Άρθρο 19 – Άδεια κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

1. Για την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, ο ενδιαφερόμενος κάτοχος κατασκευής κεραίας υποβάλλει στο Σ.ΗΛ.Υ.Α. αίτημα που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) για την ασφάλεια της αεροπλοΐας και, εφόσον απαιτείται, αντίστοιχη αίτηση προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.),
β) αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης των συχνοτήτων εκπομπής και λήψης. Ως αποδεικτικό νόμιμης χρήσης νοούνται οι σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή η υπαγωγή σε κανόνα εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση.
γ) μελέτη ραδιοεκπομπών που συνοδεύεται από τοπογραφικό και αρχιτεκτονικά σχέδια, που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στο άρθρο 4 του παρόντος, για την έκδοση θετικής γνωμοδότησης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), εφόσον απαιτείται.
δ) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ή κατά περίπτωση δήλωση υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για περιβαλλοντική αδειοδότηση.
ε) δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών στοιχείων και μελετών που απαιτούνται για την έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.
2. Διοικητικά τέλη που προβλέπονται για την εξέταση των επιμέρους αιτήσεων / μελετών της παρ. 1, εισπράττονται από την ΕΕΤΤ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των διοικητικών τελών. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο αιτών καταβάλλει τα επιμέρους διοικητικά τέλη στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως έχουν οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής.
3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων και μελετών, να ελέγξουν τα δικαιολογητικά ανάλογα με την αρμοδιότητά τους και να ενημερώσουν το Σ.ΗΛ.Υ.Α. για την:
α) έκδοση των εγκρίσεών τους,
β) ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, προκειμένου οι ανωτέρω ελλείψεις ή λάθη να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν από τους αιτούντες μέσα σε προθεσμία που τάσσεται για το σκοπό αυτό,
γ) αιτιολογημένη απόρριψη των αιτήσεων/μελετών που έχουν υποβληθεί.
4. Για τις γνωμοδοτήσεις και τις εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία στο πλαίσιο έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να τηρούν τις προβλεπόμενες ειδικές προθεσμίες.
5. Η άδεια κατασκευής κεραίας εκδίδεται από την ΕΕΤΤ μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοση όλων των παραπάνω απαιτούμενων εγκρίσεων.
6. Σε περίπτωση ανάκλησης ή ακύρωσης οποιασδήποτε από τις εγκρίσεις οι οποίες απαιτούνται για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας, η άδεια κατασκευής κεραίας ανακαλείται από την ΕΕΤΤ και ενημερώνεται το ΣΗΛΥΑ, καθώς και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας για να διακόψουν άμεσα κάθε παροχή.
7. Με απόφαση της ΕΕΤΤ καθορίζονται η μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης που υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, τα στοιχεία και οι όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στην άδεια, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την έκδοσή της, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
8. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας κατασκευής κεραίας δεν εξαρτάται ούτε διακόπτεται από τυχόν εκκρεμείς διοικητικές διαδικασίες και κυρώσεις για το σταθμό βάσης. Στην περίπτωση που η εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας ή / και η θέση της σε λειτουργία πραγματοποιείται μετά την κατάθεση της αίτησης για άδεια κατασκευής κεραίας, η διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας της ΕΕΤΤ συνεχίζεται κανονικώς, χωρίς να απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ ή/και να έχουν καταβληθεί τα επιβληθέντα πρόστιμα. Ειδικά, στην περίπτωση κακόπιστης κατάθεσης αίτησης για άδεια κατασκευής κεραίας, δηλαδή στην περίπτωση που η κατάθεση της αίτησης γίνεται μετά από την εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας ή / και τη θέση της σε λειτουργία, ο κάτοχος της Κατασκευής Κεραίας δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση για την ίδια θέση και να χορηγηθεί η σχετική άδεια της ΕΕΤΤ, χωρίς να απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ ή/και να έχουν καταβληθεί τα επιβληθέντα πρόστιμα.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:09 | ΕΡΤ Α.Ε.

  Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 19 προτείνεται να προστεθούν τα κάτωθι:

  Στο εδάφιο α:
  Για τις υφιστάμενες κατασκευές κεραίας απαιτείται ο κάτοχος της κεραίας να γνωστοποιήσει με δήλωσή του προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που υποβάλλεται εντός 6 μηνών μέσω του Σ.ΗΛ.Υ.Α. το γεωγραφικό στίγμα, τις συχνότητες εκπομπής, την εκπεμπόμενη ισχύ, τα χαρακτηριστικά του συστήματος ακτινοβολίας και τα ύψη των οικίσκων και των ιστών.

