Άρθρο 39 – Τροποποίηση του Παραρτήματος Χ του ν. 4070/2012

1. Στο άρθρο 4 του Παραρτήματος Χ του ν. 4070/2012 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή είναι κοινόχρηστοι, ο ενδιαφερόμενος κάτοχος κατασκευής κεραίας, εφόσον επιθυμεί να κάνει χρήση των σχετικών διατάξεων περί δικαιωμάτων διέλευσης, υποβάλλει αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος μόνο με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄ και θθ΄ της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καθώς και α) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, β) τεχνική έκθεση μηχανικού και γ) αρχιτεκτονικά σχέδια. Σε αυτή την περίπτωση ο αρμόδιος φορέας χορήγησης χορηγεί δικαιώματα διέλευσης σύμφωνα με τις περίπτ. α΄, β΄, γ΄, ε΄, στ΄, υποπεριπτ. ββ και δδ της περίπτ. ζ΄, και περίπτ. η΄ και ι΄ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και δεν απαιτείται παροχή εγκρίσεων από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 3, ούτε ακολουθείται η διαδικασία εγκρίσεων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. ή είναι κοινόχρηστοι δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 του παρόντος Παραρτήματος.
2. Στο άρθρο 11 του Παραρτήματος Χ του ν. 4070/2012 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Μέχρι να λειτουργήσει το Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 28 του ν.4070/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. γ΄ του άρθρου 11 του ν. 4463/2017 (Α΄ 42), οι αρμόδιοι φορείς για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή είναι κοινόχρηστοι, εφαρμόζουν τη διαδικασία που ορίζεται στις περίπτ. στ΄, ζ΄, η΄, ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και τα τέλη υπολογίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή είναι κοινόχρηστοι, ο πάροχος υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης μόνο τα δικαιολογητικά των υποπεριπτ. ββ΄ και δδ΄ της περίπτ. ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος Παραρτήματος.».

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 16:42 | DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

  Προτείνεται η παρακάτω προσθήκη διευκρίνισης στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 39:

  Παρ. 1: …Σε αυτή την περίπτωση ο αρμόδιος φορέας χορήγησης χορηγεί δικαιώματα διέλευσης σύμφωνα με τις περιπτ. α΄, β΄, γ΄, ε΄, στ΄, υποπεριπτ. ββ και δδ εφόσον πρόκειται για νέα εγκατάσταση της περίπτ. ζ’, και περίπτ. η΄……

  Ομοίως στην Παρ. 2:

  …..σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή είναι κοινόχρηστοι, ο πάροχος υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης μόνο τα δικαιολογητικά των υποπεριπτ. ββ΄ και δδ΄ εφόσον πρόκειται για νέα εγκατάσταση της περίπτ. ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος Παραρτήματος.».

  Δεν τυγχάνει εφαρμογής η προσκόμιση του στοιχείου δδ (υπεύθυνη δήλωση με στοιχεία εργολάβου και υπεργολάβων) στην περίπτωση που η διαδικασία αφορά εκτάσεις με υφιστάμενες εγκαταστάσεις.