Άρθρο 88 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου καταλαμβάνουν και τις αιτήσεις υπαγωγής για τις οποίες δεν έχει περαιωθεί η υπαγωγή κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 81 του ν. 4495/2017

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 19:52 | Παναγιώτης Κ. Παναγιωτόπουλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ

  ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
  Να δοθούν κίνητρα σε επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί σε παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια ανεστάλησαν λόγω της οικονομικής κρίσης, να επαναφέρουν τα επενδυτικά τους σχέδια υπαγόμενα σε ευεργετικές διατάξεις νέων επενδυτικών νόμων, ώστε να μπορέσουν να εκσυγχρονισθούν και να επιβιώσουν στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην οικονομία της χώρας και να διατηρήσουν αλλά και να αυξήσουν τις θέσεις απασχόλησης.

  ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
  Να αποκεντρωθεί η έκδοση των αδειών λατομείων ηπίων εξορυκτικών δραστηριοτήτων (λ.χ. επιφάνειας με χρήση μηχανικών μέσων) με ανάθεση αδειοδοτικών αρμοδιοτήτων από τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων στις κατά τόπους υπηρεσίες των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ώστε να αποφορτισθεί ο όγκος συσσωρευμένων αιτημάτων έγκρισης των Τεχνικών Μελετών, και να επιταχυνθεί η αδειοδοτική διαδικασία.

  ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
  Παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα με τους Δασικούς Χάρτες, όσον αφορά τον χαρακτηρισμό εκτάσεων, την εκδίκαση των ενστάσεων και την οριστικοποίηση του χαρακτηρισμού, η οποία κωλυσιεργεί την αδειοδοτική διαδικασία.
  Επίσης, πρέπει οι δραστηριότητες που είναι επιτρεπτές στις περιοχές ΔΔ με παραχώρηση του Δημοσίου, να είναι επιτρεπτές και στις περιοχές ΔΑ ή ΑΔ, και να αποσαφηνιστεί ώστε η Δασική Υπηρεσία να μπορεί να γνωμοδοτεί ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
  Επιπλέον, στις αναδασωτέες περιοχές, να επιτρέπεται να εκτελεσθούν οι ίδιες δραστηριότητες που επιτρέπεται και στις δασικές εκτάσεις, εφόσον προβλέπεται αποκατάσταση από την τεχνική μελέτη και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δραστηριοτήτων.
  Ειδικότερα, παρατηρείται το εξής παράδοξο:
  Σε Δασική έκταση, είναι επιτρεπτή η διάθεση για εξόρυξη – εγκατάσταση λατομείου, με τον όρο της αποκατάστασης του χώρου μετά το πέρας της δραστηριότητας της εξόρυξης.
  Σε περίπτωση καταστροφής του δάσους από πυρκαγιά και κήρυξη ως αναδασωτέου, απαγορεύεται η ανωτέρω δραστηριότητα εντός της αναδασωτέας περιοχής, μέχρι την αποκατάσταση του δάσους και την άρση του αναδασωτέου χαρακτήρα. Τότε πλέον θα είναι πάλι επιτρεπτή η δραστηριότητα χαλώντας το αναγεννηθέν δάσος, για να γίνει αποκατάσταση όταν η δραστηριότητα περατωθεί.
  Προτείνεται να επιτρέπεται η άσκηση δραστηριότητας σε αναδασωτέα περιοχή ως αυτή να μην ήταν καμμένη, με τους όρους της αποκατάστασης της περιοχής από τον φορέα της δραστηριότητας, μετά το πέρας αυτής.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 15:11 | Β.ΤΣΑΔΑΡΗ – Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΗ Α.Ε.

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ
  ΜΕΡΟΣ ΙΗ’
  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  Άρθρο 89
  Θέματα Νομοθεσίας Διαχείρισης Υδάτων

  1. Τροποποίηση του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ/Α/94/2014) ως εξής:
  Προσθήκη στο Άρθρο 3 Διαδικασία Οριοθέτησης της ακόλουθης παραγράφου:
  «Γ. Η διαδικασία οριοθέτησης υδατορεμάτων εντός περιοχών ενεργειακού ενδιαφέροντος (λιγνιτωρυχείων, εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικών, θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, κ.λπ.) ορίζεται με την έκδοση Υ.Α. του Υπουργού Περιβάλλοντος.»

  2. Εξαίρεση υδρογεωτρήσεων αποστράγγισης ορυχείων από χρήσεις νερού Τροποποίηση της ΚΥΑ 146896 (ΦΕΚ/Β/2878/2014) ως εξής:

  Άρθρο 1 «Πεδίο εφαρμογής»
  Προσθήκη στην παρ.2 της ακόλουθης υποπαραγράφου:
  «ια) Στις υδρογεωτρήσεις για υποβιβασμό στάθμης υδάτων για την προστασία λατομείων – ορυχείων. Για την πραγματοποίηση των υδρογεωτρήσεων αυτών αρκεί ο ενδιαφερόμενος φορέας να υποβάλλει σχετικό πρόγραμμα στην τεχνική μελέτη του άρθρου 4 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΥΑ 2223/ΦΕΚ/Β/1227/14.06.2011).

  Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι (ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ)
  Απαλοιφή από την κατηγορία 3. Βιομηχανική χρήση / υποκατηγορία 3.5 Λατομική/μεταλλευτική χρήση ορυκτών της παρένθεσης

  Άρθρο 90
  Θέματα απόθεσης υλικών οικισμών και εγκαταστάσεων λόγω μεταλλευτικής δραστηριότητας στις αποθέσεις των ορυχείων

  Προσθήκη διάταξης που να αναφέρει:
  «Τα υλικά που προκύπτουν από την κατεδάφιση οικισμών και λοιπών εγκαταστάσεων λόγω της μεταλλευτικής δραστηριότητας των λιγνιτωρυχείων, απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες και υλικά, δύνανται να αποτεθούν εντός των αποθέσεων αυτών για την αποκατάστασή τους.»

  Άρθρο 91
  Θέματα κυρωμένων δασικών χαρτών
  Προσθήκη διάταξης που να αναφέρει:
  «Περιοχές εν λειτουργία ενεργειακών έργων μεγάλης κλίμακας (ορυχεία, θερμικοί και υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής) εξαιρούνται από τους κυρωμένους ή υπό κύρωση δασικούς χάρτες, στην περίπτωση που υπάρχουν εν ισχύ διοικητικές πράξεις αναφορικά με αυτά (ΑΕΠΟ, Απόφαση κήρυξης απαλλοτρίωσης κ.ά.).

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 18:57 | Κώστας Τσιαπάρας

  Κείμενο διάταξης
  Για πρατήρια καυσίμων ιδρυόμενα σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, οι οποίες όμως τελούν υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως και έχει προς τούτο κινηθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις, τούτου βεβαιωμένου από την αρμόδια αρχή, εφαρμόζονται, αναφορικά με την σύνδεσή τους με την οδό/τις οδούς, οι διατάξεις και τα υποδείγματα απότμησης πεζοδρομίου του Π.Δ. 1224/81 (ΦΕΚ Α΄ 303) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/06 ( ΦΕΚ Α΄ 119).

  Εισηγητική έκθεση

  Η ρύθμιση για τα πρατήρια καυσίμων τα ιδρυόμενα σε περιοχές οι οποίες τελούν υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως κρίθηκε επιβεβλημένη, διότι οι περιοχές αυτές δεν διαφέρουν (κυκλοφοριακά) από τις εντός σχεδίου περιοχές, αφού εκ των πραγμάτων στην περιοχή είναι διαμορφωμένα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) και απλώς σε εκκρεμότητα (π.χ. λόγω ενστάσεων, καθυστερήσεων εκδίκασης και λοιπών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων) είναι η τυπική τους ένταξη στο σχέδιο πόλεως, με την δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη ρύθμιση αυτή δίνεται η δυνατότητα σε υπό ένταξη περιοχές (όπως π.χ. περιοχή του Δήμου Αχαρνών έναντι του Ολυμπιακού χωριού) να μπορούν να εξυπηρετηθούν από εγκατάσταση πρατηρίου ενταγμένη στην περιοχή και να μην αναγκάζονται οι κάτοικοι να διανύουν αποστάσεις για να ανεφοδιασθούν ή να τύχουν των συμπληρωματικών εξυπηρετήσεων (πλύσιμο, καθαρισμός, λίπανση κ.ά.). Επίσης με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται καταστροφές των κατασκευασμένων πεζοδρομίων, αφού με την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 1224/81 όπως ισχύει δημιουργούνται απλές αποτμήσεις στο πεζοδρόμιο, ενώ σε περίπτωση δημιουργίας κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης γίνεται εκτεταμένη καταστροφή των πεζοδρομίων (για τη δημιουργία των ζωνών επιβράδυνσης – επιτάχυνσης), χωρίς ουσιαστική ευμενή επίπτωση στην ασφάλεια της συγκοινωνίας, αφού πρόκειται για περιοχές που προσιδιάζουν απόλυτα με τις ήδη εντεταγμένες στο σχέδιο και οι ταχύτητες των οχημάτων είναι αυτές που προβλέπει ο ΚΟΚ για τις κατοικημένες περιοχές.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 18:59 | Κώστας Τσιαπάρας

  Κείμενο νομοθ. ρύθμισης:
  Στις περιπτώσεις που ιδρύεται πρατήριο υγρών καυσίμων δημοσίας χρήσεως ή μικτό πρατήριο αερίων εν γένει καυσίμων, με τις τυχόν συμπληρωματικές του εγκαταστάσεις (πλυντήριο, λιπαντήριο, κέντρο καθαρισμού οχημάτων κ.ά.), εντός της ευρύτερης έκτασης γηπέδου ή οικοπέδου, την οποία καταλαμβάνει συγκρότημα υπεραγοράς, μεγάλων καταστημάτων ή εμπορικών κέντρων, με ή χωρίς κινηματογραφικές αίθουσες και λοιπούς χώρους ή εν γένει εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής, τότε η μεν κυκλοφοριακή διάταξη που έχει εγκριθεί από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού υπηρεσία, ισχύει ως έχει και χωρίς άλλη διαδικασία και για την ίδρυση και λειτουργία του πρατηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η ίδρυση του πρατηρίου επί ιδιωτικής οδού, που έχει κατασκευαστεί (ή κατασκευάζεται) για την εσωτερική κυκλοφορία (άτυπη ρυμοτόμηση) του συγκροτήματος, σύμφωνα με τα εντός σχεδίου υποδείγματα του Π.Δ. 118/06. Στην περίπτωση αυτή το πρατήριο θεωρείται συνοδό έργο της κύριας εγκατάστασης και εφαρμόζονται οι ευνοϊκότεροι όροι δόμησης (ποσοστό κάλυψης, συντελεστής δόμησης κ.ά.) που ισχύουν για το κύριο συγκρότημα.

