ΜΕΡΟΣ Ζ΄ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – Άρθρο 13

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 48Α του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας – βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου. Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η λειτουργία των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του ν. 4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.07.2016 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β` 2471) ή των εγκαταστάσεων που μετά από εκσυγχρονισμό ή επέκταση κατατάσσονται για πρώτη φορά στην κατηγορία Α2, υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 5 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4442/2016. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Αιτήσεις για χορήγηση έγκρισης λειτουργίας εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου που είχαν ήδη υποβληθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος δεν εξετάζονται και οι φάκελοι επιστρέφονται στον αιτηθέντα την έγκριση, ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας. Ως παράβολο της γνωστοποίησης λειτουργίας θεωρείται το παράβολο που είχε κατατεθεί για την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας.»
3. Η παρ. 9 του άρθρου 20 ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«9α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, κατατάσσονται οι μεταποιητικές δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της Απόφασης υπ’ αριθμόν 3137 /191/ Φ.15/ 21.3.2002 (Β’ 1048) των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την υπ’ αριθμόν 13234/ 800/ Φ.15/ 16.11.2012 όμοια (Β’ 3251), την υπ’ αριθμόν 10432/ 1115/ Φ.15/ 17.9.2014 όμοια (Β’ 2604), την υπ’ αριθμόν Φ.15/ 48/ 5/ 7.1.2014 όμοια (Β’ 27), την υπ’ αριθμόν 132894/ 1751/ Φ.15/ 4.12.2017 απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4412) και την υπ’ αριθμόν 89209/1187/Φ15/ 37.8.2018 όμοια (Β’ 3675), στις κατηγορίες που ορίζει η απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 ν. 4014/2011 (Α’ 209). Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής κάθε αναφορά στην κείμενη νομοθεσία σε υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση αντικαθίσταται από αναφορά σε έργα και δραστηριότητες που έχουν καταταγεί, αντιστοίχως, στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β.
9β. Οι μεταποιητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στα άρθρα 17 επ. του ν. 3982/2011 οι οποίες κατά το χρόνο έκδοσης του παρόντος λειτουργούν νόμιμα βάσει άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης, μπορούν να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους, να αντικαθιστούν, τροποποιούν ή διευρύνουν τη δραστηριότητά τους ή τον εξοπλισμό τους, ακόμα και στις περιπτώσεις που μετά την αρχική εγκατάστασή τους έχει μεταβληθεί το καθεστώς χρήσεων γης και δεν προβλέπεται αντίστοιχη χρήση, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η κατηγορία υπαγωγής στο ν. 4014/2011 και στην εκάστοτε κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα κανονιστική πράξη περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση της διεύρυνσης δραστηριότητας, λαμβάνεται υπόψη συνολικά η τελική δραστηριότητα και πάντως, εκείνη με την υψηλότερη κατάταξη. Η ως άνω δυνατότητα ισχύει μέχρι την έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου ή αντίστοιχου εργαλείου χωρικού σχεδιασμού το οποίο να καταλαμβάνει τις χρήσεις της εν λόγω δραστηριότητας κατά τις κείμενες διατάξεις».
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 101 του Ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχεται έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνολικού ποσού του προστίμου.»
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 101 του Ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού του προστίμου, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ποσού του προστίμου».

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:25 | Κωνσταντίνος Γ.

