Άρθρο 20 – Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας

1. Για την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας απαιτείται η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας. Οι εγκαταστάσεις σταθμών βάσης ραδιοεπικοινωνίας είναι τεχνικές υποδομές εντασσόμενες στα δίκτυα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αναγκαίες για τη μετάδοση σήματος, μέσω καλωδίων ή ασύρματης σύνδεσης, στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο και τη σύνδεση ασύρματων συσκευών , για την εξυπηρέτηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων εντός και εκτός των αστικών περιοχών, διέπονται από ίδιο νομικό καθεστώς, αντίστοιχο των δικτύων κοινής ωφέλειας (ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.ο.κ.) και δεν αντιστοιχούν σε χρήσεις γης.
2. Η αίτηση για την έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας υποβάλλεται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (e-Άδειες), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αποτελεί η προηγούμενη έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από ΕΕΤΤ, καθώς και η προηγούμενη έκδοση των εγκρίσεων και των γνωμοδοτήσεων άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας. Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη εξουσιοδοτημένου, από τον κάτοχο ή κύριο της κατασκευής κεραίας, μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και λοιπών στοιχείων.
3. Ο μηχανικός που υποβάλλει την αίτηση για την έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας με την κατάθεση της αίτησης βεβαιώνει ότι:
α) η αίτηση για την έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας είναι πλήρης, τα δηλούμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά γνήσια και σε ισχύ,
β) τα στοιχεία της αίτησης ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ και της έκδοσης των εγκρίσεων άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας.
4. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, ο μηχανικός εισάγει στο e-Άδειες του ν. 4495/2017 τα εξής δικαιολογητικά:
α) αίτηση με τα στοιχεία του δικαιούχου της υπό έκδοση έγκρισης,
β) τα στοιχεία του ακινήτου και τα δεδομένα γεωχωρικού εντοπισμού του,
γ) υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του δικαιούχου της υπό έκδοση έγκρισης για την ανάθεση στο μηχανικό που εισάγει τα στοιχεία της διαδικασίας έκδοσης της έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας και της επίβλεψής τους και υποβολής της σχετικής αίτησης, καθώς και για την ανάθεση σε άλλους μηχανικούς της εκπόνησης των λοιπών απαιτούμενων μελετών και επιβλέψεων,
δ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος της υπό έκδοση έγκρισης έχει πράγματι δικαίωμα χρήσης του χώρου όπου θα γίνει η εγκατάσταση της δομικής κατασκευής κεραίας, όπως ενδεικτικά τίτλους ιδιοκτησίας, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, το οποίο να έχει υποβληθεί στο TAXIS, ή, σε περίπτωση παραχώρησης χρήσης, σχετικό συμφωνητικό ή απόφαση της αρμόδιας αρχής ή άλλου δημόσιου φορέα, καθώς και αποδεικτικό για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, εφόσον ο πάροχος έχει επιλέξει να ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις για τα δικαιώματα διέλευσης. Σε περίπτωση μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από τα σχετικά δικαιολογητικά του προηγουμένου εδαφίου επιβάλλεται να προκύπτει επιπλέον ότι ο εκμισθωτής ή εκείνος που παραχωρεί τη χρήση επιτρέπει ρητά τη χρήση του χώρου για την εγκατάσταση δομικής κατασκευής κεραίας.
ε) δήλωση των συνιδιοκτητών του ακινήτου ότι συναινούν στην εγκατάσταση δομικής κατασκευής κεραίας, εφόσον οι αντίστοιχες εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ενδεικτικά ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου, όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα, στέγη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. ζ’ της παρ.1 του άρθρου 41 του ν. 4495/2017.
στ) δήλωση του αρμόδιου μηχανικού ότι ο χώρος εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας είναι νόμιμα υφιστάμενος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), ή έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχει ανασταλεί η κατεδάφισή του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ζ) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με προσδιορισμό του χώρου εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.