  Εισηγητική έκθεση:
  Η υπόψη ρύθμιση αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών που προέκυψαν από την παγκοσμιοποίηση και την σταδιακή μεταφορά και στην χώρα μας προτύπων, που έχουν εφαρμοσθεί εδώ και χρόνια στην αλλοδαπή, με την δημιουργία και στην χώρα μας μεγάλων συγκροτημάτων εμπορίου, εστίασης και αναψυχής (πολυδύναμες κινηματογραφικές αίθουσες, bowling, νεροτσουλήθρες κ.ά.). Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης, κατά την σύνταξη των σχετικών με τα πρατήρια Διαταγμάτων (ΒΔ 465/70 και ΠΔ 1224/81) δεν μπορούσε να προβλέψει αυτές τις εξελίξεις και ευλόγως διαμόρφωσε υποδείγματα σύνδεσης πρατηρίων με δημόσιες οδούς. Η εισαγόμενη λοιπόν ρύθμιση επιδιώκει να καλύψει το αυτονόητο, ότι δηλ. η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή η εν γένει διάταξη προσπέλασης, που η Διοίκηση έχει χορηγήσει για το συγκρότημα, την οποία χρησιμοποιούν εκατοντάδες αυτοκίνητα ημερησίως για να εισέλθουν στην εγκατάσταση, προφανώς καλύπτει και το εντός της ευρύτερης έκτασης πρατήριο καυσίμων (και τις τυχόν συμπληρωματικές εγκαταστάσεις του δηλ. πλυντήριο, βουλκανιζατέρ, κέντρο καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών κ.ά.), αφού χρήστες των υπηρεσιών του πρατηρίου είναι οι ίδιοι οι χρήστες του εμπορικού κέντρου και των λοιπών τυχόν εγκαταστάσεων (αναψυχής, εστίασης κ.ά.). Επιπλέον, επειδή σ΄ αυτές τις περιπτώσεις δημιουργείται για τις λειτουργικές ανάγκες της όλης εγκατάστασης ένα πλέγμα ιδιωτικών οδών, με επιμελημένη κατασκευή (ασφαλτόστρωση, κράσπεδα κ.ά.), λαμβάνεται πρόνοια ώστε για την προσπέλαση στον χώρο του πρατηρίου και των τυχόν συνοδευτικών εγκαταστάσεων (π.χ. εγκατάσταση πλυντηρίου, βουλκανιζατέρ κ.ά.) να δημιουργείται μια διάταξη προσπέλασης, σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνει το ΠΔ 118/06 (ΦΕΚ Α΄ 119) για τα εντός σχεδίου πρατήρια, χωρίς προφανώς εν προκειμένω να εξετάζεται η ορατότητα προ του πρατηρίου. Τέλος ορίζεται ότι επειδή το πρατήριο είναι αμελητέο ποσοστό της συνολικής κάλυψης και δόμησης του όλου συγκροτήματος και αποτελεί «συνοδό έργο», εφαρμόζονται και γι αυτό τα στοιχεία (κάλυψη, δόμηση, πλάγιες αποστάσεις κ.ά.) που ισχύουν για την κύρια χρήση δηλ. για το εμπορικό κέντρο. Σημειώνεται ότι ανάλογη είναι η αντιμετώπιση και από τον Κτιριοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ Δ΄ 59/03.02.89 – άρθρο 3 § 2 ).

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 18:43 | Κώστας Τσιαπάρας

  Θέμα : Ίδρυση ιδιωτικών πρατηρίων σε θέσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση τους
  Κείμενο διάταξης
  Επιτρέπεται η ίδρυση ιδιωτικών πρατηρίων του άρθρου 22 των Π.Δ. 1224/81 και Β.Δ. 465/70 (όπως ισχύουν) σε περιοχές εντός οικισμού, εντός σχεδίου (εκτός αμιγούς κατοικίας) και εκτός σχεδίου, έστω και αν η χρήση πρατηρίου υγρών καυσίμων απαγορεύεται στη θέση αυτή, εφόσον αυτά αποτελούν συνοδές χρήσεις δηλ. συνυπάρχουν με την εξυπηρετούμενη κύρια εγκατάσταση, αν αυτή υφίσταται νομίμως είτε με νόμιμη άδεια οικοδομής είτε έχει τακτοποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Για τα εκτός σχεδίου ιδρυόμενα ιδιωτικά πρατήρια της παρούσης παραγράφου, η ήδη υπάρχουσα «είσοδος έξοδος» ή η εν γένει κυκλοφοριακή προσπέλαση της κύριας εγκατάστασης (εργοστάσιο, εκπαιδευτήριο κ.ά.) θα επέχει και θέση κυκλοφοριακής σύνδεσης του ιδιωτικού πρατηρίου με την οδό.

  Εισηγητική έκθεση
  Με την διάταξη αυτή επιλύεται ένα χρονίζον πρόβλημα. Ειδικότερα κατά την ίδρυση ιδιωτικών πρατηρίων, τα οποία – με βάση την κείμενη νομοθεσία – αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση οχημάτων που ανήκουν (με οιονδήποτε τρόπο) σε μία επιχείρηση ή μια εγκατάσταση (εργοστάσιο, ξενοδοχειακή μονάδα, αμαξοστάσιο, εγκατάσταση παραγωγής σκυροδέματος, μεγάλο σχολικό συγκρότημα, πρεσβεία κ.ά.) παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο να επιτρέπεται η κύρια χρήση όπως π.χ. ξενοδοχείο, εκπαιδευτήριο, πρεσβεία κ.ά. όχι όμως και αυτή του «πρατηρίου καυσίμων». Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης δεν επιθυμούσε στην περιοχή την ίδρυση πρατηρίων δημοσίας χρήσεως, όμως – ασφαλώς όχι εκ προθέσεως – δεν έλαβε μέριμνα ώστε να υπάρχει μια πρόβλεψη για ιδιωτικά πρατήρια που λειτουργούν ως συμπληρωματικές εγκαταστάσεις, δηλ. που είναι πολύ μικρής κλίμακας (συνήθως μια δεξαμενή και μια αντλία πετρελαίου) και συνοδεύουν ως παράρτημα – παρελκόμενο – βοηθητική χρήση την κύρια εγκατάσταση. Όμως αυτή η συμπληρωματική χρήση κρίνεται απαραίτητη για αρκετές εγκαταστάσεις, διότι εξυπηρετεί ουσιαστικές ανάγκες των, εξοικονομεί δαπάνες (διότι στο ιδιωτικό πρατήριο είναι ελεγχόμενος ο ανεφοδιασμός από πλευράς ποσοτήτων και ποιότητας καυσίμου), περιορίζει τις άσκοπες μετακινήσεις των οχημάτων για ανεφοδιασμό σε εκτός της εγκατάστασης πρατήρια, με την συνακόλουθη κυκλοφοριακή φόρτιση και μόλυνση με τα εκπεμπόμενα καυσαέρια και γενικά συνεισφέρει στην αυτάρκη λειτουργία της κύριας επιχείρησης /εγκατάστασης /δραστηριότητας. Επί πλέον εκτιμάται ότι η εισαγόμενη νομοθετική ρύθμιση θα βάλει τέλος στην ασύδοτη παράνομη κατασκευή τέτοιων πρατηρίων και θα δώσει το έναυσμα για την νομιμοποίηση μεγάλου αριθμού παράνομων ιδιωτικών πρατηρίων, με παράλληλη λήψη των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις μέτρων ασφαλείας. Αναφορικά με την κυκλοφ. σύνδεση αυτών των ιδιωτικών πρατηρίων σε σχέση με την οδό, προφανώς τα αυτοκίνητα που ανεφοδιάζονται ανήκουν (με τον ένα ή άλλο τρόπο) στην επιχείρηση και ούτως ή άλλως εισέρχονται και εξέρχονται στο χώρο της. Απλώς κάποια στιγμή, ευρισκόμενα στον αύλειο χώρο, θα ανεφοδιάζονται με καύσιμα. Δηλ. τα αυτοκίνητα αυτά δεν εισέρχονται στον ιδιωτικό χώρο της επιχείρησης για να ανεφοδιασθούν, όπως γίνεται σε ένα τυπικό πρατήριο δημοσίας χρήσεως, αλλά σταθμεύουν, φορτώνουν, εκφορτώνουν, εισέρχονται και εξέρχονται για να εκπληρώνουν την επιχειρηματική λειτουργία για την οποία προορίζονται (μεταφορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων, προσωπικού, μαθητών κ.λ.π.), παρεμπιπτόντως δε ανεφοδιάζονται με καύσιμα. Άρα ούτως ή άλλως χρησιμοποιούν ως σύνδεση με την οδό αυτή που ήδη διαθέτει η επιχείρηση. Για τους λόγους αυτούς εισάγεται η παρούσα διάταξη, με την οποία επιλύεται το πρόβλημα αυτό.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 18:33 | Κώστας Τσιαπάρας

  Θέμα : βιωσιμότητα πρατηρίων με κατά παρέκκλιση κυκλοφοριακή σύνδεση

  Κείμενο διάταξης
  Εκείνες οι κυκλοφοριακές συνδέσεις πρατηρίων καυσίμων ή εγκαταστάσεων, που έχουν χορηγηθεί μετά την ισχύ του Β. Δ. 465/70 (ΦΕΚ Α΄ 150) και πριν την ισχύ του Π.Δ. 143/89, έχουν δε υλοποιηθεί και παραληφθεί από τις αρμόδιες για τις οδούς υπηρεσίες, σε κάθε περίπτωση θεωρούνται ως κατά κανόνα και όχι κατά παρέκκλιση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 34 του Β. Δ. 465/70, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ Α΄ 119).

