Άρθρο 26 – Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών

1. Από την υποχρέωση της διαδικασίας αδειοδότησης του άρθρου 2 του παρόντος εξαιρούνται :
α) οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.), του Λιμενικού Σώματος, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (Ε.Σ.Δ.Ε.Φ.Ρ.) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) καθώς και του σταθμού που προβλέπεται στην περίπτ. κστ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4070/2012.
β) οι κατασκευές κεραιών των υπουργείων, των πρεσβειών και των διπλωματικών αποστολών, με την προϋπόθεση ότι: αα) δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, ββ) έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης, και γγ) έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
γ) Οι κατασκευές κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών, με την προϋπόθεση ότι: αα) δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, ββ) χρησιμοποιούν συχνότητες οι οποίες έχουν κατανεμηθεί βάσει του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.) στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, και γγ) έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευών, απαιτείται και η συμμόρφωση με τον κανονισμό πολυκατοικίας και σε περίπτωση έλλειψής του με τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα δικαιώματα συνιδιοκτητών.
δ) οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: αα) έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην οποία περιλαμβάνεται περιγραφή της κατασκευής κεραίας και εγκαθίστανται στο κτίριο που αναγράφεται στην άδεια, ββ) το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της, και γγ) η κεραία απέχει σε οριζόντια προβολή τέσσερα (4) τουλάχιστον μέτρα από το περίγραμμα του οικοπέδου,
ε) οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης CB, για τις περιπτώσεις που επιτρέπεται, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: αα) για τους σταθμούς έχουν εκδοθεί και ισχύουν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και ββ) το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της,
ζ) οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση εντός των κτιρίων,
η) οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση μεταφοράς δεδομένων τοπικής εμβέλειας, όπως εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, συγκροτημάτων κτιρίων κ.λπ..
θ) οι κατασκευές κεραιών μόνο λήψης εκπομπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΤΤ:
α) καθορίζονται οι κατηγορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο έλεγχος και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης των οποίων η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα 164W ή, ειδικά για τις μικροκυματικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθμούς τύπου VSAT, η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W και 2W, αντίστοιχα. Οι εγκαταστάσεις αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 2, του παρόντος.
β) ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 2 του παρόντος. Οι ρυθμίσεις αφορούν την κατηγοριοποίηση των κατασκευών κεραιών και των σταθμών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τον έλεγχό τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια,
γ) καθορίζεται η ειδική διαδικασία αδειοδότησης για την εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για την εγκατάσταση κεραιών:
α) σε πυλώνες ισχυρών ρευμάτων,
β) σε πυλώνες φωτισμού,
γ) κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών,
δ) εντός εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Μέχρι τη δημοσίευση των ανωτέρω κανονισμών, επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών στις ανωτέρω υποδομές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή, εν ελλείψει αυτών, σε εθνικά και αφορούν:
α) τυποποιημένες κατασκευές κεραιών,
β) την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων γειτονικών ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων,
γ) συνεγκαταστάσεις κεραιών και εξοπλισμού.
Για το έργο της τυποποίησης μπορεί να ανατίθενται ειδικές μελέτες σε φορείς ή οργανισμούς τυποποίησης. Το κόστος του έργου μπορεί να βαρύνει το αποθεματικό της ΕΕΤΤ της παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι παραμεθόριες ζώνες της χώρας των οποίων η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία, καθώς και οι ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων στις περιοχές αυτές.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται υποεξυπηρετούμενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, για τις οποίες η ανάπτυξη υποδομής ασύρματης πρόσβασης στον τελικό χρήστη ή/και η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία, και καθορίζονται ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων στις περιοχές αυτές.
7. Οι κατασκευές κεραιών του παρόντος άρθρου οφείλουν να συμμορφώνονται, όσον αφορά το ύψος τους, με τις διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία των κέντρων δορυφορικών επικοινωνιών. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης, ακολουθείται η προβλεπόμενη με τον παρόντα νόμο και την κείμενη νομοθεσία διαδικασία.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 19:32 | Παναγιώτης Χριστόπουλος

  Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών ITU, αναγνώρισε την ανάγκη και συμπεριέλαβε στον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών ΔΚΡ, την υπηρεσία ερασιτέχνη, ως ακολούθως:

  1.56 amateur service: A radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication, and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest.

  1.57 amateur-satellite service: A radiocommunication service using space stations on earth satellites for the same purposes as those of the amateur service.

  Στο πνεύμα αυτό, ιδρύθηκε και καθιερώθηκε η παγκόσμια ραδιοερασιτενική κοινότητα η οποία συμβάλλει, συνεισφέρει και προάγει την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών σε ολόκληρο τον κόσμο.
  Η νομοθεσία που αφορά την υπηρεσία ερασιτέχνη θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές και κυρίως να ικανοποιεί τον παραπάνω ορισμό της εν λόγω υπηρεσίας.

  Η Χώρα μας, ως μέλος της ITU, αναγνώρισε την υπηρεσία ερασιτέχνη και καθιέρωσε τις διαδικασίες αδειοδότησης και λειτουργίας των σταθμών, σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων του Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, Radio Regulation.

  Προτείνεται:

  1. η κατανόηση του διεθνούς ορισμού της υπηρεσίας ερασιτέχνη και η διαφοροποίηση της από τις λοιπές υπηρεσίες του φάσματος.

  2. η εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας με τα διεθνώς ισχύοντα, και

  3. το Υπουργείο Ανάπτυξης στοχεύοντας στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, να άρει τα εμπόδια, τις δυσκολίες και πλεονάζουσες γραφειοκρατικές διαδικασίες που εισάγει το άρθρο 26 του παρόντος νομοσχεδίου, με το οποίο εν μέρει καταστρατηγεί το δικαίωμα εκπομπής και λήψης του σταθμού που το ίδιο το κράτος αδειοδοτεί.

  Παν. Χριστόπουλος/sv1acw

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 19:40 | I. M.

  ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 26 ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΘΙΞΕΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ. ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΒΛΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ ΕΤΣΙ ΑΟΡΙΣΤΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΓΝΩΡΙΖΟNΤΕΣ. ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ. ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΟΙ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ,, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟ’Υ’ΠΟΘΕΣΗ. ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΡΩΤΟΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΩΜΕΝΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΘΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΘΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Τ.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 18:57 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ SV8CRJ

  1) Η παράγραφος γγ εισηγούμαι να διαμορφωθεί ως εξής: γγ) έχει υποβληθεί δήλωση προς την ΕΕΤΤ, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αδειούχου ραδιοερασιτέχνη, τον αριθμό και την κατηγορία πτυχίου του (σύμφωνα με την Υ.Α. 68000/763/9-12-2002 και με την Σύσταση CEPT T/R 61-02 (HAREC), το χαρακτηριστικό κλήσης που του έχει απονεμηθεί κατά την απόκτηση της άδειας λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού, αντίγραφα αυτών, καθώς και οι διευθύνσεις της κύριας και των εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης του σταθμού. Η δήλωση αυτή θα αναρτάται στην σχετική ιστοσελίδα keraies.eett.gr. Το σκεπτικό της γγ είναι να υπάρξει επιτέλους ένα μητρώο με GIS για τους ραδιοερασιτέχνες και των κεραιοσυστημάτων μέσω της ιστοσελίδας keraies.eett.gr. Αυτό, εκτός της διαφάνειας που προσδίδει η ανάρτηση, θα περιορίσει και τα προς την ΕΕΤΤ σχετικά αιτήματα ελέγχων για κεραιοσυστήματα ραδιοερασιτεχνών, δεδομένου ότι ο πολίτης αλλά και οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Επίσης, θεωρούμε ότι η παρακάτω διατύπωση «έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ» δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, δεδομένου ότι η φύση της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας και όπως προβλέπεται στον νόμο, είναι η εξάσκηση πειραματισμού κυρίως σε κεραιοσυστήματα. Αυτό θα απαιτεί κάθε φορά, που ο ραδιοερασιτέχνης τροποποιεί το κεραιοσύστημα, να επικαιροποιεί την υποβληθείσα δήλωση, κάτι που είναι αδύνατον να υλοποιηθεί για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι προδιαγραφές ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, όπως ισχύς εκπομπής ανά ζώνη συχνοτήτων κλπ., προβλέπονται λεπτομερώς από το ισχύον ΦΕΚ που καθορίζει την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και παρέχει οποιαδήποτε άλλη δήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πρόταση στην παράγραφο γγ: «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» αφήνει το περιθώριο, ενδεχομένως εκ παραδρομής ή αγνοίας του αντικειμένου, είτε να ζητούνται στοιχεία, που μπορεί να προϋποθέτουν μελέτες, είτε να επιβληθούν άλλες περιοριστικές διατάξεις για την άσκηση της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι εμπορικές. 2) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευών, απαιτείται και η συμμόρφωση με τον κανονισμό πολυκατοικίας και σε περίπτωση έλλειψής του με τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα δικαιώματα συνιδιοκτητών.» ισχύουν σε άλλη νομοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον Αστικό Κώδικα και ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ, που τοποθετούνται σε κτήρια με κοινόχρηστους χώρους. Εδώ όμως ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ (γγ) και όχι στις λοιπές κεραίες (π.χ. κεραίες CB, ειδικά ραδιοδίκτυα κλπ.), δίνοντας την εντύπωση ότι μόνο αυτούς αφορά και περιορίζει. Αφού λοιπόν ισχύει σε άλλη νομοθεσία, προτείνεται είτε να απαλειφθεί τελείως από το άρθρο 26 που αφορά τους ραδιοερασιτέχνες είτε, για ισονομία, να μην αναφέρεται στην παράγραφο γγ, αλλά να προστεθεί σε ξεχωριστή παράγραφο, που θα αναφέρεται ότι ισχύει και για τις λοιπές κατασκευές κεραιών που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους κτιρίων.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 18:45 | FORTHNET AE

  Άρθρο 26 παρ. 8

  Με την πρόβλεψη ότι «…Μέχρι την έκδοση της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης, ακολουθείται η προβλεπόμενη με τον παρόντα νόμο και την κείμενη νομοθεσία διαδικασία…» τίθεται, μεταξύ άλλων, σε εφαρμογή η υποχρέωση αυτοτελούς ηλεκτροδότησης κάθε κεραίας δορυφορικού σταθμού η οποία δεν είναι εφικτή. Π.χ. στις χρησιμοποιούμενες τοπολογίες οι πομποί βρίσκονται στον ίδιο χώρο αλλά εκπέμπονται από διαφορετικές κεραίες. Θεωρούμε απαραίτητη την ταυτόχρονη έκδοση της σχετικής ΚΥΑ με την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και την εξαίρεση των επιμέρους κεραιών δορυφορικού σταθμού από την υποχρέωση αδειοδότησης και κατ’ επέκταση αυτοτελούς ηλεκτροδότησης με βάση το άρθρο 18 παρ. 2 του παρόντος.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:58 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

  Προτείνουμε την προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 4 ως εξής:
  «Ομοίως μπορεί να ανατίθενται ειδικές μελέτες ή ερευνητικές εργασίες σε εργαστήρια διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων που θα βαρύνουν το αποθεματικό της ΕΕΤΤ της παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012».

  Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχει πυκνότητα κεραιοσυστημάτων, συνήθως λόγω έλλειψης χώρου. Οι ειδικές μελέτες ή ερευνητικές εργασίες είναι απαραίτητες για την τεχνική γνώση που απαιτείται για την κατάρτιση των τεχνικών κανονισμών που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:42 | Παπαθεοδώρου Νικόλαος

  1) Η παράγραφος γγ εισηγούμαστε να διαμορφωθεί ως εξής: γγ) έχει υποβληθεί δήλωση προς την ΕΕΤΤ, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αδειούχου ραδιοερασιτέχνη, τον αριθμό και την κατηγορία πτυχίου του (σύμφωνα με την Υ.Α. 68000/763/9-12-2002 και με την Σύσταση CEPT T/R 61-02 (HAREC), το χαρακτηριστικό κλήσης που του έχει απονεμηθεί κατά την απόκτηση της άδειας λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού, αντίγραφα αυτών, καθώς και οι διευθύνσεις της κύριας και των εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης του σταθμού. Η δήλωση αυτή θα αναρτάται στην σχετική ιστοσελίδα keraies.eett.gr. Το σκεπτικό της γγ είναι να υπάρξει επιτέλους ένα μητρώο με GIS για τους ραδιοερασιτέχνες και των κεραιοσυστημάτων μέσω της ιστοσελίδας keraies.eett.gr. Αυτό, εκτός της διαφάνειας που προσδίδει η ανάρτηση, θα περιορίσει και τα προς την ΕΕΤΤ σχετικά αιτήματα ελέγχων για κεραιοσυστήματα ραδιοερασιτεχνών, δεδομένου ότι ο πολίτης αλλά και οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Επίσης, θεωρούμε ότι η παρακάτω διατύπωση «έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ» δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, δεδομένου ότι η φύση της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας και όπως προβλέπεται στον νόμο, είναι η εξάσκηση πειραματισμού κυρίως σε κεραιοσυστήματα. Αυτό θα απαιτεί κάθε φορά, που ο ραδιοερασιτέχνης τροποποιεί το κεραιοσύστημα, να επικαιροποιεί την υποβληθείσα δήλωση, κάτι που είναι αδύνατον να υλοποιηθεί για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι προδιαγραφές ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, όπως ισχύς εκπομπής ανά ζώνη συχνοτήτων κλπ., προβλέπονται λεπτομερώς από το ισχύον ΦΕΚ που καθορίζει την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και παρέχει οποιαδήποτε άλλη δήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πρόταση στην παράγραφο γγ: «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» αφήνει το περιθώριο, ενδεχομένως εκ παραδρομής ή αγνοίας του αντικειμένου, είτε να ζητούνται στοιχεία, που μπορεί να προϋποθέτουν μελέτες, είτε να επιβληθούν άλλες περιοριστικές διατάξεις για την άσκηση της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι εμπορικές. 2) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευών, απαιτείται και η συμμόρφωση με τον κανονισμό πολυκατοικίας και σε περίπτωση έλλειψής του με τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα δικαιώματα συνιδιοκτητών.» ισχύουν σε άλλη νομοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον Αστικό Κώδικα και ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ, που τοποθετούνται σε κτήρια με κοινόχρηστους χώρους. Εδώ όμως ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ (γγ) και όχι στις λοιπές κεραίες (π.χ. κεραίες CB, ειδικά ραδιοδίκτυα κλπ.), δίνοντας την εντύπωση ότι μόνο αυτούς αφορά και περιορίζει. Αφού λοιπόν ισχύει σε άλλη νομοθεσία, προτείνεται είτε να απαλειφθεί τελείως από το άρθρο 26 που αφορά τους ραδιοερασιτέχνες είτε, για ισονομία, να μην αναφέρεται στην παράγραφο γγ, αλλά να προστεθεί σε ξεχωριστή παράγραφο, που θα αναφέρεται ότι ισχύει και για τις λοιπές κατασκευές κεραιών που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους κτιρίων.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 15:10 | Χρήστος Νικολάου

  Άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές!..

  Με απορία προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιοι είναι αυτοί οι σύμβουλοι που πληρώνονται αδρά από το Ελληνικό κράτος για να εκπονήσουν νομοσχέδια με πλήρη άγνοια του αντικειμένου και βάζοντας σε δυσμενή θέση το ίδιο το κράτος και τους πολίτες. Αγνοώντας ακόμη και τις κοινοτικές οδηγίες και τους εφαρμοστικούς νόμους που ήδη υπάρχουν.

  Ποια είναι τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και επιστημονικοί τίτλοι) του επικεφαλής εισηγητού και των μελών της επιτροπής ; γιατί δεν αναγράφονται ;

  Αγνοώντας τη διαφορά του ‘Ερασιτεχνικού-μη κερδοσκοπικού’ σκοπού όπως είναι ο Ραδιοερασιτεχνισμός με το ‘Εμπορικού-κερδοσκοπικού’ όπως είναι π.χ. η κινητή τηλεφωνία.

  Είναι πραγματικά απορίας άξιο, ποιος έβαλε αυτούς τους συμβούλους στη θέση τους και τους ανέθεσε τη συγγραφή του νομοσχεδίου και την ένταξη σε αυτό των ραδιοερασιτεχνικών θεμάτων ; δεν γνώριζε ότι οι ίδιοι έχουν πλήρη άγνοια αυτών των θεμάτων ;

  Για τα όσα αδιανόητα και πάλι γίναμε αναγνώστες στο άρθρο 26 για τα ραδιοερασιτεχνικά θέματα, άραγε πού είναι η προαπαιτούμενη μελέτη, η αιτιολόγηση τροποποίησης ; η λεγόμενη «αιτιολογική έκθεση» ;

  Εχουν ήδη αναφερθεί έγκριτοι συνάδελφοι Ραδιοερασιτέχνες σε προηγούμενα σχόλια με λεπτομέρεια το ποιες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν σε αυτό το νομοσχέδιο οπότε και δε θα τις επαναλάβω.
  Απλώς θα παραθέσω ένα μικρό τμήμα κάποιων ερωτημάτων