η) τεχνική έκθεση μηχανικού.
θ) αρχιτεκτονικά σχέδια τα οποία περιλαμβάνουν:
αα) για κατασκευή κεραίας επί εδάφους: τομή, όψη και κάτοψη των δομικών κατασκευών κεραίας και των συστημάτων των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων, με υψόμετρα, διαστασιολόγηση και επιφάνεια σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 και διάγραμμα κάλυψης, εφόσον για τις δομικές αυτές κατασκευές απαιτείται ο έλεγχος των πολεοδομικών μεγεθών.
ββ) για κατασκευή κεραίας επί κτηρίων: τομή, όψη και τις κατόψεις που αποτυπώνουν τις δομικές κατασκευές κεραίας και τα συστήματα των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων με το χώρο μηχανημάτων, με υψόμετρα, διαστασιολόγηση και επιφάνεια σε κλίμακα 1:50 ή 1:100.
γγ) για κατασκευής κεραίας σε περιοχή προστασίας του άρθρου 11 του παρόντος, σαφή αναφορά της αντίστοιχης τεχνικής οδηγίας, εφόσον υπάρχει.
ι) στατική μελέτη των δομικών κατασκευών κεραίας και όταν η εγκατάσταση γίνεται σε υφιστάμενο κτίριο, δήλωση αντοχής του κτιρίου προερχόμενη από δυο πολιτικούς μηχανικούς. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ανάγκη ενίσχυσης πρέπει να έχει εκδοθεί η σχετική άδεια και να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες κατασκευές πριν από την εγκατάσταση της κεραίας.
ια) τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού με περιγραφή της ηλεκτρομηχανολογικής (Η/Μ) εγκατάστασης που εξυπηρετεί την κατασκευή κεραίας, όπου απαιτείται.
ιβ) φωτογραφίες του χώρου εγκατάστασης και της κύριας όψης του κτιρίου στο οποίο θα εγκατασταθεί η κατασκευή κεραίας ή του τμήματος του οικοπέδου ή γηπέδου, εφόσον η κατασκευή γίνεται σε ακίνητο χωρίς κτίσμα.
ιγ) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), όπου απαιτείται,
ιδ) εγκρίσεις λοιπών υπηρεσιών ή φορέων διαχείρισης, εφόσον απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή Κανονισμούς.
ιε) προϋπολογισμό του έργου, υπολογισμό αμοιβών από το σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), καθώς και αποδεικτικά καταβολής φόρων, εισφορών και αμοιβών μηχανικών.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή η τροποποίηση, η προσθήκη ή η αντικατάσταση των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.Με την ίδια ή όμοια κοινή απόφαση δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και έκδοσης της έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, καθώς και τα προσβάσιμα στο κοινό στοιχεία της έγκρισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό.
6. Οι εγκρίσεις δομικών κατασκευών κεραιών εμπίπτουν στο δειγματοληπτικό έλεγχο νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων της παρ. 2γ του άρθρου 38 ν.4495/2017, καθώς και στον υποχρεωτικό έλεγχο της παρ.3 του ίδιου άρθρου, σε περίπτωση καταγγελίας.
7. Οι εργασίες για την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας ή της αναθεώρησής της. Η έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας μπορεί να αναθεωρείται για τροποποιήσεις των μελετών και των λοιπών στοιχείων.
8. Η έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας και οι αναθεωρήσεις της αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Σύστημα e-Άδειες και στη συνέχεια κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εργοταξιακή σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
9. Για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας μέσα σε δασικές εκτάσεις η έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας μπορεί να εκδοθεί πριν από την έγκριση επέμβασης ή τη σχετική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 998/1979 (Α΄ 289) από την αρμόδια δασική υπηρεσία, εφόσον, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, η έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας αποτελεί προαπαιτούμενο της έκδοσης έγκρισης επέμβασης. Η εκκρεμότητα της έκδοσης έγκρισης επέμβασης από την αρμόδια δασική υπηρεσία αποτυπώνεται στο e-Άδειες και η εργοταξιακή σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας είναι δυνατή μετά την έκδοση της έγκρισης επέμβασης.
10. Όταν προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας κατασκευής κεραίας γίνεται τοποθέτηση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 20KW, για τα συστήματα αυτά, καθώς και τα έργα, οικίσκους ή άλλα, που κατασκευάζονται προς υποστήριξή τους, δεν απαιτείται η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων.

