ΜΕΡΟΣ ΙΒ’ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις – Άρθρο 49 – Εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων συλλογικών ρυθμίσεων

Στο άρθρο 3 του Ν.1876/1990, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 8.
Το άρθρο 3 του ν. 1876/1990 διαμορφώνεται ως εξής:
Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αρμοδιότητα σύναψής τους
1. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας διακρίνονται:
α. Σε εθνικές γενικές, που αφορούν τους εργαζόμενους όλης της χώρας.
β. Σε κλαδικές που αφορούν τους εργαζόμενους περισσότερων ομοειδών ή συναφών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισμένης πόλης ή περιφέρειας ή και όλης της χώρας.
γ. Σε επιχειρησιακές, που αφορούν τους εργαζόμενους μιας εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.
δ. Σε εθνικές ομοιοεπαγγελματικές που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος και των συναφών προς το επάγγελμα αυτό ειδικοτήτων όλης της χώρας.
ε. Σε τοπικές ομοιοεπαγγελματικές, που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος ή και των συναφών ειδικοτήτων συγκεκριμένης πόλης ή περιφέρειας.
2. Οι κλαδικές, επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές ομοιοεπαγελματικές συλλογικές συμβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων «,σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του νόμου.»
3. Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνάπτονται από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις των εργαζομένων και τις αναγνωριζόμενες ως ευρύτερης εκπροσώπησης οργανώσεις των εργοδοτών ή πανελλήνιας έκτασης. Στην έννοια των συνταξιοδοτικών θεμάτων, που δεν μπορεί να αποτελέσουν περιεχόμενο συλλογικής σύμβασης εργασίας, περιλαμβάνεται και η μεταβολή, αμέσως ή εμμέσως, της σχέσης ασφαλίστρου εργαζομένου και εργοδότη, η μεταβίβαση του βάρους εν λόγω ή εν μέρει τακτικών εισφορών ή εισφορών για αναγνώριση προϋπηρεσιών από τον ένα στον άλλο καθώς και η σύσταση ειδικών ταμείων ή λογαριασμών, που χορηγούν περιοδικές παροχές συντάξεων ή εφάπαξ βοήθημα με επιβάρυνση του εργοδότη.
4. Οι κλαδικές συμβάσεις συνάπτονται από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που καλύπτουν εργαζομένους ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή την ειδικότητα τους, ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και από εργοδοτικές οργανώσεις.
Ειδικά για τους εργαζομένους στον κλάδο των Τραπεζών οι κλαδικές συμβάσεις δύνανται να συνάπτονται και από μεμονωμένους εργοδότες, οι οποίοι εκπροσωπούνται με κοινό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, εφόσον οι καλούμενοι ή καλούντες για διαπραγματεύσεις εργοδότες είτε καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εργαζομένων στον κλάδο είτε είναι οι τουλάχιστον πέντε (5) μεγαλύτεροι εργοδότες, με κριτήριο τους εργαζομένους που απασχολούν. Οι λοιποί εργοδότες δικαιούνται να μετέχουν στις διαπραγματεύσεις και να υπογράφουν τη συλλογική σύμβαση.
Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου ή εκπροσώπων από τους εργοδότες ή άρνησης προσέλευσης στις διαπραγματεύσεις ή αποτυχίας των διαπραγματεύσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του ν. 1876/1990.»
5. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόμενους ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση, από ένωση προσώπων, και πάντως ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα των εργαζομένων στην επιχείρηση και, εφόσον αυτές ελλείπουν, από τις αντίστοιχες πρωτοβάθμιες κλαδικές οργανώσεις και από τον εργοδότη.
Η ένωση προσώπων του προηγούμενου εδαφίου συστήνεται τουλάχιστον από τα τρία πέμπτα (3/5) των εργαζομένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού εργαζομένων σε αυτήν και χωρίς η διάρκεια της να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Εάν μετά την τυχόν σύσταση ένωσης προσώπων για το σκοπό της παραγράφου αυτής, πάψει να συντρέχει η προϋπόθεση της συμμετοχής των τριών πέμπτων (3/5) των εργαζομένων στην επιχείρηση, η οποία απαιτείται για τη σύσταση της, διαλύεται, χωρίς άλλη διατύπωση. Για δε τα λοιπά θέματα που αφορούν την ένωση προσώπων εξακολουθεί να εφαρμόζεται η περίπτωση γγ` του εδαφίου α` της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (Α` 79).
6. Οι εθνικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται από την πλευρά των εργαζομένων από δευτεροβάθμιες ή πρωτοβάθμιες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις πανελλήνιας έκτασης.
Από την πλευρά των εργοδοτών, οι εθνικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται από εργοδοτικές οργανώσεις ευρύτερης εκπροσώπησης ή πανελλήνιας έκτασης.
7. Οι τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται από ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, τοπικού χαρακτήρα και από εργοδοτικές οργανώσεις.
8. Οι εθνικές και τοπικές ομοιοεπαγγελματικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις είναι δυνατόν να θεσπίζουν ειδικούς όρους ή να εξαιρούν από την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων τους εργαζομένους που απασχολούνται σε ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις όπως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως κατ’ εξοχήν επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, εξειδικεύονται τα κριτήρια για τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται και καθορίζονται οι κατηγορίες όρων των συλλογικών συμβάσεων που εξαιρούνται για τις επιχειρήσεις αυτές και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης διάταξης.

