Άρθρο 50 – Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών

Στο άρθρο 6 του Ν.1876/1990, όπως ισχύει, προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5 και συνεπώς το άρθρο 6 του Ν. 1876/1990 διαμορφώνεται ως εξής:
Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας-Νομιμοποίηση εκπροσώπων.
1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχουν:
α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών όλων των βαθμίδων στο πεδίο της δραστηριότητας τους, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου αυτού.
Ειδικότερα για την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, από την πλευρά των εργαζομένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Για τις υπόλοιπες συλλογικές συμβάσεις εργασίας του άρθρου 3 αυτού του νόμου, από την πλευρά των εργαζομένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
β. Κάθε εργοδότης για τους εργαζόμενους που απασχολεί στην επιχείρηση του.
γ. Για τους εργαζομένους σε δικηγορικά, σε συμβολαιογραφικά και άλλα γραφεία η σχετική συλλογική σύμβαση θα υπογράφεται ή η διαιτητική διαδικασία θα διεξάγεται μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο υπάγονται οι εργοδότες.
2. Κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας είναι ο αριθμός των εργαζομένων που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη διοίκησης.
Αμφισβήτηση της αντιπροσωπευτικότητας μπορεί να εγερθεί με προσφυγή συνδικαλιστικής οργάνωσης, αρμόδιας να υπογράψει αντίστοιχη συλλογική σύμβαση εργασίας, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ.2 στην επιθεώρηση εργασίας, οπότε και αναστέλλονται οι διαπραγματεύσεις.
Η προσφυγή κρίνεται από την επιτροπή του άρθρου 15 του ν.1264/1982, η οποία αποφασίζει μέσα σε προθεσμία 10 ημερών. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται απόφαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ο πρόεδρος της επιτροπής υποχρεούται να εκδώσει μόνος του απόφαση μέσα σε 48 ώρες.
Κατά της απόφασης αυτής της επιτροπής δεν χωρεί άσκηση εφέσεως.
Η διάταξη αυτή ισχύει ανάλογα και όταν προκύψει περίπτωση αμφισβήτησης της αρμοδιότητας εργοδοτικής οργάνωσης κατά την υπογραφής συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

3.α. Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των καταστατικών τους. β. Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων της ένωσης προσώπων της περίπτωσης α` της παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της ιδρυτικής της πράξης.
4. Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών
α) Γενική ρύθμιση
Όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και οι οργανώσεις των εργοδοτών και ειδικά αυτές που συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή και ορίζουν εκπροσώπους τους στις διοικήσεις των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και στα συλλογικά όργανα αυτού, έχουν υποχρέωση να εγγράφονται στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών του Υπουργείου, που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων .
β) Γενικό μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων
Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημιουργείται Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.), στο οποίο τηρούνται τα ακόλουθα στοιχεία : α) το καταστατικό της συνδικαλιστικής οργάνωσης και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσή της, β) ο αριθμός των μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης που έλαβαν μέρος στις εκλογές για ανάδειξη διοίκησης, γ) η σύνθεση των οργάνων διοίκησης αυτής, δ) η έδρα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και στοιχεία επικοινωνίας και ε) οι οικονομικές της καταστάσεις, εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης στην ίδια την οργάνωση ή στις συνδεδεμένες με αυτή οντότητες.
γ) Γενικό μητρώο οργανώσεων εργοδοτών
Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημιουργείται Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι οργανώσεις εργοδοτών και στο οποίο τηρούνται τα ακόλουθα στοιχεία: α) το καταστατικό της οργάνωσης εργοδοτών και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσή της, β) ο αριθμός των μελών της οργάνωσης εργοδοτών που έλαβαν μέρος στις εκλογές για ανάδειξη διοίκησης, γ) η σύνθεση των οργάνων διοίκησης αυτής, δ) η έδρα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και στοιχεία επικοινωνίας, ε) ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολεί κάθε μέλος της εργοδοτικής οργάνωσης και στ) οι οικονομικές της καταστάσεις, εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης στην ίδια την οργάνωση ή στις συνδεδεμένες με αυτή οντότητες.
δ) Εξουσιοδοτική ρύθμιση
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τη δημιουργία του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών, τη δημοσιότητα των στοιχείων του και κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια καθώς και τη χορήγηση πληροφοριών σε σχέση με τα στοιχεία του μητρώου και με την τήρηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ιδίως σε σχέση με την αντιπροσωπευτικότητα συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.
5. Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών.
Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και λοιπών οργάνων διοίκησης Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων κήρυξης απεργίας σύμφωνα με τους όρους του νόμου 1264/1982, όπως ισχύει, λαμβάνονται με ψηφοφορία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και με ηλεκτρονική ψήφο και με όρους που διασφαλίζουν την διαφάνεια και τη μυστικότητα, όπως θα ορίζεται από το καταστατικό αυτής ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι δυνατόν να ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης διάταξης.