  Στο εδάφιο β:
  Για τις υφιστάμενες κατασκευές κεραίας απαιτείται ο κάτοχος της κεραίας να υποβάλλει μελέτη ραδιοεκπομπών συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωσή του ότι τηρούνται τα όρια προστασίας και τα μέτρα προφύλαξης του κοινού όσον αφορά εκπομπές ηλεκρτομαγνητικών ακτινοβολιών και από απόσπασμα αεροφωτογραφίας – γεωχωρικού ενδεικτικού εντοπισμού του ακινήτου σε GoogleMaps.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 15:20 | ΚΕΛΛΥ ΚΑΡΥΔΟΓΙΑΝΝΗ

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ, ΑΝ ΚΡΙΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ…),ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΕΙ ΤΗΝ ΕΕΤΤ ΠΡΟΘΥΜΗ ΝΑ ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ.
  ΓΙΑ ΕΛΕΓΞΤΕ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ FOLLOW UP.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 11:22 | ΚΕΛΛΥ ΚΑΡΥΔΟΓΙΑΝΝΗ

  ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΙΟ ΑΠΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

  ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ

  ΚΑΤΑΦΑΝΕΣ (ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ) ΟΤΙ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ

  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ

  ΕΥΚΟΛΟ ΧΡΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΟΓΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

  ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΟΥΝ

  ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΙΩΝ ΔΙΠΛΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ

  (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) ΣΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΠΩΣ Π.Χ.ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΣΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΧΡΟΝΙΑ

  ΤΩΡΑ, ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΕΡΑΙΩΝ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ? ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΕΣΤΕΛΝΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ
  ΣΧΟΛΕΙΑ? ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ. Ν Τ Ρ Ο Π Η. ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 16:47 | Φ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  Η παρ 8 του παρόντος άρθρου ξεπερνά κάθε όριο! Υποτιμάτε την νοημοσύνη μας. Απαράδεκτο θα πρέπει να αποσυρθεί. Μετατρέπεται η Ελλάδα σε τριτοκοσμική χώρα με διατάξεις αυτού του τύπου. Αυτό δεν είναι «ανάπτυξη» αλλά ξεπούλημα στις εταιρίες σε βάρος των κατοίκων της χώρας!

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 13:21 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Απαράδεκτη η Δήλωση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) αντί για υποχρεωτική υποχρέωση υποβολής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σε όλες τις περιπτώσεις. Η πρώτη, είναι ένας «τυπικός τυφλοσούρτης» μία τυποποιημένη δίφυλλη δήλωση ερωτηματολογίου-καρμπόν με «κουτάκια» για ΝΑΙ και ΟΧΙ! Να απαιτείται ενδελεχής και εμπεριστατωμένη Μ.Π.Ε ( όπως η ισχύουσα με τον προ του 2012 νόμο) η οποία να αναφέρει τις επιπτώσεις της προς εγκατάσταση Κεραίας στο φυσικό και ανθρωπογενές Περιβάλλον, τους χώρους ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (σχολεία κ.λ.π.) σε ακτίνα 500 μέτρων γύρω από την Κεραία, την εξέταση εναλλακτικών θέσεων και λύσεων, καθώς και την ύπαρξη άλλων κεραιών νόμιμων ή μη, οποιασδήποτε ισχύος, της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή άλλων εταιρειών ή συνεγκατεστημένων και τη συνολική ακτινοβολία. Στις προϋποθέσεις για λήψη άδειας, να προστεθούν οι παρακάτω περιπτώσεις: α) μελέτη σκοπιμότητας αιτιολογημένη, με αναφορά σε κάλυψη ή όχι της περιοχής σε ακτίνα 500 μέτρων από άλλες Κεραίες, οποιασδήποτε ισχύος, αποκλειστικά της ενδιαφερόμενης ή άλλων εταιρειών ή συνεγκατεστημένες. β) αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες, γραπτή συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών. Το ίδιο να ισχύει και για χώρους κοινόχρηστους που όμως έχουν δοθεί σε αποκλειστική χρήση. γ) έγκριση από τον τοπικό Δήμο σχετικά με την χωροταξική τοποθέτηση της κεραίας ( δεσμευτική και όχι απλώς γνωμοδοτική ). Επίσης πρέπει να απαληφθεί εντελώς ως σκανδαλώδης και απαράδεκτη (όπως και πολλές άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου) η παρ. 8 του παρόντος άρθρου η οποία «κραυγάζει» ότι ασφαλώς συντάχθηκε και υπαγορεύθηκε επί λέξει από τις εταιρείες.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 12:38 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  Εθνικό και Καποδιστριακό
  Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Τμήμα Βιολογίας
  Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  Ομ. Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης
  e-mail: lmargar@biol.uoa.gr http://kyttariki2.biol.uoa.gr
  Ταχ/κή διεύθυνση: Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα 157 84