  “Τελευταίο και αποκαλυπτικό της άγνοιας του ραδιοερασιτεχνισμού από τους εισηγητές: Προκύπτει να μην γνωρίζουν ότι:
  α) Οι ραδιοερασιτέχνες σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ Β’ 1969/2011) συχνά μεταβαίνουν σε σημεία εκτός της δηλωμένης έδρας του σταθμού με διάφορες κεραίες (φορητές, ιδιοκατασκευές κλπ) για μικρό χρονικό διάστημα. Τι θα γίνεται θα δηλώνουν στη ΣΗΛΥΑ πχ για 2 ημέρες τις κεραίες και μετά θα της ξεδηλώνουν; Πως θα δηλώνεται μία κεραία αυτοκινήτου που άλλοτε θα τοποθετείται και άλλοτε θα βγαίνει;
  β) Πως θα δηλώνουν τις κεραίες τους οι τουρίστες που κατακλύζουν τα νησιά μας (τους καλύπτει η νομοθεσία μας) και όχι μόνο κάθε χρόνο; Ή δεν θα τις δηλώνουν με αποτέλεσμα να αδικούνται οι ημεδαποί ραδιοερασιτέχνες;
  γ) Μια κεραία που λειτουργεί από ένα μπαλκόνι, ένα δώμα ή εντός οικίας δηλώνεται;
  δ) Κεραία περιέχει και ο φορητός ασύρματος – vhf (σε μέγεθος κινητού τηλεφώνου) αυτός θα εξαιρείται; Κάθε ραδιοερασιτέχνης διαθέτει πάνω από ένα από αυτά να έχετε υπόψη. Κεραία παρόμοια (εσωτερική που εκπέμπει) έχουν και τα κινητά τηλέφωνα αυτά γιατί δεν αναφέρονται;”

  “Ενώ λοιπόν οι συγγραφείς προτείνουν την υπαγωγή στη ΣΗΛΥΑ των κεραιών των ραδιοερασιτεχνών (οι οποίοι δεν έχουν κανένα έσοδο από την άσκηση του χόμπι τους – μόνο έξοδα έχουν), ΔΕΝ πράττουν το ίδιο με τις κεραίες ειδικών ραδιοδικτύων και βάσης CB (βλ. περ. δ’ και ε’ παρ. 1 άρθρου 26). Εφαρμόζοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά. Περίεργο δεν είναι; Καλό θα είναι να κληθούν να αιτιολογήσουν αυτή τους την πρόταση.”

  Και τελειώνοντας να παραθέσω σημεία της υπάρχουσας νομοθεσίας την οποία και όπως φαίνεται αγνοούν οι συγγραφείς

  Σημειώσεις:
  Σημ. 1.
  ΦΕΚ Β’ 1969/2011 άρθρο 2 παρ. 3:
  “«Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.
  Σημ. 2.
  ΦΕΚ Α’ 139/2017 – Π.Δ. 98/2017
  “ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ I
  (ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ι της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ
  1. Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες κατά την έννοια του άρθρου 1 ορισμός 56 του κανονισμού ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), εκτός αν ο εξοπλισμός είναι διαθέσιμος στην αγορά.
  Τα παρακάτω στοιχεία δεν θεωρείται ότι καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά:
  α) έτοιμα συστήματα (kits) ραδιοεξοπλισμού προς συναρμολόγηση και χρήση από ραδιοερασιτέχνες.
  β) ραδιοεξοπλισμός ο οποίος τροποποιείται και χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες.
  γ) εξοπλισμός που κατασκευάζεται από μεμονωμένους ραδιοερασιτέχνες για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς στο πλαίσιο ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας.”
  https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/elliniki_nomothesia/proedrika_diatagmata/FEK_2017_139A.pdf
  Σημ. 3
  ΦΕΚ Α’ 46/2001 Ν. 2801:
  β) “Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών, διπλωματικών αποστολών και ραδιοερασιτεχνών…”

