Άρθρο 08 – Τελική διάταξη

Οι διατάξεις του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Α’) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141 Α’)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 14:16 | Β.ΤΣΑΔΑΡΗ – Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΗ Α.Ε.

  Άρθρο 8
  Τελική διάταξη

  Πρόταση:
  Προσθήκη:
  Όλα τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE), θα αξιοποιηθούν στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.