  Εισηγητική έκθεση
  Η Διοίκηση με το Β.Δ. 465/70 καθιέρωσε τα εννέα υποδείγματα κυκλοφοριακών συνδέσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων, με φέρουν αρίθμηση 1 έως 9. Με βάση αυτά εξεδόθησαν από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΕΚΕ, ΔΤΥΝ, ΤΥΔΚ κ.ά.) αποφάσεις για εγκρίσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων και κατασκευάσθηκαν εκατοντάδες πρατηρίων καυσίμων όπως και πολλές άλλες «εγκαταστάσεις» όπως ξενοδοχεία, μοτέλ, τουριστικά συγκροτήματα, κάμπινγκ, συνεργεία αυτοκινήτων, εργοστάσια κ.ά., συμποσούμενες τελικώς σε χιλιάδες, που έχουν σχέση με την κυκλοφορία της οδού, αφού αμέσως ή εμμέσως επιβαρύνουν την κυκλοφορία.
  Με την δημοσίευση του Π.Δ. 143/89 καθιερώθηκαν νέα υποδείγματα κυκλοφοριακών συνδέσεων, τα τύπου Α έως και Δ, τα οποία διαφέρουν ελαφρώς σε σχέση με τα αντίστοιχα 1 έως 9, προφανώς με βελτιωμένα (σε σχέση με τα προηγούμενα) γεωμετρικά χαρακτηριστικά.
  Όμως η Διοίκηση για εκείνες τις κυκλοφοριακές συνδέσεις που χορηγήθηκαν μετά την ισχύ του Β. Δ. 465/70 και πριν την ισχύ του Π.Δ. 143/89 ουδέποτε επέβαλε διατάξεις προσαρμογής, δηλ. θεώρησε τις εγκαταστάσεις αυτές ασφαλείς σε τέτοιο ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να μη χρειάζεται να επιβάλει προσαρμογές και βελτιώσεις. Ακολούθως με την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ Α΄119) εισήχθη η ακόλουθη ρύθμιση : « 4. Σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν με εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δεν επιτρέπονται νέες προσθήκες».
  Επειδή υπήρξαν αμφιβολίες σχετικά με το ποιες κυκλοφοριακές συνδέσεις θεωρούνται κατά παρέκκλιση ή κατά κανόνα, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αναγκαία διασαφήνιση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε υπάρχοντα πρατήρια καυσίμων, που έχουν κόμβο σύνδεσης προγενέστερο του Π.Δ. 143/89 (με βάση τις διατάξεις του Β.Δ. 465/70) να προστεθούν και άλλες εγκαταστάσεις, όπως – ενδεικτικά – πλυντήριο, λιπαντήριο, σνακ μπαρ, καφετέρια, πρόχειρο φαγητό, μικρή αγορά τροφίμων κ.ά. με τις οποίες επιτυγχάνεται και καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, αφού σε μία στάση εξυπηρετεί περισσότερες ανάγκες του, αλλά και βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας του πρατηρίου. Πέραν τούτου τυχόν διαφορετική ερμηνεία δηλ. η υπαγωγή χιλιάδων κυκλοφοριακών συνδέσεων σε ασφυκτικές συνθήκες λειτουργίας, με την απαγόρευση προσθήκης (δηλ. ουσιαστικά επενδύσεων, άρα τόνωσης της αγοράς, μείωσης της ανεργίας κ.τ.λ. ), έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τις διατάξεις αλλά και το πνεύμα του ν. 3919/2011 « Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄32 ). Τυχόν διαφορετική αντιμετώπιση μέσα στην εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας, εξ αιτίας μιας εντελώς «γραφειοκρατικής διαστροφής», θα ήταν ανεπίτρεπτη

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 18:29 | Κώστας Τσιαπάρας

  Διατάξεις πρατηρίων καυσίμων

  1. Επιτρέπεται η ίδρυση ιδιωτικών πρατηρίων του άρθρου 22 των Π.Δ. 1224/81 και Β.Δ. 465/70 (όπως ισχύουν) σε περιοχές εντός οικισμού, εντός σχεδίου (εκτός αμιγούς κατοικίας) και εκτός σχεδίου, έστω και αν η χρήση πρατηρίου υγρών καυσίμων απαγορεύεται στη θέση αυτή, εφόσον αυτά αποτελούν συνοδές χρήσεις δηλ. συνυπάρχουν με την εξυπηρετούμενη κύρια εγκατάσταση, αν αυτή υφίσταται νομίμως είτε με νόμιμη άδεια οικοδομής είτε έχει τακτοποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Για τα εκτός σχεδίου ιδρυόμενα ιδιωτικά πρατήρια της παρούσης παραγράφου, η ήδη υπάρχουσα «είσοδος έξοδος» ή η εν γένει κυκλοφοριακή σύνδεση της κύριας εγκατάστασης (εργοστάσιο, εκπαιδευτήριο κ.ά.) θα επέχει και θέση κυκλοφοριακής σύνδεσης του ιδιωτικού πρατηρίου με την οδό.

  2. Στις περιπτώσεις που κατά μήκος μιας εθνικής ή επαρχιακής οδού (χωρίς παράδρομο) ή επί του τυχόν βοηθητικού παράδρομου (S.R. – Service road) αυτών ή δημοτικής οδού, μεταξύ δύο περιοχών εντός σχεδίου πόλεως ή μιας περιοχής εντός σχεδίου και άλλης εντός οικισμού ή μεταξύ δύο οικισμών, παρεμβάλλεται περιοχή εκτός σχεδίου για μήκος έως και τέσσερα (4) χιλιόμετρα, στο υπόψη εκτός σχεδίου τμήμα της οδού για την σύνδεση των «εγκαταστάσεων» του άρθρου 24 του Β.Δ. 465/70, όπως ισχύει, αρκεί η έγκριση «εισόδου – εξόδου, κατά την έννοια του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ Α΄ 119). Ειδικά για την ίδρυση πρατηρίων καυσίμων σ΄ αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να εφαρμόζονται (για τη κυκλοφοριακή σύνδεση και μόνο), τα υποδείγματα προσπελάσεων (αποτμήσεων) του Π.Δ. 1224/81, όπως ισχύει, με τις ισχύουσες περί ορατότητας δεσμεύσεις.

  3. Στα οικόπεδα και γήπεδα, που έχουν πρόσωπο επί του βασικού οδικού δικτύου της Αττικής, όπως αυτό έχει καθοριστεί με την με αρίθμ. 62556/5073/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ορισμός Βασικού Δικτύου Ν. Αττικής» (ΦΕΚ Δ΄ 701) και απεικονίζεται στους χάρτες που την συνοδεύουν, επιτρέπεται πολεοδομικά σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των τυχόν απαγορεύσεων από χρήσεις γης, η ίδρυση πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας με τον απαράβατο όρο ότι θα περιλαμβάνουν απαραιτήτως κατ΄ ελάχιστο μία (1) θέση ηλεκτροφόρτισης αυτοκινήτων τα ιδρυόμενα επί οικοπέδων και δύο (2) θέσεις ηλεκτροφόρτισης αυτοκινήτων τα ιδρυόμενα επί γηπέδων. Από της ισχύος του παρόντος νόμου κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα το θέμα των χρήσεων γης για την ίδρυση πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας στο βασικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής, καταργείται.

  4. Στις περιπτώσεις που ιδρύεται πρατήριο υγρών καυσίμων δημοσίας χρήσεως ή μικτό πρατήριο αερίων εν γένει καυσίμων, με τις τυχόν συμπληρωματικές του εγκαταστάσεις (πλυντήριο, λιπαντήριο, κέντρο καθαρισμού οχημάτων κ.ά.), εντός της ευρύτερης έκτασης γηπέδου ή οικοπέδου, την οποία καταλαμβάνει συγκρότημα υπεραγοράς ή μεγάλων καταστημάτων ή εμπορικών κέντρων, με ή χωρίς κινηματογραφικές αίθουσες και λοιπούς χώρους ή εν γένει εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής, τότε η μεν κυκλοφοριακή διάταξη που έχει εγκριθεί από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού υπηρεσία, ισχύει ως έχει και χωρίς άλλη διαδικασία και για την ίδρυση και λειτουργία του πρατηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η ίδρυση του πρατηρίου επί ιδιωτικής οδού, που έχει κατασκευαστεί (ή κατασκευάζεται) για την εσωτερική κυκλοφορία με άτυπη ρυμοτόμηση του συγκροτήματος, σύμφωνα με τα εντός σχεδίου υποδείγματα του Π.Δ. 118/06. Στην περίπτωση αυτή το πρατήριο θεωρείται συνοδό έργο της κύριας εγκατάστασης και εφαρμόζονται οι ευνοϊκότεροι όροι δόμησης (ποσοστό κάλυψης, συντελεστής δόμησης κ.ά.) που ισχύουν για το κύριο συγκρότημα.

  5. Εκείνες οι κυκλοφοριακές συνδέσεις πρατηρίων καυσίμων ή εγκαταστάσεων, που έχουν χορηγηθεί μετά την ισχύ του Β. Δ. 465/70 (ΦΕΚ Α΄ 150) και πριν την ισχύ του Π.Δ. 118/06 (Α΄119), έχουν δε υλοποιηθεί και παραληφθεί από τις αρμόδιες για τις οδούς υπηρεσίες, σε κάθε περίπτωση θεωρούνται ως κατά κανόνα και όχι κατά παρέκκλιση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 34 του Β. Δ. 465/70, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ Α΄ 119).

  6. Για πρατήρια καυσίμων και ενέργειας, ιδρυόμενα σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, οι οποίες όμως τελούν υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως και έχει προς τούτο κινηθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις, τούτου βεβαιωμένου από την αρμόδια αρχή, εφαρμόζονται, αναφορικά με την σύνδεσή τους με την οδό/τις οδούς, οι διατάξεις και τα υποδείγματα απότμησης πεζοδρομίου του Π.Δ. 1224/81 (ΦΕΚ Α΄ 303) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/06 ( ΦΕΚ Α΄ 119).

  7. Ως ειδικές περιπτώσεις ίδρυσης και λειτουργίας νοούνται εκείνα τα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας, τα οποία αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πάσης μορφής οχημάτων – αλλά και των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών σε υγρά και αέρια καύσιμα – σε ειδικής μορφής εγκαταστάσεις και γενικώς όπου δεν μπορούν να τύχουν καθολικής εφαρμογής οι γενικές περί πρατηρίων διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ. 1224/81- Β.Δ. 465/70 – Π.Δ. 595/84 όπως ισχύουν). Τέτοια ειδικά πρατήρια καυσίμων είναι μεταξύ άλλων και τα εξής :
  α) αυτά που τροφοδοτούν με πετρέλαιο κίνησης τους τροχήλατους γερανούς φορτοεκφόρτωσης στους λιμένες της χώρας
  β) αυτά που εξυπηρετούν με πετρέλαιο κίνησης τα χιονοδρομικά κέντρα είτε για τροφοδοσία των ειδικών μηχανημάτων τους (εκχιονισμού των οδών, διάστρωσης του χιονιού κ.ά.) είτε για την κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών, όπως για την λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, για την κίνηση των αναβατήρων των χιονοδρόμων κ.ά.
  γ) αυτά που εξυπηρετούν και τροφοδοτούν με πετρέλαιο τις ντηζελάμαξες του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.
  δ) αυτά των Εμπορευματικών Κέντρων του ν.3333/2005 (ΦΕΚ Α΄ 91) όπως ισχύει
  ε) αυτά των προμηθευτικών συνεταιρισμών των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία ανεφοδιάζονται όχι τα στρατιωτικά οχήματα αλλά τα οχήματα των πολιτών εργαζομένων, του ένστολου προσωπικού αλλά και λοιποί ιδιώτες
  στ) αυτά που ιδρύονται μέσα στους αερολιμένες της χώρας και είτε ανεφοδιάζουν με καύσιμα τα οχήματα του αεροδρομίου (δηλ. των εταιρειών HANDLING που έχουν την ευθύνη μεταφοράς των επιβατών από το κεντρικό κτήριο στα αεροσκάφη και αντιστρόφως, που μεταφέρουν τα πληρώματα από και προς τα αεροσκάφη κ.λπ.) είτε λειτουργούν ως πρατήρια δημοσίας χρήσεως
  ζ) αυτά λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων, που δεν επιδέχονται σαφή τυποποίηση και δεν είναι εφικτή ή ένταξή τους στις διατάξεις των σχετικών με τα συνήθη πρατήρια καυσίμων νομοθετημάτων (Π.Δ. 1224/81 – Β.Δ. 465/70 – Π.Δ. 595/84, όπως ισχύουν).
  Με Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των ως άνω ειδικών πρατηρίων, όπως και άλλων κατηγοριών αυτών, που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον. Για τα ειδικά πρατήρια της παρούσας διάταξης δεν εξετάζεται η χρήση γης, κατά περίπτωση δε, όπως και αν προβλέπεται στην οικεία Υπουργική Απόφαση, δεν θα εκδίδεται οικοδομική άδεια.

