Άρθρο 82

Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 (Α΄202), ως αντθικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του ν 4155/2013, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων, που αναφέρονται στη προηγούμενη παράγραφο, επιβάλλεται από τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 (Α΄145), την Ελληνική Αστυνομία, την Δημοτική Αστυνομία, το ΣΔΟΕ, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τις ελεγκτικές Υπηρεσίες των Περιφερειών και κάθε άλλη ελεγκτική υπηρεσία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Για την εφαρμογή του παρόντος παρέχεται η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με τα άρθρα 159-162 του π.δ. 141/1991 (Α΄58) ή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στο χώρο ευθύνης του, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.»