  Συμφωνούμε απόλυτα και με τη διατύπωση της τελευταίας παραγράφου του σχολίου του κ. Καπνοπώλη. Μια τέτοια διάταξη θα έδινε τεράστια ανακούφιση σε χιλιάδες επιχειρήσες οι οποίες σήμερα ενδεχομένως λειτουργούν χωρίς άδεια λόγω ξαφνικής αλλαγής χρήσεων γης αλλά και σε ακόμη περισσότερους ιδιοκτήτες οι οποίοι θα μπορέσουν πλέον ξανά να αξιοποιήσουν τα ακίνητά τους. Απλή και σαφής διατύπωση ώστε να μην μπορεί να τύχει ερμηνείας από τον οποιοδήποτε αρμόδιο θέλει ενδεχομένως για τους δικούς του λόγους να μη σου δώσει άδεια.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 16:47 | ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  Μέρος Ζ, άρθρο 13, παρ. 3, εδάφιο 9α
  Η αντιστοίχιση των βαθμών όχλησης (υψηλή, μέση και χαμηλή) δεν είναι αυτόματη με τις κατηγορίες Α1, Α2 και Β. Μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις (ενδεικτικά: μία δραστηριότητα υψηλής όχλησης να εντάσσεται στην Α2 κατηγορία).

 • ΜΕΡΟΣ Ζ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Στο άρθρο 13 με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης προτείνεται η υπαγωγή σε καθεστώς γνωστοποίησης δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας – βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου.

  Επισημαίνουμε όμως ότι η Γνωστοποίηση Λειτουργίας είναι το τελευταίο στάδιο μιας μακράς αδειοδοτικής διαδικασίας που έχει προηγηθεί και η επίσπευση θα πρέπει να στοχεύσει στον περιορισμό των αρχικών εγκρίσεων και δικαιολογητικών.

  Εκτιμούμε ότι η διατύπωση της διάταξης θα επιφέρει σύγχυση καθώς σύμφωνα με το Ν. 4447/2016 πολεοδομικός σχεδιασμός είναι ο ρυθμιστικός σχεδιασμός που περιλαμβάνει τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια & τα Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής. Άρα αφορά ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και ρυμοτομικά σχέδια αλλά δεν περιλαμβάνει Ζ.Ο.Ε ή άλλα διατάγματα χρήσεων γης που ορίζουν περιοχές για υποδοχή βιομηχανικών – βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. Προτείνεται να διαφοροποιηθεί η διατύπωση.

  Η προτεινόμενη με την παρ. 3 κατάργηση της κατάταξης των δραστηριοτήτων σε βαθμούς όχλησης μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους. Εξάλλου η έως σήμερα διττή κατάταξη (περιβαλλοντική και με βάση τον βαθμό όχλησης) είναι ασύμβατη και με την ενωσιακή νομοθεσία.

  Το εδάφιο 9β εισάγει την έννοια της διεύρυνσης μίας δραστηριότητας που δεν ορίζεται στον Ν.3982/2011 και κατά την άποψη μας απαιτεί περαιτέρω αποσαφήνιση. Το εδάφιο προσθέτει στις ήδη θεσμοθετημένες με το άρθρο 7 του Ν.3325/2005 διατάξεις περί αλλαγής χρήσεων γης άλλη μία. Προτείνεται όλες αυτές οι διαφορετικές διατυπώσεις που αφορούν την παραμονή δραστηριοτήτων στην περίπτωση μεταβολής των χρήσεων γης να επανεξεταστούν.

  Τέλος, με στόχο την επανάχρηση παλιών βιομηχανικών κτιρίων προτείνεται να εισαχθεί διάταξη που θα αφορά τα νομίμως υφιστάμενα κελύφη και τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν για χρήση παρεμφερή ή και διαφορετική της αρχικής και ανάλογης περιβαλλοντικής κατηγοριοποίησης.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 14:08 | Β.ΤΣΑΔΑΡΗ – Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΗ Α.Ε.

  1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 48Α του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  «3. Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας – βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου. Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.».

