Άρθρο 25 – Τροποποίηση κατασκευών κεραιών

1. Κατ’ εξαίρεση των προβλεπομένων ανωτέρω, για την τροποποίηση κατασκευών κεραιών δεν απαιτείται η τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας κατασκευής κεραίας ή η έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά υποβάλλεται σχετική δήλωση στο ΣΗΛΥΑ, στις εξής περιπτώσεις:
Α. Σε περίπτωση μεταβολών στις δομικές κατασκευές κεραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, οι οποίες υπάγονται σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4014/2011, και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 10 του παρόντος, εφόσον αυτές αφορούν:
α. κατασκευές κεραιών των οποίων οι κατασκευές στήριξης, όπως αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές, είτε εδράζονται επί εδάφους και το μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο των δεκαπέντε (15) μέτρων, είτε εδράζονται επί κτηρίου και το μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο των δέκα (10) μέτρων.
β. κατασκευές κεραιών, που δεν περιλαμβάνουν κατασκευές στήριξης, όπως αυτοστήρικτους ιστούς, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές, αλλά η στήριξη αυτών γίνεται σε υφιστάμενες δομικές κατασκευές με χρήση μεταλλικών στηριγμάτων οι διαστάσεις των οποίων, μετά την τροποποίηση, δεν ξεπερνά τα δύο (2) μέτρα.
Η δήλωση στις αμέσως παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται,
(β) επικαιροποίηση της δήλωσης υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις,
(γ) αίτηση προς την Υ.Π.Α. και, εφόσον απαιτείται, προς το Γ.Ε.Α. σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοίας. Η δήλωση τίθεται σε ισχύ, μετά την έκδοση, μέσω του ΣΗΛΥΑ, θετικής γνωμοδότησης από: (i) την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), (ii) την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), και (iii) το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), εφόσον απαιτείται.
Στην περίπτωση αυτή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, πρέπει να γίνεται και ανάλογη ενημέρωση του πολεοδομικού φακέλου στο Ηλεκτρονικό Σύστημα e-Άδειες.
Β. Σε περίπτωση τροποποίησης ή/και αλλαγής των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής κατασκευών κεραιών που δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 10 του παρόντος, για την αναβάθμιση των παρεχόμενων προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνεπεία των οποίων δεν επέρχονται αλλαγές των δομικών κατασκευών κεραίας. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται, επίσης, η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, εφόσον με τις τροποποιήσεις δεν επέρχεται οποιαδήποτε τροποποίηση στις δομικές κατασκευές της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, συμπεριλαμβανομένου του ύψους και του οικίσκου.
Η δήλωση τροποποίησης κεραιοσυστημάτωντ της αμέσως παραπάνω περίπτωσης υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ συνοδευόμενη από επικαιροποιημένη :
(α) μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται,
(β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ή, κατά περίπτωση, δήλωσης υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Η δήλωση τίθεται σε ισχύ, μετά την έκδοση μέσω του ΣΗΛΥΑ:
α) θετικής γνωμοδότησης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.ΑΕ.),
β) απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), με βάση την επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). Αν η κατασκευή κεραίας έχει ενταχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), η δήλωση τίθεται σε ισχύ μετά την πάροδο δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από τη δημοσίευσή τους.
Γ. Σε περίπτωση αλλαγής της χωροθέτησης των ερμαρίων στέγασης μηχανημάτων ή προσθήκης ερμαρίων στέγασης μηχανημάτων, το εμβαδό των οποίων δεν υπερβαίνει τα επτά (7) τ.μ. για τοποθέτηση επί δώματος και τα δέκα (10) τ.μ. για τοποθέτηση επί εδάφους εντός του χώρου εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται η παρ. 2 του άρθρου 8 και το άρθρο 11 του παρόντος, καθώς και σε περίπτωση μείωσης του εμβαδού της έκτασης που καταλαμβάνει η κατασκευή κεραίας. Η παραπάνω δήλωση υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ και κοινοποιείται με ευθύνη του κατόχου της κατασκευής κεραίας στις αρμόδιες για την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 2 του παρόντος υπηρεσίες.
2. Σε περίπτωση επεκτάσεων καθ’ ύψος νομίμως υφιστάμενων ιστών, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του αδειοδοτημένου ύψους τους και οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αναβάθμισης νέων τεχνολογιών, δεν απαιτείται η έκδοση νέων εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων, πλην νέας έγκρισης από την ΥΠΑ και νέας γνωμάτευσης από την ΕΕΑΕ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική ενημέρωση του e-Άδειες, εφόσον απαιτείται.
3. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 δεν απαιτείται έγκριση δομικών κατασκευών, εφόσον δεν επέρχεται οποιαδήποτε τροποποίηση στις δομικές κατασκευές της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας.
4. Η απαιτούμενη στις ως άνω περιπτώσεις τροποποίηση της έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας εκδίδεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος, μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω δήλωσης.
5. Οι δηλώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, μαζί με το σύνολο των σχετικών δικαιολογητικών εμπεριέχονται στο φάκελο της κατασκευής κεραίας που τηρείται στο ΣΗΛΥΑ.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 14:43 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Απαράδεκτο όλο το άρθρο. Ευνοεί παρανομίες γιατί χρησιμοποιείται καταχρηστικά από τις εταιρείες και σε περιπτώσεις όπου επιβάλλεται από τη φύση των τροποποιήσεων, νέα αδειδότηση. Για κάθε μία τροποποίηση, να επιβάλλεται νέα ειδική αδειοδότηση.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 13:42 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  Εθνικό και Καποδιστριακό
  Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Τμήμα Βιολογίας
  Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  Ομ. Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης
  e-mail: lmargar@biol.uoa.gr http://kyttariki2.biol.uoa.gr
  Ταχ/κή διεύθυνση: Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα 157 84

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 «Τροποποίηση κατασκευών κεραιών» ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
  =======================================
  Η δήλωση στις αμέσως παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:
  (α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται,………..
  =======================================================
  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ (βλ.http://kyttariki.biol.uoa.gr/Margaritis ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

  ΑΝΑΦΕΡΑΜΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ» ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΕΚΔΙΔΕΙ, ΟΧΙ Η ΕΕΑΕΕ ΩΣ ΑΝΑΡΜΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΕΡΑΙΩΒ ΣΤΟ ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΑ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΙΝΔΥΝΕΣ.
  ΔΙΑΧΩΡΙΖΩ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΒΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΚΛΠ ΟΠΟΥ Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΙΔΚΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Η ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΚΗΘΥΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – ΒΛΕΠΕ http://kyttariki.biol.uoa.gr/EMR-GROUP/EMR_GROUP_GR.htm, http://kyttariki.biol.uoa.gr/EMR-GROUP/TV-RADIO-INTERVIEWS.htm

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

  ΛΟΥΚΑΣ Χ/ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
  ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ http://kyttariki.biol.uoa.gr/Margaritis
  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http://kyttariki.biol.uoa.gr/