  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ (βλ.http://kyttariki.biol.uoa.gr/Margaritis ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ
  ================================================
  γ) μελέτη ραδιοεκπομπών που συνοδεύεται από τοπογραφικό και αρχιτεκτονικά σχέδια, που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στο άρθρο 4 του παρόντος, για την έκδοση θετικής γνωμοδότησης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), εφόσον απαιτείται.
  δ) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ή κατά περίπτωση δήλωση υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για περιβαλλοντική αδειοδότηση.
  ======================================================================
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ {Γ} ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ «ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»?
  ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ Η Ε.Ε.Α.Ε. ΜΟΝΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΑΥΤΟ Ο ΡΟΛΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΑΥΤΟΜ.

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ {Δ} ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ «μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων» ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΕΔΩ Η ΑΛΛΟΥ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ. ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ, ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΦΥΤΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ. ΑΠΟ ΟΤΙ ΕΧΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΦΕΙΔΩΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΕΣ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΠΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ. ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ. ΦΥΣΙΚΑ ΕΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

  ΛΟΥΚΑΣ Χ/ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
  ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ http://kyttariki.biol.uoa.gr/Margaritis
  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http://kyttariki.biol.uoa.gr/

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 16:00 | Επιτροπή Πολιτών Πάτρας για την Προστασία της Υγείας από την Η/Μ Ακτινοβολία

  Με το παρόν νομοσχέδιο, διευκολύνετε περαιτέρω την αδειοδότηση & εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, χωρίς το νομοσχέδιο να λαμβάνει μέριμνα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των πολιτών ειδικά των ευαίσθητων ομάδων όπως, παιδιά και ασθενείς.

  – Θεωρείτε με νόμο του 2000 ως ασφαλή τα όρια της ICNIRP του 1998, όταν πολλές τεχνολογικά αναπτυγμένες χώρες έχουν ήδη μειώσει τα όρια τους κατά 100 έως 1000 φορές.!

  Διαβάστε:
  1.διεθνή έκκληση επιστημόνων: EMF Call https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/10/EMF-Call-30-October-2018-Greece.pdf
  2.Επιστολή της Ρωσικής Εθνικής Επιτροπής για την Προστασία από την Μη-Ιοντίζουσα Ακτινοβολία (RNCNIRP): https://www.facebook.com/groups/aktinovolia.sos/permalink/687726904944931/

  Όχι μόνο δεν λαμβάνετε υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα των τελευταίων 20 ετών αλλά συναινείτε στην εγκληματική αύξηση της ακτινοβολίας μέσω της εγκατάστασης δικτύων 5ης γενιάς 5G.
  – Ενημερώσατε τους πολίτες ότι η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών ομολόγησε σε ανοικτή ακρόαση της Γερουσίας των ΗΠΑ ότι δεν έχει μελέτες ασφαλείας για την χρήση των 5G ;

  https://www.blumenthal.senate.gov/newsroom/press/release/at-senate-commerce-hearing-blumenthal-raises-concerns-on-5g-wireless-technologys-potential-health-risks

  – Και ότι επί της ουσίας θα γίνουμε εμείς και τα παιδιά μας πειραματόζωα αυξάνοντας την υπογεννητικότητα, τα αυτοάνοσα νοσήματα και τα ψυχιατρικά προβλήματα σε δραματικό βαθμό;

  Δείτε την διεθνή έκκληση Stop 5G on Earth and in Space: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

  – Έχετε ενημερώσει τους πολίτες ότι οι Βρυξέλλες, δήμοι της Ρώμης, η Φλωρεντία, το Μπρίστολ, η Γενεύη και πολλές πολιτείες της Αμερικής, του Καναδά και της Αυστραλίας αντιδρούν και έχουν αρνηθεί να εγκαταστήσουν δίκτυα 5G έως ότου η βιομηχανία αποδείξει ότι είναι ασφαλή (δεν πρόκειται να συμβεί);
  https://www.naturalnews.com/2019-08-20-brussels-halts-5g-deployment-indefinitely-radiation-safety-standards.html?fbclid=IwAR19Vcp2hziYWToYNtBrFoniJQWStGG2asv-NagptgNgQe_1l6mXCGOecUo

