ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4399/2016 (Α’ 117), 3908/2011 (Α’ 8), 3299/2004 (Α’ 261) ΚΑΙ 2601/1998 (Α’ 81) – Άρθρο 2

1. Στην υποπαράγραφο Β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 διαγράφεται η αναφορά «-53- Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες».
2. Στην υποπαράγραφο Β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται η αναφορά «-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης)» ως εξής:
«-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) και -06- (Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου)».
3. Η δεύτερη παράγραφος 10 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016, αναριθμείται σε 11 και αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτωση α’ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, χωρίς εξέταση του αιτήματος από την Υπηρεσία, κατ’ επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) υπογεγραμμένες από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία της παραγράφου 12, και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο. Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την υποβολή των προαναφερόμενων βεβαιώσεων και εισηγείται την έκδοση σχετικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται καταβολή του παράβολου της παραγράφου 7. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με την παράγραφο 4. Σε περίπτωση που κατά τον ως άνω έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση με όσα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4399/2016 και τις αντίστοιχες διατάξεις των λοιπών επενδυτικών νόμων, εφόσον πρόκειται για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε αυτούς.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι απαιτούμενες ειδικότητες των επαγγελματιών που υπευθύνως βεβαιώνουν για την υλοποίηση της επένδυσης σύμφωνα με τον ν. 4399/2016, το περιεχόμενο των βεβαιώσεων υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%), καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Όπου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 γίνεται αναφορά στην υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, αυτή δύναται να πιστοποιείται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.
Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011, του ν. 3299/2004 και του ν. 2601/1998.»
4. Στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτωση β’ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, δύναται να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για την καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, χωρίς εξέταση του αιτήματος από την Υπηρεσία, κατ’ επιλογή του φορέα.
Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων λεπτομερής έκθεση ελέγχου περί ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, υπογεγραμμένη από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 και που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον [1.000.000] Ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον [5.000.000] Ευρώ ετησίως. Η ανωτέρω έκθεση συντάσσεται από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία μετά από σχετική αξιολόγηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και από πολιτικό μηχανικό, καθώς και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, από μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο των οποίων σχετικές βεβαιώσεις συνυποβάλλονται με την έκθεση ελέγχου. Η αρμόδια Υπηρεσία διαπιστώνει την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου και, εφόσον με αυτήν βεβαιώνεται ανεπιφύλακτα η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εισηγείται την έκδοση της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση που η έκθεση ελέγχου διαπιστώνει ελλείψεις στην υπό έλεγχο επένδυση, εφαρμόζονται αναλογικά οι περιπτώσεις β και δ της παραγράφου 6 του άρθρου 16, αντίστοιχα. Στην κατά τα ως άνω διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν απαιτείται καταβολή του παράβολου της παραγράφου 7.
Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από: α) έναν υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της παραγράφου 3 του άρθρου 14, β) ένα μέλος που ορίζεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και γ) ένα μέλος που ορίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση με όσα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4399/2016 ή τις αντίστοιχες διατάξεις των λοιπών επενδυτικών νόμων, εφόσον πρόκειται για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε αυτούς.
Στους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή και παραβαίνουν τις διατάξεις ως προς την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου καθώς επίσης και ως προς την βεβαίωση ολοκλήρωσης της επένδυσης και παραγωγικής λειτουργίας αυτής, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διοικητικό πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή. Επίσης, με την ίδια απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μπορεί να επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 35 παράγραφος 10 περιπτώσεις στ’ και ζ’ του ν. 4449/2017.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι απαιτούμενες ειδικότητες των επαγγελματιών που πιστοποιούν την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με τον ν. 4399/2016, το ελάχιστο περιεχόμενο της ως άνω έκθεσης ελέγχου και των βεβαιώσεων ως προς την ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας αυτής, ο τρόπος λειτουργίας και καθορισμού της αποζημίωσης της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Όπου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 γίνεται αναφορά στην ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, αυτή δύναται να πιστοποιείται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.
Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011, του ν. 3299/2004 και του ν.2601/1998.»
5. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 58 του ν. 4609/2019 καταργούνται.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 20:12 | ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Η τροποποίηση της διαδικασίας ελέγχου των επενδύσεων είναι στη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν αρκεί από μόνη της να ξεμπλοκάρει το πλήθος των επενδύσεων που λιμνάζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη για την αντιμετώπιση σειράς σοβαρών θεμάτων όπως:
  α) της μεγάλης καθυστέρησης στην εξέταση των αιτημάτων τροποποίησης επενδύσεων του Ν.3299 και Ν.3908 η έγκριση των οποίων είναι προαπαιτούμενο για την πραγματοποίηση των ελέγχων ολοκλήρωσης. Εκκρεμεί η εξέταση αιτημάτων τροποποίησης που έχουν υποβληθεί πριν από τον Ιούνιο του 2018 και ως σήμερα οι σχετικοί φάκελοι δεν έχουν καν ανοιχθεί.
  β) της μεγάλης καθυστέρησης στην εξέταση των αιτημάτων ελέγχου των επενδύσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις εταιρείες που έχουν ήδη υποβάλει αίτημα, θα έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν και αυτές σε ιδιώτες για την πραγματοποίηση του ελέγχου και αν ναι τι θα γίνει με το παράβολό πού έχουν πληρώσει
  γ) της υπερβολικής καθυστέρησης στην έκδοση των οριστικών πινάκων και των τελικών αποφάσεων της 2ης προκήρυξης της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και της προκήρυξης «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» καθώς πλέον έχει περάσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους και οι εταιρείες δεν γνωρίζουν τα αποτελέσματα των αιτήσεων που έχουν υποβάλει.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 18:19 | Μαριάννα Τυχοπούλου

  Παρατήρηση 1: Στο αρ. 11 παρ. 1 περίπτωση γ, εδάφιο β αναφέρει «Στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ’ της Συνθήκης, οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται σε ΜΜΕ για οποιαδήποτε μορφή αρχικής επένδυσης, ενώ σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.» Με το εδάφιο αυτό αποκλείονται ουσιαστικά οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καθώς ο ΑΝ4399 απαιτεί από αυτές για να ενταχθούν να αναπτύξουν νέα οικονομική δραστηριότητα στα πλαίσια αρχικής επένδυσης. Προτείνουμε να αλλάξει το σημείο αυτό ώστε να μπορούν να ενταχθούν και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται ήδη στις 2 αυτές Περιφέρειες, με την δραστηριότητα που ήδη ασκούν, όπως ίσχυε και σε προηγούμενους αναπτυξιακούς.
  Παρατήρηση 2: Στο «Ειδικό Μέρος – Καθεστώτα Ενισχύσεων – Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» στο Αρ. 34 αναφέρει: «Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής….του άρθρου 10». Από το παρόν συνάγεται ότι όλες οι επιχειρήσεις δικαιούνται να πάρουν μόνο φορολογική απαλλαγή. Δεδομένης της έντονης οικονομικής κρίσης που έζησε η χώρα τα προηγούμενα χρόνια έως και σήμερα, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις (που δεν είναι προβληματικές) δεν μπορούν να δηλώσουν κέρδη και συνεπώς δεν προβαίνουν σε επενδύσεις, τις οποίες όμως έχουν ανάγκη, γιατί δεν μπορούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος της φορολογικής απαλλαγής. Προτείνουμε να αλλάξει το εδάφιο αυτό και να προστεθεί και το είδος ενίσχυσης της επιχορήγησης προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των μεγάλων επιχειρήσεων που θα κάνει επενδύσεις. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για το Καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας (Αρ. 39) , όπου το κίνητρο της επιχορήγησης δίνεται μόνο στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων του Αρ. 12.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:25 | Γιώργος Κοτρώνης

  Πιστοποίηση από ιδιωτικούς φορείς

  Καταρχάς η πιστοποίηση από ιδιωτικούς φορείς θα επιταχύνει την διαδικασία.

  Η πιστοποίηση προβλέπεται να γίνεται από διαφορετικούς φορείς (ορκωτός ελεγκτής, μηχανικοί) με ατομική ευθύνη, αν και μόνο για τον ορκωτό ελεγκτή προβλέπεται ασφαλιστική κάλυψη. Η ευθύνη κατανέμεται σε περισσότερους του ενός με ασαφή όρια για τον καθένα. Επιπλέον απαιτείται συνεργασία ειδικοτήτων από άτομα που συνήθως δεν ανήκουν στον ίδιο φορέα και δεν έχουν συνεργασθεί ως ομάδα. Έτσι δημιουργούνται προβλήματα, τόσο στην αναγνώριση του επιλέξιμου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου λόγω έλλειψης συντονισμού, όσο και στην ευθύνη της πιστοποίησης.

  Προτείνεται οι απαιτούμενες ειδικότητες να ανήκουν σε έναν ενιαίο φορέα Συμβουλευτική Εταιρεία, με εμπειρία στις διαδικασίες και το πνεύμα του αναπτυξιακού νόμου. Ο φορέας αυτός θα έχει την συνολική ευθύνη της πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και θα είναι στελεχωμένος με τις απαραίτητες ειδικότητες. Η στελέχωση με τις απαιτούμενες ειδικότητες καθώς και η εμπειρία του θα ελέγχεται κατά την εγγραφή του φορέα στο αντίστοιχο μητρώο που πρέπει να δημιουργηθεί. Ο Επενδυτής θα επιλέγει ένα φορέα από το μητρώο.

  Γιώργος Κοτρώνης
  Εταιρεία: BPM AE

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:36 | ΣΕΣΜΑ

  Προτάσεις ανά Παράγραφο του Άρθρου 2

  Παράγραφος 1.
  Προτείνεται να εξαιρεθεί της απαγόρευσης ενίσχυσης, επίσης, ο κλάδος της «Επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης» (ΚΑΔ 72), με δεδομένο ότι η Ελλάδα κατατάσσεται διεθνώς στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης των χωρών με βάση τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, ενώ όλες οι δράσεις ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και οι συγκεκριμένες του Απαλλακτικού Κανονισμού, ενισχύουν την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη. Σημειώνεται ότι το ίδιο το κείμενο του Νόμου 4399/2016, στο άρθρο 9, αναφέρει ότι ενισχύονται οι δαπάνες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
  «Στην υποπαράγραφο Β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 διαγράφονται οι αναφορές «-53- Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες και -72- Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη».».

  Παράγραφος 3.
  Δεν περιλαμβάνεται πρόβλεψη για την περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια Υπηρεσία δεν διαπιστώνει ανεπιφύλακτα την πληρότητα και ορθότητα της σχετικής βεβαίωσης υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου.
  Προτείνεται η προσθήκη των κατωτέρω εδαφίων:
  «Αν από την αρμόδια Υπηρεσία διαπιστωθούν ελλείψεις ήσσονος σημασίας της βεβαίωσης υλοποίησης διατάσσεται προσκόμιση συμπληρωματικής βεβαίωσης υλοποίησης.
  Αν διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις της βεβαίωσης υλοποίησης, διατάσσεται έκτακτος έλεγχος σύμφωνα με την παράγραφο 4 (του άρθρου 16)».
  Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθούν αντίστοιχα πρόστιμα / κυρώσεις για τους φορείς που υπογράφουν τις βεβαιώσεις υλοποίησης, που θα συνδέονται και με την αφαίρεση της δυνατότητας συνέχισης υπογραφής των βεβαιώσεων.

  Παράγραφος 4.
  Δεν περιλαμβάνεται πρόβλεψη για την περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια Υπηρεσία δεν διαπιστώνει ανεπιφύλακτα την πληρότητα και ορθότητα της έκθεσης ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης (ανεξάρτητα του προβλεπόμενου προστίμου / διοικητικών κυρώσεων για τους φορείς που υπογράφουν τις εκθέσεις).

  Προτείνεται η προσθήκη των κατωτέρω εδαφίων:
  «Αν από την αρμόδια Υπηρεσία διαπιστωθούν ελλείψεις ήσσονος σημασίας της λεπτομερούς έκθεσης ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης διατάσσεται προσκόμιση συμπληρωματικής έκθεσης.
  Αν διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις της λεπτομερούς έκθεσης ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, διατάσσεται έκτακτος έλεγχος σύμφωνα με την παράγραφο 4 (του άρθρου 16)».
  Επίσης, στις προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να περιληφθεί και η αφαίρεση της δυνατότητας υπογραφής των εκθέσεων ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων.

  Παράγραφοι 3 και 4
  Στις προβλέψεις των παραγράφων 3 και 4, του Άρθρου 2 του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου, σε σχέση με τους Φορείς υπογραφής:
  • της σχετικής βεβαίωσης υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και
  • της λεπτομερούς έκθεσης ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης,

  προτείνεται οι Φορείς αυτοί να είναι εναλλακτικά και επαρκώς οργανωμένες Εταιρείες Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, το στελεχιακό δυναμικό των οποίων να καλύπτει το σύνολο των απαραίτητων επιστημονικών ειδικοτήτων, καθώς και εμπειρίας για τον έλεγχο της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου επενδυτικών σχεδίων.

  Επισημαίνεται ότι, οι οργανωμένες Εταιρείες Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών διαθέτουν σχετική μακροχρόνια σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία (με βάση την υλοποίηση σχετικών έργων στο πλαίσιο ελέγχων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτήθηκαν από συγχρηματοδοτούμενα καθεστώτα ενίσχυσης των προηγούμενων Προγραμματικών Περιόδων), εξασφαλίζουν επαγγελματική συνέχεια και συνέπεια και εφαρμόζουν κανόνες δεοντολογίας, με στόχο την προστασία της επαγγελματικής φήμης και της πελατείας τους, στοιχεία απόλυτα απαραίτητα για την αποτελεσματική και αμερόληπτη εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου των ελέγχων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων.

  Ο έλεγχος μάλιστα της επάρκειας οργάνωσης, τεχνογνωσίας και στελέχωσης των Εταιρειών Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, είναι δυνατόν να διασφαλιστεί με τη δημιουργία σχετικού Μητρώου Εταιρειών Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, οι όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας του οποίου θα καθοριστούν με σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

  Επισημαίνεται ότι ο ΣΕΣΜΑ έχει εκπονήσει πλήρη και απόλυτα τεκμηριωμένη πρόταση, σε σχέση με τη σύσταση και λειτουργία του ανωτέρω Μητρώου και μάλιστα για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών .

  Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι οι Ελεγκτικές Εταιρείες δεν διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα ελέγχου της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου επενδυτικών σχεδίων, ενώ παράλληλα στο μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό τους συνήθως δεν περιλαμβάνεται το σχετικό απαιτούμενο εύρος επιστημονικών ειδικοτήτων.

  Γενική Παρατήρηση επί του περιεχομένου του Άρθρου 2

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του ΜΕΡΟΥΣ Β’, Άρθρο 2 του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου φαίνεται να είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, γενικού χαρακτήρα παρατήρηση αποτελεί ότι στο περιεχόμενο των παραγράφων του, δεν περιλαμβάνεται καμιά πρόβλεψη σε σχέση με την απλούστευση και επιτάχυνση του συνόλου των διοικητικών διαδικασιών, που συνδέονται με την έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής, τροποποίησης και ολοκλήρωσης / έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων (πέραν της επιχειρούμενης επιτάχυνσης της υλοποίησης των απαιτούμενων ελέγχων), την απελευθέρωση των εγγυητικών επιστολών για τη λήψη προκαταβολής, καθώς και την καταβολή της επιχορήγησης.

  Κατά συνέπεια, η όποια επιτάχυνση της διενέργειας των ελέγχων επιτευχθεί με την αξιοποίηση των εξωτερικών Φορέων Ελέγχου (αφού ολοκληρωθούν και εκδοθούν οι απαραίτητες σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις), είναι δυνατόν να οδηγήσει στην εμφάνιση άλλων σημείων / σταδίων δημιουργίας καθυστερήσεων, πέραν βέβαια των πρόσθετων διαδικασιών ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας των βεβαιώσεων και των εκθέσεων, οι οποίες θα υπογράφονται από τους εξωτερικούς Φορείς Ελέγχων.