  Πρόταση:
  Τροποποίηση ως εξής:
  3. Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις υφιστάμενες δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας – βιοτεχνίας ή ενεργειακές υποδομές με βάση τον πολεοδομικό ή χωροταξικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου.
  Σε περιπτώσεις που ο χωροταξικός ή πολεοδομικός σχεδιασμός, καθιστά μια υφιστάμενη δραστηριότητα μείζονος σημασίας για την ασφαλή ενεργειακή τροφοδοσία, μη συμβατή με την χρήση γης που προβλέπει, ισχύει το εξής: «Μέχρι την τροποποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομικού ή ρυμοτομικού σχεδίου ή προεδρικών διαταγμάτων καθορισμού ζώνης οικιστικού ελέγχου ή άλλων σχεδίων χρήσεων γης, υφιστάμενες και λειτουργούσες υποδομές ενεργειακής τροφοδοσίας, στο πλαίσιο των έργων εθνικής κλίμακας και ως αυτοδίκαια εντασσόμενες στρατηγικές επενδύσεις, των οποίων η εγκατάσταση και λειτουργία δεν προβλέπεται στο χωροταξικό σχεδιασμό, πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχέδιο, προεδρικό διάταγμα καθορισμού ζώνης οικιστικού ελέγχου ή άλλα σχέδια χρήσεων γης, συνεχίζουν να λειτουργούν, να εκσυγχρονίζονται ή/και να επεκτείνονται.

  2. Τροποποίηση ως εξής:
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
  «5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η λειτουργία των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του ν. 4442/2016 και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.07.2016 Ενέργειας Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β` 2471) ή των εγκαταστάσεων που μετά από εκσυγχρονισμό ή επέκταση κατατάσσονται για πρώτη φορά στην κατηγορία Α2, υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 5 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4442/2016. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Αιτήσεις για χορήγηση έγκρισης λειτουργίας εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου που είχαν ήδη υποβληθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος δεν εξετάζονται και οι φάκελοι επιστρέφονται στον αιτηθέντα την έγκριση, ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας. Ως παράβολο της γνωστοποίησης λειτουργίας θεωρείται το παράβολο που είχε κατατεθεί για την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας.»

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 14:32 | Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

  Άρθρο 13 παράγραφος 1

  Θεωρούμε πολύ θετική την τροποποίηση αυτή

  Άρθρο 13 παράγραφος 2

  Επίσης θεωρούμε πολύ θετική την τροποποίηση αυτή

  Άρθρο 13 παράγραφος 3 Εδάφιο 9α

  Πολύ σωστά καταργούνται οι βαθμοί όχλησης και αντικαθίστανται από αναφορά σε έργα και δραστηριότητες, που έχουν καταταγεί στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β με βάση το 4014/2011.

  Άρθρο 13 παράγραφος 3 εδάφιο 9β

  Η διάταξη αυτή είναι πολύ θετική επειδή επιλύει υπαρκτά και ουσιαστικά προβλήματα

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 12:34 | Κρεμαλής Κωνσταντίνος

  • Διατηρούμε επιφυλάξεις για τη ρύθμιση της παρ. 2 στο μέτρο που αφορά βιομηχανικές δραστηριότητες που εγκαθίστανται εκτός οργανωμένων χώρων υποδοχής.
  • Εξαιρετικά σημαντική και ωφέλιμη η ρύθμιση της παρ. 3, που καταργεί τους όρους χαμηλή, μέση και υψηλή όχληση και κατατάσσει τις δραστηριότητες στις κατηγορίας Α1, Α2 και Β.

  Κ. Κρεμαλής

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 22:45 | νεο ΡΕΥΜΑ- ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ, Νίκος Σπ. Φιλίππου