  Αιτιολογική έκθεση
  1. Με την διάταξη αυτή επιλύεται ένα χρονίζον πρόβλημα. Ειδικότερα κατά την ίδρυση ιδιωτικών πρατηρίων, τα οποία – με βάση την κείμενη νομοθεσία – αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση οχημάτων που ανήκουν (με οιονδήποτε τρόπο) σε μία επιχείρηση ή σε ένα Δήμο ή μια εγκατάσταση (εργοστάσιο, ξενοδοχειακή μονάδα, αμαξοστάσιο, εγκατάσταση παραγωγής σκυροδέματος, μεγάλο σχολικό συγκρότημα, πρεσβεία κ.ά.) παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο να επιτρέπεται η κύρια χρήση όπως π.χ. ξενοδοχείο, εκπαιδευτήριο, πρεσβεία κ.ά. όχι όμως και αυτή του «πρατηρίου καυσίμων». Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης δεν επιθυμούσε στην περιοχή την ίδρυση πρατηρίων δημοσίας χρήσεως, όμως – ασφαλώς όχι εκ προθέσεως – δεν έλαβε μέριμνα ώστε να υπάρχει μια πρόβλεψη για ιδιωτικά πρατήρια που λειτουργούν ως συμπληρωματικές εγκαταστάσεις, δηλ. που είναι πολύ μικρής κλίμακας (συνήθως μια δεξαμενή και μια αντλία πετρελαίου) και συνοδεύουν ως παράρτημα – παρελκόμενο – βοηθητική χρήση την κύρια εγκατάσταση. Όμως αυτή η συμπληρωματική χρήση κρίνεται απαραίτητη για αρκετές εγκαταστάσεις, διότι εξυπηρετεί ουσιαστικές ανάγκες των, εξοικονομεί δαπάνες (διότι στο ιδιωτικό πρατήριο είναι ελεγχόμενος ο ανεφοδιασμός από πλευράς ποσοτήτων), περιορίζει άσκοπες μετακινήσεις των οχημάτων (για ανεφοδιασμό σε εκτός της εγκατάστασης πρατήρια) με την συνακόλουθη κυκλοφοριακή φόρτιση και μόλυνση με τα εκπεμπόμενα καυσαέρια και γενικά συνεισφέρει στην αυτάρκη λειτουργία της κύριας επιχείρησης /εγκατάστασης /δραστηριότητας. Επί πλέον εκτιμάται ότι η εισαγόμενη νομοθετική ρύθμιση θα βάλει τέλος στην ασύδοτη κατασκευή τέτοιων πρατηρίων και θα δώσει το έναυσμα για την νομιμοποίηση μεγάλου αριθμού παράνομων ιδιωτικών πρατηρίων, με παράλληλη λήψη των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις μέτρων ασφαλείας. Αναφορικά με την κυκλοφ. σύνδεση αυτών των ιδιωτικών πρατηρίων σε σχέση με την οδό, προφανώς τα αυτοκίνητα που ανεφοδιάζονται ανήκουν (με τον ένα ή άλλο τρόπο) στην επιχείρηση και ούτως ή άλλως εισέρχονται και εξέρχονται από τον χώρο της. Απλώς κάποια στιγμή, ευρισκόμενα στον αύλειο χώρο, θα ανεφοδιάζονται με καύσιμα. Δηλ. τα αυτοκίνητα αυτά δεν εισέρχονται στον ιδιωτικό χώρο της επιχείρησης για να ανεφοδιασθούν, όπως γίνεται σε ένα τυπικό πρατήριο δημοσίας χρήσεως, αλλά σταθμεύουν, φορτώνουν, εκφορτώνουν, εισέρχονται και εξέρχονται για να εκπληρώνουν την επιχειρηματική λειτουργία για την οποία προορίζονται (μεταφορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων, προσωπικού, μαθητών κ.λ.π.), παρεμπιπτόντως δε ανεφοδιάζονται με καύσιμα. Άρα ούτως ή άλλως χρησιμοποιούν ως σύνδεση (προσπέλαση) με την οδό αυτή που ήδη διαθέτει η επιχείρηση. Για τους λόγους αυτούς εισάγεται η παρούσα διάταξη, με την οποία επιλύεται το πρόβλημα αυτό.

  2. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς διέλαθε της προσοχής του νομοθέτη. Σε μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα όπως της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας κ.ά. παρουσιάζεται το φαινόμενο μια εθνική ή επαρχιακή ή δημοτική οδός να διέρχεται μεταξύ δύο διαδοχικών περιοχών εντός σχεδίου, να παρεμβάλλεται όμως μεταξύ αυτών ένα μικρό τμήμα εκτός σχεδίου, όπως π.χ. κατά μήκος του άξονα ΠΑΘΕ από την εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου Κηφισιάς (Νέα Κηφισιά) έως την εντός οικισμού περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Στο διάστημα όμως αυτό ο service road της εθνικής οδού είναι πλήρως κατασκευασμένος, με πλήρη ηλεκτροφωτισμό και σήμανση, τυχόν δε προσπάθεια για κατασκευή κυκλοφ. σύνδεσης, με ζώνες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης, θα οδηγούσε σε πλήρη καταστροφή του, με αποξήλωση πεζοδρομίων, φωτοστηλών, πινακίδων κ.ά. σε ένα μήκος της τάξεως των 230 μ. (για εθνική β΄ δικτύου), επίσης σε κατεδάφιση τοιχίων περίφραξης όμορων ιδιοκτησιών, δικαστικές περιπέτειες κ.ά. Άλλο ενδεικτικό παράδειγμα είναι η Λ. Μαραθώνος (προέκταση της Μεσογείων) στις περιοχές Γέρακα Παλλήνης, όπου επί της Λ. Μαραθώνος (που είναι χαρακτηρισμένη ως εθνική οδός β΄ δικτύου) έχουμε περιοχή του Γέρακα εντός σχεδίου, αμέσως μετά περιοχή εκτός σχεδίου (με πολλές όμως εγκαταστάσεις εμπορίας και συντήρησης αυτοκινήτων, διάφορες άλλες εκθέσεις κ.ά.) και αμέσως μετά την εντός σχεδίου περιοχή της Παλλήνης. Είναι προφανές ότι και οι νεοϊδρυόμενες εγκαταστάσεις ή πρατήρια καυσίμων αδυνατούν κατά κανόνα να τύχουν κυκλοφοριακής σύνδεσης, με αποτέλεσμα να ματαιώνονται επενδύσεις αλλά και οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις στο εκτός σχεδίου τμήμα λειτουργούν υπό ένα ιδιότυπο καθεστώς «ομηρίας», αφού σε μια εθνική β΄ δικτύου αδυνατούν να διαμορφώσουν νόμιμη κυκλοφοριακή σύνδεση, γιατί θα απαιτείτο ελάχιστο μήκος προσώπου 50 μ. και ζώνες 90 μ. εκατέρωθεν για «επιβράδυνση και επιτάχυνση», επίσης αποστάσεις από συμβολές οδών κ.ά. που – πρακτικά – δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής και που ασφαλώς δεν ήταν στις προθέσεις του νομοθέτη. Γι αυτό άλλωστε εισήχθη και με το Π.Δ. 118/06 η εναλλακτική λύση της δημιουργίας «εισόδου – εξόδου» που απαιτεί δημιουργία εισόδου εξόδου της τάξεως των 10 έως 20 μ. και ορατότητα μόλις 70 μ. πριν την «είσοδο – έξοδο», δηλ. απαιτήσεις ρεαλιστικές, χωρίς να μειώνονται τα στάνταρντ ασφάλειας. Ειδικά για τα τυχόν πρατήρια καυσίμων δημοσίας χρήσεως θα εφαρμόζονται τα αντίστοιχα υποδείγματα της εντός σχεδίου νομοθεσίας (Π.Δ. 1224/81, όπως ισχύει, με απότμηση του πεζοδρομίου για δημιουργία εισόδου και εξόδου), χωρίς αυτό να επηρεάζει τη δόμηση (κάλυψη, δόμηση, λοιποί όροι) που θα ακολουθεί τις οικείες διατάξεις. Με την εισαγόμενη λοιπόν ρύθμιση επιλύεται αυτό το θέμα.