 • Αναλυτικά, προτείνουμε στην δεύτερη πρόταση της 2ης παραγράφου του άρθρου 51, η οποία ξεκινάει «Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις επιχειρήσεων ….» να προστεθεί μετά το «και» η φράση «ιδίως επιχειρήσεων που» και συνεχίζει «βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής …»
  Περαιτέρω, το παρακάτω κείμενο προτείνεται ως υποστηρικτική βάση του σχολίου:
  «Η προτεινόμενη αναδιατύπωση της εν λόγω παραγράφου δίνει την δυνατότητα σε εταιρίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας καθώς και της κατάστασης συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας, ώστε να κάνουν χρήση της εν λόγω εξαίρεσης και να καταλήξουν σε επιχειρησιακές συλλογικές ρυθμίσεις με τους εργαζομένους τους, αποφεύγοντας εν τέλει την υπαγωγή σε πτωχευτικό ή προπτωχευτικό στάδιο, η οποία υπαγωγή συνεπάγεται σοβαρότατους πρόσθετους κινδύνους για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και την προστασία των θέσεων εργασίας»Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 08:25 | Ιωάννης Απ. Κυριάκης

  Άρθρο 50 «Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.)»
  •Είναι καθ’ όλα αντισυνταγματική η αναφορά «ο αριθμός των μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης που έλαβαν μέρος στις εκλογές για ανάδειξη διοίκησης», δεδομένων και των Ισχυουσών διατάξεων περί συστάσεως και λειτουργίας ενός Συλλογικού Οργάνου βάση Ισχύοντος Καταστατικού, όπως εν προκειμένω και μιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Α’ ή και Β’ Βαθμού.
  •Όλα Θεσμοθετημένο Συλλογικό Όργανο της Ελληνικής Επικράτειας Λειτουργούν βάση Καταστατικού και βάση του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών του, που έχουν και το δικαίωμα του «Εκλέγειν», για την ανάδειξη των μελών της Διοίκησης του.

  Ως εκ τούτου στο Άρθρο 50, δύναται ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ παντού η αναφορά «ο αριθμός των μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης που έλαβαν μέρος στις εκλογές για ανάδειξη διοίκησης»
  ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
  «ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης στον εκλογικό κατάλογο των εκλογών για την ανάδειξη διοίκησης»

  Ιωάννης Απ. Κυριάκης
  Αρχιτέκτων Μηχανικός
  Πρ/νος Τμ. Προγρ/σμού & Ανάπτυξης Δήμου Χαλκιδέων
  Μέλος ΕΜΔΥΔΑΣ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 15:26 | Κεχαγιόγλου Κώστας

  Άρθρο 50
  Αποτελεί παρέμβαση λειτουργίας των συνδικάτων, επιχειρεί να χειραγωγήσει την ανεξαρτησία και την αυτονομία, του συνδικαλιστικού κινήματος.
  Το ηλεκτρονικό ή μη μητρώο προβλέπεται από τον Ν. 1264 και έτσι μονό πρέπει να γίνει. Πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο μονό των συνδικάτων. Διαφορετικά θα είναι φακέλωμα των συνδικάτων και των εργαζομένων. Με ένα απλό στικακι ο θα μπορεί κάποιος που θα έχει πρόσβαση να ενημερώνει τους εργοδότες με πληροφορίες για τους εργαζόμενους και την πυκνότητα των σωματείων.
  Το κράτος δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των συνδικαλιζόμενων εργαζομένων. Υπάρχει πικρή εμπειρία από το παρελθόν και την παρέμβαση του κράτους.
  Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την κήρυξη της Απεργίας, προκύπτει ένας εκσυγχρονισμός αλα καρτ. Πως μπορεί κάποιος να ψηφίσει από την στιγμή που ο ίδιος δεν συμμετείχε στην συζήτηση και δεν έχει ενημερωθεί για τις διεκδικήσεις και τα επιχειρήματα που προκρίνουν την συγκεκριμένη δράση. Στόχος φαίνεται για άλλη μια φορά ότι είναι ο ασφυκτικός περιορισμός των εργατικών διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων κατά απαίτηση των εργοδοτών.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 11:25 | ΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

  NA ΕΞΑΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ή ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΈΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.

  ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΖΗΤΗΣΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ «ΚΥΚΛΟΣ»

  Στις 20/5/2019, υποβάλαμε τη παρακάτω Ένσταση και αιτηθήκαμε να μας δοθούν πληροφορίες, διότι έχουμε βάσιμες υποψίες οτι μια τουλάχιστον ΣΣΕ κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική με πλαστά μητρώα μελών.
  Τέσσερις μήνες μετά, τα στοιχεία αυτά δεν μας έχουν δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης ούτε η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, ούτε η σημερινή, ούτε το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης τους οποίους όλους ενημερώσαμε εγγράφως, μας απάντησαν!
  Το ενδεχόμενο οτι οι εν ισχύ κηρυχθείσες γενικώς υποχρεωτικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μπορεί να είναι αποτέλεσμα ΑΠΑΤΗΣ, θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε εξονυχιστικό έλεγχο. Παρόλα αυτά ΤΙΠΟΤΑ δεν έχει γίνει!!
  Ο νέος νόμος θα διασφαλίζει ότι τα μητρώα μελών που προσκομίζουν οι εργοδοτικές οργανώσεις, είναι πραγματικά τα εν ενεργεία μέλη των οργανώσεων και όχι ένας πλαστός κατάλογος και θα είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο για να μπορεί καθένας να τα ελέγχει;

  —————————————-
  Ακολουθεί η από 20/5/19 υποβληθείσα ένσταση:

  Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 822 /19

  Προς :
  1. Την Υπουργό εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης
  2. Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ – gsepe@yeka.gr , gsepe@ypakp.gr & Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων & Υπεύθυνο Επεξεργασίας
  3. Γραμματεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας – arevela@ypakp.gr & Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων & Υπεύθυνο Επεξεργασίας
  4. Τμήμα Συλλογικών Συμβάσεων και Συλλογικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – dsr@ypakp.gr & Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων & Υπεύθυνο Επεξεργασίας
  5. ΟΜΕΔ – info@omed.gr & Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων & Υπεύθυνο Επεξεργασίας

  ΕΝΣΤΑΣΗ
  κατά της Αποφ. οικ. 18869/914 : Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 8.2.2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως μη κύρια τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας» της ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