 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
  ΣΕΡΡΕΣ 17/09/2019
  ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2650
  ΠΡΟΣ: – Τον Υπουργό Ανάπτυξης και
  Επενδύσεων
  Κο Άδωνι Γεωργιάδη

  ΚΟΙΝ:
  – Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  Κο Ιωάννη Τσακίρη
  Κο Χρίστο Δήμα
  Κο Νικόλαο Παπαθανάση

  – Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και
  Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
  Κο Νικόλαο Μαντζούφα
  – Πρόεδρο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
  Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) –
  Κο Κωνσταντίνο Μίχαλο

  Θέμα: «Διετής Παράταση ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων ενταγμένων στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04»
  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
  Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πολλά έργα του Α.Ν.3299/04 δεν έχουν ολοκληρωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανύπαρκτης ρευστότητας στην αγορά. Οι εξάμηνες παρατάσεις που δίνονταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν αρκούσαν προκειμένου οι επενδυτές να ολοκληρώσουν τις χρονοβόρες διαδικασίες πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό, με τελικό αποτέλεσμα οι Τράπεζες, λόγω και της οικονομικής κρίσης, να μην δανειοδοτούν τα έργα αυτά και να μένουν εκτεθειμένοι οι επενδυτές, που παρά την κρίση ξεκίνησαν με ίδια κεφάλαια τις επενδύσεις τους.
  Παρακαλούμε όπως δοθεί παράταση για δύο χρόνια για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που είναι ενταγμένα στον αναπτυξιακό νόμο 3299/04 και έχουν ολοκληρώσει το 50% του αντικειμένου τους, διότι μόνο με μακροπρόθεσμη παράταση θα καταφέρουν οι επενδυτές να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους, διαφεύγοντας τον κίνδυνο της οικονομικής καταστροφής.
  Δεδομένης μάλιστα της διαβούλευσης του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου, προτείνουμε να υπάρχει και στο πολυνομοσχέδιο αυτό πρόβλεψη της διετούς παράτασης για τα επενδυτικά σχέδια του 3299/04 που ζητάμε, στο σχετικό κεφάλαιο όπου γίνεται αναφορά στον Έλεγχο Επενδυτικών Σχεδίων και Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδύσεων των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998.
  Πιστεύουμε ότι κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για δημιουργία ευνοϊκότερου κλίματος για επενδύσεις, θα εξετάσετε και θα αποδεχτείτε το αίτημά μας για διετή παράταση των ανωτέρω αναφερόμενων επενδυτικών σχεδίων, προκειμένου όχι μόνον ο Ν. Σερρών* αλλά και όλη η χώρα να μην στερηθούν σημαντικές επενδύσεις που τονώνουν την απασχόληση και δίνουν πνοή στην πολυπόθητη από όλους μας ανάπτυξη.
  Με τιμή
  Ο Πρόεδρος
  Χρήστος Μέγκλας

  * Ειδικά ο Νομός Σερρών, που κατέχει το θλιβερό προνόμιο να κατατάσσεται στην τελευταία θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, δεν έχει πλέον κανένα περιθώριο να στερηθεί επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική του ανάπτυξη.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 16:15 | REDECON

  Η διάταξη του άρθρου 2 του εν λόγω υπό διαβούλευση αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου είναι ορθή ως προς τον στόχο της που είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών πιστοποίησης της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου επενδυτικών σχεδίων, μέσω της δυνατότητας διενέργειας των εργασιών ελέγχου από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.
  Η ως άνω δυνατότητα διενέργειας των εργασιών ελέγχου από ορκωτό λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία και πολιτικό μηχανικό και από πολιτικό μηχανικό, καθώς και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, από μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο, δύναται να δημιουργήσει τα εξής ακόλουθα προβλήματα:
  – Η ευθύνη της ορθής πιστοποίησης της υλοποίησης και ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν ανατίθεται σε έναν εξωτερικό οικονομικό φορέα αλλά τουλάχιστον σε δυο διακριτούς φορείς. Το γεγονός αυτό, ενδεχομένως δημιουργήσει κινδύνους προβληματικής συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων οι οποίοι θα πρέπει από κοινού να συμβάλλουν στο τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα δεδομένου ότι η πλειοψηφία των επενδυτικών σχεδίων περιλαμβάνει και δαπάνες απόκτησης μηχανολογικού εξοπλισμού, οι εξωτερικοί φορείς στους οποίους μεταβιβάζεται η ευθύνη για την ολοκλήρωση του ελέγχου θα είναι τις περισσότερες φορές τρεις, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος προβληματικής συνεργασίας να αυξάνεται.
  – Πέραν της πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου υπάρχουν περαιτέρω σημεία ελέγχου, όπως για παράδειγμα ο έλεγχος της επιλέξιμοτητα των δαπανών, η αύξηση των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας κ.α., που απαιτούν στενή συνεργασία των στελεχών όλων των ειδικοτήτων που θα συμμετέχουν στον έλεγχο. Συνεπώς, η μη διασφάλιση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων δύναται να γεννήσει περαιτέρω θέματα ως προς την ορθή ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου.
  Η συνήθης μέχρι σήμερα πρακτική που έχει εφαρμοστεί είναι η ανάθεση της συνολικής ευθύνης σε ένα ενιαίο όργανο ή σε έναν ενιαίο εξωτερικό οικονομικό φορέα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συμμετοχή στη διαδικασία του ελέγχου στελεχών που καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες (λογιστής, μηχανικοί κλπ).Επιπλέον, αποφεύγεται ο διαμοιρασμός ευθυνών καθώς και ο κίνδυνος προβληματικής συνεργασίας ως προς το τελικό αποτέλεσμα.
  Τέλος, το άρθρο περιορίζει καταχρηστικά τη δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών πιστοποίησης της υλοποίησης και ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, μόνο σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία καθώς και σε πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους μηχανικούς. Δεν επιτρέπει την ανάθεση διενέργειας ελέγχων με αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία, από το παρελθόν όπως τα Τραπεζικά Ιδρύματα και οι εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι κατά το παρελθόν, οι Τράπεζες είχαν την ιδιότητα του ελεγκτή από σε Προγράμματα της 3ης και 4ης Προγραμματικής Περιόδου (Γ ΚΠΣ 2000- 2006, ΕΣΠΑ 2007-2013, Intereg III κλπ.).

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 16:43 | ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  Μέρος Β, Αρθρο 2, παρ. 4
  Για μεγάλου μεγέθους επενδύσεις ένα διοικητικό πρόστιμο 10.000 έως 100.000 ευρώ δεν μπορεί να δράσει αποτρεπτικά για ενδεχόμενη ψευδή βεβαίωση.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 15:23 | PLANET A.E.

  Η πρόβλεψη του άρθρου που δίνει τη δυνατότητα διενέργειας των εργασιών ελέγχου από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα είναι βέβαιο ότι θα επιταχύνει την καταβολή της ενίσχυσης στις δικαιούχες επιχειρήσεις.
  Θα πρέπει όμως να διορθωθεί η πρόβλεψη που καθιστά αρμόδιους για την διενέργεια του ίδιου ελέγχου διαφορετικούς φορείς: ορκωτός ελεγκτής-λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία, πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός ή άλλη ειδικότητα ανάλογα με το είδος της επένδυσης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου θα πρέπει να είναι ενιαίο και η ευθύνη των συμπερασμάτων θα πρέπει να αντιστοιχίζεται με έναν φορέα. Για το λόγο αυτό η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων θα πρέπει να δίνεται σε φορείς που θα εγγραφούν σε σχετικό μητρώο ελεγκτών που θα πρέπει να συγκροτηθεί και κατά την εγγραφή τους να ελέγχεται η στελέχωσή τους με όλες τις απαραίτητες για τη διενέργεια του ελέγχου ειδικότητες επιστημόνων. Μεταξύ των φορέων θα πρέπει να είναι τα τραπεζικά ιδρύματα και οι συμβουλευτικές εταιρείες.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 15:53 | Παντελής Ντάμπος

  Στην παράγραφο 12 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, η οποία θα προστεθεί στο άρθρο 16 του Ν.4399/2016, στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που παραβαίνουν τις διατάξεις ως προς την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου, καθώς επίσης και ως προς την βεβαίωση ολοκλήρωσης της επένδυσης και παραγωγικής λειτουργίας αυτής, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διοικητικό πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή. Επίσης, με την ίδια απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μπορεί να επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 35 παράγραφος 10 περιπτώσεις στ’ και ζ΄ του ν.4449/2017.
  Από την παραπάνω παράγραφο προκύπτουν κάποια εύλογα ερωτήματα:
  1) Αφού, εκτός από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (Ο.Ε.Λ.) βεβαιώσεις συνυποβάλλουν ο πολιτικός μηχανικός και ο μηχανολόγος μηχανικός ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο, γιατί γι’ αυτούς δεν προβλέπονται ποινές;
  Αν ο Ο.Ε.Λ. ‘’βεβαιώσει’’ ότι τα οικονομικά δικαιολογητικά της επένδυσης είναι ορθά και τα τιμολόγια εκδόθηκαν νόμιμα, αλλά ο μηχανικός βεβαιώσει ότι π.χ. κτίστηκε το κτίριο και αυτό είναι όπως λέμε ακόμα ΄΄στα μπετά΄΄, ποιος θα έχει την ευθύνη;
  2) Αν θεωρεί ο συντάκτης του Ν/Σ ότι ο πολιτικός μηχανικός και ο μηχανολόγος μηχανικός θα ελεγχθεί από το Τ.Ε.Ε. (πράγμα που δεν αναφέρεται στο νόμο, ούτε αναφέρεται βάση ποιου νόμου ελέγχεται η ποιότητα της εργασίας τους), τότε, γιατί το ίδιο δεν ισχύει και για τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον οποίο μάλιστα υπάρχει πρόσφατη νομοθεσία (Ν4449/2017);
  3) Ο συντάκτης του Ν/Σ παραβαίνει το Ν4449/2017, που ενσωμάτωσε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/56/Ε.Ε., ο οποίος αναφέρει ρητά ότι μοναδική αρμόδια αρχή για την επιβολή κυρώσεων για κάθε παράβαση των Ο.Ε.Λ. είναι η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).
  4) Το αποκορύφωμα δε είναι ότι προβλέπεται να επιβάλλει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΄΄τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 35 παράγραφος 10 περιπτώσεις στ’ και ζ΄ του ν.4449/2017΄΄, που όμως σύμφωνα με το νόμο επιβάλλονται μόνο από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., που όταν συνεδριάζει σαν πειθαρχικό συμβούλιο έχει αυξημένη σύνθεση από δύο μη επαγγελματίες και από δύο μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

  Ευελπιστώ ότι οι παρατηρήσεις μου αυτές θα ληφθούν σοβαρά υπόψη σας.

  Με τιμή

  Ντάμπος Παντελεήμων
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 • ΜΕΡΟΣ Β΄
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4399/2016 (Α’ 117), 3908/2011 (Α’ 8), 3299/2004 (Α’ 261) ΚΑΙ 2601/1998 (Α’ 81)

  1.Στην υποπαράγραφο Β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 διαγράφεται η αναφορά «-53-Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορές δραστηριότητες».
  2.Στην υποπαράγραφο Β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται η αναφορά «-05-(Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09-(Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης)» ως εξής: «-05-(Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) και -06-(Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου)».

  To παραπάνω σημαίνει πως σχετικές πλέον δραστηριότητες αποτελούν επιλέξιμες προς ενίσχυση επενδύσεις.
  Σε μια περίοδο που η στόχευση των εθνικών πόρων για τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματός τους σε όρους βιώσιμης ανάπτυξης (παραγωγή, περιβαλλοντική διάσταση, εξαγωγές κλπ), θα πρέπει να κατευθύνεται σε κλάδους που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ της χώρας και σε κλάδους όπως προκύπτουν από την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS), η παροχή δυνατότητας επιχορήγησης σε αυτό τον κλάδο (ταχυμεταφορές και εξορύξεων) αποτελεί ενέργεια αναχρονιστική που στερεί πόρους από πραγματικά παραγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

  Εισήγηση για αφαίρεση της σχετικής διάταξης

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 15:21 | Κρεμαλής Κωνσταντίνος

  Η αναφορά στο Άρθρο 2 των ειδικοτήτων μηχανικών για την σύνταξη εκθέσεων και βεβαιώσεων σχετικών με τον έλεγχο της μερικής ή της πλήρους ολοκλήρωσης μιας επένδυσης, αποτελεί νομοθετική κατοχύρωση επαγγελματικών δραστηριοτήτων και επομένως παραπέμπει:
  • Σε διατάξεις του ΠΔ 38/2010 όπως τροποποιήθηκε για την εφαρμογή δικαίου της ΕΕ, που αφορούν τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων, όπως ο έλεγχος αυτής εξειδικεύεται με την Οδηγία 2018/958/ΕΕ.
  • Στις διατάξεις του ΠΔ 99/2018 για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού και στις σχετικές διατάξεις της υποπαρ. ΣΤ23 του ν 4254/14.
  (Σημειώνεται ότι εκκρεμεί δίκη την 4η προσεχούς Οκτωβρίου στην Ολομέλεια του ΣτΕ κατόπιν δεκατεσσάρων αιτήσεων ακύρωσης του ΠΔ 99/2018. Έως όμως την απόφαση του ΣτΕ θεωρούμε ότι αυτό το ΠΔ πρέπει να εφαρμόζεται τόσο από τη Δημόσια Διοίκηση όσο και από τους εργοδότες)
  Θεωρούμε ότι η ρητή αναφορά μόνον στις ειδικότητες Πολιτικού και Μηχανολόγου Μηχανικού και μάλιστα στη βάση ακαδημαϊκού τίτλου και όχι επαγγελματικών προσόντων, αποδίδει επαγγελματική ύλη,κ αφού προσανατολίζει και ευλόγως στην ουσιαστική συμμετοχή και στον κύριο ή συντονιστικό ρόλο αυτών των ειδικοτήτων κατ’ εντολή των εργοδοτών, σε δραστηριότητες μηχανικής για κάθε είδους έργου, που εξειδικεύονται ιδίως στις παρ. 5 και 6 του Άρθρου 1 και στο Άρθρο 2 του ΠΔ 99/2018. Σύμφωνα όμως με την παρ.1 των Άρθρων 3 έως 15, και λαμβανομένων υπόψη των ως άνω ρυθμίσεων Άρθρων 1 και 2 δεν μπορεί να αιτιολογηθεί ο κύριος (και όχι ο μερικός) ρόλος των ειδικοτήτων του Άρθρου 2 του Ν/Σ στον ολοκληρωμένο έλεγχο μιας επένδυσης π.χ σε χημική εγκατάσταση, με σύγχρονη εφαρμογή της Οδηγίας 1/2008/ΕΕ (ΦΕΚ 1450/14.06.2013) για τον ολοκληρωμένο έλεγχο των μέτρων αντιρρύπανσης, που αποτελεί και προϋπόθεση για την αδειοδότηση λειτουργίας της εγκατάστασης.
  Ειδικά για τις βεβαιώσεις ολοκλήρωσης του 50% του αντικειμένου μιας επένδυσης, αναγνωρίζεται ότι επαναλαμβάνεται η 2η παρ. 10 του Άρθρου 16 του ν 4399/16, η οποία πιστεύουμε ότι δεν ήταν συμβατή με την υποπαρ. ΣΤ 23 του ν 4254/14.
  Συμπερασματικά θεωρούμε ότι οι βεβαιώσεις ελέγχου πρέπει να εκδίδονται από υπεύθυνο έργου (project manager ή project engineer) που αναλαμβάνει για λογαριασμό ενός ενδιαφερόμενου εργοδότη και κατόπιν συμφωνητικού, την κεντρική τεχνική ευθύνη για την υλοποίηση μιας επένδυσης, σύμφωνα με την παρ. 6 του Άρθρου 1 του ΠΔ 99/2018, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και την κεντρική ευθύνη για την έκδοση των διαφόρων αδειών. Είναι πρόδηλο ότι οι εργοδότες οφείλουν να επιλέγουν την ειδικότητα των υπεύθυνων Έργου ανά κατηγορία έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού.
  Θεωρούμε εν τέλει ότι η διατήρηση του προσδιορισμού των ειδικοτήτων ως έχει στο Άρθρο 2 δεν είναι συμβατή με την Εθνική νομοθεσία, καθώς και με τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 2018/958/ΕΕ.