 • Με βάση την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 7 του ν.3919/2011 και ν.4495/2017) δεν απαιτείται η χρήση του συστήματος υπολογισμού της αμοιβής από το ΤΕΕ γιαυτό και το εδάφιο ιε) της παραγράφου 4 του άρθρου 20 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

  ιε) προϋπολογισμό του έργου και αποδεικτικά καταβολής φόρων, εισφορών και αμοιβών μηχανικών.

 • Με βάση την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 7 του ν.3919/2011 και ν.4495/2017) δεν απαιτείται πλέον η χρήση του πληροφοριακού συστήματος υπολογισμού της αμοιβής από το ΤΕΕ γιαυτό και το εδάφιο ιε) της παραγράφου 4 του άρθρου 20 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

  ιε) προϋπολογισμό του έργου και αποδεικτικά καταβολής φόρων, εισφορών και αμοιβών μηχανικών.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 18:27 | FORTHNET AE

  Άρθρο 20 παρ. 10

  Εκτός από τη δυνατότητα εξυπηρέτησης της λειτουργίας κατασκευής κεραίας από φωτοβολταϊκά συστήματα, θα πρέπει να προβλεφθεί και η δυνατότητα, προσωρινής τουλάχιστον, ηλεκτροδότησης της κατασκευής κεραίας και με ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, π.χ. για τις περιπτώσεις αδυναμίας ή καθυστέρησης, πέραν ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος, του διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας να συνδέσει την παροχή.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:27 | ΕΡΤ Α.Ε.

  Στο Άρθρο 20, προτείνεται να προστεθούν παράγραφοι ως εξής:

  1. Οι δομικές κατασκευές κεραιών της ΕΡΤ ΑΕ που έχουν θεωρηθεί νόμιμες, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 19 του Ν.1730/1987 (ΦΕΚ 145Α’) θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες ως έχουν, εξαιρούνται της υποχρέωσης έκδοσης έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας και δεν οφείλουν οποιοδήποτε ποσό για τον λόγο αυτό. Για τις εν λόγω κατασκευές η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούται να υποβάλλει στο Σ.ΗΛ.Υ.Α. μέσα σε προθεσμία 12 μηνών απόσπασμα αεροφωτογραφίας – γεωχωρικού ενδεικτικού εντοπισμού του ακινήτου σε GoogleMaps επί του οποίου εντοπίζονται οικίσκος ή/και ερμάριο και ιστός με καταγραφή των διαστάσεων αυτών.

  2. Οι δομικές κατασκευές κεραιών της ΕΡΤ Α.Ε. οι οποίες ανεγέρθηκαν μετά την ισχύ του Ν.1730/1987 και πριν την 28η.7.2011 (αρ. 88 του Ν.4495/2017), καθώς και οι κατασκευές των λοιπών παρόχων οι οποίες έχουν ανεγερθεί πριν την 28η.7.2011, υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4495/2017 και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση. Για τις εν λόγω κατασκευές οι κάτοχοι κατασκευής κεραίας υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στο ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ μέσα σε προθεσμία 12 μηνών. Ως προς τον υπολογισμό του προστίμου και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. γ) του άρθρου 96 του Ν.4495/2017 (Κατηγορία 3).

  3. Κατασκευές οι οποίες έχουν γίνει μετά την 28.7.2011 και μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νομιμοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις .

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 16:22 | DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

  Σχετικά με την παράγραφο 1 του άρθρου 20:

  Όπως και οι σταθμοί βάσης ραδιοεπικοινωνίας, έτσι και τα κέντρα εκπομπής εξυπηρετούν ανθρώπινες δραστηριότητες εντός και εκτός των αστικών περιοχών. Παράλληλα προάγουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο αγαθό της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Πρέπει συνεπώς με την ίδια λογική να συμπεριληφθούν στην ανωτέρω πρόβλεψη.