  Ενεργώντας για τα νόμιμα συμφέροντα των 2.400 μελών μας, που είναι επιχειρηματίες μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, που δεν ανήκουν στη ΣΕΤΚΕ και επηρεάζονται επιβαρυνόμενοι οικονομικά από την γενικώς υποχρεωτική επέκταση της ΣΣΕ μεταξύ ΣΕΤΚΕ-ΠΟΕΕΤ της 8/2/19, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 10/5/2019,
  Ενιστάμεθα στην εν λόγο απόφαση της Υπουργού Εργασίας, διότι όπως διαπιστώσαμε, δεν έγινε έλεγχος γνησιότητας του παραδοθέντος Μητρώου μελών από τη ΣΕΤΚΕ, ζητούμε την ακύρωση της και καλούμε κάθε αρμόδιο όργανο, αρχή και υπηρεσία, να προβεί άμεσα σε έλεγχο γνησιότητας.
  Αμφισβητούμε ότι πράγματι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 9 της απόφασης 18869/914 του ΦΕΚΒ1604 της 10-5-2019, δηλαδή ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της πιο πάνω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου.
  Δεσμευόμενοι εργοδότες είναι προφανώς όσοι εργοδότες κατά την ημερομηνία υπογραφής της ΣΣΕ της 8/2/19 μεταξύ ΣΕΤΚΕ και ΠΟΕΕΤ, ήταν νόμιμα και ενεργά εγγεγραμμένα μέλη, σε νόμιμα και ενεργά πρωτοβάθμια σωματεία, νόμιμων και ενεργών Ομοσπονδιών – μελών της ΣΕΤΚΕ.
  Δεδομένου ότι:
   Ο κλάδος των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων αριθμεί 39.306 καταλύματα –επιχειρήσεις (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ΜΗΤΕ Μαρτίου 2019, στην ιστοσελίδα του Υπ.Τουρισμού- http://www.mintour.gov.gr/Statistics/mhtedata).
   Το ποσοστό των ανά περιοχή/νομό εγγεγραμμένων και ενεργών αυτών επιχειρήσεων σε Σωματεία του κλάδου, είναι κατά μέσο όρο το 20% πανελληνίως, σύμφωνα με στοιχεία που συλλέξαμε από τις μεγαλύτερες Ομοσπονδίες του κλάδου. Άρα υπάρχουν περίπου 8.000 συνολικά συνδικαλισμένες επιχειρήσεις πανελληνίως σε όλες τις οργανώσεις του κλάδου. Από αυτές οι 2.400 περίπου, είναι εγγεγραμμένα μέλη σε Σωματεία που δεν ανήκουν στη ΣΕΤΚΕ, όπως η ανεξάρτητη Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων «ΚΥΚΛΟΣ» και πρωτοβάθμια σωματεία σε περιοχές που δεν δραστηριοποιούνται Ομοσπονδίες – μέλη της ΣΕΤΚΕ. Άρα μέλη της ΣΕΤΚΕ, στις 8/2/19 ήταν περίπου 5.600 επιχειρήσεις.
   Βάσει του οικονομικού απολογισμού της ΣΕΤΚΕ και συγκεκριμένα των εσόδων από «Καρτέλες Ενημέρωσης Πελάτη» του 2018, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο αριθμός των καταλυμάτων που έλαβαν Καρτέλες από τη ΣΕΤΚΕ μέχρι 31/12/18, δεν ξεπερνούσε τις 5.500 – 6.000 επιχειρήσεις και από αυτές το 25% αφορά επιχειρήσεις μη μέλη της. Άρα τα ενεργά & οικ. τακτοποιημένα μέλη της στις 8/2/19 φαίνεται να μην είναι παραπάνω από 4.500.
   Πολλές (ίσως και οι περισσότερες ή όλες οι) Ομοσπονδίες-μέλη της ΣΕΤΚΕ, δεν έχουν δώσει στη ΣΕΤΚΕ τη τελευταία διετία (ίσως και ποτέ) επίσημο κατάλογο μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων τους. Επιβεβαιώνεται με σχετικό Δελτίο Τύπου (συνημμένο 3)

  Βάσει των παραπάνω, το μητρώο μελών της ΣΕΤΚΕ δεν πρέπει να αριθμεί περισσότερα από 5.600 μέλη, ήτοι μόλις το 15% των 39.306 μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
  Πως γίνεται το 15% των επιχειρήσεων να απασχολεί το 51% των εργαζομένων;
  Μήπως η παραδοθείσα λίστα μητρώου εργοδοτών, είναι πολύ μεγαλύτερη;
  Μήπως έπρεπε να ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αποδεικτικά στοιχεία για τη γνησιότητα του Μητρώου;

  Τις προηγούμενες 10 μέρες ρωτήσαμε επανειλημμένα:
   το αρμόδιο τμήμα του ΣΕΠΕ,
   τη γραμματεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας,
   το Τμήμα Συλλογικών Συμβάσεων και Συλλογικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
   τον ΟΜΕΔ,
  αν έχει γίνει με κάποιο τρόπο έλεγχος της γνησιότητας του Μητρώου εργοδοτών που αναφέρεται στη 5η και 6η παράγραφο της εγκυκλίου 32921/2175 της 13-6-2018 του Τμήματος Συλλογικών Συμβάσεων και Συλλογικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  Όλοι μας δήλωσαν είτε ότι είναι αναρμόδιοι, είτε ότι δεν μπορούν να μας χορηγήσουν στοιχεία του Μητρώου, είτε ότι δεν έκαναν έλεγχο γνησιότητας με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά απλώς την αποδέχτηκαν ως αληθή!