  ΜΕΡΟΣ Ζ ́ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ : μετά το 2020 αλλάζουν οι βαθμοί όχλησης από Χ-Μ-Υ σε Α1- Α2
  Να μην απαιτείται έγκριση εγκατάστασης όχι μόνο όπου είναι καθορισμένες βιομηχανικές χρήσεις γης, αλλά και σε όλες τις υπάρχουσες παραγωγικές μονάδες είτε λειτουργούν, είτε είναι κενές και περιμένουν αξιοποίηση και επένδυση σε όλη τη χώρα!
  Να ληφθεί υπόψιν ότι το 95% είναι εκτός θυλάκων και σχεδόν παντού στα 2 μεγάλα βιομηχανικά κέντρα τα ΓΠΣ δεν καθορίζουν βιομηχανικές χρήσεις, με αποτέλεσμα οι μονάδες να απειλούνται με λουκέτα. Προτείνεται ο καθορισμός ΔΙΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ σαν εργαλείο χρηματοδότησης τυχόν μετεγκατάστασης, με επιλογή της επιχείρησης!
  Προτείνεται να διαγραφεί η παράγραφος: 2.Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
  «5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η λειτουργία των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του ν. 4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.07.2016 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β` 2471) ή των εγκαταστάσεων που μετά από εκσυγχρονισμό ή επέκταση κατατάσσονται για πρώτη φορά στην κατηγορία Α2, υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 5 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4442/2016. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Αιτήσεις για χορήγηση έγκρισης λειτουργίας εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου που είχαν ήδη υποβληθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος δεν εξετάζονται και οι φάκελοι
  —- 3. Η παρ. 9 του άρθρου 20 ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
  «9α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, κατατάσσονται οι μεταποιητικές δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της Απόφασης υπ’ αριθμόν 3137 /191/ Φ.15/ 21.3.2002 (Β’ 1048) των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την υπ’ αριθμόν 13234/ 800/ Φ.15/ 16.11.2012 όμοια (Β’ 3251), την υπ’ αριθμόν 10432/ 1115/ Φ.15/ 17.9.2014 όμοια (Β’ 2604), την υπ’ αριθμόν Φ.15/ 48/ 5/ 7.1.2014 όμοια (Β’ 27), την υπ’ αριθμόν 132894/ 1751/ Φ.15/ 4.12.2017 απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4412) και την υπ’ αριθμόν 89209/1187/Φ15/ 37.8.2018 όμοια (Β’ 3675), στις κατηγορίες που ορίζει η απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 ν. 4014/2011 (Α’ 209). Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής κάθε αναφορά στην κείμενη νομοθεσία σε υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση αντικαθίσταται από αναφορά σε έργα και δραστηριότητες που έχουν καταταγεί, αντιστοίχως, στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β.
  ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ 9β ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΕΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΟΥΝΚΕΡ: Είναι διάταξη των χωροταξικών. Ενώ μοιάζει θετική η διάταξη στην αρχή, μετά ακυρώνεται στο τέλος με το ειδικό χωρικό και χωρικό σχεδιασμό. Σε καμιά περίπτωση δεν σώζονται οι υφιστάμενες δραστηριότητες και στα κενά κτίρια νέες δραστηριότητες, νέα ΑΦΜ, νέα ΚΑΔ!
  9β. Οι μεταποιητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στα άρθρα 17 επ. του ν. 3982/2011 οι οποίες κατά το χρόνο έκδοσης του παρόντος λειτουργούν νόμιμα βάσει άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης, μπορούν να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους, να αντικαθιστούν, τροποποιούν ή διευρύνουν τη δραστηριότητά τους ή τον εξοπλισμό τους, ακόμα και στις περιπτώσεις που μετά την αρχική εγκατάστασή τους έχει μεταβληθεί το καθεστώς χρήσεων γης και δεν προβλέπεται αντίστοιχη χρήση, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η κατηγορία υπαγωγής στο ν. 4014/2011 και στην εκάστοτε κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα κανονιστική πράξη περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση της διεύρυνσης δραστηριότητας, λαμβάνεται υπόψη συνολικά η τελική δραστηριότητα και πάντως, εκείνη με την υψηλότερη κατάταξη. Η ως άνω δυνατότητα ισχύει μέχρι την έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου ή αντίστοιχου εργαλείου χωρικού σχεδιασμού το οποίο να καταλαμβάνει τις χρήσεις της εν λόγω δραστηριότητας κατά τις κείμενες διατάξεις».

