Άρθρο 43 – Σύσταση Επιτροπής για την ανάπλαση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

1. Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών και με απόφαση του αρμόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού Επικρατείας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, συγκροτείται επιτροπή του ΄Άρθρου 76, παρ. 6 του Συντάγματος με αποστολή την κατάρτιση ενός νέου Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας καθώς και ενός ολοκληρωμένου οδηγού με παραδείγματα διοικητικών εγγράφων που θα ομογενοποιεί και θα ααρχαιοκωδικοποιεί όλους κατά το δυνατόν τους τύπους διοικητικών εγγράφων και την ηλεκτρονική τους διαχείριση.
2. Ο νέος Κώδικας οφείλει να ενσωματώσει όλες τις εξωστρεφείς ή εσωστρεφείς διαδικασίες της διοίκησης, οι οποίες δύνανται ή υποχρεούνται να διεκπεραιώνονται με ψηφιακά μέσα και από απόσταση.
3. Η Επιτροπή θα αποτελείται από 9 επιστήμονες και εμπειρογνώμονες ειδικούς στα αντικείμενα του έργου της και εκ των μελών της ένας θα ορισθεί ως Πρόεδρος και ένας ως Αναπληρωτής Πρόεδρος ενώ θα οργανωθεί ως ομάδα εργασίας του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών. Η Επιτροπή θα πρέπει εντός ενός έτους από του διορισμού των μελών της να έχει ολοκληρώσει το έργο της.
4. Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133). Εφόσον, η ΚΕΚ δεν έχει συγκροτηθεί μέχρι τη συγκρότηση της Επιτροπής, η γνώμη της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του ως άνω νόμου δίνεται από το Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η Επιτροπή υποχρεούται να ενημερώνει για τις εργασίες της σε τριμηνιαία βάση την ΚΕΚ αφού αυτή συγκροτηθεί. Μέχρι τότε ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
5. Ο αρμόδιος για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργός Επικρατείας δύναται με απόφασή του να παρατείνει το έργο της για όσο χρόνο κρίνει σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοσή της και τον εκτιμώμενο υπολειπόμενο αναγκαίο για την ολοκλήρωση χρόνο.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 20:38 | Ευάγγελος Θωμόπουλος

  Θεωρώ ότι στην παρ. 1, πρέπει να αντικατασταθεί η λέξη: παραδείγματα, με την λέξη: υποδείγματα.
  Θεωρώ ότι με τον όρο: υποδείγματα, ενισχύεται η πιθανότητα εφαρμογής της ρύθμισης από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης (αναλογιζόμενοι τον μη κανονιστικό χαρακτήρα του Οδηγού) δεδομένου ότι ο όρος αυτός παραπέμπει σε πρότυπα εγγράφων, τα οποία η διοίκηση οφείλει (στο πλαίσιο του ενιαίου της δράσης της) να τηρεί και να ακολουθεί.
  Επίσης θεωρώ ότι ο όρος: ομογενοποιεί, πρέπει να αντικατασταθεί με τον όρο τυποποιεί, τον οποίο θεωρώ ότι είναι πιο δόκιμος και απηχεί τον σκοπό της ρύθμισης, ο οποίος είναι η ενίσχυση της τυποποίησης των διοικητικών εγγράφων προκειμένου: για την αναγνωρισιμότητα των εγγράφων, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του περιεχομένου τους, τη φιλικότητα της εμφάνισης τους προς τον πολίτη και τέλος, της διασφάλισης της εγκυρότητάς τους, μέσω της τυποποίησης των στοιχείων τους.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 19:47 | Διονύσης Ρ. Ρηγόπουλος

  Χρειάζεται να αναδιατυπωθούν:

  που θα ομογενοποιεί και θα __ααρχαιοκωδικοποιεί__ όλους κατά το δυνατόν τους τύπους διοικητικών εγγράφων

  όλες τις εξωστρεφείς ή εσωστρεφείς διαδικασίες της διοίκησης, οι οποίες δύνανται ή __υποχρεούνται__ να διεκπεραιώνονται με ψηφιακά…
  [πρόταση: οι οποίες δύνανται να διεκπεραιώνονται ή διενεργούνται υποχρεωτικά με ψηφιακά…]

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 09:03 | Κώστας Δημητρίου

  το «ανάπλαση» βγάζει μάτια και προκαλεί γέλωτα… -> προφανώς θα ήθελε ο συντάκτης να πει κάτι άλλο , π.χ. αναμόρφωση
  => διορθώστε το!