 • προτείνουμε στην δεύτερη πρόταση της 2ης παραγράφου του άρθρου 51, η οποία ξεκινάει «Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις επιχειρήσεων ….» να προστεθεί μετά το «και» η φράση «ιδίως επιχειρήσεων που» και συνεχίζει «βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής …»
  Περαιτέρω, το παρακάτω κείμενο προτείνεται ως υποστηρικτική βάση του σχολίου:
  «Η προτεινόμενη αναδιατύπωση της εν λόγω παραγράφου δίνει την δυνατότητα σε εταιρίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας καθώς και της κατάστασης συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας, ώστε να κάνουν χρήση της εν λόγω εξαίρεσης και να καταλήξουν σε επιχειρησιακές συλλογικές ρυθμίσεις με τους εργαζομένους τους, αποφεύγοντας εν τέλει την υπαγωγή σε πτωχευτικό ή προπτωχευτικό στάδιο, η οποία υπαγωγή συνεπάγεται σοβαρότατους πρόσθετους κινδύνους για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και την προστασία των θέσεων εργασίας»Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς

 • Προτείνουμε στην δεύτερη πρόταση της 2ης παραγράφου του άρθρου 51, η οποία ξεκινάει «Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις επιχειρήσεων ….» να προστεθεί μετά το «και» η φράση «ιδίως επιχειρήσεων που» και συνεχίζει «βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής …»
  Περαιτέρω, το παρακάτω κείμενο προτείνεται ως υποστηρικτική βάση του σχολίου:
  «Η προτεινόμενη αναδιατύπωση της εν λόγω παραγράφου δίνει την δυνατότητα σε εταιρίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας καθώς και της κατάστασης συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας, ώστε να κάνουν χρήση της εν λόγω εξαίρεσης και να καταλήξουν σε επιχειρησιακές συλλογικές ρυθμίσεις με τους εργαζομένους τους, αποφεύγοντας εν τέλει την υπαγωγή σε πτωχευτικό ή προπτωχευτικό στάδιο, η οποία υπαγωγή συνεπάγεται σοβαρότατους πρόσθετους κινδύνους για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και την προστασία των θέσεων εργασίας»Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 14:00 | Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

  Άρθρο 49 εδάφιο δ

  Στην περιγραφή των ειδών συλλογικών συμβάσεων στο εδάφιο δ’ προτείνουμε την εξής διατύπωση:

  «δ. Σε εθνικές ομοιοεπαγγελματικές που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος και των συναφών προς το επάγγελμα αυτό ειδικοτήτων όλης της χώρας, οι οποίες δεν καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων ως κλάδο»

  Άρθρο 51 παράγραφος 2

  Παρατήρηση:

  Η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει και δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με την κλαδική. Η διατύπωση στο σχέδιο εμφανίζει κλαδική και επιχειρησιακή στο ίδιο επίπεδο

  Άρθρο 52 παράγραφος 2.1

  Θεωρούμε ιδιαίτερα θετική τη διάταξη αυτή

  Άρθρο 53 παράγραφος 1

  Το ότι η προσφυγή στη διαιτησία γίνεται με συμφωνία των μερών και όχι μονομερώς, το θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό

  Άρθρο 53 παράγραφος 2β’

  Τα κριτήρια τα οποία περιγράφονται και με τα οποία καθορίζεται η προσφυγή στη διαιτησία μονομερώς, είναι ιδιαίτερα ασαφή και θα δημιουργήσουν προσφυγές. Αντίθετα θεωρούμε θετικό το ότι η αίτηση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία πρέπει να περιέχει πλήρη αιτιολογία σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που τη δικαιολογούν