  K. Κρεμαλής
  Εκπρόσωπος ΠΣΧΜ
  στη διαδικασία έκδοσης του ΠΔ 99/2018

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 14:15 | Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

  Άρθρο 2 παράγραφος 2

  Με τη διατύπωση της παραγράφου 2 εντάσσονται στο νέο Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο οι εξορυκτικές δραστηριότητες πλην άνθρακα και λιγνίτη. Αυτό για πολλά χρόνια αποτελούσε πάγιο αίτημα της εξορυκτικής βιομηχανίας. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την ικανοποίησή του.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 13:32 | WWF Ελλάς

  Η προτεινόμενη αλλαγή στην παρ. 2, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται, εφεξής, η υπαγωγή δραστηριοτήτων κωδικών αριθμών δραστηριότητας 07 με 09.9 στον επενδυτικό νόμο, πρέπει να αποσυρθεί.

  Πρώτον, η αλλαγή αυτή θα αυξήσει τις ήδη υψηλές κρατικές επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα καθώς επιτρέπει την επιδότηση επενδύσεων σε «υποστηρικτικές» δραστηριότητες εξορύξεων φυσικού αεριού και πετρελαίου (κωδικού αριθμού δραστηριότητας 09). Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως, κατά τα στοιχεία του ΟΟΣΑ το Ελληνικό Κράτος δαπάνησε κατά μέσο όρο, για την περίοδο 2012-2017, 1.3 δισεκ. ευρώ ετησίως σε επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων. Είναι αδιανόητο οι φορολογούμενοι να επιδοτούν δραστηριότητες που συνεισφέρουν στην κλιματική κρίση και θέτουν σε ρίσκο, εν τέλει, την ελληνική κοινωνία και οικονομία [πρβλ., για το θέμα αυτό, την έκθεση της Διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (2011), υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδας, https://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf ].

  Δεύτερον, οι επιπλέον επιδοτήσεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις αλλαγές που συντελούνται πανευρωπαϊκά, καθώς τα κυριότερα επενδυτικά οχήματα της ΕΕ αποκλείουν σταδιακά την χρηματοδότηση τόσο των ορυκτών καυσίμων όσο και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων και υποδομών. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ήδη προτείνει τον αποκλεισμό των ορυκτών καυσίμων συνολικά (συμπεριλαμβανομένου «υποστηρικτικών δραστηριοτήτων») από το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Δανειοδοτικής Πολιτικής της για την Ενέργεια [https://www.eib.org/attachments/draft-energy-lending-policy-26-07-19-en.pdf ]. Ταυτόχρονα, το άρθρο 6 της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής της περιόδου 2021-2027 εξαιρεί ρητά τις επιδοτήσεις και επενδύσεις που «συνδέονται με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών καυσίμων» [βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2018). Πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, COM(2018) 372].

  Τρίτον, η προτεινόμενη αλλαγή επιτρέπει επίσης, εφεξής, την κρατική επιδότηση δραστηριοτήτων εξόρυξης μεταλλευμάτων, ορυχείων και λατομείων, δραστηριοτήτων με αναμφίβολα βαρύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και επομένως με αρνητικές εξωτερικεύσεις (negative externalities) για τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία συνολικότερα. Με την προτεινόμενη αλλαγή η επιδότηση είναι διπλή: οι φορολογούμενοι επωμίζονται τόσο το κόστος της άμεσης επιδότησης, όσο και το κόστος των αρνητικών εξωτερικεύσεων (για την οποίες σπανίως πληρώνουν οι επωφελούμενες επιχειρήσεις).
  Τέταρτον, οι κρατικές ενισχύσεις οφείλουν να υποστηρίζουν κλάδους στους οποίους υφίστανται αποτυχίες αγοράς (market failure), για παράδειγμα λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης. Είναι εξαιρετικά απίθανο να υφίστανται αποτυχίες αγοράς στους εξορυκτικούς κλάδους και σε υποστηρικτικές δραστηριότητες εξορύξεων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ιδιαίτερα δε καθώς αυτοί οι κλάδοι είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένοι σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου πολυεθνικές επιχειρήσεις με σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης επενδύσεων τόσο από εγχώριες όσο και από διεθνείς πήγες.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 13:49 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ

  Στα πλαίσια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 και ειδικότερα στα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια, διαπιστώνεται ένα κενό στην εφαρμογή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων στα επενδυτικά έργα που είχαν υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.), με έμφαση στα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια (business plan) του Ν.3299/04, λόγω των κατώτατων ορίων επιλέξιμου προϋπολογισμού ύψους 1.500.000 Ευρώ για τις μικρές μεγέθους επιχειρήσεις και 3.000.000 Ευρώ για τις μεσαίες, οι επιχειρήσεις-πελάτες μας αδυνατούν να υλοποιήσουν τις εγκεκριμένες δαπάνες τους πάνω από τα προαναφερθέντα όρια μέχρι το τέλος του έτους.

  Πρόταση μας είναι κατάργηση του ελάχιστου ύψους επένδυσης για τα συγκεκριμένα έργα και την μείωση του ελάχιστου προϋπολογισμού, ώστε να μην υπάρξουν διακρίσεις στην αντιμετώπιση των επενδύσεων του Ν.3299/04 και η ενσωμάτωση της ρύθμισης θα πρέπει να ενσωματωθεί στο παρόν Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο ώστε να δώσει στους επενδυτές επαρκή χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων τους.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 11:39 | Consultant Ph

  Έχοντας παρακολουθήσει την εξέλιξη των αναπτυξιακών νόμωναπό τον 3299/2004 έως των 4399/2016 προτείνουμε τα κάτωθι:
  1.Άμεση στελέχωση στις περιφέρειες. Με 2 υπαλλήλους δεν μπορεί να προχωρήσει η σχετική διαδικασία αξιολόγησης αλλά και έλεγχοι επενδύσεων. Παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 12 μηνών στις αξιολογήσεις του 4399/2016.
  2.Στελέχωση της ΓΔΙΕ έτσι ώστε όλες οιαξιολογήσεις να γίνονται στην υπηρεσία. Ήδη στις προηγούμενες φάσεις του αναπτυξιακού νόμου έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες λανθασμένες αξιολογήσεις από μέλη του ΕΜΠΑ που στη συνέχεια διορθώνονται από τις επιτροπές αξιολόγησης. Συνεπώς πραγματοποιείται η αξιολόγηση δύο φορές με αποτέλεσμα να έχουμε σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις. Επιπλέον στελέχη του μητρώου συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με συμβουλευτικέςεταιρείες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Εντέλει η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τις επιτροπές αξιολόγησης. Προτείνεται η αξιολόγηση να γίνεται μια φορά από τις επιτροπές. Συνεπώςγια την επιτάχυνση και εξασφάλιση της διαδικασίας απαιτείται στελέχωση τωντμημάτων.
  3.Αναθεώρηση του μητρώου του ΕΜΠΑ να αξιολογούνται τα μέλη του μητρώου. Να χρησιμοποιούνται μόνο σε ελέγχους, σε μεικτό σχήμα με αρμόδιο απο φορέα του δημοσίου. Να υπάρχει ασυμβίβαστο ως προ την άμεση ή έμμεση συμμετοχή τους σε συμβουλευτικές εταιρείες.
  4.Οι ελεγκτικές εταιρείες αλλά και οι τράπεζες διαθέτουν τμήματα για υποβολές αναπτυξιακών νόμων. Μέσω της τροποποίησης του αναπτυξιακού μεταφέροντας τους ελέγχους στους ιδιώτες δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός. Σε κάθε περίπτωση ένας επενδυτής θα αναθέσει την υποβολή και τους ελέγχους μιας επένδυσης στην ίδια εταιρεία. Δεν μπορεί η ίδια εταιρεία να έχει δικαίωμα να υποβάλει αναπτυξιακούς και παράλληλα να διενεργεί και ελέγχους.
  Συμπερασματικά προτείνεται η όλη διαδικασία αξιολογήσεων και ελέγχων να πραγματοποιείται εσωτερικά από τη ΓΔΙΕ και τις Περιφέρειες. Η στελέχωση των υπηρεσιών αυτών, η αξιολόγηση των στελεχών, αλλά και ο έλεγχος για την ορθότητα των διαδικασιών με σύγχρονες τεχνολογίες θα συμβάλει στην αδιάβλητη υλοποίηση των ενισχυόμενων επενδύσεων.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 10:20 | Consultant Ph.

  Έχοντας παρακολουθήσει την εξέλιξη των αναπτυξιακών νόμωναπό τον 3299/2004 έως των 4399/2016  προτείνουμε τα κάτωθι:

  1.Άμεση στελέχωση στις περιφέρειες. Με 2υπαλλήλους δεν μπορεί να προχωρήσει η σχετική διαδικασία αξιολόγησης αλλά καιέλεγχοι επενδύσεων. Παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 12 μηνών στιςαξιολογήσεις του 4399/2016
  2.Στελέχωση της ΓΔΙΕ έτσι ώστε όλες οιαξιολογήσεις να γίνονται στην υπηρεσία. Ήδη στις προηγούμενες φάσεις του αναπτυξιακού νόμου έχουνπραγματοποιηθεί δεκάδες λανθασμένες αξιολογήσεις από μέλη του ΕΜΠΑ που στησυνέχεια διορθώνονται από τις επιτροπές αξιολόγησης. Συνεπώς πραγματοποιείται η αξιολόγηση δύο φορές με αποτέλεσμα να έχουμε σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις.Επιπλέον στελέχη του μητρώου συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με συμβουλευτικέςεταιρείες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της διαδικασίας αξιολόγησης.Εντέλει η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τις επιτροπές αξιολόγησης. Προτείνεται η αξιολόγηση να γίνεται μια φορά από τις επιτροπές. Συνεπώςγια την επιτάχυνση και εξασφάλιση της διαδικασίας απαιτείται στελέχωση τωντμημάτων.
  3.Αναθεώρηση του μητρώου του ΕΜΠΑΝα αξιολογούνται τα μέλη του μητρώου. Να χρησιμοποιούνταιμόνο σε ελέγχους, σε μεικτό σχήμα με αρμόδιο απο φορέα του δημοσίου. Να υπάρχει ασυμβίβαστο ως προ την άμεση ή έμμεση συμμετοχήτους σε συμβουλευτικές εταιρείες.
  4.Οι ελεγκτικές εταιρείες αλλά και οι τράπεζεςδιαθέτουν τμήματα για υποβολές αναπτυξιακών νόμων. Μέσω της τροποποίησης τουαναπτυξιακού μεταφέροντας τους ελέγχους στους ιδιώτες δημιουργείται αθέμιτοςανταγωνισμός. Σε κάθε περίπτωση ένας επενδυτής θα αναθέσει την υποβολή και τουςελέγχους μιας επένδυσης στην ίδια εταιρεία. Δεν μπορεί η ίδια εταιρεία να έχειδικαίωμα να υποβάλει αναπτυξιακούς και παράλληλα να διενεργεί και ελέγχους.

  Συμπερασματικά προτείνεται η όλη διαδικασία αξιολογήσεων καιελέγχων να πραγματοποιείται εσωτερικά από τη ΓΔΙΕ και τις Περιφέρειες. Ηστελέχωση των υπηρεσιών αυτών, η αξιολόγηση των στελεχών, αλλά και ο έλεγχοςγια την ορθότητα των διαδικασιών με σύγχρονες τεχνολογίες θα συμβάλει στηναδιάβλητη υλοποίηση των ενισχυόμενων επενδύσεων. 

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 10:12 | Κρεμαλής Κωνσταντίνος

  Η αναφορά στο Άρθρο 2 των ειδικοτήτων μηχανικών για την σύνταξη εκθέσεων και βεβαιώσεων σχετικών με τον έλεγχο της μερικής ή της πλήρους ολοκλήρωσης μιας επένδυσης, αποτελεί νομοθετική κατοχύρωση επαγγελματικών δραστηριοτήτων και επομένως παραπέμπει:
  • Σε διατάξεις του ΠΔ 38/2010 όπως τροποποιήθηκε για την εφαρμογή δικαίου της ΕΕ, που αφορούν τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων, όπως ο έλεγχος αυτής εξειδικεύεται με την Οδηγία 2018/958/ΕΕ.
  • Στις διατάξεις του ΠΔ 99/2018 για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού και στις σχετικές διατάξεις της υποπαρ. ΣΤ23 του ν 4254/14.
  (Σημειώνεται ότι εκκρεμεί δίκη την 4η προσεχούς Οκτωβρίου στην Ολομέλεια του ΣτΕ κατόπιν δεκατεσσάρων αιτήσεων ακύρωσης του ΠΔ 99/2018. Έως όμως την απόφαση του ΣτΕ θεωρούμε ότι αυτό το ΠΔ πρέπει να εφαρμόζεται τόσο από τη Δημόσια Διοίκηση όσο και από τους εργοδότες)

  Θεωρούμε ότι η ρητή αναφορά μόνον στις ειδικότητες Πολιτικού και Μηχανολόγου Μηχανικού και μάλιστα στη βάση ακαδημαϊκού τίτλου και όχι επαγγελματικών προσόντων, αποδίδει επαγγελματική ύλη,κ αφού προσανατολίζει και ευλόγως στην ουσιαστική συμμετοχή και στον κύριο ή συντονιστικό ρόλο αυτών των ειδικοτήτων κατ’ εντολή των εργοδοτών, σε δραστηριότητες

 • Εκτιμώντας ότι θα συμφωνήσετε με την άποψη του Δ.Σ. του ΣΒΑΠ , που ασφαλώς εκφράζει και δικές πεποιθήσεις, ότι η ροή των πολιτικών εξελίξεων δεν θα πρέπει να παρεμβάλλονται, στην πορεία της οικονομίας προς την ανάκαμψη, τις επενδύσεις και από εκεί προς το ξέφωτο της ανάπτυξης θέλουμε να σας επισημάνουμε, όπως το κάναμε και στην τελευταία συνάντηση μαζί σας στις αρχές Μαΐου, την σπουδαιότητα μιας αποφασιστικής επίλυσης των εμποδίων, για επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με έμφαση στα επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν.3299/04.
  Επανερχόμενοι στο όλο θέμα, που εποικοδομητικά συζητήσαμε και στην συνάντησή μας, ζητάμε την υιοθέτηση, από πλευράς του Υπουργείου, συγκεκριμένων προτάσεων που ο Σύνδεσμός μας έχει προτείνει, με σκοπό την πιο αποτελεσματική ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων.
  Ειδικότερα:
  • Κατώτατα όρια προϋπολογισμού πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων Ν. 3299/04
  Βάσει των προβλημάτων χρηματοδότησης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπιστώνεται κενό στην εφαρμογή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων στα επενδυτικά έργα που είχαν υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.), με έμφαση στα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια (business plan) του Ν.3299/04, λόγω των κατώτατων ορίων επιλέξιμου προϋπολογισμού ύψους 1.500.000 Ευρώ για τις μικρές μεγέθους επιχειρήσεις και 3.000.000 Ευρώ για τις μεσαίες, για τα οποία έχει προταθεί η κατάργησή τους, είτε εναλλακτικά, εφ‘ όσον αυτό δεν είναι δυνατό, η μείωσή τους σε 1.000.000 Ευρώ και 2.000.000 Ευρώ, αντίστοιχα, ώστε να μην υπάρξουν διακρίσεις στην αντιμετώπιση των επενδύσεων του Ν.3299/04.
  • Κατηγοριοποίηση επιλέξιμων δαπανών
  Αποσαφήνιση κατηγοριών δαπανών μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικών εγκαταστάσεων, καθώς έχουν προκύψει στο παρελθόν προβλήματα κατηγοριοποίησής τους, όπως για παράδειγμα οι δαπάνες κλιματισμού και προμήθεια γερανογεφυρών, που άλλοτε αντιμετωπίζονται σαν κτηριακή δαπάνη και άλλοτε σαν ειδική εγκατάσταση, στους παλιότερους Αναπτυξιακούς Νόμους και ειδικότερα στον Ν. 3299/04.
  Προτείνεται η κατηγοριοποίηση αυτών των δαπανών, στην κατηγορία 3 «μηχανολογικός εξοπλισμός – τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις» σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16, μέσω μεταβατικών διατάξεων, με αναδρομική ισχύ, για τα εντεταγμένα επενδυτικά σχέδια των Ν. 3908/11, αλλά και του Ν. 3299/04.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 09:35 | ΝΙΚΟΣ ΜΟΡΙΔΗΣ

