Άρθρο 24 – Εγκατάσταση κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1. Για την εγκατάσταση σταθμών και κατασκευών κεραιών των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος, η κατασκευή οικίσκου ή /και η τοποθέτηση ερμαρίων για τη στέγαση μηχανημάτων, πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210), καθώς και κατασκευών στήριξης του συστήματος των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων, όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώματα και πυλώνες ή αντίστοιχες κατασκευές οι οποίες φέρουν τα συστήματα των κεραιών, πάνω από το μέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985, ως εξής:
α) για τις εντός σχεδίου περιοχές: σε άρτια οικόπεδα, κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, σε δώμα ή σε στέγη κτιρίου, στο πέραν του υποχρεωτικώς αφημένου τμήματος του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και εντός του κτιρίου. Γενικά, επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευής κεραίας και πάνω από την απόληξη κλιμακοστασίου και φρέατος ανελκυστήρα που κατασκευάζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 1577/1985.
β) για τις εκτός σχεδίου περιοχές: σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. α’, καθώς και σε γήπεδα ελάχιστου εμβαδού πεντακοσίων (500) τετραγωνικών μέτρων και σε απόσταση πέντε (5) τουλάχιστον μέτρων από τα όρια των γηπέδων.
γ) σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις επιτρέπεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και υπό την επιφύλαξη της τήρησης των σχετικών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, η κατασκευή οικίσκου, η εγκατάσταση ερμαρίων και των συνοδών έργων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς κατασκευής απαραίτητης για την λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής αδειοδοτημένων παρόχων, καθώς και των κέντρων δορυφορικών επικοινωνιών, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω.
2. Το εμβαδόν του οικίσκου ή/και των ερμαρίων, όταν αυτά τοποθετούνται σε δώμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα δύο μέτρα και σαράντα εκατοστά (2,40). ‘Όταν αυτά τοποθετούνται στο έδαφος, το εμβαδόν του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (3,5). Οι ανωτέρω μέγιστες επιτρεπόμενες επιφάνειες των οικίσκων προσαυξάνονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε φιλοξενούμενο πάροχο που κάνει κοινή χρήση της κατασκευής κεραίας, ενώ η συνολική μέγιστη προσαύξηση στο εμβαδόν, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόχων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των προαναφερομένων τιμών. Στην περίπτωση περισσότερων του ενός οικίσκου, τα ανωτέρω όρια ισχύουν αθροιστικά για το σύνολο των οικίσκων της κατασκευής κεραίας. Όταν ο οικίσκος τοποθετείται στο δώμα και η κατασκευή κεραίας είναι στο δώμα ή/και πάνω στην απόληξη του κλιμακοστασίου και του φρέατος ανελκυστήρα, δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου. Αν ο οικίσκος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση μηχανημάτων που μεταδίδουν σήματα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, το εμβαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα ανά πολυπλέκτη.
3. Για την έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας των παραπάνω κατασκευών σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας, και, κατ’ εξαίρεση, των ισχυουσών για τις περιοχές αυτές διατάξεων και περιορισμών, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών ή /και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.).

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 16:21 | DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

  Σχετικά με την παρ. 2 του άρθρου 24:

  Ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση και η λειτουργία του δικτύου κέντρων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής έχει βασιστεί στην παραδοχή των 10 τ.μ. ανά πολυπλέκτη έχοντας υπόψη το πλήθος πολυπλεκτών της ΚΥΑ 42800/2012, βάσει του ν. 4053/2012. Λόγω της μείωσης των πολυπλεκτών που θα λάβει χώρα με την διάθεση του δεύτερου ψηφιακού μερίσματος, θα πρέπει να αυξηθούν τα επιτρεπόμενα τετραγωνικά ανά πολυπλέκτη ώστε να υπάρξει αντιστάθμιση, δεδομένων των αυξημένων χωροταξικών απαιτήσεων αλλά και των απαιτούμενων υψηλών επιπέδων διαθεσιμότητας της υπηρεσίας επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος.