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 16:59 | Κεχαγιόγλου Κώστας

  Στο χώρο του Θεάτρου δεν υπάρχει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας από το 2012. Κατά τη διάρκεια του 2014 και 2015 γίνανε αλλεπάλληλες προσπάθειες για να συναφθούν με απευθείας διαπραγμάτευση Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Η εργοδοτική ένωση με την ονομασία «Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου (ΠΕΕΘ)» κατάφερε να μην υπάρξει αποτέλεσμα.
  Στις 14-1-2016 αιτηθήκαμε ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος διαπραγμάτευση για την υπογραφή ΣΣΕ, αυτή τη φορά με την ανάληψη μεσολάβησης από τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

  Τελικά στις 17/3/2016 μας ανακοινώθηκε, μέσω του ΟΜΕΔ, ότι η εργοδοτική οργάνωση διαλύθηκε.

  Η διάλυση της εργοδοτικής οργάνωσης, της Π.Ε.Ε.Θ., έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη θεσμικού συνομιλητή από πλευράς των εργοδοτών και κατά συνέπεια την έλλειψη κοινών κανόνων εργασίας, αμοιβής και συλλογικής ρύθμισης στο Θέαμα.

  Αυτό το σημαντικό ζήτημα, η έλλειψη θεσμικού συνομιλητή, θα πρέπει να λυθεί με νομοθετική πρωτοβουλία από το Υπουργείο Εργασίας έτσι ώστε να μην αφήνει περιθώρια να διαλύονται οργανώσεις για να αποφύγουν σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 16:14 | Ελευθέριος Ελευθερίου

  Το άρθρο 8, όπως και κάθε προνοιακού χαρακτήρα νομοσχέδιο, αν η άσκηση πρόνοιας (επιχειρηματικής αυτή τη φορά), επηρεάζει τις τιμές και τις συμβάσεις του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να προβλέπει το Ελληνικό Δημόσιο να αποζημιώνει τη διαφορά μεταξύ της τιμής προμήθειας και της τιμής της αγοράς, όπως ακριβώς γίνεται και με το Κοινωνικό Τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος. Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι στις προβληματικές επιχειρήσεις που θα εξαιρούνται από τις ΣΣΕ, θα πρέπει να λαμβάνουν την διαφορά μεταξύ του πακέτου αποδοχών που θα είχαν με ΣΣΕ και του πακέτου που θα έχουν με την εξαίρεση, ως αποζημίωση από το κράτος. Σε διαφορετική περίπτωση, ας ψηφιστεί νέο νομοσχέδιο για το Κοινωνικό Τιμολόγιο που θα επιβάλλονται μειώσεις στο ρεύμα σε όλους τους παρόχους χωρίς να αποζημιώνονται από το κράτος ή οι προβληματικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε ανώτατες τιμές (χαμηλότερες της αγοράς) δια νόμου και για τα ενοίκια, την τιμή ρεύματος, τις τιμές προμηθευτών με την ζημία να την απορροφούν υποχρεωτικά οι προμηθευτές τους, γιατί αυτό ακριβώς σημαίνει αναλογικά για την εργασία και το άρθρο 8 του νομοσχεδίου.

  Ακόμη, πέραν του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλεί, δεν αντιμετωπίζει τις αιτίες που οι επιχειρήσεις βρέθηκαν σε δυσκολία. Αν δεν διερευνηθεί και αρθεί η γεννησιουργός αιτία της δυσκολίας, οι επιχειρήσεις αυτές θα παραμείνουν μόνιμες πηγές αθέμιτου ανταγωνισμού που θα συμπαρασύρουν και όλο τον κλάδο προς μια δυσμενέστερη ισορροπία εργασιακών συνθηκών.