  1. Να δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης του νέου μισθολογικού κόστους σε όλες τις δράσεις του ν. 4399/16, με τα αντίστοιχα ποσοστά ενίσχυσης και όχι αυτοτελώς (ενίσχυση απασχόλησης)
  2. Να καταργηθεί το πλαφόν των 500.000 € ενίσχυσης στις επενδύσεις του Αγροτικού τομέα και να προσαρμοστεί στα ποσά/ποσοστά της κάθε προκήρυξης
  3. Να καταργηθεί το ποσοστό της αύξησης έως 100% / κατηγορία στα αιτήματα τροποποίησης, ως ανεδαφικό
  4. Να δίνεται η δυνατότητα μετατροπής του Leasing σε συμβατική και στον ν. 4399/2016 και επιπλέον να αρθεί ο περιορισμός το νέο κόστος της συμβατικής επένδυσης να αφορά αποκλειστικά στο κόστος που προβλέπονταν από το Leasing. Επίσης να δίνεται η δυνατότητα μετατροπής του κόστους και σε κτιριακά
  5. Επίσης να καταργηθεί η υποχρέωση έγκρισης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την υποβολή και να προσαρμοστεί όπως ο τραπεζικός δανεισμός σε ένα πρακτικό για την πρόθεση λήψης
  6. Να ξεκαθαρίσει – διευκρινιστεί ότι το κόστος για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι ΠΑΝΤΑ επιλέξιμη δαπάνη σε όλες τις κατηγορίες ενισχύσεων και να έχει αναδρομική ισχύ και πριν την υποβολή της αίτησης
  7. Να εμπλουτιστεί η λίστα των επιλέξιμων ΚΑΔ και με νέα δραστηριότητες
  8. Να γίνονται δεκτές δαπάνες από την προκήρυξη του νόμου και όχι από την υποβολή, όπως γίνεται αποδεκτό σε όλα σχεδόν τα άλλα προγράμματα
  9. Να επανέλθει το καθεστώς ενίσχυσης έως +5 η +15 % κατά την ολοκλήρωση των επενδύσεων
  10. Tέλος να προστεθεί διάταξη ότι το πρώτο 12μηνο από την έγκριση να έχει υλοποιηθεί το 40% αυτής, αλλιώς απεντάσσεται αυτοδικαίως.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 09:22 | Ηλίας Λ.

  Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι καλημέρα σας,

  Με το παρόν θα ήθελα να εκφράσω τη διαφωνία μου και την πρότασή μου αναφορικά με το Άρθρο 2 του Πολυνομοσχεδίου το οποίο αφορά στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 καθώς και στις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Οι λόγοι της προαναφερθείσας διαφωνίας εντοπίζονται στα κάτωθι σημεία:

  1. Δεν προβλέπεται ουδεμία αναφορά στο Ασυμβίβαστο, γεγονός το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι ο ελεγκτής μπορεί ταυτόχρονα να είναι και σύμβουλος επιχειρήσεων (αντλώντας εισοδήματα και από τις 2 δραστηριότητες). Ως εκ τούτου, η δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση των επενδυτικών σχεδίων τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο.
  2. Είναι εύλογο και αναμενόμενο ότι οι επενδυτές θα δεχθούν (είτε άμεσα είτε με έμμεσους τρόπους) πιέσεις ώστε να συνάψουν περαιτέρω εμπορικές σχέσεις, συναλλαγές και συμφωνητικά συνεργασίας με τους ορκωτούς ελεγκτές (πχ εμπορικές σχέσεις που σχετίζονται με φορολογικό έλεγχο, κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των διαφόρων επιχειρήσεων, κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών με απώτερο στόχο την υποβολή Αιτημάτων Υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο κτλ). Κάτι τέτοιο, όπως αντιλαμβάνεστε, συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό, μονοπωλιακή προσέγγιση στον ευρύτερο χώρο των υφιστάμενων και υπό σύσταση επιχειρήσεων της χώρας και δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις για τις λοιπές συμβουλευτικές επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες δεν θα έχουν ελεγκτικό ρόλο στις διαδικασίες των επιδοτήσεων και μοιραία θα χάσουν μέρος του πελατολογίου τους (δυνητικού και πραγματικού) λόγω της εμπλοκής των ορκωτών ελεγκτών. Κατ’ επέκταση, δυσμενείς επιπτώσεις αναμένονται και για τον ευρύτερο κλάδο καθώς και για το σύνολο της χώρας μας, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζονται η ανάκαμψη και η οριστική έξοδος της τελευταίας από την οικονομική ύφεση.
  3. Είναι πρωτοφανές και βέβαια μεμπτό να διαλέγει ο ίδιος ο Φορέας της Επένδυσης τον ελεγκτή του, τον οποίο μάλιστα θα πληρώσει για να αναλάβει τον ευρύτερο έλεγχο του επενδυτικού του σχεδίου, τη στιγμή που μεταξύ τους θα υπάρχει μια σχέση χρηματικής εξάρτησης, γεγονός το οποίο εξ’ ορισμού θέτει σε κίνδυνο και αποδυναμώνει τον αδιάβλητο χαρακτήρα, την αντικειμενικότητα και την υψηλή ποιότητα της διαδικασίας του ελέγχου.
  4. Είναι παράλογο και ηθικά μεμπτό ιδιώτες να αποφασίζουν για το πώς θα διατεθεί το κρατικό χρήμα, πιστοποιώντας δαπάνες επενδυτικών σχεδίων, χωρίς καμία ουσιαστική λογοδοσία και ενεργώντας αποκλειστικά με κερδοσκοπικά κριτήρια.
  5. Είναι απαράδεκτη η απουσία μιας Ανώτατης Δημόσιας Εποπτικής Αρχής η οποία θα έχει παρεμβατικό και διορθωτικό ρόλο και βασική αρμοδιότητα αυτής θα είναι ο έλεγχος, η εποπτεία και η αξιολόγηση των ελεγκτών των επενδυτικών σχεδίων.

  Εν κατακλείδι, δε διαφωνώ με την ανάθεση της διαδικασίας του ελέγχου και της πιστοποίησης σε ορκωτούς ελεγκτές, αρκεί οι τελευταίοι να εξαιρούνται από τη δυνατότητα παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις,

  Παρακαλώ θερμά όπως ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προαναφερθέντες λόγοι και οι προαναφερθείσες διαπιστώσεις και επισημάνσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ο αδιάβλητος χαρακτήρας των ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων και να αποφευχθούν όλες οι δυσμενείς συνέπειες που αναφέρθηκαν παραπάνω,

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 09:28 | Γεράσιμος Κ.

  Τελευταία ημέρα διαβούλευσης και βλέπω ότι στο Άρθρο 2 η κριτική είναι, κατά γενική ομολογία, εποικοδομητική.
  Ομοβροντία αντιδράσεων σε φωτογραφικές παραγράφους που, αν εφαρσμοθούν, μόνο προβλήματα θα δημιουργήσουν.
  Κύριε Υπουργέ, γιατί δεν κατηφορίζετε απο το όμορφο Σύνταγμα προς την πλατεία Κάνιγγος στη Δ/νση Επενδύσεων να ακούσετε τι έχει να σας πει το αποδεκατισμένο προσωπικό και να μάθετε τη γνώμη σας για τις προς ψήφιση διατάξεις;
  Βλέπουμε ότι πάτε ολοταχώς να επαναλάβετε τα λάθη προκατόχων σας (Μηταράκης – Χατζηδάκης). Το να ξεσκονίζετε και να επαναφέρετε παλαιές διατάξεις με σύγχρονο περιτύλιγμα, είναι κάτι το οποίο όταν θα εφαρμοσθεί θα έχουμε σοβαρά προβλήματα.
  Προσπαθείστε εσείς και τα στελέχη σας να μπείτε στη θέση ενός μεσαίου επενδυτή.
  Επικοινωνήσατε με τα Επιμελητήρια; Με τις Περιφέρειες; Με τις Κεντρικές Διευθύνσεις Ανάπτυξης;
  Τι αποζημίωση παίρνουν τα στελέχη των Υπηρεσιών για να πάνε εκτός έδρας για έλεγχο επένδυσης; Έρχονται ως «ζητιάνοι» και ζητάνε («απαιτούν») να τους ταίσεις και να τους κοιμήσεις και τεχνηέντως να τους χαρτζιλικώσεις προκειμένου να «τελειώνει η δουλειά». Πρέπει να δείτε τις αντιδράσεις των επενδυτών σε τέτοιες συμπεριφορές.
  Λοιπόν, κρατήστε το ν/σ λίγες μέρες ακόμα στη διαβούλευση και σκεφθείτε ξανά πριν το πάτε στην Ολομέλεια προς ψήφιση, τι σας γράφουμε όλοι οι οποίοι ζούμε στο πετσί μας τις καταστάσεις.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 08:09 | Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού _ Περιφέρεια Κρήτης

  Προτάσεις για το υπό διαβούλευση Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο – Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης:
  1. Από το 2013 και έως τη δημοσίευση του Ν.4399/2016 και βάσει του αρ. 25, παρ. 4 του Ν. 4146/13, η Υπηρεσία μας ολοκλήρωνε επενδυτικά σχέδια των νόμων 3299/04 και 3908/11, που είχαν υπαχθεί στο Ν.4178/13 και εφόσον γι’ αυτά ίσχυαν όλες οι λοιπές, κατά το νόμο, απαιτούμενες εγκρίσεις, ενίσχυε το κόστος αυτών χωρίς περικοπές και εφόσον το φυσικό αντικείμενο ήταν εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής. Σύμφωνα με το Ν. 4399/16 και συγκεκριμένα την παρ. 13.α.ββ, του αρ. 85, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι πλήθος επενδυτικών σχεδίων που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί πριν από την ισχύ αυτού, δεν θα έχει τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί και να ενισχυθεί κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκαν και ενισχύθηκαν επενδυτικά σχέδια ίδιων αναπτυξιακών νόμων.
  Η πρόταση της υπηρεσίας μας, είναι να τροποποιηθεί η παρ. 13.α.ββ, αρ. 85, Ν.4399/13 και να επανέλθει σε ισχύ το αρ. 25 παρ. 4 του Ν. 4146/13 (συμπεριλαμβανομένου & του Ν 4178/2013, 4495/2017) όπως ίσχυε.
  2. Προκειμένου να δοθεί ευκαιρία να ολοκληρωθούν επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούν και να ωφεληθούν φορείς από το προτεινόμενο αναπτυξιακό νομοσχέδιο θα πρέπει να δοθεί επιπλέον οριζόντια παράταση 1 έτους ή έως 31/12/2020 για τους νόμους 3299/2004, 3908/2011
  3. Ειδικά για επενδυτικά σχέδια του Ν.2601/98 που εκκρεμούν θα πρέπει να δοθεί καταληκτική ημερομηνία (έως 31/12/2020) υποβολής των αιτημάτων ολοκλήρωσης επενδύσεων που την 31.12.2013 και σήμερα λειτουργούν παραγωγικά και σήμερα διαθέτουν τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες. Με την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση, να δοθεί η δυνατότητα στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες να εκδώσουν αποφάσεις ολοκλήρωσης των επενδύσεων αυτών, βάσει των εκθέσεων ελέγχων που έχουν ήδη παραδοθεί (πριν την 31.12.2013) και κατόπιν σχετικής απόφασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
  4. Σε σχέση με τη προτεινόμενη διαδικασία ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων να υπάρξει σαφής αναφορά σε έγγραφη βεβαίωση μέσω ΠΣΚΕ των ελεγκτών (φυσικών ή και νομικών προσώπων) όπως και του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, μέσω της οποίας θα διαβεβαιώνουν για τη μη σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και τη μη ύπαρξη οποιασδήποτε εμπλοκής του ελεγχομένου με τον ελεγκτή (πχ στα πρότυπα του οδηγού δεοντολογίας των αξιολογητών). Το ανωτέρω να αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τα μέλη της οριζόμενης επιτροπής στο δειγματοληπτικό έλεγχο και θα βεβαιώνεται σχετικά επίσης μέσω ΠΣΚΕ.
  5. Όσον αφορά στην υφιστάμενη λειτουργία του μητρώου ΕΜΠΕ να νομοθετηθεί σχετικά η υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον ενός υπηρεσιακού στελέχους στις συγκροτήσεις οργάνων ελέγχου για τους νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016
  6. Προσθήκη ΚΑΔ 96.01.19.02 & 96.01.19.03 οι οποίοι αποτελούν υποκατηγορία του
  κωδικού 96 και αφορούν σε υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων και Υπηρεσίες πλυσίματος ρούχων. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες αφορούν βιομηχανικά πλυντήρια ιματισμού ξενοδοχείων και γνωρίζουν σημαντική αύξηση καθώς συνδέονται με την αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην Κρήτη

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 23:22 | Λέττα Καλαμαρά

  Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο του Sotiris larisis

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 22:20 | ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ- ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ, Νίκος Σπ. Φιλίππου

  ΜΕΡΟΣ Β’ – Για την βελτίωση του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου 4399/ 2016:
  Εισαγωγή, Γενικές Παρατηρήσεις
  
Συνεισφέρουμε διαχρονικά στην βελτίωση των αναπτυξιακών νόμων από το 1979, με συμμετοχή στην συγγραφή διατάξεων και υποβολής προτάσεων. 
Όλοι οι αναπτυξιακοί νόμοι, ενώ παλαιότερα βελτίωναν την παραγωγή ΑΕΠ και την δημιουργία θέσεων εργασίας, με τα χρόνια έχουν διαφορετικό αποτύπωμα. Μόνο μερικώς βελτιώνουν την παραγωγή, άλλες φορές χρησιμοποιούνται για άλλες δράσεις- όπως ενέργεια, παρόλο που οι οικονομικοί παράμετροι καθορίζονται από την ίδια την Πολιτεία (τιμή kwhr), καθορισμός ύψους έργων – που καθορίζει τις μεγάλες ή τις σοβαρές επενδύσεις.
Διαχρονικά οι αναπτυξιακοί νόμοι δημιουργούν προσδοκίες και “βοηθούν” την χρηματοδότηση επενδύσεων από πόρους Ε.Ε. ή και εθνικούς πόρους. Όμως το μέγεθος, το είδος και η ανάγκη για πολλές και μεγάλες επενδύσεις, δημιουργεί την ανάγκη για μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Η χώρα δεν ανέστρεψε την αποεπένδυση, ούτε την μη προσέλκυση σημαντικού ύψος επενδύσεων, παρά τις παρεμβάσεις των αναπτυξιακών νόμων. Φυσικά, κάθε δράση είναι ευπρόσδεκτη, όμως σήμερα είναι απαραίτητες μεγαλύτερες παρεμβάσεις. 
Προτείνεται να απαλειφθούν ορισμένες περιοριστικές διατάξεις. Κυρίως όμως θα πρέπει να δοθεί κύριο βάρος στην βελτίωση του νόμου των στρατηγικών επενδύσεων 4146/13, με συγκεκριμένες διατάξεις που να αφορούν όλες τις επενδύσεις είτε επιδοτούμενες, είτε όχι. 
Για το νομοσχέδιο αυτό, να ορισθεί σαφές κονδύλιο στον προϋπολογισμό, ετήσιο ποσό ως ποσοστό- % στο ΑΕΠ και να περιοριστούν οι εμφανείς επιλεκτικότητες. 