  Συνεπώς προτείνεται η εξής συμπλήρωση:

  Αν ο οικίσκος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση μηχανημάτων που μεταδίδουν σήματα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, το εμβαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δέκα πέντε (15) τετραγωνικά μέτρα ανά πολυπλέκτη, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις και με την έγκριση της αρμόδιας Αρχής, κατόπιν κατάθεσης σχετικής τεχνικής τεκμηρίωσης.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 16:09 | DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

  Σχετικά με την παράγραφο 1β του άρθρου 24:

  Οι γεωγραφικές θέσεις των κέντρων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ορίζονται αυστηρά στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (Χάρτες Συχνοτήτων), χωρίς δυνατότητα μεταβολής. Βρίσκονται σε ορεινά σημεία εκτός σχεδίου, μακριά από περιοχές οικιστικής ή τουριστικής δραστηριότητας, όπου ήδη προϋπήρχαν εγκαταστάσεις εκπομπής ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Οι γεωγραφικοί αυτοί περιορισμοί καθιστούν αρκετές φορές αδύνατη την οριοθέτηση έκτασης με τις προδιαγραφές της παρ. 1β του άρθρου 24 και συνεπώς είναι απαραίτητο να εισαχθεί εξαίρεση όσον αφορά τα αυστηρά καθορισμένα κέντρα εκπομπής των Χαρτών Συχνοτήτων.

  Συνεπώς προτείνεται η προσθήκη δεύτερου εδαφίου στην παρ. 1β:

  β) για τις εκτός σχεδίου περιοχές: σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. α’, καθώς και σε γήπεδα ελάχιστου εμβαδού πεντακοσίων (500) τετραγωνικών μέτρων και σε απόσταση πέντε (5) τουλάχιστον μέτρων από τα όρια των γηπέδων. Ειδικά στην περίπτωση αυστηρά οριζόμενων κέντρων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής από τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων, επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, η κατασκευή οικίσκου, η εγκατάσταση ερμαρίων ως και των συνοδών έργων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς κατασκευής απαραίτητης για την λειτουργία αυτής, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 14:51 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Γενική Παρατήρηση : Δεν τίθεται κανένας περιορισμός στο πλήθος των εγκαταστάσεων της κάθε εταιρείας ανά περιοχή. Θα γεμίσουμε πόλεις και χωριά -τέρατα και θα επιβαρυνθεί δραματικά η υγεία όλου του οικοσυστήματος από τις ολοένα αυξημένες ακτινοβολίες. Χρειάζεται χωροταξικός σχεδιασμός πριν να νομοθετηθεί η εγκατάσταση κεραιών. Επί πλέον, απαράδεκτο, αντισυνταγματικό όλο το άρθρο διότι περιλαμβάνει σοβαρές και σκανδαλώδεις παραβιάσεις του ΓΟΚ (πολεοδομικές παραβάσεις), καθώς και της Δασικής και Περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 12:03 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  Εθνικό και Καποδιστριακό
  Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Τμήμα Βιολογίας
  Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  Ομ. Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης
  e-mail: lmargar@biol.uoa.gr http://kyttariki2.biol.uoa.gr
  Ταχ/κή διεύθυνση: Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα 157 84

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
  =====================================================
  1. Για την εγκατάσταση σταθμών και κατασκευών κεραιών των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος, η κατασκευή οικίσκου ή /και η τοποθέτηση ερμαρίων για τη στέγαση μηχανημάτων, πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210), καθώς και κατασκευών στήριξης του συστήματος των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων, όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώματα και πυλώνες ή αντίστοιχες κατασκευές οι οποίες φέρουν τα συστήματα των κεραιών, πάνω από το μέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985, ως εξής:
  ===============================================
  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ (βλ.http://kyttariki.biol.uoa.gr/Margaritis ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

  – ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΠΩΣ ΡΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΑΜΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ.
  – ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΚΕΡΑΙΕΣ ΣΕ ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ ΟΔΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΡΚΕΙ Ο ΛΟΒΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (ΚΑΜΙΑ ΜΝΕΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ) ΝΑ «ΒΛΕΠΕΙ» ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Η ΕΣΤΩ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΠΟΥ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 190 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ -ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (0,5 ΒΟΛΤ/ΜΕΤΡΟ) ΟΠΩΣ ΔΙΕΞΟΔΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

  ΛΟΥΚΑΣ Χ/ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
  ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ http://kyttariki.biol.uoa.gr/Margaritis
  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http://kyttariki.biol.uoa.gr/