  Τέλος, δεν διευκρινίζεται στην επεκτασιμότητα των ΣΣΕ αν αυτές οι επιχειρήσεις θα εξαιρούνται από την προσμέτρηση των εργαζομένων τους όταν κρίνεται η επεκτασιμότητα του κλάδου, καθώς, εφόσον δεν υπάρξει πρόνοια για αυτό, αυτή η ρύθμιση αποτελεί κατάφωρη χειραγώγηση του ποσοστού των εργαζομένων που λαμβάνεται υπ’ όψιν για την επεκτασιμότητα, μια χειραγώγηση υπέρ των εργοδοτών που πρακτικά κάνει την επεκτασιμότητα σχεδόν απίθανη.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 14:58 | Κεχαγιόγλου Κώστας

  Παράγραφος 5 του άρθρου 49
  H ενίσχυση των ενώσεων προσώπων αποτελεί το καλύτερο δώρο στους εργοδότες. Η σύμβαση που θα συνάπτουν οι ενώσεις προσώπων θα υπερισχύει της κλαδικής συλλογικής σύμβασης. Να θυμίσουμε ότι χιλιάδες τέτοιες ενώσεις στήθηκαν από τους εργοδότες τα έτη 2012-2013 για να κατεβάσουν τους μισθούς στο ύψος του κατώτερου και τα 586 ευρώ. Ενώ δημιουργούσαν ένα ασφυκτικό εργασιακό πλαίσιο (ωράρια, ρύθμιση άδειας, υπερωρίες, ρεπό, διαλλείματα κτλ) στους εργαζομένους

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 14:53 | Κεχαγιόγλου Κώστας

  Παράγραφος 8 του άρθρου 49
  Οι εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή των όρων των συλλογικών συμβάσεων που επικαλούνται οικονομικά προβλήματα είναι προκλητική. Οι περισσότερες επιχειρήσεις επικαλούνται οικονομικά προβλήματα, ενώ δημιουργεί πελατειακής έμπνευσης πλαίσιο, η εξειδίκευση των κριτηρίων των εξαιρέσεων να γίνεται με υπουργική απόφαση.