  Το Μητρώο μελών που παρέδωσε η ΣΕΤΚΕ στο υπ. Εργασίας, δεν μπορεί να θεωρηθεί de facto αξιόπιστο, αν δεν τεκμηριωθεί η γνησιότητά του, καθώς:
   Η ΣΕΤΚΕ δεν έχει παραδώσει τη τελευταία τριετία, ούτε ένα κατάλογο με τις επιχειρήσεις στις οποίες χορήγησε «Καρτέλες Ενημέρωσης Πελάτη» (παρότι είναι υποχρεωμένη βάσει του Ν.4403/2016) σε καμία ΠΥΤ! Ρωτήσαμε εγγράφως όλες τις ΠΥΤ, οι οποίες μας απάντησαν εγγράφως ότι ουδέποτε έλαβαν τέτοιους καταλόγους. Οι κατάλογοι αυτοί θα ήταν ενδεικτικοί του αριθμού των επιχειρήσεων-μελών της ΣΕΤΚΕ, παρότι σε αυτούς περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις-καταλύματα που δεν είναι μέλη σωματείων της ΣΕΤΚΕ! Το ότι δεν έχει εκπληρώσει ούτε στο ελάχιστο τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το νόμο 4403/2016 ΦΕΚ 125Α της 7/7/2016, Άρθρο 50, παρ.4. που αναφέρει ότι: «Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Επαγγελματικοί Φορείς τηρούν αρχείο και το υποβάλλουν περιοδικά στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». Τεκμαίρεται ότι το προεδρείο της ΣΕΤΚΕ δεν θέλει να παρουσιάσει κανένα στοιχείο που να δίνει έστω ενδεικτικά στοιχεία του αριθμού και της σύνθεσης των επιχειρήσεων-μελών των Σωματείων της. Κατόπιν αυτού οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θαπρεπε ήδη προ πολλού να έχουν προβεί σε επιβολή των κατάλληλων μέτρων και ποινών αλλά και στον αυτονόητο αποκλεισμό της ΣΕΤΚΕ από τη διαδικασία αυτή.
   Το καταστατικό της ΣΕΤΚΕ δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 1712/87 περί επαγγελματικών σωματείων, δηλαδή δεν τηρεί υποχρεωτικά τις ελάχιστες ασφαλιστικές δικλίδες αξιοπιστίας που απαιτεί ο νόμος και αρα οποιοδήποτε προσκομιζόμενο από εκείνη στοιχείο, δεν μπορεί να θεωρείται αξιόπιστο χωρίς τεκμηρίωση.
   Πέντε από τις μεγαλύτερες Ομοσπονδίες (μέλη της ΣΕΤΚΕ την 8/2/19), δήλωσαν ότι δεν έχουν παραδώσει στη ΣΕΤΚΕ κατάλογο μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων τους, άρα δεν είχε ούτε έχει στη διάθεσή της επίσημους και ενημερωμένους καταλόγους μελών πολλών πρωτοβάθμιων σωματείων της.
   Το παραδοθέν Μητρώο μπορεί να περιέχει επιχειρήσεις που είτε ουδέποτε ενεγράφησαν σε σωματείο που είναι μέλος Ομοσπονδίας που είναι μέλος της ΣΕΤΚΕ, είτε ενεγράφησαν κάποτε, αλλά την 8/2/19 δεν ήταν πλέον ενεργά μέλη σωματείου – μέλους, Ομοσπονδίας-μέλους της ΣΕΤΚΕ, διότι:
  a. η επιχείρηση πιθανώς είτε έκλεισε, είτε ο εγγεγραμμένος εκπρόσωπος της συνταξιοδοτήθηκε ή αποβίωσε ή ζήτησε τη διαγραφή του ή προτίμησε τη σιωπηρή διαγραφή του μη συμμετέχοντας επί διετία σε συνελεύσεις και μη καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή ή γράφτηκε σε άλλο σωματείο
  b. το πρωτοβάθμιο Σωματείο (Σύλλογος) διαλύθηκε ή διαγράφηκε από την Ομοσπονδία ή είναι ανενεργό και δεν έχει καταβάλλει τις οφειλόμενες συνδρομές στην Ομοσπονδία πάνω από 2 χρόνια
  c. το δευτεροβάθμιο Σωματείο (Ομοσπονδία) διαλύθηκε ή διαγράφηκε από την Ομοσπονδία ή είναι ανενεργό και δεν έχει καταβάλλει τις οφειλόμενες συνδρομές στη ΣΕΤΚΕ πάνω από 2 χρόνια
   Απαιτείται ετήσια εκκαθάριση μητρώου, καθώς σωματεία που (για παράδειγμα) έχουν δημιουργηθεί προ 20 ετών, μπορεί να έχουν φτάσει τον αύξοντα αριθμό 500 στα εγγεγραμμένα μέλη στο μητρώο τους, αλλά σήμερα τα πραγματικά μέλη τους να είναι μόνο 100, αφού τα περισσότερα από αυτά μπορεί να έχουν: Αποβιώσει ή διαγραφεί εθελοντικά ή διαγραφεί από το σωματείο, πχ. λόγο χρεών (αν μέλος καθυστερεί τη συνδρομή του άνω των 2 ετών δεν θεωρείται πλέον ενεργό μέλος του Συλλόγου και το ΔΣ οφείλει να το διαγράψει) ή γραφτεί σε άλλο σωματείο του κλάδου, κλπ.