  Με τιμή,
  Χρήστος Νικολάου
  SV1EIA

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 15:55 | RIZOS XRHSTOS

  Ας μιλήσουμε απλά για τις κεραίες των ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Ρ/Ε
  1) Οι Ρ/Ε κεραίες, είναι κεραίες ΚΑΙ της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ραδιοερασιτεχνών είναι μέλη Συλλόγων που με την σειρά τους είναι ενταγμένα στο μητρώο της Πολιτικής Προστασίας, όπου σύμφωνα με τον Νόμο περί Ρ/Ε οι υπηρεσίες τους χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. Είναι αδύνατο μια κεραία να μπορέσει να στηθεί ενώ συμβαίνει το έκτακτο γεγονός.
  2) Με τα σχέδια ενοποιημένων δραστηριοτήτων που έχουν υιοθετήσει όλες οι εθελοντικές ομάδες, πλέον σήμερα, ραδιοερασιτέχνες είναι τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού, της Διασωστικής ομάδας, της RSF των ομάδων βουνού, των ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ βουνού, των ορειβατικών ομάδων ΕΟΣ κλπ, και πλήθος άλλων εθελοντικών ομάδων που ειδικεύονται στην έρευνα διάσωση και αποκατάσταση των συνεπειών μιας καταστροφής. Η ανάγκη των επικοινωνιών των ομάδων αυτών είναι κρίσιμη για την λειτουργία τους και την ύπαρξή τους.
  3) Ο Ρ/Ε είναι ένας ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ-ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ , οι κεραίες του σε ποσοστό 98% είναι αγορασμένες από το γενικό εμπόριο, η δε ισχύς εκπομπής τους το είδος τους , οι απολαβές τους ορίζονται αυστηρά στον Ρ/Ε Νόμο. Ακόμα και οι κεραίες που είναι ιδιοκατασκευές, αποτελούν αντίγραφα των εμπορικών κεραιών σε ιδιότητες και χαρακτηριστικά και κατασκευάζονται αποκλειστικά για λόγους πειραματισμού. Έτσι λοιπόν οι Ρ/Ε κεραίες δεν θα πρέπει να εξομοιώνονται με τις ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ κεραίες της ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΩΝ.
  4) Ένας από τους κύριους λόγους ύπαρξης των ραδιοερασιτεχνών είναι Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ. Ο Ρ/Ε Νόμος, και ο νόμος ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ, δίνουν το δικαίωμα στους Ρ/Ε να εκπέμπουν σε δεκάδες μπάντες συχνοτήτων όπου η κάθε μπάντα χρειάζεται ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑ. Έτσι είναι συνηθισμένο ένας Ρ/Ε να έχει 3 και 4 και 5 διαφορετικές κεραίες που το μήκος τους να είναι από μερικά μέτρα έως μερικά εκατοστά για τις υψηλές συχνότητες. Αυτές οι κεραίες για λόγους συντονισμού μεταβάλλουν το μήκος τους (μερικά εκατοστά) προστίθενται ή αφαιρούνται γειώσεις, δημιουργείται η αφαιρείται ‘’τεχνητό έδαφος’’ (radials) σχεδόν καθημερινά! Σύμφωνα με έναν ‘’πολύ σφιχτό’’ νόμο περί κεραιών, η κάθε παραμικρή μεταβολή, δημιουργεί μια ΝΕΑ ΚΕΡΑΙΑ η οποία θα πρέπει να περιγραφεί λεπτομερώς και να ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ, ενώ κατά τη διάρκεια του 24ωρου ο Ρ/Ε μπορεί να μεταβάλει αρκετές φορές στα πλαίσια του πειραματισμού την κεραία του!!!
  5) Η εισαγωγή των κεραιών στο σύστημα ΣΗΛΥΑ είναι μάλλον κάτι εξαιρετικά δύσκολο για το μεγαλύτερο μέρος των ραδιερασιτεχνών! Και εξηγώ, Το ΣΗΛΥΑ σαν σύστημα έχει 95 σελίδες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ για το πώς θα καταχωρηθεί μια κεραία!!! Ελάχιστοι Ρ/Ε έχουν τις τεχνικές γνώσεις για να κάνουν συνεχείς τέτοιες καταχωρήσεις!!! Επιπλέον η κύρια και ΔΕΥΤΕΡΥΟΥΣΑ θέση της κεραίας ΤΟΥ κάθε Ρ/Ε αναγράφεται στην ΑΔΕΙΑ που παίρνει από το υπουργείο ο κάθε Ρ/Ε μαζί με τα διακριτικά κλήσης του. Θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ πιο απλοποιημένο σύστημα για τους Ρ/Ε ΠΧ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ διακριτικό κλήσης SY1ABC τοποθεσια κεραίας 1 ΕΓΝΑΤΙΑΣ 100 θέση κεραίας 2 ΤΣΙΜΙΣΚΗ 150, τύπος κεραίας DIAMOND 510!! Όμορφο απλό λειτουργικό και εύκολο, ώστε να μπορεί να το συμπληρώσει ο κάθε Ρ/Ε ακόμα και αν είναι 16 ή 17 χρονών!
  6) Στον υπό διαβούλευση νόμο δεν προβλέπεται ΤΙΠΟΤΕ για άλλες παρόμοιες κεραίες όπως των CB (civilian band) ή των βάσεων PMR όπου οι συχνότητές τους δεν χρειάζονται ΚΑΜΙΑ αδειοδότηση από το υπουργείο! Τι θα συμβεί με αυτές τις κεραίες?
  7) Τώρα όσον αφορά την τοποθέτηση κεραίας σε οικοδομή, τι γίνεται με τις οικοδομές ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ??? Ο Παλαιός νόμος περί οροφοκτησίας και συνιδιοκτησίας, είναι τόσο παλιός που δεν προβλέπει ούτε για τηλεοπτικές ή δορυφορικές κεραίες, πόσο μάλλον για ραδιοερασιτεχνικές!!! Και με δεδομένη τη δυσκολία συνεννόησης στις οικοδομές, θα πρέπει να επιλεγεί ένας σωστός και σοφός τρόπος, διαφορετικά ο ραδιοερασιτέχνης για να μπορέσει να τοποθετήσει μια κεραία ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ!!!!

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 14:27 | Ιωάννης Καρας

  Κυρίες, κύριοι,
  Λόγο του ότι συντάσσομαι πλήρως με τις απόψεις των συναδέλφων που έχουν αποστείλει ήδη αναλυτικά τις σκέψεις και τις προτάσεις τους, για να μην κουράσω αναδημοσιεύοντας παρεμφερές κείμενο, καταλήγω στα εξής βασικά σημεία-

  1. “αα) δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας”
  Αυτό χρειάζεται να διαγραφεί επειδή ήδη καλύπτεται από τη ραδιοερασιτεχνική νομοθεσία και τον Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. όπως γνωρίζουμε!

  2. “ββ) χρησιμοποιούν συχνότητες οι οποίες έχουν κατανεμηθεί βάσει του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.) στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη”
  Και αυτό να διαγραφεί, υπερκαλύπτεται από τη ραδιοερασιτεχνική νομοθεσία εδώ και πολλά χρόνια.

  3. “γγ) έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ”
  Να διαγραφεί επειδή οι συντάκτες αγνοούν ως φαίνεται ότι η ΣΗΛΥΑ αφορά… μόνο επαγγελματίες παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όχι ραδιοερασιτέχνες. Πέραν αυτού είναι πρακτικά ΑΝΕΦΙΚΤΗ η ενημέρωση εγκατάστασης, απεγκατάστασης και χρήσης για κάθε μόνιμο, προσωρινό ή υπο δοκιμή κεραιοσύστημα.

  Η νομοθεσία σε ότι αφορά στους ραδιοερασιτέχνες καλύπτεται πλήρως απο την υφιστάμενη νομοθεσία. Τυχόν αλλαγές που στοχεύουν στον έλεγχο λειτουργίας των εμπορικών ραδιοδύκτυων (ραδιόφωνο, τηλεόραση, τηλεφωνία κλπ) πρέπει να διαφοροποιούνται και να μην συμπαρασύρουν δυσμενώς την εθελοντική προσπάθεια των ραδιερασιτεχών.