  3. Η παρούσα ρύθμιση αποσκοπεί στην απάλειψη στρεβλώσεων στην αγορά, οι οποίες οφείλονται σε άστοχες πολεοδομικές ρυθμίσεις. Παρουσιάζεται το φαινόμενο κατά την θέσπιση χρήσεων γης κατά μήκος των αξόνων του βασικού οδικού δικτύου της Αττικής, όπως αυτό έχει οριστεί με την με αρίθμ. 62556/5073/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ορισμός Βασικού Δικτύου Ν. Αττικής» (ΦΕΚ Δ΄ 701 /1990 ), να απαγορεύονται τα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας, στα οικόπεδα ή γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε αυτό το πλέγμα των οδικών αξόνων. Η απαγόρευση αυτή δεν στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, αλλά πολλές φορές υποκινείται από ανταγωνιστικά συμφέροντα ή προσωπικές παρεμβάσεις ιδιοκτητών που έχουν προσβάσεις στα αντίστοιχα κέντρα αποφάσεων, από φοβίες σχετικά με την επικινδυνότητα των πρατηρίων κ.τ.λ. Αυτή όμως η αντιμετώπιση αντίκειται στην αναγκαιότητα της χωροθέτησης των α) πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας και β) των σταθμών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (με ή χωρίς αντλίες – διανομείς καυσίμων εν γένει) στο βασικό οδικό δίκτυο και στην υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίσει τον αριθμό εκείνο των σημείων ηλεκτρικής επαναφόρτισης, που προβλέπονται από το «Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων στον τομέα των Μεταφορών και την υλοποίηση των σχετικών υποδομών», όπως προβλέπεται από τη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3824/2017).
  Είναι προφανές ότι τα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας (δηλ. υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου, υδρογόνου, ηλεκτροκίνητων οχημάτων), τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν και εγκαταστάσεις πλύσεως, καθαρισμού και λίπανσης, από την άποψη της εμπορικής εκμεταλλεύσεως ενδείκνυται να ιδρύονται στο βασικό οδικό δίκτυο, αφού εκεί διοχετεύεται το μεγαλύτερο ποσοστό των αστικών και υπεραστικών μετακινήσεων, άρα και αναλογικά εκεί θα πραγματοποιείται και ο μεγαλύτερος όγκος ανεφοδιασμού με καύσιμα. Πέραν όμως του γεγονότος ότι με τη χωροθέτηση αυτή ευνοείται ο ενδιαφερόμενος επενδυτής, εξυπηρετείται και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, αφού οι χρήσεις αυτές, για λόγους εμπορικής εκμετάλλευσης, θα απομακρύνονται ή έστω ποσοστιαία θα μειώνονται από τον αστικό ιστό (περιοχές γενικής κατοικίας κυρίως) και θα μεταφέρονται σε οικόπεδα και γήπεδα με πρόσωπο στο βασικό οδικό δίκτυο, όπου ούτως ή άλλως ο θόρυβος είναι εξαιρετικά αυξημένος και τα οικόπεδα ή γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε αυτό, δηλ. στο βασικό οδικό δίκτυο, εκ των πραγμάτων δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν ως κατοικία. Επίσης και η όποιας στάθμης όχληση από τη λειτουργία των πλυντηρίων αυτοκινήτων είναι προτιμότερο για την Πολιτεία να είναι μειωμένη σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, ενώ στα οικόπεδα του βασικού οδικού δικτύου ο θόρυβος αυτός «απορροφάται» από τον ευρύτερο θόρυβο της οδικής κυκλοφορίας. Ένας πρόσθετος λόγος είναι ότι η κίνηση των μεγάλων βυτιοφόρων ανεφοδιασμού των πρατηρίων θα περιοριστεί ως επί το πλείστο στις κύριες οδικές αρτηρίες (βασικό οδικό δίκτυο), αφού τα εντός του αστικού ιστού πρατήρια ή θα έχουν μειωμένη κατανάλωση, άρα και πιο αραιό ανεφοδιασμό ή σταδιακά θα εξαναγκαστούν, λόγω της απώλειας πελατείας, να μεταφερθούν στους βασικούς άξονες. Αυτό είναι θετικό γιατί η προσπέλαση των βυτιοφόρων είναι πλέον ευχερής στους βασικούς κυκλοφοριακούς άξονες, σε σχέση με τους με μειωμένο κυκλοφορούμενο πλάτος οδούς μέσα στον «πυκνό» αστικό ιστό, όπου και η διαφυγή τους σε περίπτωση πυρκαγιάς θα είναι δυσχερέστερη, αλλά και η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση πλέον δυσχερής.
  Επίσης η δυνατότητα δημιουργίας περισσοτέρων πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας στο βασικό οδικό δίκτυο θα επιτρέψει τη δημιουργία θέσεων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, που η Πολιτεία έχει αναλάβει τη δέσμευση να δημιουργήσει σε σημαντικό βαθμό εως το 2025 (βλ. Ν.4439/16 – Κεφάλαιο Α – ΦΕΚ Α΄ 222) και μέχρι τώρα υπάρχει εμφανής υστέρηση.
  Εκτός των ανωτέρω η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται επίσης ως απολύτως επιβεβλημένη, διότι άλλως η αναιτιολόγητη απαγόρευση ίδρυσης πρατηρίων έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον ν. 4262/14 (ΦΕΚ Α΄114), ο οποίος αναφέρεται στην ελεύθερη άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Σημειώνεται ότι οι παράγρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 4262/14 προβλέπουν επί λέξει : 2. Η άσκηση των ανωτέρω οικονομικών δραστηριοτήτων είναι ελεύθερη. Περιορισμοί στην ελευθερία άσκησης συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας είναι ανεκτοί, εφόσον ισχύουν οι εξής σωρευτικά συ¬ντρέχουσες περιστάσεις:
  (α) δικαιολογούνται από συγκεκριμένους λόγους δη¬μοσίου συμφέροντος,
  (β) καθορίζονται σαφή και αντικειμενικού χαρακτήρα κριτήρια, βάσει των οποίων ανατίθενται
  και ασκούνται οι σχετικές αρμοδιότητες της Διοικήσεως,
  (γ) δικαιολογούνται επαρκώς από την ειδική φύση του αντικειμένου της ρυθμίσεως, και
  (δ) κινούνται εντός των ορίων που χαράσσει η συ¬νταγματική αρχή της αναλογικότητας.
  3. Η επιβολή περιορισμών στην άσκηση της ελευθερίας των ανωτέρω οικονομικών δραστηριοτήτων
  κατά την άσκηση διακριτικής ευχέρειας από τη Διοίκηση είναι ανεκτή μόνο κατά το μέτρο
  που ο επιβαλλόμενος πε¬ριορισμός δικαιολογείται από την ειδική φύση του αντι¬κειμένου της ρυθμίσεως. ιδίως σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων, εξίσου θαλπομένων, πτυχών δημοσίου συμφέροντος, περιορισμός στην ελευθερία άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας είναι ανεκτός μόνο αν προσδιορίζεται ο προέχων σκοπός δημοσίου συμ¬φέροντος, στην εξυπηρέτηση του οποίου αποβλέπει η εισαγωγή του συγκεκριμένου περιορισμού.
  Ως εκ τούτου με την προτεινόμενη ρύθμιση θεραπεύεται το πρόβλημα που περιεγράφηκε παραπάνω, προς αποφυγή δε παρερμηνειών επισημαίνεται ότι καταργείται κάθε διάταξη που εισάγει ή προβλέπει αντίθετη ρύθμιση, από πλευράς χρήσεων γης, αναφορικά με τη δυνατότητα ίδρυσης πρατηρίων, σε οικόπεδα ή γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε οδούς του βασικού οδικού δικτύου της Αττικής. Η ρύθμιση περιορίζεται στην Αττική, γιατί είτε από σκοπιμότητα είτε από αφέλεια, η απαγόρευση οδήγησε σε περιπτώσεις μονοπώλησης της αγοράς. Παράδειγμα, στη Λ. Πεντέλης η οποία διήκει από το κέντρο του Χαλανδρίου (Πλατεία Δούρου) έως τις παρυφές της Πεντέλης και η οποία αποτελεί βασικό συλλεκτήριο άξονα της οδικής κυκλοφορίας, υπάρχουν ελάχιστα πρατήρια καυσίμων για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων. Δεδομένου ότι πέραν της Λ. Πεντέλης η υπόλοιπη περιοχή χαρακτηρίζεται ως αμιγούς κατοικίας (δηλ. εκεί δεν επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίων καυσίμων), είναι προφανές ότι δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά καυσίμων, παρατηρείται έλλειψη ανταγωνισμού και δημιουργία άτυπων «καρτέλ» και γενικά φαινόμενα εκμετάλλευσης των καταναλωτών, που στη σημερινή εξόχως δυσμενή οικονομική συγκυρία επιτείνουν τα προβλήματα των καταναλωτών.

  4. Η υπόψη ρύθμιση αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών που προέκυψαν από την παγκοσμιοποίηση και την σταδιακή μεταφορά και στην χώρα μας προτύπων, που έχουν εφαρμοσθεί εδώ και χρόνια στην αλλοδαπή, με την δημιουργία και στην χώρα μας μεγάλων συγκροτημάτων εμπορίου, εστίασης και αναψυχής (πολυδύναμες κινηματογραφικές αίθουσες, bowling, νεροτσουλήθρες κ.ά.). Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης, κατά την σύνταξη των σχετικών με τα πρατήρια διαταγμάτων (ΒΔ 465/70 και ΠΔ 1224/81) δεν μπορούσε να προβλέψει αυτές τις εξελίξεις και ευλόγως διαμόρφωσε υποδείγματα σύνδεσης πρατηρίων με δημόσιες οδούς. Η εισαγόμενη λοιπόν ρύθμιση επιδιώκει να καλύψει το αυτονόητο, ότι δηλ. η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή η εν γένει διάταξη προσπέλασης, που η Διοίκηση έχει χορηγήσει για το συγκρότημα, την οποία χρησιμοποιούν εκατοντάδες αυτοκίνητα ημερησίως για να εισέλθουν στην εγκατάσταση, προφανώς καλύπτει και το εντός της ευρύτερης έκτασης πρατήριο καυσίμων (και τις τυχόν συμπληρωματικές εγκαταστάσεις του δηλ. πλυντήριο, βουλκανιζατέρ, κέντρο καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών κ.ά.), αφού χρήστες των υπηρεσιών του πρατηρίου είναι οι ίδιοι οι χρήστες του εμπορικού κέντρου και των λοιπών τυχόν εγκαταστάσεων (αναψυχής, εστίασης κ.ά.). Αυτό άλλωστε το προβλέπει και ο ν.4070/12 για τις περιπτώσεις των υπεραγορών. Επιπλέον, επειδή σ΄ αυτές τις περιπτώσεις δημιουργείται για τις λειτουργικές ανάγκες της όλης εγκατάστασης ένα πλέγμα ιδιωτικών οδών, με επιμελημένη κατασκευή (ασφαλτόστρωση, κράσπεδα κ.ά.), λαμβάνεται πρόνοια ώστε για την προσπέλαση στον χώρο του πρατηρίου και των τυχόν συνοδευτικών εγκαταστάσεων (π.χ. εγκατάσταση πλυντηρίου, βουλκανιζατέρ κ.ά.) να δημιουργείται μια διάταξη προσπέλασης, σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνει το ΠΔ 118/06 (ΦΕΚ Α΄ 119) για τα εντός σχεδίου πρατήρια, χωρίς προφανώς εν προκειμένω να εξετάζεται η ορατότητα προ του πρατηρίου. Τέλος ορίζεται ότι επειδή το πρατήριο είναι αμελητέο ποσοστό της συνολικής κάλυψης και δόμησης του όλου συγκροτήματος και αποτελεί «συνοδό έργο», εφαρμόζονται και γι αυτό τα στοιχεία (κάλυψη, δόμηση, πλάγιες αποστάσεις κ.ά.) που ισχύουν για την κύρια χρήση δηλ. για το εμπορικό κέντρο ή υπεραγορά κ.ά. Σημειώνεται ότι ανάλογη είναι η αντιμετώπιση και από τον Κτιριοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ Δ΄ 59/03.02.89 – άρθρο 3 § 2 ).