 • Άρθρο 49: Εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων συλλογικών ρυθμίσεων
  Εάν και το άρθρο αυτό τιτλοφορείται έτσι, με αυτό τελικά τροποποιείται η διάταξη του άρθρου 3 (είδη ΣΣΕ και αρμοδιότητα σύναψής τους) του ν. 1876/1990 ως εξής:
  α) κωδικοποιούνται ενιαία στο άρθρο προγενέστερες ρυθμίσεις (πρό του 2010)
  β) εάν και το άρθρο αυτό ρυθμίζει άλλο ζήτημα (τα είδη των ΣΣΕ και την αρμοδιότητα για τη σύναψή τους), τελικά αξιοποιείται για να εισαχθεί η νέα παράγραφος (του τίτλου του άρθρου) που αφορά στη δυνατότητα των κλαδικών και των ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ (τοπικών ή εθνικών) να εξαιρούν επιχειρήσεις «ειδικού status» (οικονομικής ή κοινωνικής ευαλωτότητας) από την εφαρμογή όρων τους
  γ) η νέα διάταξη παραπέμπει στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ). Συγκεκριμένα ορίζεται ότι τα κριτήρια για τις επιχειρήσεις και οι κατηγορίες όρων που μπορούν να εξαιρεθούν θα εξειδικευθούν με Υπουργική Απόφαση, ύστερα από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (δεν αναφέρει ποιο τμήμα του, πιθανολογούμε ότι εννοεί την Ολομέλεια από τις αναφορές σε άλλες ρυθμίσεις του ΣχΝ).
  Συνεπώς βάσιμα αναμένεται ότι η ΥΑ που θα εκδοθεί θα προκαλέσει περαιτέρω ζητήματα.Διαφωνούμε κατηγορηματικά με αυτή την παρέμβαση που γίνεται στον πυρήνα των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.
  ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  1. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ», που εδρεύει στην Πάτρα.
  2. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών», που εδρεύει στην Αθήνα.
  3. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στην Καθαριότητα Σχολικών Κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ», που εδρεύει στο Αγρίνιο.
  4. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Εθνικό Επαγγελματικού Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων», που εδρεύει στην Φλώρινα.
  5. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων Καθαριστριών Νομού Ηρακλείου», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης.
  6. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Καθαριστών και Καθαριστριών Πάτρας», που εδρεύει στην Πάτρα.
  7. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις», που εδρεύει στην Αθήνα.
  8. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Εργαζομένων σε Φορείς Διά Βίου Μάθησης Νομού Φθιώτιδας».
  9. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Γρεβενών», που εδρεύει στα Γρεβενά.
  10. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ», που εδρεύει στην Αθήνα.
  11. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής», που εδρεύει στην Ελευσίνα.
  12. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Καθαριστών και Καθαριστριών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων», που εδρεύει στο Αίγιο.
  13. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Καθαριστριών και Καθαριστών Α βάθμιας και Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κοζάνης, Καστοριάς και Γρεβενών», που εδρεύει στην Κοζάνη.
  14. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Καθαριστριών & Καθαριστών Νομού Τρικάλων», που εδρεύει στα Τρίκαλα.
  15. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Σερρών», που εδρεύει στις Σέρρες.
  16. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων Lidl Hellas Περιφέρειας Σίνδου – Τρικάλων & Λοιπής Ελλάδας».
  17. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ναυπακτίας και Δωρίδας», που εδρεύει στη Ναύπακτο.
  18. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Υπαλλήλων και Εργατών ΣΥΝΚΑ», που εδρεύει στα Χανιά.
  19. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Μεσσηνιακό Συνδικάτου Εργαζομένων», που εδρεύει στην Καλαμάτα.
  20. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Υπαλλήλων Γραφείων Επιχειρήσεων & Παροχής Υπηρεσιών Ιδιωτικού Τομέα», που εδρεύει στα Τρίκαλα.
  21. Του Σωματείου Εργαζομένων ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε, που εδρεύει στην Ελευσίνα.
  22. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ναυπλίου».
  23. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Συμβασιούχων Καθαριστριών Σχολικών Κτηρίων «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
  24. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κατερίνης», που εδρεύει στην Κατερίνη.
  25. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στα Σούπερ Μάρκετ Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ Πιερίας», που εδρεύει στην Κατερίνη.
  26. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Καθαριστών και Καθαριστριών Δημοσίων και Ιδιωτικών Κτιρίων Νομού Πιερίας», που εδρεύει στην Κατερίνη.
  27. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα Πιερίας», που εδρεύει στην Κατερίνη.
  28. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Επαρχίας Σαππών», που εδρεύει στην Κομοτηνή.
  29. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Λογιστών και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου», που εδρεύει στο Ρέθυμνο.
  30. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων Βορειοδυτικής Ελλάδας», που εδρεύει στην Άρτα.
  31. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στα Σούπερ Μάρκετ της Επιχείρησης Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης – ΑΕΕ-ΒΟΝΟΡΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών», που εδρεύει στις Σέρρες.
  32. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Σερρών», που εδρεύει στις Σέρρες.
  33. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Εμπορικών – Επαγγελματικών Καταστημάτων και Πολυκαταστημάτων Νομού Σερρών», που εδρεύει στις Σέρρες.
  34. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Συμβασιούχων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Δήμου Πάργας», που εδρεύει στην Πάργα.
  35. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και λοιπών Ιδιωτικών Υπαλλήλων Δήμου Πρέβεζας», που εδρεύει στην Πρέβεζα.