  Επιπλέον Αιτούμαστε:
  1. Να μας ενημερώσετε αν έγιναν έλεγχοι γνησιότητας και διασταυρώσεις επαλήθευσης του Μητρώου ΣΕΤΚΕ με επίσημα στοιχεία και ποια είναι αυτά.
  a. Παράδειγμα: ενδεικτικός αριθμητικός έλεγχος των μελών μπορεί να γίνει με διασταύρωση από τα θεωρημένα από πρωτοδικείο πρακτικά αρχαιρεσιών τελευταίας τριετίας των πρωτοβάθμιων σωματείων της ΣΕΤΚΕ, στα οποία αναφέρεται ο αριθμός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες και άρα είναι νόμιμα μέλη.
  b. Παράδειγμα: Αν έχουν προσκομιστεί Υπεύθυνες δηλώσεις των Προεδρείων των πρωτοβάθμιων σωματείων της ΣΕΤΚΕ, θεωρημένες για το γνήσιο των υπογραφών των υπευθύνων (Προέδρου και υπευθύνου τήρησης του Μητρώου), με το κατάλογο των εγγεγραμμένων και μη διαγραμμένων επιχειρήσεων-μελών την 8/2/2019. (δηλαδή εκκαθαρισμένο μητρώο)
  2. Να μας χορηγήσετε αντίγραφα οποιονδήποτε εγγράφων, βάσει των οποίων πιστοποιείται η αυθεντικότητα του μητρώου-μελών της ΣΕΤΚΕ.
  3. Να μας δηλώσετε:
  a. Τον συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, που θεωρήθηκαν ως δεσμευόμενοι εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου.
  b. Τον συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που απασχολούν εργαζόμενους του κλάδου πανελληνίως.
  c. Τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται από εργοδότες που δεσμεύονται από την υπογραφείσα συλλογική σύμβαση της 8/2/19
  d. Τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων στο κλάδο πανελληνίως
  e. Αν στο παραδοθέν Μητρώο ΣΕΤΚΕ περιλαμβάνονται καταλύματα που βρίσκονται σε περιοχές που δεν καλύπτουν οι Ομοσπονδίες – μέλη της ΣΕΤΚΕ (συνημμένο 1). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στους ακόλουθους νομούς, δεν υπάρχουν τοπικές Ομοσπονδίες-μέλη της ΣΕΤΚΕ, οπότε αν υπάρχουν στο μητρώο καταλύματα από αυτούς τους νομούς, μάλλον υπάρχει πρόβλημα: Κυκλάδων, Αττικής, Σερρών, Κιλκίς, Σάμου, Χίου, Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών, Καστοριάς.
  f. Αν σε περίπτωση που μια επιχείρηση εκτός από κατάλυμα, έχει και άλλες δραστηριότητες (πχ. βιοτεχνία), προσμετρούνται για το 51% όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης ή μόνο του υποκαταστήματος που είναι τουριστικό κατάλυμα;
  4. Να μας χορηγήσετε ψηφιακό κατάλογο των επιχειρήσεων μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που θεωρήθηκαν ως δεσμευόμενοι εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου. Τα στοιχεία που ζητούμε για κάθε επιχείρηση είναι: φορολογική επωνυμία, ΑΦΜ, Διεύθυνση καταλύματος. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορεί να θεωρηθούν ως προστατευόμενα προσωπικά δεδομένα, καθώς πρόκειται για στοιχεία επιχειρήσεων και όχι προσώπων και επιπλέον βρίσκονται ήδη δημοσιευμένα (με πολύ περισσότερα στοιχεία) στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου τουρισμού, στο ΜΗΤΕ (http://www.mintour.gov.gr/Statistics/mhtedata).
  5. Επίσης να μας δηλώσετε τον τρόπο/διαδικασία με τον οποίο δικαιούνται να ζητήσουν ενημέρωση από τις υπηρεσίες σας και τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων, οι επιχειρηματίες που έχουν επιχείρηση με ΣΤΑΚΟΔ 55.20 και που εν αγνοία τους, ίσως έχουν δηλωθεί ως μέλη της ΣΕΤΚΕ και φυσικά έχουν κάθε δικαίωμα να μάθουν αν έχει γίνει αυτό, ώστε να ασκήσουν κάθε δικαίωμα που ο νόμος του δίνει (GDPR).