  Παρατηρήσεις κατά άρθρο
  
Κεφάλαιο Α, Άρθρο 5, παρ.2 – Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
Με την σοβαρή μείωση του κατώτατου ορίου επενδύσεων από τις 500.000 € μέχρι 100.000 € θα διαμοιράσει τις αναπτυξιακές και επενδυτικές προσπάθειες της χώρας. Στην δεκαετία 1990 δόθηκε αγώνας να ανέβουν τα όρια, ίσχυσε μέχρι το 2011 που παρατηρήθηκε ξανά η τάση μείωσης. Προτείνεται η επαναφορά στα προηγούμενα ύψη 1 εκατ – 500.000 €.


  Κεφάλαιο Β, άρθρο 6, παρ. 3.β. – εξαίρεση περί 2ετούς παύσης δραστηριότητας
Να απαλειφθεί το άρθρο, ασχέτως αν η επιχείρηση έπαυσε την λειτουργία δραστηριότητας. Είναι ζητούμενο η επαναδραστηριοποίηση δραστηριοτήτων που επλήγησαν από την 7ετη κρίση.
Άρθρο 7, παρ. 3 και 4 – Υπαγόμενα σχέδια
Τα ευρυζωνικά δίκτυα έχουν μεγάλη διεθνή απήχηση και μεγάλη κερδοφορία για να απορροφήσουν τα τόσο χρειαζούμενα κονδύλια του αναπτυξιακού νόμου. Προτείνεται να εξαιρεθούν.
Το ίδιο ισχύει για τον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, παρά τους περιορισμούς. Από μόνες τους αυτές οι δράσεις θα περιορίσουν τα ποσά του αναπτυξιακού και θα μειώσουν την ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού. Θα πάρουν τα κονδύλια λίγες εταιρείες, όπως την περίοδο 2005-2010. Προτείνεται να εξαιρεθούν. 
Άρθρο 9 – Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
παρ.5- δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας: προτείνεται η εξαίρεση γιατί φαίνεται ότι διευκολύνει ασαφείς δραστηριότητες, σε ασαφώς περιγραφόμενες ενέργειες. Να αποφευχθούν οι ασαφείς δαπάνες.
Παρ. 6, 7, 8 – να αποφευχθούν οι ελευθεριότητες για παραγωγή ενέργειες από συμπαραγωγή, ΑΠΕ. Προτείνεται να καθοριστούν περιορισμοί για αποφυγή της διοχέτευσης κονδυλίων επενδύσεων, σε ένα καθεστώς που τα τεχνοοικονομικά δεδομένα καθορίζονται άνωθεν από τις διεθνείς τιμές ενέργειες. Απορροφήθηκαν τεράστια κονδύλια επενδυτικών νόμων, αντί να κατευθυνθούν στη παραγωγή ΑΕΠ προς εξαγωγή ή αντικατάσταση εισαγωγών.


  Κεφάλαιο Γ, άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. ζ- χρηματοδότηση μέσω ταμείου συμμετοχών
Είναι μείζον θέμα η διοχεύτηση πόρων στα venture capital, κυρίως εξωτερικού, λόγω της ελληνικής αποστέρησης των καταθέσεων 100 δις €, του συναπαγόμενου και μη θεραπευόμενου στραγγαλισμού χορηγήσεων, των δημιουργηθέντων όπως δεν ήταν απαραίτητο ή αυτόματο κόκκινων δανείων 120 δις € και της μακρόχρονης χρηματοδοτικής στενότητας.
Μόνο για λόγους ισονομίας, προτείνεται να ισχύει το ίδιο και για τις αυξήσεις κεφαλαίου των εταιρειών για επενδυτικούς σκοπούς. Η πριμοδότηση κυρίως κατά ανισομέρια αλλοδαπών κεφαλαίων, αδικεί κατάφωρα της προσπάθειες ελληνικών επιχειρήσεων.
Παρ. 3 – κέρδη 6ετίας, προτείνεται να διαγραφεί λόγω της μακρόχρονης κρίσης.
Άρθρο 11- παρ. 2, εδάφιο ε – εντάσεις και ύψος ενισχύσεων
Για clusters καινοτομίας είναι υπερβολή για διοχετεύονται κονδύλια σε έολης απόδοσης δραστηριότητες, που μέχρι στιγμής δεν απέδωσαν ορατά αποτελέσματα. Η κρατικοδίαιτη συντήρηση αυτών στερεί παραγωγικού πόρους. Προτείνεται η διαγραφή του εδαφίου.
Εδάφια στ, ζ, η – να υπάρχουν ίδιοι περιορισμοί για την αποφυγή παροχέτευσης ενισχύσεων των παραγράφων 6, 7, 8 του άρθρου 9.


  Κεφάλαιο Δ, άρθρο 13, α & β – υποβολή αίτησης υπαγωγής
Στις Περιφέρειες να υπάγονται μέχρι 6 εκατ €, στο ΥΜΑΘ άνω των 6 εκατ. € με δικαιοδοσία πλήρους και ανεξάρτητης αξιολόγησης και έγκρισης, χωρίς την μεσολάβηση της ΓΔΙΕ.
Να καθοριστούν απαραίτητα ποσά πχ. ποσοστό ~40-60% των διατιθέμενων κονδυλίων του αναπτυξιακού στην Β. Ελλάδα, λόγω της μακρόχρονης αποεπένδυσης και παραχέτευσης κονδυλίων κατά 70% στο κέντρο. Είχε περιληφθεί στον αναπτυξιακό 2010 κατά 40%. Δεν υπάρχει λόγος εξαίρεσης σήμερα. 


  Άρθρο 15- Ενστάσεις
Οι προθεσμίες ενστάσεων να γίνουν 30 ημέρες.
Άρθρο 20 – Καταβολή ενισχύσεων
παρ. 1, α – φορολογική απαλλαγή – να δοθεί δυνατότητα αξιοποίησης εντός 10ετίας / αντί 15ετίας.
Παρ.2, α – επιχορήγηση – η πιστοποίηση να γίνεται σε 2 μήνες από την αίτηση και επιχορήγηση να καταβάλλεται σε 3 μήνες από την διαπίστωση. Να εξαιρεθεί η προυπόθεση κάλυψης του συνόλου της ιδίας συμμετοχής και η αποδοχή του 50%. 
Παρ.2 , β – επιχορήγηση – η καταβολή να γίνεται σε 3 μήνες.


  Κεφάλαιο ΣΤ, Άρθρο 21, υποχρεώσεις ενισχυομένων φορέων
παρ. 3, ζ & η – οι εκμισθώσεις και συγχωνεύσεις να υλοποιούνται με τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής σε προθεσμάι 30 ημερών.


  ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, Κεφάλαιο Θ, Μέρος Α, άρθρο 33, επιλέξιμες δαπάνες, β – να επιτρέπεται ανάλογα της τεχνολογίας να μην υπάρχει περιορισμός 10 ετίας, αλλά 15 ετίας.
Μέρος Β – Συνέργειες και Δικτυώσεις, άρθρο 52, 55, 56, 57 – σχηματισμοί συνέργειας, συστάδες – προτείνεται να καθοριστούν απτά για τις συνέργειες αποτελέσματα και να μην επιχορηγούνται από το υστέρημα των επενδυτικών κονδυλίων οι φαινόμενες δαπάνες ερευνητικών οργανισμών. Συγκεκριμένες διατάξεις διατυπώνονται στο νόμο της καινοτομίας.


  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ – ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΡΘΡΟ 59 & 60
Να ισχύουν οι ίδιες διατάξεις και για τις ιδιωτικές αυξήσεις κεφαλαίου. Τα venture capital έχουν κυρίως προέλευση από την αλλοδαπή και συνιστά μεροληπτική μεταχείρηση σε βάρος των ελληνικών επιχειρήσεων. 


  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΑΡΘΡΟ 65 – 68
Άρθρο 67- Είδος Ενίσχυσης – τα 12 χρόνια σταθερού συντελεστή σημαίνει 29%. Προτείνεται να ισχύει μειωμένος συντελεστής κατά 1% κάθε χρόνο για τα 12 χρόνια.


  Άρθρο 68- Ταχεία Αδειοδότηση – ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΕΣΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4146/2013. 


  Συνοπτικά: 
ένας Υπουργός επενδύσεων με αναφορά στον Πρωθυπουργό, 3 μέλη στην ΔΕΣΕ η οποία να συνεδριάζει τακτικά, απεμπλοκές παντού με χρόνο 30 ημερών, 3 μελής επιτροπές απεμπλοκών σε 3-4 Υπουργεία με προθεσμίες 30 ημερών, ΕΣΧΑΣΕ και έλεγχος ΠΔ αδειών σε τακτούς χρόνους, για το σύνολο των επενδύσεων προθεσμία ΣτΕ 2-3 μήνες με 6ο τμήμα, ΠΔ ή ΦΕΚ για όλες τις επενδύσεις στο fast track, να υπαχθούν οι πρόδρομες δαπάνες και τα preproject, μείωση κόστους έγκρισης από 100.000 € σε 20.000 €, άμεση καθιέρωση διπλών χρήσεων γης σε γήπεδα και ακίνητα με οριζόντια νομοθετική ρύθμιση- βάσει αιτήσεως, διατήρηση ενισχύσεων 30-40% και 40% των ποσών στην Β. Ελλάδα. 


  Αναλυτικά: 
1 ) ΝΑ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ/ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΜΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ. Η πολυδαιδαλότητα αρμοδιοτήτων- με οποιαδήποτε τυπική εξήγηση «παγώνει» και δεν υλοποιούνται επενδύσεις.
Διεθνώς αυτό ισχύει στην Ιρλανδία, Τουρκία, Η.Β. και πρόθεση για τις ΗΠΑ. Το έχουν ζητήσει επανειλημμένα οι επενδυτές από ΗΠΑ, καθώς και οι αντίστοιχοι στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε τις αγκυλώσεις, ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΛΥΣΗ, ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ.
2) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Δ.Ε.Σ.Ε. ΜΕ 3 ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΑΚΤΙΚΑ.
3) ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ FAST TRACK ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΦΕΚ/ΠΔ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ π. χ. retail, τα εμπορικά κέντρα. Είναι κύρια δηλωμένη πηγή ενδιαφέροντος, οι επενδύσεις σε mall. Π. χ. Μελέτη Mc Kinsey- ΣΕΒ, Qatar για Ελληνικό, ΤΑΙΠΕΔ για mall και αλλού.
ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΤΑΧΕΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΕΣΧΑΣΕ, ΑΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Πρόσκληση επενδυτών για επενδύσεις σε mall, χωρίς πρόβλεψη υπαγωγής στο fast track βοηθά ? Η διασταλτική ερμηνεία, σημαίνει θέλω/ δεν θέλω και αυτό από μόνο του ακυρώνει τις επενδύσεις.
4) Στην αυτοτελή κεντρική υπηρεσία απεμπλοκών επενδύσεων- ombudsman, να δοθεί εξουσία υπογραφών με καταληκτική ημερομηνία και σύσταση σε κάθε Υπουργείο μικρής υπηρεσίας απεμπλοκών. Δημιουργούνται παντού προβλήματα που αν δεν λύνονται, δυσκολεύεται η αλυσίδα της διαδικασίας ολοκλήρωσης.
Είναι τόσο πολλά τα προβλήματα ΑΠΕΜΠΛΟΚΩΝ, ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Σε προηγούμενα κυβερνητικά σχήματα η αρμοδιότητα είχε υπαχθεί στον Αντιπρόεδρο (χωρίς αρμοδιότητα και υπογραφή). ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ Η ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΓΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΙΚΡΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ. Όλοι οι επενδυτές γνωρίζουν τα ατέλειωτα προβλήματα και εμπόδια που ανακύπτουν εκτός νόμιμης διαδικασίας. Θα βοηθούσε νομοθετική διαδικασία ουσιαστικής επίλυσης εμποδίων με καταληκτικές ημερομηνίες. Ο κ. Πρωθυπουργός θετικά προσπαθεί top down και red carpet τις επενδύσεις. Φυσικά, όμως μετά χρειάζεται και το down. Για το επιχείρημα να μην προστεθεί μια ακόμη διαδικασία, εκτιμούμε ότι αντίθετα καθίσταται ακόμη πιο απαραίτητη Η ΑΠΕΜΠΟΛΟΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ. Αλλιώς δεν θα έρθουν επενδύσεις. Όλοι θα φεύγουν πικραμένοι. Το απαραίτητο προσωπικό είναι ελάχιστο, 10-15 άτομα κεντρικά και 2-3 σε κάθε Υπουργείο.
5) Καταληκτικές ημερομηνίες σε όλα τα επενδυτικά σχέδια για διαδικασίες Σ.τ.Ε. με αυτοτελές 6ο τμήμα και καταληκτικές ημερομηνίες.
Είναι γνωστά τα ατελείωτα προβλήματα και οι ακυρώσεις επενδύσεων για δικαστικούς λόγους. Προτείνεται καταληκτική ημερομηνία 3-4 μηνών και όχι αόριστη χρονικά διαδικασία. Η αδράνεια στην συναινετική συνεννόηση με ΣτΕ, παγώνει επενδύσεις και απευθύνει προσκλήσεις για επιλεκτικότητες.
6) Πρέπει να περιληφθούν και να καλυφθούν από τις διαδικασίες fast track οι επενδυτές με MOU’s, letter of intent, agreements (στα προκαταρκτικά και πρίν τις άδειες) για τις πρόδρομες δαπάνες, όπως τα preproject, αρχιτεκτονικά, κ.α. Να εκδίδονται αντίστοιχα ΦΕΚ ή ΠΔ για όλες τις επενδύσεις και όχι μόνο για την διαδικασία ΕΣΧΑΣΕ, με η χωρίς επιχορήγηση, για λόγους προσέλκυσης επενδυτών και χρηματοδοτικής δυνατότητας.
Το υπάρχον νομοσχέδιο προβλέπει για το fast track μόνο αιτήσεις αδειών, που σημαίνει υπογραφή τελικής σύμβασης επενδυτή και γηπέδου η έργου. Όμως ποτέ δεν υπογράφεται κατευθείαν τελική σύμβαση. Πάντα μεσολαβούν LoI, MOUs, precontacts, preprojects, πρόδρομες μελέτες, κ.α. προκειμένου ο επενδυτής να πάρει την τελική απόφαση υλοποίησης του έργου. Προτείνεται να περιληφθούν στο fast track και οι πρόδρομες διαδικασίες.
7) Να γίνουν ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ και λογικότερες οι δαπάνες αμοιβής διαχείρισης.
Να προβλεφθούν ανταποδοτικές χρεώσεις, ακόμη και για πρόδρομες συμφωνίες, με ποσά πολύ μικρότερα των προβλεπομένων 100.000 €, πχ. 20.000 €. Με την υλοποίηση και τελική απόφαση, προτείνεται να χρεώνεται μεγαλύτερη αμοιβή.
8) ΔΣ ΕΣΤΕ, να συμμετέχουν άτομα με επενδυτική εμπειρία και χωρίς «flair» local ανταγωνισμού.
Οι κίνδυνοι ανταγωνισμού επενδύσεων, χρήσιμο θα ήταν να περιοριστούν. Vested interests do not promote competitive investments. Its one of the reasons Greece has low effectiveness for new investments.
9) Η ανώτατη κλίμακα ενισχύσεων, να ισχύει παντού σε κάθε περιοχή, όχι μόνο ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ – λόγω πολλών κενών κτηρίων σε πολλές περιοχές.
10) Λόγω της αποβιομηχάνησης και αποδραστηριοποίησης σε όλη την χώρα και ιδιαίτερα στην Θεσσαλονίκη που η αποεπένδυση άρχισε το 1998, υπάρχουν εκατοντάδες κενά κτήρια εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων που μπορούν να αξιοποιηθούν.
11) Να υπάρχει πλήρης αρμοδιότητα έγκρισης του αναπτυξιακού νόμου στην ΕΜΑ με αναλογία 40% διάθεσης των πόρων στην Β. Ελλάδα. 