  36. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία « Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Θηβών – Σχηματαρίου – Οινοφύτων», που εδρεύει στην Θήβα.
  37. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων Νομού Καστοριάς «Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», που εδρεύει στην Καστοριά.
  38. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Ανατολικής Κρήτης», που εδρεύει στο Ηράκλειο.
  39. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Καλαμάτας», που εδρεύει στην Καλαμάτα.
  40. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Πύργου», που εδρεύει στον Πύργο.
  41. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ημαθίας», που εδρεύει στη Βέροια.
  42. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Συνδικάτου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Έδεσσας, που εδρεύει στην Έδεσσα.
  43. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Φυλάκων Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.
  44. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Σουφλίου», που εδρεύει στο Σουφλί.
  45. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πτολεμαΐδας», που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα.
  46. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων Μαρινόπουλος Κρήτης», που εδρεύει στα Χανιά.
  47. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Δράμας», που εδρεύει στη Δράμα.
  48. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Καθαριστριών Ν. Δράμας», που εδρεύει στην Δράμα.
  49. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα Νομού Καβάλας», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που εδρεύει στην Καβάλα.
  50. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Καθαριστριών Δημοσίων Κτιρίων Ν. Καβάλας», που εδρεύει στην Καβάλα.
  51. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Καθαριστριών Ν. Δράμας», που εδρεύει στην Δράμα.
  52. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Καθαριστριών Σχολικών και Ιδιωτικών Κτιρίων Ν. Χανίων», που εδρεύει στα Χανιά.
  53. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Καθαριστριών Π.Ε. Πρέβεζας», που εδρεύει στην Πρέβεζα.
  54. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Καθαριστριών και Καθαριστών Νομού Φλώρινας», που εδρεύει στην Φλώρινα.
  55. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Καταστημάτων, Γραφείων κ.τ.λ. περιοχής Δήμου Καβάλας», που εδρεύει στην Καβάλα.
  56. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χρυσουπόλεως και Επαρχίας Νέστου, που εδρεύει στο Νέστο.
  57. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στις Εργολαβικές Επιχειρήσεις», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.
  58. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, Νέων Τεχνολογιών Μακεδονίας – Θράκης», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.
  59. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Συνδέσμου Υπαλλήλων Α.Ε. & Γραφείων Ν. Φθιώτιδας, που εδρεύει στην Λαμία.
  60. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργ/λων ΛΙΝΤΛ Θήβας», που εδρεύει στην Θήβα.
  61. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Φλώρινας», που εδρεύει στην Φλώρινα.
  62. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Κλαδικού Σωματείου Φυλάκων Φθιώτιδας», που εδρεύει στην Λαμία.
  63. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας», που εδρεύει στην Λαμία.
  64. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα Δήμου Νέστου», που εδρεύει στην Καβάλα.
  65. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στο Αεροδρόμιο Μακεδονία», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.
  66. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ν. Έβρου», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη.
  67. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου και Μεταφορέων. Ν. Έβρου», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη.
  68. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείου Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Σκλαβενίτη στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη.
  69. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Προσωπικού Καθαριότητας Δημοσίων Καταστημάτων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Βόρειας Ελλάδας & Θεσσαλίας».
  70. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Καθαριστριών Νομού Σερρών», που εδρεύει στις Σέρρες.
  71. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Υπαλλήλων Γραφείων Λογιστών & Ανωνύμων Εταιρειών Ν. Ροδόπης», που εδρεύει στην Κομοτηνή.
  72. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Καθαριστριών Πύργου & Περιφέρειας», που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας.
  73. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Καθαριστριών Νομού Έβρου», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη.
  74. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Καθαριστριών Ορεστιάδας και Περιφέρειας αυτής», που εδρεύει στην Ορεστιάδα.
  75. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Σαλαμίνας», που εδρεύει στην Σαλαμίνα Αττικής.
  76. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Καθαριστριών Άθμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας», που εδρεύει στην Λαμία.
  77. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Προσωπικού Καθαριότητας Λυκείων, Γυμνασίων & Δημοτικών Σχολείων Ν. Ημαθίας », που εδρεύει στην Βέροια.
  78. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Καθαριστών – Καθαριστριών Δημοτικών Σχολείων , Γυμνασίων, Λυκείων Ιωαννίνων «Η ΕΝΩΣΗ», που εδρεύει στα Ιωάννινα.
  79. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Καθαριστριών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας», που εδρεύει στην Καλαμάτα.
  80. Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Καθαριστριών Ξάνθης και Περιφέρειας αυτής», που εδρεύει στην Ξάνθη.
  81. Του πρωτοβάθμιου Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Καθαριστριών και Καθαριστών Δήμου Ναυπλίου», που εδρεύει στο Ναύπλιο.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 23:25 | Κώστας Κανελλόπουλος