  Με εκτίμηση,
  Γιάννης Καράς – SV1ONK

 • Αξιότιμοι κύριοι,

  Σας παραθέτουμε την θέση του συλλόγου που ταυτίζεται απόλυτα με το μέλος μας που προσυπογραφει την επιστολή.
  Άρθρο 26

  Οι ραδιοερασιτέχνες ή «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη» είναι υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος (παρ.3, άρθρο 2, ΥΑ 38200/1136/2011). Μέχρι σήμερα η Πολιτεία αναγνώριζε τα οφέλη, που προκύπτουν από την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, και είχε εντάξει τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών στο άρθρο 1 του ν. 2801/2000, με το οποίο τις εξαιρούσε από κάθε υποχρέωση μαζί με τις κεραίες Υπουργείων, Πρεσβειών κλπ.

  1) Η παράγραφος γγ εισηγούμαστε να διαμορφωθεί ως εξής: γγ) έχει υποβληθεί δήλωση προς την ΕΕΤΤ, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αδειούχου ραδιοερασιτέχνη, τον αριθμό και την κατηγορία πτυχίου του (σύμφωνα με την Υ.Α. 68000/763/9-12-2002 και με την Σύσταση CEPT T/R 61-02 (HAREC), το χαρακτηριστικό κλήσης που του έχει απονεμηθεί κατά την απόκτηση της άδειας λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού, αντίγραφα αυτών, καθώς και οι διευθύνσεις της κύριας και των εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης του σταθμού. Η δήλωση αυτή θα αναρτάται στην σχετική ιστοσελίδα keraies.eett.gr.Το σκεπτικό της γγ είναι να υπάρξει επιτέλους ένα μητρώο με GIS για τους ραδιοερασιτέχνες και των κεραιοσυστημάτων μέσω της ιστοσελίδας keraies.eett.gr. Αυτό, εκτός της διαφάνειας που προσδίδει η ανάρτηση, θα περιορίσει και τα προς την ΕΕΤΤ σχετικά αιτήματα ελέγχων για κεραιοσυστήματα ραδιοερασιτεχνών, δεδομένου ότι ο πολίτης αλλά και οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Επίσης, θεωρούμε ότι η παρακάτω διατύπωση «έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ» δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, δεδομένου ότι η φύση της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας και όπως προβλέπεται στον νόμο, είναι η εξάσκηση πειραματισμού κυρίως σε κεραιοσυστήματα. Αυτό θα απαιτεί κάθε φορά, που ο ραδιοερασιτέχνης τροποποιεί το κεραιοσύστημα, να επικαιροποιεί την υποβληθείσα δήλωση, κάτι που είναι αδύνατον να υλοποιηθεί για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.Οι προδιαγραφές ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, όπως ισχύς εκπομπής ανά ζώνη συχνοτήτων κλπ., προβλέπονται λεπτομερώς από το ισχύον ΦΕΚ που καθορίζει την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και παρέχει οποιαδήποτε άλλη δήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών.Η πρόταση στην παράγραφο γγ: «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» αφήνει το περιθώριο, ενδεχομένως εκ παραδρομής ή αγνοίας του αντικειμένου, είτε να ζητούνται στοιχεία, που μπορεί να προϋποθέτουν μελέτες, είτε να επιβληθούν άλλες περιοριστικές διατάξεις για την άσκηση της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι εμπορικές.

  2) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευών, απαιτείται και η συμμόρφωση με τον κανονισμό πολυκατοικίας και σε περίπτωση έλλειψής του με τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα δικαιώματα συνιδιοκτητών.» ισχύουν σε άλλη νομοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον Αστικό Κώδικα και ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ, που τοποθετούνται σε κτήρια με κοινόχρηστους χώρους. Εδώ όμως ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ (γγ) και όχι στις λοιπές κεραίες (π.χ. κεραίες CB, ειδικά ραδιοδίκτυα κλπ.), δίνοντας την εντύπωση ότι μόνο αυτούς αφορά και περιορίζει. Αφού λοιπόν ισχύει σε άλλη νομοθεσία, προτείνεται είτε να απαλειφθεί τελείως από το άρθρο 26 που αφορά τους ραδιοερασιτέχνες είτε, για ισονομία, να μην αναφέρεται στην παράγραφο γγ, αλλά να προστεθεί σε ξεχωριστή παράγραφο, που θα αναφέρεται ότι ισχύει και για τις λοιπές κατασκευές κεραιών που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους κτιρίων. Τέλος, θα αναμέναμε από την πολιτεία την προστασία της ανιδιοτελούς υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη που παρέχει σημαντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στην τεχνική έρευνα, παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης κεραιών ακόμα και με άρνηση των συνιδιοκτητών, όπως ισχύει για τις εγκαταστάσεις συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου (παρ. 2, άρθρο 127, ν. 4495/2017).

  Άρθρο 32

  Σχετικά με την διάταξη να «έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΑΕΕ μελέτη ραδιοεκπομπών», ως προς τους ραδιοερασιτέχνες η απαίτηση αυτή είναι επιστημονικά ατεκμηρίωτη και πρακτικά ανεφάρμοστη. Προτείνεται η σαφέστατη αναφορά εξαίρεσης για τους ραδιοερασιτέχνες η απαίτηση υποβολής μελέτης ραδιοεκπομπών, εκτός των περιπτώσεων χορήγησης ειδικών πειραματικών αδειών και εφόσον απαιτείται από την ΕΕΑΕ. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες στην Ευρώπη, η διάρκεια εκπομπής του μέσου ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κυμαίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά μέγιστο από 1-5 λεπτά την ημέρα και μερικές ώρες το μήνα. Δηλαδή, κατά την συντριπτική πλειοψηφία του χρόνου >99% είναι σταθμός λήψης σημάτων και ΔΕΝ εκπέμπει. Ουσιαστικά λειτουργεί ως σταθμός λήψης σημάτων, οπότε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σταθμός λήψης και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ειδική μελέτη στην ΕΕΑΕ. Επιπλέον, η μέση ισχύς της εκπομπής είναι μόλις 30-50% της μέγιστης που διαθέτει ο πομποδέκτης (λόγω του τύπου της ραδιοερασιτεχνικής εκπομπής). Σημαντική επισήμανση, τα όρια ισχύος που αναφέρονται για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι σε μέση ενεργό ισχύ. Οπότε λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο λειτουργίας (εκπομπής) και την μέση ισχύ εκπομπής, η τελική συνολική ισχύς είναι αμελητέα, αρκετές τάξεις μικρότερη από τα όρια έκθεσης (και από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 4) και δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 53571/3839/2000. Οι παραπάνω παράμετροι σχεδόν εκμηδενίζουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού. Η τεχνολογική έρευνα απαιτεί τον διαρκεί πειραματισμό, τροποποιήσεις και δοκιμές νέων κεραιών. Οι ραδιοερασιτέχνες δεν είναι εταιρίες ή επαγγελματίες των επικοινωνιών για να μπορέσουν να επωμιστούν το σημαντικό κόστος σύνταξης της μελέτης από ειδικευμένους επιστήμονες και την χρονική καθυστέρηση μέχρι την έγκρισή της από την ΕΕΑΕ. Οι διαδικασίες αυτές και η υπερβολική αύξηση της γραφειοκρατίας θα καθιστούσαν πρακτικά αδύνατη κάθε τροποποίηση ή εγκατάσταση κεραίας. Επίσης αντιδρούμε εντόνως στην πρόθεση και αντίληψη του νομοθέτη να εξισώσει τους ραδιοερασιτέχνες που δεν έχουν οικονομικό όφελος, επιδιώκουν την τεχνολογική έρευνα και υποστήριξη σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης με εταιρίες και επαγγελματίες με σκοπό το κέρδος.