  Προτείνεται η εξής συμπλήρωση: Οι εγκαταστάσεις σταθμών βάσης ραδιοεπικοινωνίας, όπως και κέντρων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος, είναι τεχνικές υποδομές εντασσόμενες στα δίκτυα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αναγκαίες για τη μετάδοση σήματος……

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 14:38 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  α)΄Η φράση “ότι ο χώρος εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας είναι νομίμως υφιστάμενος” δεν είναι δόκιμη, διότι στην περίπτωση που ο χώρος αυτός ανήκει σε μη νομίμως υφιστάμενο κτίσμα/ακίνητο/οικοδομή, τότε κατά συνέπεια και αυτός ο χώρος (της κεραίας) δεν θα είναι νόμιμος.
  Επομένως θα πρέπει να απαιτηθεί, η δήλωση του μηχανικού ως προς τη νομιμότητα-νόμιμη υπόσταση, να αναφέρεται σε ολόκληρο το κτίσμα/ακίνητο/οικοδομή, στο οποίο θα τοποθετηθεί η κεραία.
  β)Μέχρι να εκδοθεί έγκριση εγκατάστασης να απαγορεύεται η λειτουργία της κεραίας.
  γ)Ευθύνη για την εγκατάσταση να φέρει o εργολάβος και ο εξουσιοδοτών κύριος του έργου ( ενδιαφερόμενη εταιρεία)
  δ)για κοινόχρηστους χώρους που όμως έχουν δοθεί σε αποκλειστική χρήση, να απαιτείται και γι’ αυτούς γραπτή συναίνεση των συνιδιοκτητών (όπως έχει κριθεί σε δικαστικές αποφάσεις)
  ε)Απαράδεκτη και παράνομη η τοποθέτηση κεραιών σε Περιοχές Προστασίας
  στ)Ασφαλώς οι «τεχνολογικές εξελίξεις» αφορούν τη νέα ασύρματη γενιά δικτύων 5G για την οποία κάνουμε ειδικό Σχόλιο στα άρθρα 18 και 40 του παρόντος Νομοσχεδίου
  ζ)Παράνομη η εγκατάσταση εντός δασικών εκτάσεων
  η) Να απαιτείται η έγκριση και ως προς τα φωτοβολταϊκά συστήματα

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 16:44 | Επιτροπή Πολιτών Πάτρας για την Προστασία της Υγείας από την Η/Μ Ακτινοβολία

  Με το παρόν νομοσχέδιο, διευκολύνετε περαιτέρω την αδειοδότηση & εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, χωρίς το νομοσχέδιο να λαμβάνει μέριμνα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των πολιτών ειδικά των ευαίσθητων ομάδων όπως, παιδιά και ασθενείς.

  – Θεωρείτε με νόμο του 2000 ως ασφαλή τα όρια της ICNIRP του 1998, όταν πολλές τεχνολογικά αναπτυγμένες χώρες έχουν ήδη μειώσει τα όρια τους κατά 100 έως 1000 φορές.!

  Διαβάστε:
  1.διεθνή έκκληση επιστημόνων: EMF Call https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/10/EMF-Call-30-October-2018-Greece.pdf
  2.Επιστολή της Ρωσικής Εθνικής Επιτροπής για την Προστασία από την Μη-Ιοντίζουσα Ακτινοβολία (RNCNIRP): https://www.facebook.com/groups/aktinovolia.sos/permalink/687726904944931/

  Όχι μόνο δεν λαμβάνετε υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα των τελευταίων 20 ετών αλλά συναινείτε στην εγκληματική αύξηση της ακτινοβολίας μέσω της εγκατάστασης δικτύων 5ης γενιάς 5G.
  – Ενημερώσατε τους πολίτες ότι η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών ομολόγησε σε ανοικτή ακρόαση της Γερουσίας των ΗΠΑ ότι δεν έχει μελέτες ασφαλείας για την χρήση των 5G ;

  https://www.blumenthal.senate.gov/newsroom/press/release/at-senate-commerce-hearing-blumenthal-raises-concerns-on-5g-wireless-technologys-potential-health-risks