 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 21:55 | Κυριάκος Μπάλος

  Έχοντας 20ετή εμπειρία στην υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων στους διάφορους Αναπτυξιακούς Νόμους συμφωνώ ότι οι καθυστερήσεις στην διαδικασία ελέγχου από τα ΚΟΕ και ΠΟΕ κοστίζουν στις επιχειρήσεις χρήμα και στην εθνική οικονομία περιθώρια ανάπτυξης.
  Αυτό όμως που προκύπτει από το συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου είναι ξεκάθαρα ότι ο ελεγχόμενος θα μπορεί ύστερα από μια προσυμφωνημένη τιμή να αγοράζει τον ελεγκτή του. Έναν ελεγκτή που με μια τιμή, συγκριτικά πολύ μικρή σε σχέση με τα εκατομμύρια της επιδότησης που θα λάβει, θα είναι ανεκτός στα πεπραγμένα του. Δηλαδή με λίγα λόγια ο ελεγκτής θα είναι ο ίδιος ο ελεγχόμενος! Το συγκεκριμένο άρθρο πέρα από κάθε αμφιβολία, νομιμοποιεί τη διαπλοκή.
  Τα επιχειρήματα ότι τα πιθανά πρόστιμα θα αποτρέψουν κακόβουλες και βλαπτικές προς το δημόσιο συμφέρον πρακτικές είναι μάλλον αστεία καθότι το maximum πρόστιμο είναι 100.000 ευρώ και αυτό μόνο στην περίπτωση που θα φανούν άτυχοι να πέσουν στο δείγμα του 10% των επανελέγχων. Δηλαδή η ελεγκτική και ο επενδυτής ακόμα και στην πολύ μικρή πιθανότητα να πέσουν στο δείγμα επανελέγχου, αξίζει να δώσουν maximum 100.000 ευρώ για να «αγοράσουν» την επιχορήγηση των αρκετών εκατομμυρίων.
  Το επιχείρημα ότι οι ελεγκτικές κάνουν ισάξιο αν όχι καλύτερο έλεγχο από τους ελεγκτές του Πιστοποιημένου Μητρώου Ελεγκτών είναι ακόμα πιο αστείο, δεδομένου ότι:
  α. Ελεγκτικές δεν ελέγχανε τις Οικονομικές καταστάσεις της ENRON αλλά και της δικής μας μεγάλης εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας μπιζού και κοσμημάτων πριν σκάσει το σκάνδαλο απάτης και συγκάλυψης από τους ορκωτούς; Αν θυμάμαι καλά, οι Ορκωτοί που την ελέγχανε τα είχανε βρει όλα καλώς, το ίδιο και η ΕΛΤΕ που έλεγχε τους Ορκωτούς. Η αποκάλυψη του σκανδάλου προήλθε από αμερικάνικο fund ή κάνω λάθος;
  β. Οι Ελεγκτικές (Ορκωτοί Ελεγκτές) είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί/εταιρείες με μόνο στόχο την αύξηση του τζίρου τους και με καμία ανησυχία διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος σε αντίθεση με τους ελεγκτές του Μητρώου που έχουν σοβαρές ποινικές κυρώσεις βάσει Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και ατομικό ετήσιο έλεγχο Πόθεν Έσχες.
  Αν όντως το Υπουργείο έχει την διάθεση να τρέξει τους ελέγχους και τις επενδύσεις γιατί δεν έχει ακόμα πληρώσει οφειλές 3 ετών προς τους ελεγκτές του Μητρώου; Και ακόμα περισσότερο γιατί δεν έχει συγκροτήσει από την ημερομηνία που ανέλαβε η νέα ηγεσία κανένα έλεγχο για τις επενδύσεις;
  Θεωρώ ότι το επιχείρημα της επίσπευσης των ελέγχων είναι προσχηματικό για να δοθούν οι έλεγχοι στις Ελεγκτικές/Ορκωτούς, όπως αντίστοιχα στους Ορκωτούς ανακοινώθηκε ότι θα δοθούν αρκετές δουλειές του δημοσίου. Κρίμα, διότι προκύπτει ότι το μόνο που πραγματικά ενδιαφέρει είναι η δημιουργία μιας νέας κάστας Ολιγαρχιών (Ορκωτοί) με επίπλαστα προσχήματα.
  Αν πράγματι ο Υπουργός θέλει να τρέξει τις επενδύσεις ας ενισχύσει το Μητρώο πιστοποιημένων Ελεγκτών διατηρώντας την τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 18:37 | Γιώργος Κοτρώνης

  Δεν γίνεται σαφές αν οι αλλαγές ισχύουν και για τις ανοικτές προκηρύξεις ήτοι:
  – Γενική Επιχειρηματικότητα
  – Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
  – Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

  Θα πρέπει να αναφερθεί ο χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου 2, π.χ. από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

  Γιώργος Κοτρώνης
  Εταιρεία: BPM AE

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 16:04 | Αναστασία Γιαχουντούδη

  Οι επενδυτές πέραν του προβλεπόμενου παραβόλου που καλύπτει το κόστος των ελεγκτών θα έχουν να καταβάλλουν μία όχι και τόσο ευκαταφρόνητη αμοιβή στις ελεγκτικές εταιρίες. Ιδιαίτερα οι μικρότερες εταιρίες οι οποίες έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη γρήγορης χρηματοδότησης, δεν έχουν άμεση πρόσβαση στις ελεγκτικές εταιρίες, εφόσον είτε δεν συντάσσουν ισολογισμό, είτε δεν χρειάζεται ο έλεγχος-υπογραφή ορκωτού ελεγκτή στις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν. Συνεπώς το προτεινόμενο μέτρο θα αυξήσει σημαντικά περισσότερο το κόστος ελέγχου επενδύσεων για τις μικρές επιχειρήσεις σε σχέση με μεγαλύτερες εταιρίες οι οποίες έχουν στενή συνεργασία με τους ορκωτούς ελεγκτές.
  Θα μπορούσε, με πολύ μικρότερες αμοιβές, αλλά έγκαιρα καταβαλλόμενες προς τους εξωτερικούς ελεγκτές από το Υπουργείο, να επιταχυνθεί η διαδικασία.
  Επιπρόσθετα τίθεται ζήτημα ελεγκτικής εμπειρίας των εταιριών ορκωτών ελεγκτών αναφορικά με τις απαιτήσεις του Αναπτυξιακού νόμου και της πρακτικής υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 16:09 | Μαρία Παπαγιάννη

  Σημειώνεται ότι πάρα πολλές – ίσως οι μισές, από τις ελεγκτικές εταιρίες διατηρούν τμήμα συμβούλων για επιχορηγήσεις, υποβολής – έγκριση μελέτης, οπότε τίθεται θέμα ασυμβίβαστου.
  Οι εν λόγω ελεγκτικές όπως είναι φυσικό θα έχουν πλεονέκτημα σε προσέλκυση πελατών έναντι των συμβούλων επενδύσεων και δημιουργείται επιρροή και στρέβλωση της αγοράς μια και ελεγχόμενος (σύμβουλος) και ελεγκτής (ελεγκτική εταιρία) είναι ίδιος.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 16:57 | Κυριάκος Παπαδόπουλος

  Με τη μέθοδο αυτή του ελέγχου των επενδύσεων από ελεγκτικές εταιρίες, (που δείχνει να επιταχύνει τη διαδικασία),πάμε από το ένα άκρο που είχαμε κλήρωση του ελεγκτή (3μελές όργανο ελέγχου), στο άλλο άκρο που ο επενδυτής επιλέγει ο ίδιος ανάμεσα σε πολλές ελεγκτικές εταιρίες, ποιος θα είναι ο ελεγκτής του, κάτι που δεν διασφαλίζει διαφάνεια. Έναντι του μέτρου αυτού το σύστημα χρειάζεται πολλούς και εγκαίρως αμειβόμενους εξωτερικούς ελεγκτές για να προχωράει γρήγορα η εκλεκτική διαδικασία.

 • Αξιότιμοι κύριοι.

  Θα πρέπει να καταργηθούν ή να μειωθούν τα κατώτατα όρια [1,5 και 3 εκατομμύρια ]που προβλέπονται στα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια του ΑΝ 3299/04. Αυτή είναι η αιτία που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν αυτές οι επενδύσεις και δίνεται συνεχώς παράταση. Επίσης θα πρέπει η κατηγοριοποίηση δαπανών που ισχύει στον ΑΝ 4399/16 να αποκτήσει αναδρομική ισχύ και για τον ΑΝ 3299/04 & ΑΝ 3908/11. Με αυτόν τον τρόπο θα λυθούν προβλήματα ένταξης δαπανών σε κτηριακά ή μηχανολογικό εξοπλισμό.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 14:14 | Αποστολίδης Χρ.

  Προτείνεται τροποποίηση του Νόμου 4399/2016, ώστε να είναι χρηματοδοτούμενοι φορείς οι Ιερές Μονές και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, όπως ίσχυε στους αναπτυξιακούς νόμους μέχρι την κατάργηση των σχετικών άρθρων του ν. 3299/2004.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ν. 4399/2016
  Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 6 «Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων» του κεφαλαίου Β΄ «Ενισχυόμενες επενδύσεις – φορείς επενδυτικών σχεδίων – Επιλέξιμες δαπάνες» προστίθεται περίπτωση:
  η. Η Ιερά Κοινότητα και οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, με τα Εξαρτήματά τους.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 13:24 | GRHGORIADHS KOSMAS

  Σήμερα προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία και χρόνος για τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων του 3299/2004 και 3908/2011 από το ΕΜΠΕ.

  Συγκεκριμένα μετά την υποβολή του ηλεκτρονικού αιτήματος του επενδυτή ( στο ΠΣΚΕ ) για το 50 % ή και για το 100% της επένδυσης πραγματοποιείται έλεγχος πληρότητας του υποβληθέντος αιτήματος και στην συνέχεια συγκροτείται το αρμόδιο όργανο ελέγχου ( Κεντρικό /Περιφερειακό )

  ΠΡΌΤΑΣΉ

  Με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος ελέγχου να είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία εντός 15 εργάσιμων ημερών να παραλαμβάνει το αίτημα και σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις να ζητείται η υποβολή τους το πολύ εντός 15 εργάσιμων ημερών. Εφόσον υπάρχει η προβλεπόμενη πληρότητα αυτού , σύμφωνα με την απόφαση 2106/18-1-2013/ΦΕΚ 183/Β/31-1-2013 , να υπογράφεται άμεσα η απόφαση συγκρότησης οργάνου ελέγχου ,χωρίς καθυστέρηση, από του αρμόδιους .

  Μετά την απόφαση συγκρότησης και εντός το πολύ ενός μηνός (από την κοινοποίηση αυτής ) το όργανο ελέγχου να ζητεί από τον επενδυτή την κατάθεση των στοιχείων που θεωρεί ότι απαιτούνται ακόμα για την πληρότητα του ελέγχου πραγματοποιόντας έναν πρωτογενή έλεγχο στα στοιχεία που κατατέθηκαν ( ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ) ώστε να υπάρχει η αναγκαία πληρότητα του φακέλου για την πραγματοποίηση της αυτοψίας .
  Εάν το όργανο ελέγχου δεν προχωρήσει στην διαδικασία αυτή να εκπίπτει αυτόματα και να ορίζεται νέο όργανο ελέγχου .

  Με την ολοκλήρωση του Α Σταδίου ελέγχου , από το όργανο ελέγχου, υποχρεωτικά εντός του επόμενου μήνα να πραγματοποιείται η αυτοψία στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
  Εάν το όργανο ελέγχου δεν πραγματοποίηση την αυτοψία εντός του προβλεπόμενου χρόνου τότε να ακυρώνεται και να γίνεται αυτόματα νέα συγκρότηση οργάνου ελέγχου .

  Τέλος εντός μηνός από την ημερομηνία της αυτοψίας να ολοκληρώνεται η έκθεση ελέγχου

  Σε περίπτωση που δεν γίνεται αυτό να ακυρώνεται το όργανο ελέγχου και να τιμωρείται ΑΥΤΌΜΑΤΑ με ποινή αποκλεισμού , από το ΕΜΠΕ, για ένα έτος .

  Προς αποφυγή φαινομένων να ολοκληρώνεται/υποβάλλεται ο έλεγχος με Ελλιπή έκθεση ο αρμόδιος Προϊστάμενος της κάθε Περιφέρειας να έχει την αρμοδιότητα ελέγχου του λόγου που έγινε αυτό καλώντας τόσο το όργανο ελέγχου όσο και τον επενδυτή για να διαπιστώσει ποιανού υπαιτιότητα ήταν τελικά η ελλιπής έκθεση.
  Σε περίπτωση που αποφανθεί ότι η ελλιπής έκθεση είναι υπαιτιότητα του οργάνου ελέγχου Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΏΝΕΤΑΙ.

  Κατά την άποψη μου πρέπει να υπάρχει ένα σφιχτό και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για την πραγματοποίηση των ελέγχων ,με δεδομένο ότι τα μέλη του ΕΜΠΕ οικειοθελώς έχουν ενταχθεί στο Μητρώο και ιδία βούληση έχουν αποδεχτεί και τον ορισμό τους ως μέλη του οργάνου ελέγχου.

  Τα παραπάνω να συνοδευτούν με μια ουσιαστική /ρεαλιστική αμοιβή, για τα μέλη του ΕΜΠΕ , που θα ανέρχεται από 500,00 έως και 3.000,00 ευρώ για την κάθε έκθεση ( ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού του έργου ) το δε κόστος αυτό να επιβαρύνει τον επενδυτή με μορφή παράβολου.

  Στην διαδικασία των ελέγχων απαραίτητο στοιχείο είναι η υπεύθυνη αντιμετώπιση της διαδικασίας από όλους ( επενδυτή – υπηρεσία και όργανο ελέγχου ) με χρονοδιάγραμμα και ποινές.
  Προφανώς μπορεί να είναι επιλογή του επενδυτή να επιλέξει μεταξύ των ελέγχων από το ΕΜΠΕ η και από ιδιωτικούς φορείς .

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 12:12 | Consultant

  Επισημάνσεις και προτάσεις για αξιολογήσεις και ελέγχους Αναπτυξιακού Νόμου:

  Εν συντομία : α. «καθαρίστε» το μητρώο ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ από όσους δεν κάνουν σωστή δουλειά, β. μεταβιβάστε διαδικασίες από το «γραφειοκρατικό» Δημόσιο προς τους ιδιώτες (δηλαδή προς τα μέλη ΕΜΠΕ – ΕΜΠΑ που δεν έχουν οικονομικό συμφέρον σχετιζόμενο με θετικές αξιολογήσεις και ελέγχους) και γ. εξορθολογήστε τις αμοιβές τους (ΕΜΠΑ – ΕΜΠΕ) σε επίπεδα που σχετίζονται με τον όγκο εργασίας και ευθύνης και τότε το αποτέλεσμα θα είναι άμεσο και αυτό που θα έπρεπε να επιθυμούν όλοι (επιτάχυνση διαδικασιών, αλλά όχι εις βάρος της ποιότητας – νομιμότητας – διαφάνειας).

  Πιο αναλυτικά :

  α. το μητρώο ΕΜΠΑ (αξιολογητών αναπτυξιακού), καθ ομολογία πολλών υπηρεσιών (περιφέρειες – ΓΔΙΕ κτλ) και επιτροπών αξιολόγησης (που ουσιαστικά «βλέπουν» την δουλειά των αξιολογητών του ΕΜΠΑ), συμπεριλαμβάνει πολλούς ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ούτε τα βασικά του αναπτυξιακού, με αποτέλεσμα οι αξιολογήσεις τους (σε επενδύσεις, αρκετές φορές, πολλών εκατομμυρίων) να είναι «τραγικές». Αυτό έχει ως συνέπεια οι επιτροπές να αναγκάζονται να κάνουν όλη την αξιολόγηση από την αρχή και αυτό να καθυστερεί την διαδικασία ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων. Θα πρέπει επιτέλους η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου (ελέγχου του μητρώου ΕΜΠΑ), να λάβει τα μέτρα της και να «διώξει» από το μητρώο όσους (επαναλαμβανόμενα), δεν κάνουν ορθές αξιολογήσεις. Το επαναλαμβανόμενα μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί (πχ σε 2 ή 3 σημαντικά λάθη αξιολόγησης). Για να διευκολυνθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, θα πρότεινα να υποχρεωθούν όλες οι υπηρεσίες (ΓΔΙΕ – περιφέρειες κτλ) να κρατούν αρχείο (με ονοματεπώνυμα αξιολογητών και επισήμανση των επενδυτικών σχεδίων όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικά λάθη) κατά τη διαδικασία των εργασιών των επιτροπών αξιολόγησης, την οποία να στέλνουν σε τακτά διαστήματα ή κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών τους, στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου. Κατόπιν η επιτροπή μπορεί να ελέγχει ότι όντως έχουν γίνει σημαντικά και αδικαιολόγητα λάθη και να διαγράφει από το μητρώο ΕΜΠΑ όσους δεν εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα.