  Δρ. Κων/νος Ζαχαρίας, Msc
  Ηλ/γος Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

  Ραδιολέσχη Καστοριάς.
  sz2rck

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 13:00 | RSF Hellas

  Πριν λίγους μήνες η προηγούμενη κυβέρνηση είχε καταθέσει νομοσχέδιο το οποίο οδηγούσε στο τέλος του ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και αυτό αμέσως μετά το Mάτι και τα γνωστά προβλήματα που είχαν προκύψει πχ στις επικοινωνίες.

  Η σημερινή κυβέρνηση επαναφέρει κείμενο νόμου που ναι μεν προβλέπει κάποιες αλλαγές από το προηγούμενο κείμενο, αλλά με τις ασάφειες και τις γενικότητες του αφήνει περιθώρια ερμηνειών από τις διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες δημιουργώντας μια κατάσταση πολλαπλών ταχυτήτων και επιπλοκών.

  Ενώ η ΜΗ ολοκλήρωση του, αλλά η πρόβλεψη «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» επιτρέπει την επαναφορά του κειμένου της προηγούμενης κυβέρνησης από το παράθυρο.

  Καλούμε στην καθολική απόσυρση όλων των αναφορών που αφορούν τους ραδιοερασιτέχνες, από όλα τα άρθρα του δημοσιευμένου κειμένου, μέχρι την ολοκλήρωση του εν λόγου κειμένου και να καλέσει σε τραπέζι ουσιαστικού διαλόγου και όχι απλής ενημέρωσης τους ΟΛΟΥΣ εκπροσώπους του ραδιοερασιτεχνικού κόσμου.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 11:29 | Εμμανουήλ Καραβίδας – SV4PBH

  Αξιότιμoι/ες Κύριοι/Κυρίες,

  Με την παρούσα ανάρτηση και με την ιδιότητα του αδειούχου Έλληνα ραδιοερασιτέχνη με διακριτικό κλήσης SV4PBH, επιθυμώ να θέσω υπόψιν σας τους προβληματισμούς μου σχετικά με την αντιμετώπιση των ραδιοερασιτεχνών στο σχέδιο του Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου, το οποίο έχει αναρτηθεί στον παρόν ιστότοπο, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης.

  Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη, οι εκχωρημένες συχνότητες βάση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) καθώς και οι υποχρεώσεις μας περιγράφονται με το ΦΕΚ 1969/2-9-2011/Τεύχος Β’ και στο ΦΕΚ 648/21-3-2012/Τεύχος Β’ , ενώ τα θέματα λειτουργίας και εγκατάστασης ραδιοερασιτεχνικών κεραιών διευκρινίζονται με το ΦΕΚ 2997/12-11-2012/Τεύχος Β’.

  Σε κάθε περίπτωση, μέχρι σήμερα, αναγνωρίζεται ο ερασιτεχνικός τρόπος λειτουργίας καθώς και το κομμάτι της έρευνας, του πειραματισμού και της αυτοεκπαίδευσης, αναφέροντας ρητά ότι ο κάθε ραδιοερασιτέχνης είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση των εν ισχύ μέτρων ασφαλείας τόσο για το χειριστή όσο και για το κοινό. Ως προς το κομμάτι του ελέγχου συμμόρφωσης, αυτό έχει ανατεθεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

  Επιπρόσθετα ο νομοθέτης έχει εντάξει την υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη στο κομμάτι υποστήριξης του έργου της Πολιτικής Προστασίας, σε ό,τι αφορά την κάλυψη των επικοινωνιών εκτάκτων αναγκών, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες και την ευελιξία των αυτόνομων ραδιοεπικοινωνιών όταν ο κύριος εθνικός τηλεπικοινωνιακός κορμός ή μέρος αυτού τεθεί εκτός ενεργείας.

  Για την υλοποίηση των προαναφερθέντων παραμέτρων απαιτείται η κατοχή, εγκατάσταση και ενεργοποίηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (κεραίες, καλώδια σύνδεσης, πομποδέκτες, συντονιστικές συσκευές, συσκευές ελέγχου και μετρήσεων, κλπ) άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικές ενέργειες, τόσο κατά την ημερήσια λειτουργία και πειραματισμό, όσο και σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κληθούμε να συνδράμουμε.

  Με την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού μας, δηλώνουμε τις διευθύνσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των κύριων και εναλλακτικών σταθμών μας. Επιπλέον, στα πλαίσια της αυτοεκπαίδευσης και εξάσκησης σε συνθήκες επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης, λειτουργούμε τους σταθμούς μας εν κινήση σε οχήματα ή σε συνθήκες φορητής λειτουργίας στην ύπαιθρο εκτός δικτύου βασικών ευκολιών, συμμετέχουμε σε παγκόσμιους διαγωνισμούς και καθημερινά δίνουμε το παρόν στις παγκόσμιες εκχωρημένες συχνότητες, εκπροσωπώντας επάξια και περήφανα τη χώρα μας.