  Συνοπτική πρόταση στην ΚΥΑ και αποφάσεις χωροταξίας ΠΚΜ- στη βάση προτάσεων ΠΕΔ, 320 και όλων των φορέων:

  Α) Να ακυρωθεί με απλό Υπουργικό έγγραφο το ήδη άκυρο έγγραφο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης με την απαγόρευση αδειών δυτικά στους Δήμους Κορδελιού – Ευόσμου, γιατί έχει καταργηθεί ή Σεβέζο ΙΙ του 2017, υπάρχει η Σεβέζο ΙΙΙ του 2012 που δεν υπάρχουν τέτοιες διατάξεις. Το παράτυπο και παράνομο αυτού αναφέρονται στην Σεβέζο ΙΙΙ, στο έγγραφο της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής και στο ειδικό έγγραφο ΕΕ Διεύθυνση Σεβέζο, κατόπιν παρέμβασης Π. Γιούνκερ

  Β) (3) αντικαθίσταται η 141/18 απόφαση του ΠΣ της ΠΚΜ με τις προτάσεις της παρούσας εισήγησης

  (4) διαγράφονται το άρθρο 8ε στην σελ. 4, η παράγραφος 4.1.2 στη σελ 17 και τελευταία παράγραφος της απόφασης στη σελ 19 της απόφασης ΠΚΜ με αριθμό 266/15 του ΠΣ καθώς και η παρ. 3.1 και 4 του άρθρου 19 της ΚΥΑ, ώστε μετά της σχετικές διαγραφές να αξιοποιηθούν οι προβλέψεις του Ρυθμιστικού Αθήνας για τις μετεγκαταστάσεις και να προστεθούν στα ως ανω διαγραφέντα εδάφια περί των μετεγκαταστάσεων:

  α) Στήριξη της βιομηχανίας και ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος. Ενθάρρυνση της παραμονής με βελτίωση των όρων λειτουργίας. Στήριξη της ίδρυσης νέων μεταποιητικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης στις περιοχές μικτών χρήσεων και ιδιαίτερα όπου υπάρχει κατάλληλο κενό κτηριακό απόθεμα και ειδικότερα βιομηχανικό.
  Γ) 4) διαγράφονται η παρ 4.5.2 στη σελ 34 της απόφασης ΠΚΜ με αριθμό 266/15 του ΠΣ καθώς και το άρθρο 16 και το σημείο 7 του άρθρου 22 της ΚΥΑ, ώστε μετά της σχετικές διαγραφές να αξιοποιηθεί, με την ενσωμάτωση της στην εισήγηση, η διατύπωση της ΕΕ και του Προέδρου Γιούνκερ και της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής που γνωμάτευσε ως ακολούθως:

  ΕΕ υπηρεσιακά και Πρόεδρος Γιούνκερ επί της χωροταξίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας:
  “….This does not prescribe the re-location of existing industries near establishments storing large quantities of dangerous substances nor does it prohibit investments into new or existing activities or require the closure of schools and health centres”.

  “Συγκεκριμένως, ορίζεται ότι στην περίπτωση υφιστάμενων μονάδων, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο φορέας εκμετάλλευσης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα πρόσθετα τεχνικά μέτρα, ώστε να μην αυξάνεται η επικινδυνότητα για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον (άρθρα 13.2.γ και 5 της Οδηγίας). Επισημαίνεται ότι, συμφώνως προς τα άρθρα 31 και 32 της Οδηγίας, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα Οδηγία έως την 31.5.2015 και εφαρμόζουν τα εν λόγω μέτρα από την 1.6.2015. Η Οδηγία 96/82/ΕΚ καταργείται από την 1.6.2015. Υπό το φως των ανωτέρω, δεδομένου ότι η εν λόγω διάταξη αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και ότι δεν γίνεται σχετική αναφορά στην Αιτιολογική Έκθεση, η ρύθμιση που αφορά τη δυνατότητα βελτίωσης της ασφάλειας για όλες τις υφιστάμενες «εγκαταστάσεις» και «μονάδες» Seveso εντός χρονικού διαστήματος δεκαετίας χρήζει αιτιολόγησης” ……. και να μην ισχύουν οι χάρτες ερήμωσης εκτός ορίων των εγκαταστάσεων!