  Συνημμένα αρχεία:
   Εγκύκλιος 32921/2175 της 13-6-2018 του Υπουργείου Εργασίας
   ΣΣΕ της 8/2/19 μεταξύ ΣΕΤΚΕ και ΠΟΕΕΤ

  Συνημμένο 2 :

  «Κήρυξη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικών»
  (ΦΕΚ 1604, τεύχος Β΄ της 10.5.2019)

  Αποφ. οικ. 18869/914 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 8.2.2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως μη κύρια τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας».
  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 (Α’ 27) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
  3. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (Α’ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρώπινης κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».
  4. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωών Υπουργών και Υφυπουργών».
  5. Το άρθρο 20 του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
  6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 32921/2175/13.6.2018 Εγκύκλιο με θέμα: «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 1876/1990» (ΑΔΑ: ΨΑΩΕ- 465Θ1Ω-9ΚΩ).
  7. Το υπ’ αριθμ. ΕΞ-180217-2019/10001/22.4.2019 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).
  8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 22.4.2019.
  9. Τα στοιχεία του φακέλου, από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της πιο πάνω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου.
  10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
  Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 8.2.2019 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΔΕΝ 2019, τεύχος 1747 σελ. 207) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως μη κύρια τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας», με Πράξη Κατάθεσης 1/11.2.2019, για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή.
  Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 23 Απριλίου 2019

  Συνημμένο 3 :
  20/5/2019 – Δελτίο Τύπου των Ομοσπονδιών:
  1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ «ΚΥΚΛΟΣ»
  2. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  3. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
  4. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  5. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
  6. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

  Θέμα: Διαφωνούμε με την επέκταση ισχύος της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΦΕΚ 1604 Β/10-5-2019) που αφορά τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.