  5. Η Διοίκηση με το Β.Δ. 465/70 καθιέρωσε τα εννέα υποδείγματα κυκλοφοριακών συνδέσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων, με φέρουν αρίθμηση 1 έως 9. Με βάση αυτά εξεδόθησαν από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΕΚΕ, ΔΤΥΝ, ΤΥΔΚ κ.ά.) αποφάσεις για εγκρίσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων και κατασκευάσθηκαν εκατοντάδες πρατηρίων καυσίμων όπως και πολλές άλλες «εγκαταστάσεις» όπως ξενοδοχεία, μοτέλ, τουριστικά συγκροτήματα, κάμπινγκ, συνεργεία αυτοκινήτων, εργοστάσια κ.ά., συμποσούμενες τελικώς σε χιλιάδες, που έχουν σχέση με την κυκλοφορία της οδού, αφού αμέσως ή εμμέσως επιβαρύνουν την κυκλοφορία.
  Με την δημοσίευση του Π.Δ. 143/89 και στη συνέχεια του Π.Δ. 118/06 καθιερώθηκαν νέα υποδείγματα κυκλοφοριακών συνδέσεων, τα τύπου Α έως και Δ, τα οποία διαφέρουν ελαφρώς σε σχέση με τα αντίστοιχα 1 έως 9, προφανώς με βελτιωμένα (σε σχέση με τα προηγούμενα) γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Όμως η Διοίκηση για εκείνες τις κυκλοφοριακές συνδέσεις που χορηγήθηκαν μετά την ισχύ του Β. Δ. 465/70 και πριν την ισχύ του Π.Δ. 143/89 ουδέποτε επέβαλε διατάξεις προσαρμογής, δηλ. θεώρησε τις εγκαταστάσεις αυτές ασφαλείς σε τέτοιο ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να μη χρειάζεται να επιβάλει προσαρμογές και βελτιώσεις. Ακολούθως με την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ Α΄119) εισήχθη η ακόλουθη ρύθμιση : « 4. Σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν με εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δεν επιτρέπονται νέες προσθήκες».
  Επειδή υπήρξαν αμφιβολίες σχετικά με το ποιες κυκλοφοριακές συνδέσεις θεωρούνται κατά παρέκκλιση ή κατά κανόνα, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αναγκαία διασαφήνιση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε υπάρχοντα πρατήρια καυσίμων, που έχουν κόμβο σύνδεσης προγενέστερο του Π.Δ. 118/06 (με βάση τις διατάξεις του Β.Δ. 465/70) να προστεθούν και άλλες εγκαταστάσεις, όπως – ενδεικτικά – πλυντήριο, λιπαντήριο, σνακ μπαρ, καφετέρια, πρόχειρο φαγητό, μικρή αγορά τροφίμων κ.ά. με τις οποίες επιτυγχάνεται και καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, αφού σε μία στάση εξυπηρετεί περισσότερες ανάγκες του, αλλά και βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας του πρατηρίου. Πέραν τούτου τυχόν διαφορετική ερμηνεία δηλ. η υπαγωγή χιλιάδων κυκλοφοριακών συνδέσεων σε ασφυκτικές συνθήκες λειτουργίας, με την απαγόρευση προσθήκης (δηλ. ουσιαστικά επενδύσεων, άρα τόνωσης της αγοράς, μείωσης της ανεργίας κ.τ.λ. ), έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τις διατάξεις αλλά και το πνεύμα του ν. 3919/2011 « Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄32 ). Τυχόν διαφορετική αντιμετώπιση μέσα στην εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας, εξ αιτίας μιας εντελώς «γραφειοκρατικής διαστροφής», θα ήταν ανεπίτρεπτη.

  6. Η ρύθμιση για τα πρατήρια καυσίμων τα ιδρυόμενα σε περιοχές οι οποίες τελούν υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως κρίθηκε επιβεβλημένη, διότι οι περιοχές αυτές δεν διαφέρουν (κυκλοφοριακά) από τις εντός σχεδίου περιοχές, αφού εκ των πραγμάτων στην περιοχή είναι διαμορφωμένα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) και απλώς σε εκκρεμότητα (π.χ. λόγω ενστάσεων, καθυστερήσεων εκδίκασης και λοιπών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων) είναι η τυπική τους ένταξη στο σχέδιο πόλεως, με την δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη ρύθμιση αυτή δίνεται η δυνατότητα σε υπό ένταξη περιοχές (όπως π.χ. περιοχή του Δήμου Αχαρνών έναντι του Ολυμπιακού χωριού) να μπορούν να εξυπηρετηθούν από εγκατάσταση πρατηρίου ενταγμένη στην περιοχή και να μην αναγκάζονται οι κάτοικοι να διανύουν αποστάσεις για να ανεφοδιασθούν ή να τύχουν των συμπληρωματικών εξυπηρετήσεων (πλύσιμο, καθαρισμός, λίπανση κ.ά.). Επίσης με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται καταστροφές των κατασκευασμένων πεζοδρομίων, αφού με την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 1224/81 όπως ισχύει δημιουργούνται απλές αποτμήσεις στο πεζοδρόμιο, ενώ σε περίπτωση δημιουργίας κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης γίνεται εκτεταμένη καταστροφή των πεζοδρομίων (για τη δημιουργία των ζωνών επιβράδυνσης – επιτάχυνσης), χωρίς ουσιαστική ευμενή επίπτωση στην ασφάλεια της συγκοινωνίας, αφού πρόκειται για περιοχές που προσιδιάζουν απόλυτα με τις ήδη ενταγμένες στο σχέδιο και οι ταχύτητες των οχημάτων είναι αυτές που προβλέπει ο ΚΟΚ για τις κατοικημένες περιοχές.

  7. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας ειδικών πρατηρίων καυσίμων, που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση υπαρκτών αναγκών, αλλά που – σε γενικές γραμμές – δεν μπορούν να υπαχθούν στην γενική νομοθεσία των πρατηρίων υγρών καυσίμων (ΠΔ 1224/81 – ΒΔ 465/70 – Π.Δ. 595/85, όπως ισχύουν). Τέτοια πρατήρια απαιτούνται (και τώρα λειτουργούν παρατύπως, είτε εν αγνοία είτε με την ανοχή της Διοίκησης σε σωρεία εγκαταστάσεων όπως – τελείως ενδεικτικά – οι εγκαταστάσεις του ΟΛΠ αλλά και άλλων λιμένων με τους μεγάλους τροχήλατους γερανούς φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων, οι Κεντρικές εγκαταστάσεις διαλογής των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι, οι εγκαταστάσεις στα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, όπου ελλείψει νομοθετικού πλαισίου η τροφοδοσία των εκχιονιστικών μηχανημάτων και των μηχανημάτων διάστρωσης του χιονιού πραγματοποιείται ακόμη με μη ασφαλείς «τριτοκοσμικές» συνθήκες, στον υπό κρατικό έλεγχο ΟΣΕ , για την κάλυψη των αναγκών των ντηζελαμαξών, σε πρατήρια που ιδρύονται με πρωτοβουλία είτε των στρατιωτικών μονάδων είτε των διαφόρων προμηθευτικών συνεταιρισμών τους και ιδρύονται μέσα σε στρατόπεδα και χρησιμεύουν για τον ανεφοδιασμό όχι των στρατιωτικών οχημάτων αλλά των οχημάτων των αξιωματικών και των οπλιτών και του πολιτικού προσωπικού που εργάζεται στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και ιδιωτών που τις επισκέπτονται. Ανάλογη είναι και η περίπτωση πρατηρίων στα αεροδρόμια (ενδεικτικά το πρατήριο δημοσίας χρήσεως στο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και τα πρατήρια εντός άλλων αεροδρομίων που τροφοδοτούν τα λεωφορεία μεταφοράς των επιβατών κ.ά.)
  Επειδή η συνεχής εξέλιξη είναι αναπότρεπτος νόμος της Κοινωνίας, λαμβάνεται πρόνοια ώστε ο αρμόδιος Υπουργός να μπορεί να εκδίδει Υ.Α. με τις οποίες θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία και νέων ειδικών πρατηρίων για εγκαταστάσεις που θα προκύψουν στο μέλλον, θα δύναται να τις τροποποιεί ώστε να προσαρμόζονται στις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς. Στόχος λοιπόν αυτής της διάταξης είναι η κάλυψη της ασφαλούς λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων και η σύννομη λειτουργία των, αλλά και η ευχερής μελλοντική κάλυψη και νέων αναγκών, όποτε αυτές προκύψουν.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 18:10 | Κώστας Τσιαπάρας

  Κείμενο διάταξης :
  Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της Υ.Α. με αριθμ. οικ.655/60/15.01.2015 (Β΄70) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
  «6. Η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ακινήτου και των εγκαταστάσεών του με το οδικό δίκτυο, ως επίσης και η έγκριση εισόδου – εξόδου, ανακαλείται μόνο αν παύσουν να συντρέχουν οι όροι, βάσει των οποίων αυτή η έγκριση χορηγήθηκε και υπό τον όρο ότι αυτοί οι όροι ανάγονται στο ακίνητο, στις εγκαταστάσεις του και τη χρήση, για την οποία αυτό προορίζεται. Δεν επιτρέπεται ανάκληση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου -εξόδου για λόγους, οι οποίοι ανάγονται στο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) του δικαιούχου της οικείας έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου -εξόδου (ενδεικτικώς αναφερομένων ως τοιούτων της συγχώνευσης με απορρόφηση εταιρείας, της πτώχευσης, της υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης κλπ.) και δη ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για κυκλοφοριακή σύνδεση η οποία έχει χορηγηθεί κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση. Εγκρίσεις κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου – εξόδου, οι οποίες έχουν τυχόν ανακληθεί για λόγους, οι οποίοι κατά τα ως άνω ανάγονται στο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) του δικαιούχου της οικείας έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου – εξόδου, επαναφέρονται σε ισχύ».
  Αιτιολογική έκθεση :
  Η παρούσα ρύθμιση εισάγεται διότι παρουσιάσθηκαν περιπτώσεις που η Διοίκηση κακώς ερμήνευσε τις σχετικές διατάξεις. Ως γνωστόν μία κυκλοφοριακή διάταξη (δηλ. είτε κυκλοφοριακή σύνδεση είτε «είσοδος – έξοδος»), έχει σχέση με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, το είδος της οδού κ.ά. και όχι με την ιδιότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο είτε αιτείται την σύνδεση είτε κάνει χρήση της εγκεκριμένης σύνδεσης, ούτε βεβαίως και με την περιουσιακή του κατάσταση, την υπαγωγή σε διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα ή αν ευρίσκεται στη διαδικασία απορρόφησης από άλλη εταιρεία (ενδεικτικώς η ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ από την ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ από την ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ) κ.τ.λ. Με την ως άνω ρύθμιση θεραπεύονται και περιπτώσεις για τις οποίες η Διοίκηση κακώς είχε ανακαλέσει εγκρίσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων, οι οποίες επαναφέρονται σε ισχύ με την δημοσίευση της παρούσας, λόγω απορρόφησης μιας εταιρείας από άλλη ή πτώχευσης κ.ά.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 18:02 | Κώστας Τσιαπάρας