 • Θεωρούμε πολύ σημαντικές τις βελτιώσεις που επέρχονται στην ισχύουσα νομοθεσία αδειοδότησης, ειδικά για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε καθεστώς συμβατών και εγκεκριμένων χρήσεων γης, π.χ. στη βιομηχανία. Σημαντική θεωρούμε και την επέκταση της διάταξης σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες.
  Χαιρετίζουμε επίσης τη σημαντική προσπάθεια που γίνεται για τη βελτίωση του δικαίου αδειοδότησης των επιχειρήσεων, με αιχμή την κατάργηση των βαθμών όχλησης, έστω στη μεταποίηση και την κατάταξη των επιχειρήσεων με βάση την Περιβαλλοντική Κατηγορία. Τη θέση αυτή σθεναρά υποστηρίζουμε επί χρόνια για όλες τις δραστηριότητες, την έχουμε υποβάλλει μέσω της ΚΕΕ σε δεκάδες υπομνήματα προς τους αρμόδιους υπουργούς και για πρώτη φορά έγινε αποδεχτή από τον Κ. Μητσοτάκη, νυν Πρωθυπουργό, στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο 2018.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 10:01 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΕΦΕΡΛΗ

  Στην παρ. 1 η φράση «πολεοδομικού σχεδιασμού οποιουδήποτε επιπέδου» θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη φράση «ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού» σε αντιστοιχία με το άρθρο 2 του ν. 4447/2016

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 09:26 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

  Στην Αττική υφίστανται κάποιες μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν νόμιμα πρίν από το 1984. Σε παλαιότερους Νόμους προβλεπόταν η δυνατότητα μετεγκατάστασης τους, σε υφιστάμενα βιομηχανικά κτίρια ακόμα και αν έχει αλλάξει η χρήση γης.
  Στους τελευταίους νόμους δεν προβλεπόταν αυτή η δυνατότητα μέ αποτέλεσμα οι παλιές αυτές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν δυσβάστακτο κόστος μετεγκατάστασης σε ΒΙΟΠΑ ή ΒΙΠΑ και τα παλιά βιομηχανικά κτίρια να παραμένουν κλειστά και ανεκμετάλευτα.
  Θα μπορούσε ίσως να επανέλθει αυτή η δυνατότητα μετεγκατάστασης για αυτές τις πρίν του 1984 μεταποιητικές επιχειρήσεις.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 08:55 | Μουτεσίδης Ευστάθιος

  ΜΕΡΟΣ Ζ΄ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – Άρθρο 13

  Στην παράγραφο 3, όσον αφορά στην προτεινόμενη αντικατάσταση της παρ.9 του αρ.20 του 3982/11 και συγκεκριμένα την 9β, γίνεται χρήση όρων όπως «αντικαθιστούν, διευρύνουν, διεύρυνση δραστηριότητας κλπ» για τους οποίους όρους δε δίνεται σαφής ορισμός στον 3982/11. Προτείνεται ορθότερα να γίνει χρήση των όρων επέκταση – εκσυγχρονισμός για τους οποίους δίνεται ορισμός στο αρ.17 του ίδιου νόμου.
  Επιπρόσθετα, είναι κρίσιμο να προσδιοριστεί αν οι επεκτάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εντός του γηπέδου της εγκατάστασης ή και σε όμορο, του ιδίου ή άλλου ιδιοκτήτη ανεξαρτήτως του χρόνου απόκτησής του.
  Τέλος θα πρέπει να γίνει σαφές αν το άρθρο θα έχει εφαρμογή σε περιοχές που σήμερα υπάρχει ειδικό χωρικό ή ΓΠΣ, το οποίο καθιστά μια δραστηριότητα ασύμβατη ή αν αφορά μόνο περιπτώσεις με γενικές χρήσεις γης και ισχύει έως την έκδοση ειδικού χωρικού ή άλλου αντίστοιχου εργαλείου σχεδιασμού ΓΠΣ κλπ.