  Στα εργασιακά θέματα φαίνεται ότι το Πολυνομοσχέδιο σε ορισμένα θέματα επιστρέφει σε προ μνημονιακές ρυθμίσεις, ενδεχομένως λόγω της δύναμης της αδράνειας, οι οποίες κάθε άλλο παρά εκσυγχρονιστικές ή αναπτυξιακές μπορούν να χαρακτηριστούν.
  Ειδικότερα στο άρθρο 49 καταγράφονται τα είδη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (σσε) που μπορούν να συνάψουν οι αρμόδιοι φορείς. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν πρέπει να υπάρχουν και οι λεγόμενες ομοιοεπαγγελματικές σσε που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος (ειδικότητας?) είτε σε επίπεδο πόλης ή περιφέρειας (τοπικές ομοιοεπαγγελματικές) ή σε ολόκληρη τη χώρα (εθνικές ομοιοεπαγγελματικές). Ή εναλλακτικά να υπάρχουν μόνο οι εθνικές γενικές σσε που θέτουν την ελάχιστη προστασία για όλους τους εργαζόμενους, οι κλαδικές που αφορούν όλους τους εργαζόμενους ομοειδών επιχειρήσεων (του ίδιου κλάδου) είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο, καθώς και οι επιχειρησιακές που αναφέρονται στους εργαζόμενους μιας επιχείρησης. Έχει σημασία να δούμε εάν οι ομοιοεπαγγελματικές σσε βοηθούν στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, στην προαγωγή των επενδύσεων και της απασχόλησης, καθώς και σε δίκαιη και αποτελεσματική διάρθρωση των αμοιβών εργασίας.
  Αξίζει να σημειωθεί εξ αρχής ότι στις χώρες της ΕΕ αλλά και γενικότερα κατά κανόνα δεν συναντώνται ομοιοεπαγγελματικές σσε, αλλά κλαδικές (με ρήτρα εξαίρεσης) και επιχειρησιακές. Αυτό εξυπηρετεί την επιχείρηση που γνωρίζει όταν υπογράφει μια σσε ή όταν υπόκειται στην αντίστοιχη κλαδική ποιο είναι και θα είναι το κόστος εργασίας και ανάλογα θα δράσει. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους της επιχείρησης που θα γνωρίζουν τις απόλυτες αλλά και σχετικές αμοιβές τους και ανάλογα θα συμπεριφέρονται. Αντίθετα με τις ομοιοεπαγγελματικές σσε η επιχείρηση αντιμετωπίζει συνεχή αβεβαιότητα και εργασιακή ανασφάλεια για το τι τέξεται η επιούσα, αφού όλο και κάποια επαγγελματική συνδικαλιστική οργάνωση μπορεί να εγείρει και πετύχει αυξήσεις μισθών (πολλές φορές μέσω διαιτητικών αποφάσεων). Εάν αυτό γίνει με συγκεκριμένο επάγγελμα την περίοδο t γιατί μην προσπαθήσει την t+1 περίοδο άλλο επαγγελματικό συνδικάτο κοκ. Και αυτά που αναφέρω δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα της προ μνημονίων περιόδου. Έχει αναφερθεί μικρομεσαία επαρχιακή βιομηχανία τροφίμων που έπρεπε, μεταξύ άλλων, να εφαρμόζει και δεκαέξι (16) ομοιοεπαγγελματικές σσε. Ήδη και αυτή έχει πέσει θύμα της λεγόμενης αποβιομηχάνισης. Σκέφτονται οι θεσπίζοντες τέτοιες ρυθμίσεις πώς η διοίκηση τέτοιων εταιριών καθώς και ο ταλαίπωρος λογιστή τους μπορούν ακόμη και με καλή διάθεση να είναι νόμιμοι? Από την άλλη πλευρά και οι γκρίνιες ανάμεσα στο προσωπικό γιατί αυτός ή αυτοί με το γερό επαγγελματικό συνδικάτο να παίρνουν περισσότερα από τον διπλανό τους. Αντίθετα με τις κλαδικές ή επιχειρησιακές σσε, που εξ ορισμού καλύπτουν όλο το προσωπικό, υπάρχει ασφάλεια για το κόστος εργασίας και συνήθως εργασιακή ειρήνη στο μεσοδιάστημα των σσε, καθώς και μια εν πολλοίς αξιοκρατική διάρθρωση αμοιβών ανάλογα με τα προσόντα, την προϋπηρεσία και την ευθύνη των εργαζομένων, όπως την προσεγγίζουν οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών. Σε τέτοιο πλαίσιο προφανώς ενθαρρύνονται οι επενδύσεις, η απασχόληση και η συνεννόηση εργοδοτών και εργαζομένων. Βέβαια η ανυπαρξία ομοιοεπαγγελματικών σσε συνεπάγεται ουσιαστική απαξίωση των αντίστοιχων επαγγελματικών συνδικάτων (προφανώς θα υπάρξουν αντιδράσεις). Ωστόσο θα αναβαθμιστεί ο ρόλος των κλαδικών και επιχειρησιακών συνδικάτων. Εάν η χώρα θέλει να εκσυγχρονιστεί και αναπτυχθεί πρέπει να κινηθεί ταχέως προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ανταγωνίστριες ήδη το έχουν κάνει.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2019, 22:10 | Ελευθερίου Νικόλαος