  β. Να οριστεί συγκεκριμένο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των επιτροπών αξιολόγησης για όλες τις υπηρεσίες πανελλαδικά. Και στον α και στον β κύκλο του Ν4399, υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις από συγκεκριμένες υπηρεσίες. Στον β κύκλο του Ν4399 (Γενική και Νέες Ανεξάρτητες) υπάρχει Περιφέρεια που ανακοίνωσε προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων στις 31/1/2019 (και ακολουθούν άλλες Περιφέρειες με αποτελέσματα τον Μάρτιο του 2019). Από την άλλη μεριά υπάρχουν Περιφέρειες που ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2019 τις διαδικασίες. Υπάρχουν και Περιφέρειες που δεν έχουν ξεκινήσει καν τις επιτροπές σε κάποιο από τα 2 καθεστώτα ! ! !

  Θα πρέπει να προβλεφθούν ποινές για όσες υπηρεσίες – στελέχη – επιτροπές δεν ακολουθούν το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

  Η διαδικασία των αξιολογήσεων από το μητρώο ΕΜΠΑ κρατάει μόλις 1 – 2 μήνες. Η διαδικασία των επιτροπών αξιολόγησης από την άλλη (ΓΔΙΕ – Περιφέρειες κτλ), διαρκεί από 8 έως 20 μήνες (ενδεχομένως και παραπάνω για να δημοσιευτεί η απόφαση ένταξης). Βασικές αιτίες της καθυστέρησης είναι : 1. κάθε υπηρεσία αποφασίζει κατά βούληση το πότε θα ξεκινήσει τις αξιολογήσεις 2. οι επιτροπές αξιολόγησης αμείβονται (με ένα μικρό ποσό είναι η αλήθεια) με βάση τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται. Συνεπώς για να εξορθολογιστεί η αμοιβή τους, ολοκληρώνουν σε κάθε συνεδρίαση 1 αξιολόγηση (αντί για όσες πραγματικά θα μπορούσαν).

  Είναι πραγματικά αδικαιολόγητο να πρέπει ένας επενδυτής να περιμένει 2 ή και παραπάνω χρόνια (από την υποβολή της αίτησής του έως και την απόφαση υπαγωγής), όταν έχει και θέλει να επενδύσει εκατομμύρια στην Ελλάδα. Αναρωτιέμαι ωστόσο γιατί οι διορθωτικές κινήσεις του Υπουργείου γίνονται προς την κατεύθυνση του μητρώου ΕΜΠΑ (που ολοκληρώνει άμεσα τις εργασίες του και για όσους δεν το κάνουν σωστά μπορούν να διαγραφούν από το μητρώο) και όχι προς την κατεύθυνση των επιτροπών της κάθε υπηρεσίας υποδοχής (που ουσιαστικά είναι οι υπαίτιες της καθυστέρησης)

  γ. Θα συμφωνήσω με όσους έχουν ήδη γράψει πως η μεταβίβαση των ελέγχων σε ελεγκτικές εταιρείες ή/και τράπεζες θα αυξήσει τη διαπλοκή (ο ελεγχόμενος είναι και ελεγκτής ή/και ο ελεγκτής έχει μεγάλο οικονομικό συμφέρον από τη θετική εξέλιξη του ελέγχου που πραγματοποιεί). Μπορείτε να αναζητήσετε πως «κύλησε» η συγκεκριμένη διαδικασία όταν ανατέθηκε σε τράπεζες να αξιολογούν και να ελέγχουν συγκεκριμένα προγράμματα του ΕΣΠΑ (ενδεικτικά παραδείγματα :Πειραιώς και ακόμα περισσότερο Eurobank).

  δ. Στο μητρώο αξιολογητών (ΕΜΠΑ) αλλά και στο μητρώο ελεγκτών (ΕΜΠΕ), για να μπορέσει κάποιος να πάρει την έγκριση να αξιολογεί ή να ελέγχει, θα πρέπει να έχει περάσει test το οποίο πραγματοποιεί από το σπίτι του με χρήση της σχετικής σας ιστοσελίδας. Καθώς δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη ελέγχου του ποιος πραγματικά δίνει το τεστ, έχουν εγκριθεί αξιολογητές και ελεγκτές που δεν πραγματοποίησαν ποτέ το τεστ ( το υπέβαλλαν φίλοι – γνωστοί για λογαριασμό τους ή το υπέβαλλαν ομάδες εξεταζόμενων συνδυάζοντας τη γνώση που ο καθένας έχει). Θα πρότεινα η διαδικασία του τεστ να επαναληφθεί αλλά αυτή τη φορά με πραγματικό έλεγχο του ποιος δίνει το τεστ αλλά και του ποιος είναι δίπλα ή τηλεφωνικά μαζί του (θα μπορούσε το τεστ να πραγματοποιηθεί σε δικές σας εγκαταστάσεις και όχι στο σπίτι ή στην εργασία του κάθε εξεταζόμενου).

  ε. Οι αμοιβές των μελών του μητρώου ελεγκτών (ΕΜΠΕ) είναι εξευτελιστικές για τις ειδικότητες των Οικονομολόγων. Σε έργα με 1.000 ή 2.000 ή ακόμα και 4.000 τιμολόγια και ακόμα περισσότερα παραστατικά εξόφλησης, δεν μπορεί μοναδικό κριτήριο καθορισμού της αμοιβής να είναι το ύψος του επενδυτικού σχεδίου. Υπάρχουν επενδυτικά σχέδια που μπορεί να έχουν ύψος 10.000.000 ευρώ και να περιλαμβάνουν μόλις 10 – 20 τιμολόγια, ενώ άλλα να έχουν ύψος 2.000.000 ευρώ και να περιλαμβάνουν χιλιάδες παραστατικά. Ωστόσο η αμοιβή καθορίζεται αυστηρά και μόνο από το ύψος της επένδυσης και όχι τη δυσκολία ελέγχου που αυτή έχει. Προτείνω η αμοιβή των ελεγκτών να είναι συνδυασμός του αριθμού παραστατικών και του ύψους επένδυσης. Επιπλέον, δεν είναι δίκαιο και ορθό οι αμοιβές των μηχανικών που εμπλέκονται στους ελέγχους να είναι ίδια με αυτή των οικονομολόγων καθώς στα περισσότερα έργα η εργασία των μηχανικών διαρκεί μόλις 4 – 6 ώρες ενώ των οικονομολόγων πολλαπλάσιες.

  Ενώ κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής των ελέγχων από το ΕΜΠΕ κύλησε σχετικά γρήγορα η διαδικασία και ελέγχθηκαν πολλές επενδύσεις (κολλημένες σε κάποιες περιπτώσεις για πολλά έτη), τους επόμενους μήνες τα προαναφερθέντα ανάγκασαν πολλά μέλη του μητρώου να αναθεωρήσουν την εμπλοκή τους στη συγκεκριμένη διαδικασία.

  ζ. Οι πρώτες αξιολογήσεις του μητρώου ΕΜΠΑ πραγματοποιήθηκαν το 2017. Η διαδικασία καταβολής των αμοιβών τους ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2018. Η συγκεκριμένη διαδικασία συνεχίζεται έως και σήμερα (Σεπτέμβριο 2019) και δεν έχει ολοκληρωθεί για τον α κύκλο του Ν4399. Επιπρόσθετα, τον Φεβρουάριο του 2019 άλλαξε η νομοθεσία για τους τίτλους κτήσης, με συνέπεια να υπάρχει επιπλέον χρέωση 20% υπέρ ΕΦΚΑ. Για την συγκεκριμένη επιπλέον χρέωση υπάρχουν Περιφέρειες που (ορθώς) δεν το χρεώνουν (καθώς οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν το 2017 και όχι το 2019 και την καθυστέρηση της διαδικασίας πληρωμής δεν γίνεται να την μεταβιβάζεις στον αξιολογητή που δεν έχει καμία ευθύνη γι αυτό), ενώ άλλες Περιφέρειες χρεώνουν αυτό το επιπλέον 20%. Η ανισονομία αυτή στη μεταχείριση από κάθε διαφορετική υπηρεσία, απαξιώνει το θεσμό της αξιολόγησης και έχει αντίκτυπο στην όρεξη, την διάθεση και την αποτελεσματικότητα του μητρώου. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πως είναι επιτρεπτό η κάθε διαφορετική υπηρεσία να χρεώνει διαφορετικά έξοδα στις αμοιβές που δίνει (για την ίδια δουλειά), όταν η νομοθεσία είναι μία και κοινή για όλους (ερμηνεία κατά βούληση προφανώς)

  η. Για το τέλος μια ερώτηση : ένας ιδιώτης μέλος του ΕΜΠΕ σήμερα λαμβάνει μια αμοιβή (με 1-2 χρόνια καθυστέρηση) maximum 400 – 600 ευρώ (με τα εκτός έδρας). Ο ορκωτός λογιστής που θα κοστολογήσει σε πραγματικό επίπεδο τη συγκεκριμένη εργασία, άραγε πόσες χιλιάδες ευρώ θα αμοιφθεί από τον επιχειρηματία που θα του ζητήσει αυτές τις υπηρεσίες ; (και αναφέρομαι στην περίπτωση που δεν θα του ζητηθεί να κάνει τα «στραβά» μάτια)

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 20:58 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗΣ

  Κυρίες και Κύριοι,

  Ως γνωστόν, σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρ. 6 του Ν. 4399/2016 “ οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων, υπερβαίνει τις 500.000 € και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος, υποχρεούνται να λάβουν την νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού, πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.”
  Ως γνωστόν επίσης, κατά το άρθρ. 44 του Ν. 4172/2013 , “Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων” είναι ο φόρος που επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, κατά, δε το επόμενο άρθρ. 45 του ιδίου νόμου, περίπτωση α’, σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται: α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή”
  Εν όψει των προαναφερθέντων, των διατάξεων του Συντάγματος, περί Δικαιοσύνης, ίσης μεταχείρισης και αναλογίας στα επιβαλλόμενα φορολογικά βάρη, με ποία έννοια δικαίου και λογικής, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος και στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) που συστήθηκαν με μόνο λόγο και με αποκλειστικό σκοπό να υποβάλλουν εμπρόθεσμα, το επενδυτικό τους σχέδιο, στο ν. 4399/2016, ελπίζοντας στην έγκριση του, μετά από μία, σε σύντομο χρόνο (50 ημέρες κατά τον ν. 4399/2016) αξιολόγηση του, πράγμα που χωρίς ευθύνη και χωρίς υπαιτιότητα, των φορέων των επενδυτικών σχεδίων, δεν τηρήθηκε. Συνέπεια, τούτων, ήταν να ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης μετά από 400 και πλέον ημέρες από την λήξη της προθεσμίας τεκμηρίωσης των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων, οι δε ατομικές αποφάσεις υπαγωγής, δημοσιεύθηκαν, πολύ αργότερα, ανάλογα με την Περιφέρεια που ήταν αρμόδια για το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο
  Οπως είναι αυτονόητο, ουδείς εχέφρων άνθρωπος προέβη στην έναρξη της υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, πριν την ανακοίνωση του τελικού πίνακας κατάταξης, τουλάχιστον.
  Κατόπιν των προεκτεθέντων, είναι άδικη, αντισυνταγματική και αντιαναπτυξιακή η επιβολή φόρου εισοδήματος και στις κεφαλαιουχικές εταιρείες με την μορφή της ΙΚΕ, κατά την διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου και πριν την έναρξη της λειτουργίας της επιχειρήσεως τους, αφού δεν ασκούν καμμία επιχειρηματική δραστηριότητα και ως εκ τούτου δεν έχουν κέρδη, αφού δεν έχουν εισπράξεις αλλά μόνον δαπάνες και ενδεικτικά : α) δαπάνες για την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου β) δαπάνες για φόρους συγκέντρωσης κεφαλαίου, είτε για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού ποσοστού συμμετοχής του φορέα της επένδυσης που είναι το 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε για την επιτάχυνση της υλοποίησης του επενδυτικού έργου τους εάν και όσο μπορούν γ) δαπάνες για την τήρηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, ως τήρηση τριπλογραφικών βιβλίων (Γ΄κατηγορίας) με επαχθείς αμοιβές για τις λογιστικές υπηρεσίες, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ και δ) δαπάνες δημοσιότητος στο ΓΕΜΗ, στα Επιμελητήρια, ιστοσελίδας στο internet κλπ, αναλώνοντας έτσι σημαντικό μέρος του επενδυτικού τους εταιρικού κεφαλαίου σε άλλους σκοπούς και όχι για τον λόγο που συνεστήθηκαν και αγωνίζονται να πραγματοποιήσουν, δηλαδή για την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου και την όποια συμβολή τους στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
  Ως γνωστόν, επίσης, ο ν. 4399/2016, ορίζει ότι, οι επιλέξιμες κτιριακές δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 60% του επενδυτικού σχεδίου. Η διάταξη αυτή, όμως αδικεί όσους προσπαθούν να υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο σε ειδικές περιοχές του άρθρ. 12, παράγρ. θ, περίπτωση (αα), του εν λόγω νόμου, (ορεινές περιοχές με υψόμετρο 1000 μέτρων) καθόσον δεν λαμβάνει υπ’ όψιν την σημαντική επιβάρυνση εκείνων που προβαίνουν σε κατασκευές λιθόκτιστων κτιρίων, για αγορά και μεταφορά ετοίμου σκυροδέματος στην αμοιβή των εργολάβων και υπεργολάβων κατασκευαστών για την μετακίνηση και εργασία στις ορεινές περιοχές, τις πρόσθετες δαπάνες για μεταφορές υλικών κλπ. Ισως, η τροποποίηση της σχετικής διάταξης, με την αύξηση του ποσοστού για κτιριακές δαπάνες στο 65% με 70% του επενδυτικού τους σχεδίου, να προσεγγίσει στην πραγματικότητα.
  Τέλος, θάπρεπε να επισημανθεί ότι εξακολουθεί να ισχύει η προκαταβολή του 25% της επένδυσης με την υλοποίηση του 25% του φυσικού και οικονομικού μέρους της επένδυσης.
  Επειδή τα θέματα αυτά δεν αντιλήφθηκα να αντιμετωπίζονται με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, παρακαλώ να επιληφθείτε και να τα ρυθμίσετε δίκαια.