  Κείμενο διάταξης :
  Σε ειδικές περιπτώσεις ίδρυσης στεγασμένων ή και υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων όπως εντός εγκαταστάσεων Ολυμπιακών έργων, ιδρυμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την ανέγερση των οποίων το Κράτος έχει διαθέσει την αντίστοιχη έκταση, εντός αεροδρομίων ή εγγύς υδατοδρομίων, εντός λιμένων ή σε χιονοδρομικά κέντρα, εντός μεγάλων Κεντρικών Σταθμών ΚΤΕΛ και αλλαχού, όπου δεν είναι εφικτή η αδειοδότηση της εγκατάστασης του σταθμού με βάση τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν για τους τυπικούς σταθμούς αυτοκινήτων, χορηγείται άδεια λειτουργίας από τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ, λαμβανομένης υπόψη για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας της συνδρομής ορισμένων μόνο εκ των διατάξεων του Π.Δ. 455/76, όπως ισχύει.

  Αιτιολογική Έκθεση :
  Όπως προκύπτει από τους όρους και τις προϋποθέσεις της ίδρυσης σταθμών αυτοκινήτων, τους οποίους περιλαμβάνει το Π.Δ. 455/76 (Α΄ 169), όπως ισχύει, το νομοθέτημα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε τυπικές περιπτώσεις ίδρυσης σταθμών αυτοκινήτων και με αυτό το στόχο συντάχθηκε από τον αρχικό νομοθέτη. Επειδή όμως οι ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας εξελίσσονται και διαφοροποιούνται, κρίνεται επιβεβλημένη η αντιμετώπιση και ειδικών περιπτώσεων λειτουργίας σταθμών (στεγασμένων ή υπαιθρίων) όπως, όλως ενδεικτικά α) σταθμός αυτοκινήτων εντός του κωπηλατοδρομίου του Μαραθώνα β) σταθμός αυτοκινήτων εντός του αεροδρομίου της Μυκόνου γ) σταθμός αυτοκινήτων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού δ) σταθμός αυτοκινήτων εγγύς του υδατοδρομίου Κερκύρας ε) σταθμός αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ στ) σταθμός αυτοκινήτων κάτωθεν του γηπέδου της ΑΕΚ ζ) σταθμός αυτοκινήτων στο νέο επιβατικό λιμάνι Μυκόνου κ.ά. Γι αυτό και επειδή η εν γένει στελέχωση των Υπηρεσιών Μεταφορών των Π.Ε. των Περιφερειών της χώρας είναι ελλιπής και εκτός τούτου οι υπάλληλοι δεν κατέχουν σε βάθος το αντίστοιχο αντικείμενο, πέραν δε τούτου είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν επακριβώς τις διατάξεις του ΠΔ 455/76, οι οποίες όμως δεν τυγχάνουν στο σύνολό τους εφαρμογής στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, κρίνεται απαραίτητο οι αντίστοιχες άδειες λειτουργίας να χορηγούνται κατευθείαν από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΟΜΕ και ειδικότερα από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας. Σημειώνεται ότι αντίστοιχη ρύθμιση υπάρχει και για τους Σταθμούς που δημιουργούνται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ όπως π.χ. Σταθμός στου ΦΙΞ. Είναι προφανές ότι στις περιπτώσεις αυτές της κατ΄ οικονομία αδειοδότησης, με χορήγηση άδειας λειτουργίας, θα λαμβάνονται υπόψη εκείνες μόνο οι διατάξεις τους Π.Δ. 455/76 (όπως ισχύει), οι οποίες είναι εφικτό να εφαρμοστούν, χωρίς σε κάθε περίπτωση να γίνεται καμία αναφορά σε θέσεις δεσμευμένες σύμφωνα με το ν.960/79.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 18:54 | Κώστας Τσιαπάρας

  Κείμενο διάταξης
  Στις περιπτώσεις που κατά μήκος μιας εθνικής ή επαρχιακής οδού (που δεν έχουν παράδρομο) ή επί του τυχόν βοηθητικού παράδρομου (S.R. – Service road) αυτών ή και επί δημοτικής οδού, μεταξύ δύο περιοχών κειμένων εντός σχεδίου πόλεως ή μιας περιοχής εντός σχεδίου και άλλης εντός οικισμού ή μεταξύ δύο οικισμών, παρεμβάλλεται περιοχή εκτός σχεδίου, για μήκος έως και τέσσερα (4) χιλιόμετρα, στο υπόψη εκτός σχεδίου τμήμα της οδού, για την σύνδεση των «εγκαταστάσεων» του άρθρου 24 του Β.Δ. 465/70, όπως ισχύει, αρκεί η έγκριση «εισόδου – εξόδου, κατά την έννοια του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ Α΄ 119), με την απαίτηση της ύπαρξης ελάχιστης ορατότητας προ της «εισόδου – εξόδου» και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αποστάσεις από συμβολές οδών. Ειδικά για την ίδρυση πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να εφαρμόζονται (για τη κυκλοφοριακή σύνδεση και μόνο), τα υποδείγματα προσπελάσεων (αποτμήσεων πεζοδρομίου) του Π.Δ. 1224/81, όπως ισχύει, με τις ισχύουσες περί της προ του πρατηρίου ορατότητας δεσμεύσεις.

  Εισηγητική έκθεση
  Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα, το οποίο προφανώς διέλαθε της προσοχής του νομοθέτη. Σε μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα όπως της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας κ.ά. παρουσιάζεται το φαινόμενο μια εθνική ή επαρχιακή ή δημοτική οδός να διέρχεται μεταξύ δύο διαδοχικών περιοχών εντός σχεδίου, να παρεμβάλλεται όμως μεταξύ αυτών ένα μικρό τμήμα εκτός σχεδίου. Στο διάστημα όμως αυτό κατά κανόνα η οδός ή ο τυχόν service road αυτής είναι πλήρως κατασκευασμένος, με εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και σήμανσης, τυχόν δε προσπάθεια για κατασκευή κυκλοφ. σύνδεσης, με ζώνες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης, θα οδηγούσε σε πλήρη καταστροφή του, με αποξήλωση πεζοδρομίων, φωτοστηλών, πινακίδων κ.ά. σε ένα μεγάλο μήκος (π.χ. της τάξεως των 230 μ. για εθνική β΄ δικτύου, όπως είναι η Λ. Μαραθώνιος στην Αττική), ακόμη και σε κατεδάφιση τοιχίων περίφραξης όμορων ιδιοκτησιών, δικαστικές περιπέτειες κ.ά. Είναι προφανές ότι και οι νεοϊδρυόμενες εγκαταστάσεις ή πρατήρια καυσίμων και ενέργειας αδυνατούν να τύχουν κυκλοφοριακής σύνδεσης, με αποτέλεσμα να ματαιώνονται επενδύσεις αλλά και οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις στο εκτός σχεδίου τμήμα λειτουργούν υπό ένα ιδιότυπο καθεστώς «ομηρίας», με συνδέσεις παράνομες ή παράτυπες, αφού π.χ. σε μια εθνική β΄ δικτύου αδυνατούν να διαμορφώσουν νόμιμη κυκλοφοριακή σύνδεση, γιατί θα απαιτείτο ελάχιστο μήκος προσώπου 50 μ. και ζώνες 90 μ. εκατέρωθεν για «επιβράδυνση και επιτάχυνση», επίσης αποστάσεις από συμβολές οδών κ.ά. που – πρακτικά – δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής και που ασφαλώς δεν ήταν στις προθέσεις του νομοθέτη. Πέραν τούτου ο επενδυτής αυτός «μειονεκτεί» έναντι ενός άλλου που ευρίσκεται σε απόσταση ακόμη και 100 μ. αλλά εντός σχεδίου και ο οποίος δεν έχει αντίστοιχη υποχρέωση, ενώ είναι προφανές ότι ο ίδιος κυκλοφοριακός φόρτος διέρχεται και από τον ένα και από τον άλλο. Γι αυτό άλλωστε εισήχθη και με το Π.Δ. 118/06 η εναλλακτική λύση της δημιουργίας «εισόδου – εξόδου» που απαιτεί δημιουργία εισόδου εξόδου της τάξεως των 10 έως 20 μ. και ορατότητα μόλις 70 μ. πριν την «είσοδο – έξοδο», δηλ. απαιτήσεις ρεαλιστικές, χωρίς να μειώνονται τα στάνταρντ ασφάλειας. Ειδικά για τα τυχόν πρατήρια καυσίμων δημοσίας χρήσεως θα εφαρμόζονται τα αντίστοιχα υποδείγματα της εντός σχεδίου νομοθεσίας (Π.Δ. 1224/81, όπως ισχύει, με απότμηση του πεζοδρομίου για δημιουργία εισόδου και εξόδου), χωρίς αυτό να επηρεάζει τη δόμηση (κάλυψη, δόμηση, λοιποί όροι) που θα ακολουθεί τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις. Με την ως ανωτέρω εισαγόμενη ρύθμιση επιλύεται αυτό το πρόβλημα.

