Άρθρο 35 – Λειτουργία της πληροφοριακής υποδομής

  1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών και εφαρμογής του άρθρου 2, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων του παρόντος.
  2. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σ.ΗΛ.Υ.Α., καθώς και κάθε θέμα αρμοδιότητας της Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικό με την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στα πλαίσια του παρόντος.
  3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έκδοση της παραπάνω απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., η Υ.Π.Α., η Ε.Ε.Α.Ε., οι αρμόδιες για τη δόμηση, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες που γνωμοδοτούν και παρέχουν έγκριση ή σύμφωνη γνώμη στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατασκευών κεραιών, οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σ.ΗΛ.Υ.Α.. Δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο Σ.ΗΛ.Υ.Α. των υπηρεσιών που έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4070/2012, όπως ίσχυαν πριν από  την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να καθορίζονται και άλλες υπηρεσίες προς σύνδεση με το Σ.ΗΛ.Υ.Α.
  4. Το Σ.ΗΛ.Υ.Α. και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (e-Άδειες) διασυνδέονται σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και εθνικά πρότυπα διαλειτουργικότητας. Η διασύνδεση των συστημάτων είναι αμφίδρομη και παρέχονται, κατ’ ελάχιστο, οι εξής υπηρεσίες:

α)           πλήρης  πρόσβαση σε κάθε διασυνδεδεμένη ηλεκτρονική αίτηση από τους χρήστες οποιουδήποτε συστήματος με απλή ενάριθμη αναφορά,

β)           εφαρμογή  κανόνων προώθησης ή ολοκλήρωσης μιας αίτησης ανάλογα με την κατάσταση της διασυνδεδεμένης αίτησης σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα,

γ)            μεταφορά  δεδομένων που επηρεάζουν τη διαδικασία αδειοδότησης από το ένα σύστημα στο άλλο.

  1. Για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) σύμφωνα με το  άρθρο 18 του  ν. 4014/2011 και μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσής του με την παραπάνω πληροφοριακή υποδομή, οι  δηλώσεις  υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) και οι αιτήσεις έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) υποβάλλονται και διεκπεραιώνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σ.ΗΛ.Υ.Α.). Η απαιτούμενη ενημέρωση του Η.Π.Μ. γίνεται αποκλειστικά με μέριμνα του κατόχου της κατασκευής κεραίας.