  Η κλαδική σύμβαση εργασίας που υπέγραψε το Προεδρείο της ΣΕΤΚΕ στις 8-2-2019, δέσμευσε τις επιχειρήσεις-μέλη των Συλλόγων που είναι γραμμένες στις Ομοσπονδίες – μέλη της ΣΕΤΚΕ, να καταβάλλουν -υποχρεωτικά- αυξημένους μισθούς, ΙΚΑ, κλπ, σε σχέση με όσα ο νομός ορίζει για το βασικό μισθό υπαλλήλων και εργατών.
  Η επιβάρυνση του μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις κυμαίνεται από 10% μέχρι 70%, καθώς από 1-1-19 δεν ίσχυε καμία ΣΣΕ για όλο το κλάδο των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, κανένα επίδομα, καμία δεσμευτική συμφωνία πλην του βασικού μισθού που από 530-580€, αυξήθηκε σε όλους τους κλάδους πανελληνίως στα 650€.
  Γιατί ένα προεδρείο που πρέπει να είναι ταγμένο να υπηρετεί τα συμφέροντα των μελών του, κάνει συμφωνία που τα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο … ας το κρίνουν τα εγγεγραμμένα μέλη.
  Τη στιγμή που έχει γιγαντωθεί η βραχυχρόνια μίσθωση, για την οποία δεν ισχύει σχεδόν καμία δέσμευση – υποχρέωση – επιβάρυνση για τους εργαζόμενούς, το προεδρείο της ΣΕΤΚΕ έσπευσε να καταδικάσει τα μέλη της με νέα επιβαρύνσεις. Το χειρότερο είναι ότι με αμφίβολης νομιμότητας ενέργειες, φρόντισε να καταδικάσει και το υπόλοιπο 85% των επιχειρήσεων που δεν είναι μέλη της .. και να πανηγυρίζει ότι έφερε «εργασιακή ειρήνη»!
  Στις 10-5-2019 η Υπουργός Εργασίας, έκανε υποχρεωτική αυτή τη ΣΣΕ, για όλες τις 40.000 περίπου επιχειρήσεις μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε όλη τη χώρα. Με τη μέθοδο αυτή, επιβάλλονται επιβαρύνσεις ακόμη και στις επιχειρήσεις του κλάδου που είναι γραμμένες σε σωματεία μη μέλη της ΣΕΤΚΕ, αλλά και στις επιχειρήσεις που δεν είναι γραμμένες σε κανένα σωματείο.
  Για να συμβεί αυτό, πρέπει σύμφωνα με το νόμο, οι επιχειρήσεις-μέλη των σωματείων της ΣΕΤΚΕ, να απασχολούν άνω του 51% όλων των εργαζομένων-μισθωτών στο κλάδο. Σύμφωνα με τις εισπραττόμενες συνδρομές μέσω Καρτελών από τα ενεργά μέλη των σωματείων της ΣΕΤΚΕ, ο αριθμός των μελών στα πρωτοβάθμια σωματεία-μέλη της ΣΕΤΚΕ δεν ξεπερνούσε, το έτος 2018, τα 6.000 μέλη. Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες αν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις-μέλη, που δεν ξεπερνούν το 15% του συνόλου των επιχειρήσεων του κλάδου, απασχολούν πράγματι πάνω από τους μισούς εργαζόμενους στο κλάδο!
   Έχουν πράγματι ελέγξει τα αρμόδια όργανα και οι υπηρεσίες του κράτους, αν η παραδοθείσα λίστα επιχειρήσεων-μελών ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα;
   Έχουν κατατεθεί στο Α.Σ.Ε. γνήσιοι κατάλογοι ενεργών επιχειρήσεων-μελών, υπογραμμένοι και σφραγισμένοι από τα πρωτοβάθμια σωματεία;
   Έχουν γίνει διασταυρώσεις με θεωρημένα πρακτικά εκλογών σωματείων;
   Υπάρχει κάπου αναρτημένος κατάλογος των επιχειρήσεων, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από κάθε ενδιαφερόμενο; (όπως πχ. υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού το Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων;)
  Αμφιβάλλουμε, για να μην πούμε με βεβαιότητα ΟΧΙ.
  Οι Ομοσπονδίες: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ & ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ, που ήταν όλες μέλη της ΣΕΤΚΕ κατά την υπογραφή της ΣΣΕ, δηλώνουν ότι δεν έχουν παραδώσει καταλόγους μητρώων μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων τους, στη ΣΕΤΚΕ. Πως γνωρίζει η ΣΕΤΚΕ και βεβαιώνει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τα στοιχεία των πραγματικών μελών των σωματείων, αυτών των Ομοσπονδιών;
  Η διαδικασία κήρυξης ΣΣΕ σε γενικώς υποχρεωτική, έχει κενά ασφάλειας και αξιοπιστίας, παρά τις δεσμεύσεις προς τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα (ΑΣΕ, ΟΜΕΔ, ΣΕΠΕ, Υπουργείο Εργασίας, Εισαγγελικές αρχές) να κάνουν έλεγχο γνησιότητας της λίστας. Επίσης τις καλούμε να ενημερώσουν όλους τους επιχειρηματίες του κλάδου, με ποιο τρόπο μπορούν να πληροφορηθούν αν είναι παρανόμως καταχωρημένοι στη λίστα αυτή.

  Συνημμένο 4 :
  νόμος 4403/2016 ΦΕΚ 125Α της 7/7/2016, Άρθρο 50, παρ.4.
  4. Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων έχουν την υποχρέωση ανάρτησης, σε εμφανές σημείο της επιχείρησης «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη», την οποία παραλαμβάνουν από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγγελματικό Φορέα του κλάδου που ανήκουν, με τις προϋποθέσεις που αυτός θέτει. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Επαγγελματικοί Φορείς τηρούν αρχείο και το υποβάλλουν περιοδικά στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 14:48 | Κώστας Δημητρίου

  ορθή ρύθμιση
  κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι ενεργός ο ρόλος-εποπτεία δικαστικής ή εισαγγελικής αρχής όσον αφορά το ηλεκτρονικό μητρώο -> πρέπει να προβλεφθεί ότι εποπτεύουσα αρχή στο ηλεκτρονικό μητρώο είναι ένας εκ των αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου σε κεντρικό επίπεδο και σε ειδικότερο περιφερειακό ένας εκ των αντεισαγγελέων Εφετών & Πρωτοδικών αντίστοιχα