικτύου. Νομοθετήστε καλύτερα για την προστασία του περιβάλλοντος , της υγείας ,της οικογένειας, των ανπήρων και δυνάμων της πραγματικής παιδείας και πνευματικής καλλιέργειας. Μην βάλετε την υπογραφή σας σε ένα ηλεκτρονικό ολοκαύτωμα των επερχόμενων γενεών.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 16:28 | Επιτροπή Πολιτών Πάτρας για την Προστασία της Υγείας από την Η/Μ Ακτινοβολία

  Με το παρόν νομοσχέδιο, διευκολύνετε περαιτέρω την αδειοδότηση & εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, χωρίς το νομοσχέδιο να λαμβάνει μέριμνα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των πολιτών ειδικά των ευαίσθητων ομάδων όπως, παιδιά και ασθενείς.

  – Θεωρείτε με νόμο του 2000 ως ασφαλή τα όρια της ICNIRP του 1998, όταν πολλές τεχνολογικά αναπτυγμένες χώρες έχουν ήδη μειώσει τα όρια τους κατά 100 έως 1000 φορές.!

  Διαβάστε:
  1.διεθνή έκκληση επιστημόνων: EMF Call https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/10/EMF-Call-30-October-2018-Greece.pdf
  2.Επιστολή της Ρωσικής Εθνικής Επιτροπής για την Προστασία από την Μη-Ιοντίζουσα Ακτινοβολία (RNCNIRP): https://www.facebook.com/groups/aktinovolia.sos/permalink/687726904944931/

  Όχι μόνο δεν λαμβάνετε υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα των τελευταίων 20 ετών αλλά συναινείτε στην εγκληματική αύξηση της ακτινοβολίας μέσω της εγκατάστασης δικτύων 5ης γενιάς 5G.
  – Ενημερώσατε τους πολίτες ότι η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών ομολόγησε σε ανοικτή ακρόαση της Γερουσίας των ΗΠΑ ότι δεν έχει μελέτες ασφαλείας για την χρήση των 5G ;

  https://www.blumenthal.senate.gov/newsroom/press/release/at-senate-commerce-hearing-blumenthal-raises-concerns-on-5g-wireless-technologys-potential-health-risks

  – Και ότι επί της ουσίας θα γίνουμε εμείς και τα παιδιά μας πειραματόζωα αυξάνοντας την υπογεννητικότητα, τα αυτοάνοσα νοσήματα και τα ψυχιατρικά προβλήματα σε δραματικό βαθμό;

  Δείτε την διεθνή έκκληση Stop 5G on Earth and in Space: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

  – Έχετε ενημερώσει τους πολίτες ότι οι Βρυξέλλες, δήμοι της Ρώμης, η Φλωρεντία, το Μπρίστολ, η Γενεύη και πολλές πολιτείες της Αμερικής, του Καναδά και της Αυστραλίας αντιδρούν και έχουν αρνηθεί να εγκαταστήσουν δίκτυα 5G έως ότου η βιομηχανία αποδείξει ότι είναι ασφαλή (δεν πρόκειται να συμβεί);
  https://www.naturalnews.com/2019-08-20-brussels-halts-5g-deployment-indefinitely-radiation-safety-standards.html?fbclid=IwAR19Vcp2hziYWToYNtBrFoniJQWStGG2asv-NagptgNgQe_1l6mXCGOecUo

  – Ενημερώσατε ότι υπάρχει η πρώτη επίσημη αναφορά από την Ελβετία που βάσει συνετνεύξεως από πολίτες που έζησαν υπό την ακτινοβολία 5G δικτύων αναφέρουν κοινά συμπτώματα τα δυνατό κουδούνισμα στα αυτιά, έντονοι πονοκέφαλοι, δυσβάσταχτοι πόνοι στα αυτιά, αϋπνία, θωρακικό άλγος, κόπωση και αίσθημα κακουχίας στο σπίτι ;
  https://mdsafetech.org/2019/07/20/the-first-report-of-5g-injury-from-switzerland/?fbclid=IwAR2CxM6wn3Mn9zZ0nC0GjDfI-VDN76gpc8-Gmuc3PrvTlMozTxUHFDYBxVk
  – Ενημερώσατε επίσης τους πολίτες ότι σε άρθρο δημοσιευμένο στο ιατρικό περιοδικό Lancet τον 12/2018 με τίτλο «Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact» αποκαλύπτεται ότι ΤΟ 68% ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ;
  https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext?fbclid=IwAR27N3UnOYcDMtVyTAxGGOVMO2CkUH5vjx3-auCVOR-YQABHC7nmx9move4

  Για όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμα που μας έχει ενημερώσει η ανεξάρτητη διεθνής επιστημονική κοινότητα, σας καλούμε να αποσύρετε το παρόν νομοσχέδιο και βάσει του κοινοτικού κεκτημένου της ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ να μην δώσετε άδεια για ανάπτυξη δικτύων 5G έως ότου η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών να μας προσκομισει μελέτες που διασφαλίζουν την υγεία μας με την ίδια αυστηρότητα που δίνεται έγκριση στα νέα φαρμακευτικά σκευάσματα.