  – Ενημερώσατε ότι υπάρχει η πρώτη επίσημη αναφορά από την Ελβετία που βάσει συνετνεύξεως από πολίτες που έζησαν υπό την ακτινοβολία 5G δικτύων αναφέρουν κοινά συμπτώματα τα δυνατό κουδούνισμα στα αυτιά, έντονοι πονοκέφαλοι, δυσβάσταχτοι πόνοι στα αυτιά, αϋπνία, θωρακικό άλγος, κόπωση και αίσθημα κακουχίας στο σπίτι ;
  https://mdsafetech.org/2019/07/20/the-first-report-of-5g-injury-from-switzerland/?fbclid=IwAR2CxM6wn3Mn9zZ0nC0GjDfI-VDN76gpc8-Gmuc3PrvTlMozTxUHFDYBxVk
  – Ενημερώσατε επίσης τους πολίτες ότι σε άρθρο δημοσιευμένο στο ιατρικό περιοδικό Lancet τον 12/2018 με τίτλο «Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact» αποκαλύπτεται ότι ΤΟ 68% ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ;
  https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext?fbclid=IwAR27N3UnOYcDMtVyTAxGGOVMO2CkUH5vjx3-auCVOR-YQABHC7nmx9move4

  Για όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμα που μας έχει ενημερώσει η ανεξάρτητη διεθνής επιστημονική κοινότητα, σας καλούμε να αποσύρετε το παρόν νομοσχέδιο και βάσει του κοινοτικού κεκτημένου της ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ να μην δώσετε άδεια για ανάπτυξη δικτύων 5G έως ότου η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών να μας προσκομισει μελέτες που διασφαλίζουν την υγεία μας με την ίδια αυστηρότητα που δίνεται έγκριση στα νέα φαρμακευτικά σκευάσματα.

  Επίσης σας καλούμε να δημιουργήσετε επιστημονικές επιτροπές από ανεξάρτητους επιστήμονες εγνωσμένου κύρους στην διεθνή επιστημονική κοινότητα που θα γνωμοδοτήσουν για τα προτεινόμενα όρια ακτινοβολίας από τις υπάρχουσες κεραίες βάσει των επιστημονικών δημοσιεύσεων της τελευταίας 20αετίας.

  Με αγωνία και ανησυχία για το μέλλον των παιδιών μας
  Επιτροπή Πολιτών Πάτρας για την Προστασία της Υγείας από την Η/Μ Ακτινοβολία

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 19:43 | Giota

  Κοιτάνε πλέον μόνο το δικό τους κέρδος
  Δεν τους απασχολεί ο κόσμος
  Να πεθάνουν λένε
  Ο πλούσιος άνθρωπος
  Θέλει να είναι ψηλά απ όλους!!
  Δεν σκέφτεται ότι 1 μέρα θα φύγουν και αυτοί απ την μια και μοναδική Ζωή
  Που δεν την εκτιμάει ο άνθρωπος
  Και κοιτάει μόνο την πάρτη του

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 02:46 | Γαβριήλ

  Δεν βλέπω πουθενά να γράφεται κάτι για τις κεραίες στις πολυκατοικίες. Δορυφορικές η επίγειες. Ειδικά σε παλαιές πολυκατοικίες που δεν υπάρχει κεντρική γραμμή, βλέπουμε κεραίες στα μπαλκόνια, γιατί δεν επιτρέπουν οι πιο πάνω όροφοι, να περάσει το καλώδιο εξωτερικά της πολυκατοικίας ώστε να φτάσει στην τηλεόραση. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει νόμος που θα υποχρεώνει τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, άρα και τους ιδιοκτήτες, να κάνουν εγκατάσταση κεντρικής γραμμής για όλες. Ένα δικό μου παράδειγμα. Έχω την κεραία στο μπαλκόνι και όχι στην ταράτσα, γιατί δεν με αφήνουν να ρίξω το καλώδιο από την ταράτσα, στον 1 όροφο που είμαι εγώ. Με αποτέλεσμα, να μην έχω καλή λήψη επίγειας τηλεόρασης και φυσικά καθόλου δορυφορική, με αποτέλεσμα την μη πρόσβαση μου στην ελεύθερη ενημέρωση των πολιτών.