  – Και ότι επί της ουσίας θα γίνουμε εμείς και τα παιδιά μας πειραματόζωα αυξάνοντας την υπογεννητικότητα, τα αυτοάνοσα νοσήματα και τα ψυχιατρικά προβλήματα σε δραματικό βαθμό;

  Δείτε την διεθνή έκκληση Stop 5G on Earth and in Space: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

  – Έχετε ενημερώσει τους πολίτες ότι οι Βρυξέλλες, δήμοι της Ρώμης, η Φλωρεντία, το Μπρίστολ, η Γενεύη και πολλές πολιτείες της Αμερικής, του Καναδά και της Αυστραλίας αντιδρούν και έχουν αρνηθεί να εγκαταστήσουν δίκτυα 5G έως ότου η βιομηχανία αποδείξει ότι είναι ασφαλή (δεν πρόκειται να συμβεί);
  https://www.naturalnews.com/2019-08-20-brussels-halts-5g-deployment-indefinitely-radiation-safety-standards.html?fbclid=IwAR19Vcp2hziYWToYNtBrFoniJQWStGG2asv-NagptgNgQe_1l6mXCGOecUo

  – Ενημερώσατε ότι υπάρχει η πρώτη επίσημη αναφορά από την Ελβετία που βάσει συνετνεύξεως από πολίτες που έζησαν υπό την ακτινοβολία 5G δικτύων αναφέρουν κοινά συμπτώματα τα δυνατό κουδούνισμα στα αυτιά, έντονοι πονοκέφαλοι, δυσβάσταχτοι πόνοι στα αυτιά, αϋπνία, θωρακικό άλγος, κόπωση και αίσθημα κακουχίας στο σπίτι ;
  https://mdsafetech.org/2019/07/20/the-first-report-of-5g-injury-from-switzerland/?fbclid=IwAR2CxM6wn3Mn9zZ0nC0GjDfI-VDN76gpc8-Gmuc3PrvTlMozTxUHFDYBxVk
  – Ενημερώσατε επίσης τους πολίτες ότι σε άρθρο δημοσιευμένο στο ιατρικό περιοδικό Lancet τον 12/2018 με τίτλο «Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact» αποκαλύπτεται ότι ΤΟ 68% ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ;
  https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext?fbclid=IwAR27N3UnOYcDMtVyTAxGGOVMO2CkUH5vjx3-auCVOR-YQABHC7nmx9move4

  Για όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμα που μας έχει ενημερώσει η ανεξάρτητη διεθνής επιστημονική κοινότητα, σας καλούμε να αποσύρετε το παρόν νομοσχέδιο και βάσει του κοινοτικού κεκτημένου της ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ να μην δώσετε άδεια για ανάπτυξη δικτύων 5G έως ότου η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών να μας προσκομισει μελέτες που διασφαλίζουν την υγεία μας με την ίδια αυστηρότητα που δίνεται έγκριση στα νέα φαρμακευτικά σκευάσματα.

  Επίσης σας καλούμε να δημιουργήσετε επιστημονικές επιτροπές από ανεξάρτητους επιστήμονες εγνωσμένου κύρους στην διεθνή επιστημονική κοινότητα που θα γνωμοδοτήσουν για τα προτεινόμενα όρια ακτινοβολίας από τις υπάρχουσες κεραίες βάσει των επιστημονικών δημοσιεύσεων της τελευταίας 20αετίας.

  Με αγωνία και ανησυχία για το μέλλον των παιδιών μας
  Επιτροπή Πολιτών Πάτρας για την Προστασία της Υγείας από την Η/Μ Ακτινοβολία

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 18:03 | Giota

  Γιατί να κοιτάτε πλέον στο μυαλό ο ελληνικός λαός
  Γιατί;;
  Αυτοί ξέρανε τί έκαναν
  Φέρανε μετανάστες ανθρώπους
  Για να τους κάνουν αυτά που θέλουν!!

  Οι άνθρωποι να πάρουν χρήματα θέλουν
  Για να ζήσουν
  Και κάνουν ότι τους λένε!!
  Γιατί αν δεν τα κάνουν θα τους διώξουν