  Περαιτέρω επεξηγήσεις :
  Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η Λ. Μαραθώνος (προέκταση της Μεσογείων) στις περιοχές Γέρακα και Παλλήνης, όπου επί της Λ. Μαραθώνος (που είναι χαρακτηρισμένη ως εθνική οδός β΄ δικτύου) έχουμε περιοχή του Γέρακα εντός σχεδίου, αμέσως μετά περιοχή εκτός σχεδίου (με πολλές όμως εγκαταστάσεις εμπορίας και συντήρησης αυτοκινήτων, διάφορες άλλες εκθέσεις κ.ά.) και αμέσως μετά την εντός σχεδίου περιοχή της Παλλήνης.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 14:09 | Αποστολος Παρπαιρης

  Mμεταβατικές Διατάξεις

  Πρόβλεψη ενεργοποίησης [επέκτασης χρόνου ισχύος]των επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί σε προηγούμενους Αναπτ. Νόμους, Επενδύσεων που, λόγω ανωτέρας βίας [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ της περασμένης δεκαετίας, Καθυστερήσεις υπηρεσιών Αρχαιολογίας,κλπ], ανέστειλαν τις προσπάθειες τους.
  η πρόβλεψη να καλύπτει πλήρως τους ορούς ένταξής τους, όπως ποσοστά επιδότησης, δόσεις καταβολής της επιδότησης, διάρκεια υλοποίησης, με τους πολεοδομικούς όρους, εάν έχουν ήδη αλλάξει, κ.α.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 20:13 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Οι διατάξεις των νόμων που μέχρι σήμερα ίσχυσαν και ισχύουν για την τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων, αυθαιρέτων εργασιών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων προβλέπουν ότι μακροπρόθεσμα οι ιδιοκτήτες τους έχουν την υποχρέωση να τακτοποιούν οριστικά τις αυθαιρεσίες τους με την αγορά συντελεστού δόμησης.
  Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει σήμερα για όλων των κατηγοριών τα κτίρια, κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, ειδικά κτίρια και ιδιαίτερα για κτίρια Τουριστικών ή Ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, Βιοτεχνικών ή Βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
  Μετά την καταβολή του ειδικού προστίμου, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του σήμερα ισχύοντος του Ν. 4495/2017 ή όσων έχουν ταχτοποιηθεί με τις διατάξεις των νόμων Ν.3843/2010, Ν. 4014/2011 ή Ν. 4178/2013, πρέπει να ληφθεί άμεσα πρόνοια ώστε, με την αγορά συντελεστού δόμησης, από τους μέχρι σήμερα εκδοθέντες τίτλους μεταφοράς συντελεστού δόμησης, οι οποίοι είναι εις χείρας ιδιωτών και μέχρι σήμερα δεν έχουν ενεργοποιηθεί (με τα όσα προβλήματα έχουν δημιουργήσει στους κατόχους τους) έχουν εκδοθεί νόμιμα και μένουν αναξιοποίητοι, να εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης «νομιμοποίηση, οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση » και όχι «τακτοποίηση 30 ετών» τα αυθαίρετα κτίσματα, οι αυθαίρετες εργασίες ή οι αυθαίρετες αλλαγές χρήσης.
  Αυτό θα είναι δυνατόν να ρυθμιστεί νομικά, προσθέτοντας στο τέλος του άρθρου 68 του Ν.4495/2017 ένα επιπλέον εδάφιο με αρίθμηση 7 σε τρόπο ώστε χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, με τον απλό τρόπο της μεταβίβασης δια συμβολαιογραφικού εγγράφου να είναι δυνατή η νομιμοποίηση (οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση) των αυθαιρέτων:
  «7.Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η μεταβίβαση τίτλων Μ.Σ.Δ. (τίτλος Μεταφοράς Συντελεστού Δόμησης) οι οποίοι έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, βάση οποιασδήποτε διάταξης, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος των τίτλων θα κάνει χρήση αυτών αποκλειστικά για την νομιμοποίηση (οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση) όλων των αυθαιρέτων κτισμάτων ή των αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης που έχουν ενταχτεί στις διατάξεις του Ν 4495/2017 ή έχουν ταχτοποιηθεί με τις διτάξιες των νόμων Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011 ή Ν. 4178/2013 και ιδιαίτερα των Τουριστικών ή και Ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, Βιοτεχνικών ή και Βιομηχανικών εγκαταστάσεων οποιασδήποτε κατηγορίας όχλησης.
  Στο συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης τίτλων Μ.Σ.Δ. θα ορίζεται σαφώς για χρήση ποίας εγκατάστασης γίνεται η εξαγορά του τίτλου και θα επισυνάπτονται επιπροσθέτως και τα έγγραφα κυριότητας της εν λόγω εγκατάστασης από τον αγοραστή των τίτλων Μ.Σ.Δ..
  Οι μεταβιβασθέντες τίτλοι Μ.Σ.Δ. δύναται να χρησιμοποιηθούν από το νέο κύριο, μόνον για την εγκατάσταση η οποία αναφέρεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης τους.
  Η χρήση των εξαγορασμένων τίτλων Μ.Σ.Δ. γίνεται χωρίς να απαιτείται αντιστοίχηση τους με τίτλο Ε.Π.Ι (τίτλος Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου) και δύναται να πραγματοποιηθεί σε ολόκληρη την επικράτεια.
  Οι προσδιοριζόμενες επιφάνειες που μεταφέρονται και οι οποίες ορίζονται στον τίτλο Μ.Σ.Δ. χρησιμοποιούνται για την νομιμοποίηση (οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση) των αυθαιρέτων κτισμάτων ή των αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης χωρίς να απαιτείται προσαρμογή αυτών.
  Η νομιμοποίηση (οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση) μέσω μεταφοράς συντελεστού δόμησης, εκδίδεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών όρων δόμησης και πολεοδομικών διατάξεων της περιοχής του αυθαιρέτου κτίσματος ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και δύναται να υπερβαίνει τα πολεοδομικά μεγέθη της περιοχής (ποσοστό κάλυψης, συντελεστή δόμησης, επιτρεπόμενο ύψος, αποστάσεις Δ, ιδεατό στερεό, συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης, ποσοστό φύτευσης, υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης κλπ).»

 • Στα παρακάτω άρθρα, να γίνουν οι αλλαγές από το εσφαλμένο στο ορθό:
  Άρθρο 1 παρ. 3 «Στο ρθρο 11», στο ορθό «Στο Άρθρο 11»
  Άρθρο 1 παρ. 7 «της παρα-γραφου 1», στο ορθό «της παραγράφου 1»
  Άρθρο 11 παρ. 3 «των αρμόδιων Γενικών Διευθυνών του Υπουργείου», στο ορθό «των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου»
  Άρθρο 14 παρ. 8 «προϋποθέσεων της κείμενης νοοθεσίας», στο ορθό «προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας»
  Άρθρο 14 παρ. 8 «η δραστηριότητα απαλλασσέται», στο ορθό «η δραστηριότητα απαλλάσσεται»
  Άρθρο 15 παρ. 7 «ν. 4014/2011 αντικαθίστατα ως εξής», στο ορθό «ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής»
  Άρθρο 25 παρ. 1 «ασφάλεια της αεροπλοίας», στο ορθό «ασφάλεια της αεροπλοΐας»
  Άρθρο 42 παρ. 2 «Στόχος του Εθνικύ Προγράμματος», στο ορθό «Στόχος του Εθνικού Προγράμματος»
  Άρθρο 43 παρ. 1 «θα ααρχαιοκωδικοποιεί όλους», στο ορθό «θα αρχαιοκωδικοποιεί όλους»
  Άρθρο 49 παρ. 8 «σε καθεστώς προπτωευτικής», στο ορθό «σε καθεστώς προπτωχευτικής»
  Άρθρο 52 παρ. 2.3 «παραπτωευτικής», στο ορθό «παραπτωχευτικής»
  Άρθρο 70 παρ. 2 «που είχε προτεθεί», στο ορθό «που είχε προστεθεί»
  Άρθρο 70 παρ. 2 «με το άρθρο 49 παρε. 1», στο ορθό «με το άρθρο 49 παρ. 1»
  Άρθρο 78 παρ. 1 «η υπόδειξη τρόπων συνέισης και επιτάυνσης των εργασιών», στο ορθό «η υπόδειξη τρόπων συνέχισης και επιτάχυνσης των εργασιών»
  Άρθρο 82 «ως αντθικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του ν 4155/2013», στο ορθό «ως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του ν 4155/2013»

  Άρθρο 11 παρ. 7 «H παράγραφος 13», στο ορθό «Η παράγραφος 13» (ελληνικό κεφαλαίο γράμμα Η)

  Άρθρο 15 παρ. 7 «α) τα προσόντα των Πιστοποιημένων Αξιολογητών οι κανόνες», στο ορθό «α) τα προσόντα των Πιστοποιημένων Αξιολογητών, οι κανόνες»

  Άρθρο 11 παρ. 3 «Επενδύσεων καιτου Υπουργείου», στο ορθό «Επενδύσεων και του Υπουργείου»

  Άρθρο 25 παρ. 1 «Η δήλωση τροποποίησης κεραιοσυστημάτωντ της», στο ορθό «Η δήλωση τροποποίησης κεραιοσυστημάτων της»

  Άρθρο 11 παρ. 4 «δικαίωμα επι του χώρου», στο ορθό «δικαίωμα επί του χώρου»
  Άρθρο 14 παρ. 8 «από την έγκριση λειτουργιας», στο ορθό «από την έγκριση λειτουργίας»
  Άρθρο 20 παρ. 5 «της κείμενης νομοθεσίας.Με την ίδια», στο ορθό «της κείμενης νομοθεσίας. Με την ίδια»
  Άρθρο 28 παρ. 4 «στην παραγραφό 3.α του παρόντος», στο ορθό «στην παράγραφο 3.α του παρόντος»
  Άρθρο 60 «Οι παράγραφοι 1 και 2 του αρθρ. 6», στο ορθό «Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρ. 6»
  Άρθρο 78 παρ. 1 «καθώς και των απαιτουμενων ενεργειών», στο ορθό «καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών»
  Άρθρο 79 παρ. 4 «εργασίας ή έμμισθής εντολής», στο ορθό «εργασίας ή έμμισθης εντολής»

  Άρθρο 36 παρ. 3 «ισχύος του παρόντοςνόμου,», στο ορθό «ισχύος του παρόντος νόμου,»
  Άρθρο 36 παρ. 12 «και Δικτύων(Β΄ΦΕΚ 1275)», στο ορθό «και Δικτύων (Β΄ΦΕΚ 1275)»
  Άρθρο 39 παρ. 2 «άρθρου 28 του ν.4070/2012», στο ορθό «άρθρου 28 του ν. 4070/2012»
  Άρθρο 39 παρ. 2 «του παρόντος άρθρου.Για», στο ορθό «του παρόντος άρθρου. Για»
  Άρθρο 55 παρ. 10 «του α.ν.539/1945», στο ορθό «του α.ν. 539/1945»

  Άρθρο 27 παρ. 2 «υπουργικές αποφάσεις Π.Π.Δ και οι», στο ορθό «υπουργικές αποφάσεις Π.Π.Δ. και οι»
  Άρθρο 31 παρ. 6 «στις περιπτ. α΄και β’ της παρ. 2», στο ορθό «στις περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 2»
  Άρθρο 50 παρ. 4 «στοιχεία :», στο ορθό «στοιχεία:»

  Άρθρο 16 παρ. 6 «Εκπρόσωπο του Εθνικού Συστήματος Διαπίσευσης.», στο ορθό «Εκπρόσωπο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.»
  Άρθρο 73 παρ. 1 «ελέγχου νιμότητας», στο ορθό «ελέγχου νομιμότητας»