  Επίσης σας καλούμε να δημιουργήσετε επιστημονικές επιτροπές από ανεξάρτητους επιστήμονες εγνωσμένου κύρους στην διεθνή επιστημονική κοινότητα που θα γνωμοδοτήσουν για τα προτεινόμενα όρια ακτινοβολίας από τις υπάρχουσες κεραίες βάσει των επιστημονικών δημοσιεύσεων της τελευταίας 20αετίας.

  Με αγωνία και ανησυχία για το μέλλον των παιδιών μας
  Επιτροπή Πολιτών Πάτρας για την Προστασία της Υγείας από την Η/Μ Ακτινοβολία

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 14:18 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Οι βουλευτές που καλούνται να υπογράψουν το παρών άρθρο του νομοσχεδίου που αφορά την εγκατάσταση κεραιών με όρια ακτινοβολίας που δεν έχουν επικαιροποιθεί από το 1999 και ειδικά των κεραιών της νέας γενιάς 5G, θα πρέπει πρώτα να ενημερωθούν εξονυχιστικά για όλες τις βλάβες που προκαλεί η 5G ακτινοβολία τόσο στον ανθρώπινο οργανισμό, όσο και στους υπόλοιπους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς.
  Υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός μελετών, οι οποίες διεξήχθησαν από τους πιο κορυφαίους στο είδος τους επιστήμονες της Ιατρικής, της Βιολογίας και άλλων επιστημονικών πεδίων, οι οποίες αποδεικνύουν ότι η απόφαση εγκατάστασης τέτοιου είδους κεραιών θα είναι καταστροφική για την υγεία μας. Όλοι όσοι καλούνται να υπογράψουν, είναι ηθικά υποχρεωμένοι να μελετήσουν προηγουμένως, όλα αυτά τα επιστημονικά άρθρα, για να έχουν μια ολοκληρωμένη γνώμη.
  Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα υπευθυνότητα. Σας προτρέπω να ανοίξετε το σύνδεσμο: https://www.5gspaceappeal.org/sign-individual (το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αφορά τις υπογραφές των επιστημόνων). Οι λίστες που παρατίθενται είναι περικομμένες (όπως θα διαβάσετε), συνεπώς ο αριθμός των υπογραφόμενων πολιτών είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερος.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 20:09 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

  Τα όρια που έχετε θεσπίσει είναι εγκληματικά όπως και η βιασύνη σας να κάνετε το χατήρι της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών αναπτύσσοντας δίκτυα 5G.

  υπάρχουν χιλιάδες δημοσιευμένες μελέτες και πολλές από αυτές με υψηλή αξιολόγηση, που αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η Η/Μ ακτινοβολία ραδιοκυμάτων (κεραίες κινητής τηλεφωνίας, κινητά τηλέφωνα, ασύρματα δίκτυα wifi κλπ) προκαλεί προβλήματα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον

  Στην Διακήρυξη της Λευκωσίας για τα Ηλεκτρονικά πεδία ραδιοκυμάτων με έγγραφο κοινών θέσεων των ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Βιέννης / Αυστρίας και η «Εθνική Επιτροπή Κύπρου για το Περιβάλλον και την Υγεία του Παιδιού» στις 11 Νοεμβρίου 2017, υπέγραψαν τα παρακάτω:

  «Οι πιθανές επιπτώσεις της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας ραδιοκυμάτων (EMF/RF) είναι πολύ σοβαρές και περιλαμβάνουν καρκινογένεση (πιθανώς καρκινογόνος 2b IARC 2011), νευροαναπτυξιακή τοξικότητα, επιδράσεις στο DNA, στη γονιμότητα, Ηλεκτρονική Υπερευαισθησία (EHS) και που είναι καλά τεκμηριωμένες από έρευνες αξιολογημένες από ομότιμους κριτές (peer review)

  σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από υφιστάμενα όρια.

  Επιβεβαιώνεται πως το έμβρυο και τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Παρά τα κενά και τις επιστημονικές αντιδικίες η τεκμηρίωση είναι αρκετά ισχυρή -επιβάλει ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ-ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.