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗΣ
  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 11:35 | Αντώνιος Καπλάνης

  Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα κλονίστηκε κατά την τελευταία περίοδο διακυβέρνησης της χώρας. Παθογένειες και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις έρχεται να αντιμετωπίσει το προς διαβούλευση νομοθέτημα. Με την εμπειρία άνω των 20 ετών στην υποβολή διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων στον Ν. 2601/98, στο Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.), στον Ν. 3299/2004, στον Ν. 3908/11 και στον Ν.4399/2016 η εκτίμηση μου είναι ότι για να μπορέσουν να τρέξουν αξιολογήσεις, έλεγχοι, πιστοποιήσεις θα πρέπει να υπάρξει στελεχώση των υπηρεσιών με ανθρώπινους πόρους με εμπειρία καθώς και όρεξη για δουλειά. όποτε η πρόταση μου είναι να στελεχωθούν οι υπηρεσίες με τέτοια άτομα τα οποία υπάρχουν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή σε υπηρεσίες που τρέχουν δεκαετίες προγράμματα χρηματοδότησης από την ευρωπαϊκή ένωση π.χ. ΜΟΔ, ΕΛΑΝΕΤ, ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ, κ.λπ.
  και παράλληλα ανάλογα με τον αντικείμενο του Ελέγχου να εμπλουτίζονται οι ελεγκτικοί μηχανισμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε ειδικότητες όπως Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι ανάλογα με την υφή της επένδυσης.
  Άρα οι τρείς βασικοί άξονες ενεργειών για την βελτιστοποίηση των ελέγχων και το ξεμπλοκάρισμα των επενδυτικών σχεδίων συνοψίζονται:
  α. Στελέχωση των υπηρεσιών με ανθρώπινους πόρους με εμπειρία στο αντικείμενο των αξιολογήσεων, διαχειρίσεων και παρακολουθήσεων των Επενδυτικών Σχεδίων.
  β. Νομοθέτηση πρότυπου χρόνου ολοκλήρωσης των ενεργειών (κλείσιμο αξιολόγησης, ελέγχου, ολοκλήρωσης π.χ. εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της χρέωσης
  γ. Αξιοποίηση Πολίτικων Μηχανικών Μηχανολόγων μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων με σημαντική εμπειρία για το κλείσιμο των ενεργειών.
  Εν κατακλείδι θα βοηθούσαν αυτές οι παρεμβάσεις να σταματήσουν οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που εμφανίζονται στην αξιολόγηση, παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων με την παράλληλη αξιοποίηση και στελέχωση των υπηρεσιών με ανθρώπινους πόρους με εμπειρία.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 09:26 | ΣυνΟυτοπία

  «Δεύτερη παράγραφος 10 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016» δεν υπάρχει. Ως προς την αντικατάσταση δεν συμφωνούμε να κάνει αίτηση ο φορέας με τα δικαιολογητικά και να καταβάλλεται ενίσχυση χωρίς εξέταση του ζητήματος κατ’ επιλογή του φορέα.
  Συμφωνούμε με τον κ. Jorge Salcedo και τον κ. Γεράσιμο Κ.
  «Το να δίδεται η δυνατότητα ελέγχου επενδυτικού σχεδίου από Ελεγκτικές Εταιρείες και από Τράπεζες, ενέχει μεγάλο και τεκμηριωμένο βαθμό ο Ελεγκτής να είναι και Ελεγχόμενος.»

 • 14 Σεπτεμβρίου 2019, 19:12 | Sotiris larisis

  Πως γινεται οι ελεγκτικες εταιριες που τηρουν τους ισολογισμους των πελατων τους και πληρωνονται απο αυτους να τους ελενξους και να αρνηθουν να τους δωσουν επιχορηγηση?
  Ειναι σαν να Ξεκινας αγωνα και ο διαιτητης να παιζει με τη μια ομαδα.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2019, 16:47 | ΣυνΟυτοπία

  1. Να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος διαβούλευσης, το λιγότερο δύο εβδομάδων.
  2. Να μην αντικατασταθεί η αναφορά «-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης)» στην υποπαράγραφο Β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 ως εξής: «-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) και -06- (Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου)», διότι με αυτό τον τρόπο υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια τα οποία εντάσσονται στον τομέα του άνθρακα, δεν προστατεύεται η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, δεν συμφωνούν με τις υποδείξεις της Ειδικής Έκθεσης για τον 1,5°C της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ. Να σταματήσει πάραυτα η χρήση ορυκτών καυσίμων, καθώς, όπως σημειώνουν οι επιστήμονες στην έκθεση τους, με αυτό τον τρόπο “θα αποφευχθεί μία μη αντιστρέψιμη ζημιά στα οικοσυστήματα που απαιτούνται για να διασφαλίζουν την τροφή, την υγεία και την κατοικησιμότητα των ανθρώπινων οικισμών”.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 21:49 | ΣυνΟυτοπία

  Το προηγούμενο σχόλιο που έστειλα είναι άκυρο. Το επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ.
  1. Να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος διαβούλευσης, το λιγότερο δύο εβδομάδων.
  2. Να μην αντικατασταθεί η αναφορά «-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης)» στην υποπαράγραφο Β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 ως εξής: «-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) και -06- (Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου)», διότι με αυτό τον τρόπο υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια τα οποία εντάσσονται στον τομέα του άνθρακα, δεν προστατεύεται η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, δεν συμφωνούν με τις υποδείξεις της Ειδικής Έκθεσης για τον 1,5°C της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ. Να σταματήσει πάραυτα η χρήση ορυκτών καυσίμων, καθώς, όπως σημειώνουν οι επιστήμονες στην έκθεση τους, με αυτό τον τρόπο “θα αποφευχθεί μία μη αντιστρέψιμη ζημιά στα οικοσυστήματα που απαιτούνται για να διασφαλίζουν την τροφή, την υγεία και την κατοικησιμότητα των ανθρώπινων οικισμών”.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 21:20 | ΣυνΟυτοπία

  1. Να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος διαβούλευσης, το λιγότερο δύο εβδομάδων.

  2. Να καταργηθεί η αναφορά «-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης)» στην υποπαράγραφο Β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 και όχι να αντικατασταθεί ως εξής:
  «-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) και -06- (Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου)», διότι με αυτό τον τρόπο υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια τα οποία εντάσσονται στον τομέα του άνθρακα, δεν προστατεύεται η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, δεν συμφωνούν με τις υποδείξεις της Ειδικής Έκθεσης για τον 1,5°C της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ. Να σταματήσει πάραυτα η χρήση ορυκτών καυσίμων, καθώς, όπως σημειώνουν οι επιστήμονες στην έκθεση τους, με αυτό τον τρόπο “θα αποφευχθεί μία μη αντιστρέψιμη ζημιά στα οικοσυστήματα που απαιτούνται για να διασφαλίζουν την τροφή, την υγεία και την κατοικησιμότητα των ανθρώπινων οικισμών”.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 16:54 | CISD-Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη

  Δεν συμφωνούμε με την υπαγωγή σε καθεστώς κρατικής επιδότησης δραστηριοτήτων που συχνά έχουν τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος, τη στιγμή που το ζητούμενο, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η ανακατανομή των δημοσιονομικών πόρων από περιβαλλοντικά επιζήμιες δραστηριότητες. Και αυτό εάν και εφόσον θέλουμε να οδηγηθούμε στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα που είναι και το ζητούμενο λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις από την εντεινόμενη κλιματική αλλαγή

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 15:12 | Jorge Salcedo

  Για να δούμε αν το καταλάβαμε καλά: ο πολιτικός μηχανικός π.χ. του έργου, θα φέρνει μια βεβαίωση ότι όλα ήταν σύννομα (θα ελέγχει τον εαυτό του δηλαδή) και με αυτήν ο επενδυτής θα εκταμιεύει δημόσιο χρήμα (50%)!!!
  Μετά θα έρχεται η ελεγκτική εταιρεία και θα ορίζει όποιον θέλει να ελέγξει το έργο (γιατί όχι τον ίδιο πολιτικό μηχανικό ας πούμε…) και θα βγάζει μια έκθεση που θα υπογράφεται από 3 ιδιώτες που δεν έχουν κανένα πειθαρχικό έλεγχο. Και μετά η δημόσια υπηρεσία (Υπουργείο ή Περιφέρεια) θα εκταμιεύει δημόσιο χρήμα, χωρίς να έχει ελέγξει το έργο σε οποιαδήποτε φάση του. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι (με ορισμούς μελών) είναι για γέλια. Τα δε πρόστιμα των 10.000 με 100.000 ευρώ σε επενδύσεις εκατομμυρίων είναι αστεία. Γιατί δεν ορίζετε το πρόστιμο ως ποσοστό επί της επένδυσης, να δούμε αν θα ολοκληρωθεί καμία;

  Αυτή τη στιγμή υπάρχει Μητρώο Ελεγκτών που αποτελείται από δημοσίους αλλά και ιδιώτες και είναι εξειδικευμένο στους αναπτυξιακούς νόμους. Δεν υπάρχουν ορισμοί (που ενέχουν ενδείξεις διαφθοράς) αλλά μόνο κληρώσεις και φυσικά οι ελεγκτές ελέγχονται ως προς την αποτελεσματικότητά και εντιμότητά τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

  Αντί λοιπόν να πειραματιζόμαστε με αμφιβόλου αποτελέσματος διαδικασίες, γιατί δεν εμπλουτίζουμε και ενισχύουμε το υπάρχον μητρώο;

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 22:44 | Ringo

  Με 10.000€ εως 100.000€ και χωρις κανεναν ελεγχο αγοραζεις εκατομμυρια. Τομη.
  Τα ξερουν αυτα στην Ευρωπη?

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 17:03 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Η εντατικοποίηση των ενδιάμεσων ελέγχων κατά την εξέλιξη της υλοποίησης των επενδυτικών έργων θα συνδράμει σημαντικά στην επιτυχή ολοκλήρωση τους και στην δημιουργία κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στους επενδυτές.
  Επίσης σημαντική πτυχή της παρέμβασης αυτής θα είναι και η έγκαιρη αποτροπή λαθών και παραλείψεων στην εφαρμογή των διατάξεων του εκάστοτε Αναπτυξιακού Νόμου, ώστε μελλοντικά να αποφεύγονται σοβαρές κυρώσεις και πρόστιμα προς τον φορέα υλοποίησης.
  Οι ενδιάμεσοι υποχρεωτικοί έλεγχοι θα μπορούν να θεσμοθετηθούν κατά το πρότυπο της νομοθεσίας για τους ελεγκτές δόμησης (ενδιάμεσος υποχρεωτικός έλεγχος υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου 25% – 50% – 75% )με απώτερο στόχο την έγκαιρη διόρθωση λαθών και προσαρμογή των ενεργειών του επενδυτή στην ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας υλοποίησης του Αναπτυξιακού Νόμου.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 15:42 | Γεράσιμος Κ.

  1. Υπάρχει η εγκύκλιος 47718/08-11-2011 (όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις), η οποία επιβάλλει ποινές στις επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια στους επενδυτικούς νόμους και δεν έχουν ικανοποιήσει τους όρους υπαγωγής όσον αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η ποινή για κάθε μη δημιουργηθείσα θέση εργασίας κυμαίνεται μεταξύ 2.500 – 4.000 ευρώ και αφαιρείται από την καταβληθείσα ή την προς καταβολή επιχορήγηση. Όταν εκδόθηκε η απόφαση αυτή, είχε και αναδρομικό χαρακτήρα οπότε αφορούσε και τα επενδυτικά σχέδια τα οποία είχαν υποβληθεί και εγκριθεί όπου ακόμα και σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως.
  Η παραδοξότητα, λοιπόν, της απόφασης είναι ότι επενδυτικά σχέδια τα οποία υπεβλήθησαν ακόμα και πριν την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης (2007, 2008) είχαν υπολογίσει τη δημιουργία νέων θέσεων υπό άλλες μικροοικονομικές και μακροοικονομικές συνθήκες.

  2. Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Υπάρχει το μητρώο αξιολογητών που όμως, πολλές φορές, παρουσιάζει ελλείψεις όσον αφορά στο γνωστικό αντικείμενο του αξιολογητή για το προς εξέταση επενδυτικό σχέδιο με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος με ενστάσεις κλπ.

  3. Το να δίδεται η δυνατότητα ελέγχου επενδυτικού σχεδίου από Ελεγκτικές Εταιρείες και από Τράπεζες, ενέχει μεγάλο και τεκμηριωμένο βαθμό ο Ελεγκτής να είναι και Ελεγχόμενος, καθώς οι μεν Ελεγκτικές Εταιρείες υποβάλλουν (μέσω συνεργατών ή εντός αυτών στελεχών) επενδυτικά σχέδια στους σχετικούς νόμους και οι δε Τράπεζες έχουν εμπλακεί στο θέμα της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση. Στο παρελθόν, είχαν προκληθεί πολλά προβλήματα στις αξιολογήσεις από τέτοιες μεθόδους.

  4. Να επανδρωθεί επαρκώς τόσο το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών στην οδό Λέκκα (που σήμερα αριθμεί 2 υπαλλήλους), όσο και οι 13 Περιφέρειες όπου καλούνται 2 με 3 άτομα να καλύψουν όλα τα αναπτυξιακά θέματά τους, ώστε παρουσιάζονται καθυστερήσεις πολλών μηνών ή και ετών.

  5. Ιδία συμμετοχή επενδυτών. Τόσο στον επενδυτικό νόμο όσο και σε πολλά επιμέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα, απαιτείται η ιδία συμμετοχή να αποτελεί αντικείμενο αύξησης εταιρικού-μετοχικού κεφαλαίου και δεν επιτρέπεται η επένδυση να υλοποιείται με τις συνήθεις ταμειακές ροές της επιχείρησης, εκτός αν αυτή είναι ατομική. Αυτό είναι κάτι που δυσχεραίνει ιδιαίτερα την απόφαση για υλοποίηση μίας επένδυσης. Πολλές επιχειρήσεις μόλις αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να κάνουν αύξηση κεφαλαίου, δεν προχωρούν στην επένδυση. Ακόμα και υγιείς επιχειρήσεις, κάνουν πίσω αφού ούτε αύξηση κεφαλαίου δεν κάνουν ούτε δάνειο θέλουν να πάρουν, αφού δεν το χρειάζονται. Στο νέο επενδυτικό νόμο που είναι προς επεξεργασία, να μην υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Επίσης να μην απαιτείται η τεκμηρίωση καταβολής ιδίας συμμετοχής. Μπορεί να αντικατασταθεί με μία προϋπόθεση, όπως π.χ., ότι το πρώτο 12μηνο από την έγκριση να έχει υλοποιηθεί το 40% αυτής, αλλιώς απεντάσσεται αυτοδικαίως. Εκεί είναι που πραγματικά θα αποδειχτεί κατά πόσο η επιχείρηση είναι αποφασισμένη να επενδύσει.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 13:44 | Κυριάκος Χαρακιδης

  Α. Οι επενδυτικές προτάσεις άνω των 5εκ€ δεν πρέπει να περιμένουν πότε θα ανοίξει κάποιος κύκλος, αλλά να υποβάλλονται και να αξιολογούνται άμεσα.
  Β. Να αυξηθεί το όριο των 5εκ€ ανα πρόταση στα 7εκ με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων μεσαίων επενδύσεων που είναι και οι πλέον βιώσιμες διαχρονικά.
  Γ. Να επανέλθει ο παλαιοτερος πετυχημένος ρυθμός εκταμιεύσεων της επιχορήγησης με τον ανώτερο αριθμό των τεσσαρων(4) δλδ 25-50-75-100, κάτι που ευνοεί τους εγχώριους μικρομεσαίους επενδυτές και οι οποίοι πρέπει να είναι ο στόχος για την ανάπτυξη της χώρας.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 12:58 | Ιωάννης Παπαθεοδώρου

  Ανεξάρτητα απο την επιλογή που αναφέρετε στο εν λόγω άρθρο θα πρέπει να υποστηριχθεί απο το Υπουργείο το Εθνικό Μητρώο Ελέγκτών που έχει δημιουργηθεί. Αν υποστηριχθεί θα μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση των ελέγχων.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 09:13 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΡΑΣ

  Με την ευκαιρία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου θα πρέπει να δοθεί λύση για τις ημιτελείς επενδύσεις οι οποίες έχουν υπαχθεί στον 3299/2004. Οι συνεχείς εξαμηνιαίες παρατάσεις που δίνονται για την ολοκλήρωσή τους δεν λύνουν το πρόβλημα, αφού ούτε οι ενταγμένοι επενδυτές έχουν περιθώριο να επανεκκινήσουν την επένδυση αλλά ούτε και υποψήφιοι αγοραστές προχωρούν σε εξαγορά με δεδομένο το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2019, 23:14 | Δημητριος Ιωαννιδης

  Δεν υπαρχει αρθρο 58 στο νομο 4608/2019