  Μια πρόταση η οποία θα μπορούσε να προστεθεί μέσα στο νομοσχέδιο και αφορά τα εργασιακά είναι η δοκιμαστική περίοδος που ίσχυε κάποτε για τους νέους εργαζόμενους.
  Δεν μιλάω για τις 8 ημέρες γιατί πολύ απλά νομίζω πως είναι πολλές αλλά να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε ο εργοδότης να δοκιμάζει κάποιον εργαζόμενο για κάποιο χρονικό διάστημα όπως 4-5 ημέρες και να μπορεί να διακρίνει αν ο εργαζόμενος μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά του.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 11:49 | Κωνσταντίνος

  Να καταργηθεί το Άρθρο 4 του ΠΔ 88/1999 σχετικά με το διάλειμμα των εργαζομένων και ο χρόνος διαλείμματος να ενσωματωθεί εντός του ωραρίου εργασίας. Καθώς σε πολλές εργασίες είναι αδύνατο να απομακρυνθεί ο εργαζόμενος από τη θέση του με αποτέλεσμα να μην κάνει το διάλειμμα που δικαιούται (π.χ. 8ωρες και διάλειμμα 30 λεπτών)

  Άρθρο 4 του ΠΔ 88/1999
  Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Τα διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 13:00 | Eleni

  Καταρχάς, η κοινωνική οικονομία αποτελεί προνομιούχο χώρο άσκησης πολιτικής απασχόλησης, καθώς μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία νέων και «ποιοτικών» θέσεων εργασίας και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού. Ταυτόχρονα, η κοινωνική οικονομία μπορεί να συνεισφέρει σε μια πολυδιάστατη αναπτυξιακή στρατηγική (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013, Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Οδηγός για την Κοινωνική Ευρώπη. Τεύχος 4.).
  Το οικοσύστημα της Κ.Αλ.Ο. (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) στη χώρα μας βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο και χαρακτηρίζεται από μικρό κύκλο εργασιών και περιορισμένη βιωσιμότητα. Με βάση διεθνείς και ευρωπαϊκές μελέτες, η ενδυνάμωση του πεδίου της Κ.Αλ.Ο. απαιτεί υποστηρικτικές δημόσιες πολιτικές και σε καμία περίπτωση δημιουργία ανελαστικών εργασιακών σχέσεων και καταστρατήγηση θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων.
  Η παρ. 8 του αρ. 49 συνιστά απόλυτη καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ), με την επιβολή ατομικών όρων. Ο περιορισμός της αρχής της εύνοιας και της προστασίας των εργαζομένων σε φορείς Κ.Αλ.Ο., όπως αυτοί συνίστανται με βάση το Ν.4430/2016, αποτελεί προφανή καταστρατήγηση της προστασίας του κοινωνικού δικαιώματος της εργασίας, όπως αυτό προστατεύεται στην παρ. 1 του αρ. 22 του Συντάγματος, ενώ ταυτόχρονα προσκρούει στη θεμελιώδη συνταγματική αρχή της ισότητας της παρ. 1 του αρ. 4 του Συντάγματος, όπως αυτή έχει μετεξελιχθεί στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής ισότητας.
  Περαιτέρω, η εν λόγω νομοθετική διάταξη (παρ. 8 του αρ. 49) αγνοεί τα βασικά συστατικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν Φορέα Κ.Αλ.Ο. και έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικονομίας, όπως αυτά προβλέπονται από το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο. Οι βασικές αρχές των συλλογικών αυτών εγχειρημάτων/κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως οι ισότιμες και ΄ποιοτικές» θέσεις εργασίας, οι λιγότερο ιεραρχικές θέσεις εργασίας, η λιγότερο ιεραρχική μισθολογική διάρθρωση και η συλλογική εκπροσώπηση των φορέων αυτών, θα πρέπει να διαπνέουν τις εργασιακές σχέσεις τους (United Nations Research Institute for Social Development Flaghship Report (2016) Policy Innovations for Transformative change: implementing the 2030 agenda for sustainable development; Borgaza, C. and Defourny, J. (ed.) (2001) The emergence of social enterprise. London and New York: Routledge). ΕΙΔΙΚΑ στις κοινωνικές επιχειρήσεις είναι ΑΔΥΝΑΤΟ να εφαρμοστεί οποιαδήποτε εξαίρεση από το ελάχιστο δίχτυ προστασίας που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 13:40 | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΛΗ

  Στη παράγραφο 8 του άρθρου η εξαίρεση των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε καθεστώς εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης, θα δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων του κλάδου και το αποτέλεσμα θα είναι και οι υγιείς επιχειρήσεις να γίνουν στο τέλος της ημέρας προβληματικές και οι προβληματικές αντίστοιχα να παραμείνουν προβληματικές.
  Σήμερα έχεις να ανταγωνιστείς που έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος για τους γνωστούς λόγους της μη τήρησης της νομοθεσίας, αύριο θα πρέπει να ανταγωνιστείς και τις επιχειρήσεις που νόμιμα έχουν φτηνότερα κοστολόγια.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 10:27 | neos

  Το άρθρο 8 πρέπει να έχει απαραίτητα και τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων δηλ του σωματείου τους αλλιώς αποτελεί καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων και δη κλαδικών