  Από το 2003, η Ανεξάρτητη Αρχή ο Συνήγορος του Πολίτη στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 89 σελίδων (ν. 3094/2003 “Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις”, Αρ. 3 § 5) με τίτλο: «ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ» επισημαίνει και τους υπαρκτούς κινδύνους για την υγεία από τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας αλλά και το αναφαίρετο δικαίωμα της αρχής της προφύλαξης, ως κοινοτικό κεκτημένο,

  Εσείς τα γράφετε όλα στα παλιά σας τα παπούτσια, και θέλετε να εγκαταστήσετε περισσότερες κεραίες και μάλιστα δικτύων 5G, όταν σε ερώτηση δύο γερουσιαστών των ΗΠΑ, αν υπάρχουν μελέτες ασφάλειας του 5G, οι αντιπρόσωποι των εταιρειών αναγκάστηγκαν να παραδεχθούν πως δεν υπάρχουν …
  Εσείς προσπαθείτε να κάνετε τα παιδιά μου πειραματόζωα;

  Αρνούμαι και ως Έλληνας πολίτης σας δίνω την εντολή μου, να σταματήσετε κάθε εγκατάσταση κεραιών 5G και να ακολουθήσετε τα αυστηρά όρια ακτινοβολία τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών όπως Ελβετία,, Ρωσία, Ισραήλ …

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 16:26 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΦΑΡΑΣ

  Nα σταματήσει η προώθηση των ασυρμάτων δικτύων (5ης γενιάς) 5G. Με την 5G η έκθεση στην ακτινοβολία των ραδιοσυχνοτήτων θα αυξηθεί σημαντικά σε τιμές υψηλές πάνω από αυτές που ήδη υπάρχουν στα σημερινά δίκτυα τηλεπικοινωνιών 2G, 3G και 4G. Η Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία έχει αποδειχθεί ζημιογόνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ακόμα και πριν να υπάρξει η ιδέα της 5G, δεκάδες διαμαρτυρίες και εκκλήσεις7 από διεθνείς επιστήμονες περιλαμβανομένης και της έκκλησης του Freiburg με τις υπογραφές 3000 γιατρών και πλέον, ζητούσαν την αναστολή της επέκτασης της ασύρματης ακτινοβολίας και μια συμφωνία παγώματος – ανακωχής για τους νέους σταθμούς βάσης.Το 2015, 215 επιστήμονες από 41 χώρες μετέφεραν τις ανησυχίες τους στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (UN) και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι ένα πλήθος από πρόσφατα επιστημονικά συγγράμματα επισημαίνουν ότι τα Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) επηρεάζουν κάθε ζώντα οργανισμό σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τα γνωστά διεθνή και εθνικά όρια. Περισσότερες από 10000 ελεγμένες και δημοσιευμένες εργασίες προβάλλουν τις βλάβες που προκαλούνται στην υγεία του ανθρώπου από την ΗΜ ακτινοβολία. Αυτά τα συμπτώματα περιλαμβάνουν: • Καρδιακή Αρυθμία • Αλλαγή γονιδίων • Αλλαγές του μεταβολισμού • Αλλαγή στην ανάπτυξη των κυττάρων • Καρκίνος • Καρδιοαγγειακές παθήσεις • Πνευματικές βλάβες • Καταστροφή του DNA • Γενικές επιπτώσεις στην υγεία • Αύξηση των ελευθέρων ριζών • Προβλήματα μάθησης και μνήμης • Βλάβες του σπέρματος, ποιότητα και κίνηση • Αποβολές • Νευρολογικές παθήσεις •Παχυσαρκία και ζάχαρο • Οξειδωτικό στρές. Οι επιπτώσεις επί των παιδιών περιλαμβάνουν: Αυτιστικό σύνδρομο, Υπερκινητικότητα – προβλήματα προσοχής
  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η 5G
  Προς: ΟΗΕ (Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών), EU (Ευρωπαϊκή Ένωση), ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας), Συμβούλιο της Ευρώπης, και Κυβερνήσεις όλων των Εθνών,
  https://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 02:48 | Σπύρος Κατσιρέας

  Εμείς οι ενεργοί πολίτες της Καλαμάτας διαμαρτυρόμαστε έντονα προς το πιλοτικό – πειραματικό πρόγραμμα της 5G τεχνολογίας.

  Διότι ενημερωθήκαμε από την διεθνή επιστημονική κοινότητα με πάνω από 10.000 συγγράμματα με σαφείς και τεκμηριωμένες επιστιμονικές μελέτες για τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία η 5G – HMA.

  Για το λόγο αυτό έχουν συγκεντρωθεί στην πόλη μας πάνω από 1.280 υπογραφές μέχρι στιγμής και συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε κι άλλες. Σύντομα θα κατατεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαματας για να γνωρίζετε κύριοι ότι η Καλαμάτα δεν θέλει το πιλοτικό – πειραματικό πρόγραμμα της 5G τεχνολογίας.

  Όταν όλη η Ευρώπη δεν θέλει το 5G εσείς γιατί το θέλετε; Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που λένε ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κάνει ¨κακό¨ στην υγεία, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Τι εγγυήσεις δίνετε όλοι εσείς ότι δεν θα κάνει κακό στην υγεία μας και στην υγεία των παιδιών μας; Κύριοι είστε όλοι προ των ευθυνών σας.