  Τέλος είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η μη εξομοίωση των νόμιμων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών με αυτούς των εμπορικών δικτύων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών [κινητή τηλεφωνία, κλειστά ραδιοδίκτυα φωνής και δεδομένων (ραδιοταξί, υπηρεσίες διαχείριση στόλου μέσω ραδιοσυχνότητας, ραδιοεπικοινωνία ιδιωτικού δικτύου σε επαγγελματικό χώρο,κλπ)].

  Τα προβλήματα καθώς και οι πιθανές λύσεις έχουν αναφερθεί στα υποβληθέντα σχόλια τόσο στην παρούσα διαβούλευση, όσο και στην προηγούμενη και θέλω να πιστεύω ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την τελική επεξεργασία και διόρθωση πριν την υποβολής του νομοσχεδίου προς ψήφιση, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τις εξαγγελίες της τρέχουσας κυβέρνησης για μείωση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς.

  Οι ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες αποτελούν παγκόσμια αναγνωρισμένη υπηρεσία και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υποστήριξης ήταν η επιστολή του Προέδρου της IARU Region 1, Donald F Beatie, ο οποίος εφιστούσε την προσοχή σε βασικά προβλήματα της προηγούμενης διαβούλευσης επί του θέματος (διαθέσιμο αντίγραφο στο http://www.raag.org/LH2Uploads/ItemsContent/1176/Licensing-and-construction-Inspection-of-Land-based-Antennas.pdf ).

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τα δημοσιευμένα σχόλια των δημόσιων διαβουλεύσεων που αφορούν τα ραδιοερασιτεχνικά θέματα, παρακαλώ όπως επανεξετάσετε ενδελεχώς τα σχετικά άρθρα σε συνεργασία με αρμόδιες τεχνικές επιτροπές και με τα Συλλογικά όργανα που ασχολούνται με τη διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

  Με σεβασμό,

  Εμμανουήλ Καραβίδας – SV4PBH

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 10:18 | Παναγι’ωτης Νταντής

  Πριν καν συμπληρωθεί χρόνος 2η διαβούλευση κατά του ραδιοερασιτεχνισμού;

  Αγαπητοί κύριοι,
  Θα προσπαθήσω να τοποθετηθώ στη διαβούλευση παρακάτω αφού θυμίσω ότι, μόλις πριν ένδεκα μήνες είχε ξαναγίνει παρόμοια διαβούλευση που προκάλεσε τη μήνη των απανταχού ραδιοερασιτεχνών. Συγκεκριμένα από τα 531 σχόλια της διαβούλευσης τα 299 ανήκαν σε εμάς:
  http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=997
  Μάλιστα είχαν κάνει παρεμβάσεις επιπλέον και αλλοδαπά σωματεία αλλά και η IARU (βλ. σημ. 6) με αποτέλεσμα να διορθωθούν κάποια πράγματα.
  Σήμερα ξαναήρθε το ίδιο θέμα δια της διαβουλεύσεως του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου και μας καλεί να σχολιάσουμε εντός ενός πολύ ασφυκτικού χρονικού ορίου μόνο 6 ημερών μεσολαβούντος σ/κ. Υπόψη το σύστημα των διαβουλεύσεων δεν λειτουργούσε για πολλές ώρες το Σάββατο!
  Για την ιστορία ενημερώνω πλην των δύο τελευταίων διαβουλεύσεων για τον ραδιοερασιτεχνισμό, είχε προηγηθεί μία ακόμη που σε αντίθεση με τις πρόσφατες αυτή κατά γενική ομολογία ήταν θετική και προσπαθούσε να προάγει τον ραδιοερασιτεχνισμό στη χώρα μας:
  http://www.opengov.gr/yme/?p=348

  Αλλά ας έρθουμε στο τώρα. Φοβάμαι πως οι συντάκτες του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου όσον αφορά τους ραδιοερασιτέχνες δεν μελέτησαν εις βάθος το θέμα της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη (βλ. σημ. 1) και τη σχετική νομοθεσία, κάτι που θα προσπαθήσω να αποδείξω παρακάτω:

  α) Από την μη εξαίρεση των ραδιοερασιτεχνών από το άρθρο 26 που ασχολείται με επαγγελματίες, παρόχους κλπ., φαίνεται να μην γνωρίζουν ότι η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη είναι αποκλειστικά ερασιτεχνική απασχόληση και έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών κλπ.

  β) Επιπροσθέτως φαίνεται να μην είναι ενήμεροι για το Π.Δ. 98/2017 (βλ. σημ.2) που προσαρμόζει την Ελληνική νομοθεσία στην οδηγία 2014/53/ΕΕ της ΕΕ με την οποία ρητά ο εξοπλισμός των ραδιοερασιτεχνών (κεραίες κλπ.) εξαιρείται από τους αντίστοιχους που κυκλοφορούν στην αγορά επομένως και από όλους τους ραδιοεξοπλισμούς των επαγγελματιών παρόχων για τους οποίους σχεδιάστηκε αποκλειστικά το μητρώο ΣΗΛΥΑ!
  Προσοχή, η προτεινόμενη αντίθεση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία θα οδηγήσει κάποιους από τους 10.000 περίπου Έλληνες ραδιοερασιτέχνες να προσφύγουν στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. γεγονός που θα εκθέσει τη χώρα μας.

  Ομοίως φαίνεται (οι εισιγητές) να μην γνωρίζουν πως η χώρα μας συμμετέχει στην I.T.U. (βλ. σημ. 4) στην οποία συμμετέχουν και οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες δια της Ε.Ε.Ρ. (β. σημ. 5) μέσω της I.A.R.U. (βλ. σημ. 6).

  γ) Ενώ αντιγράφουν σε διάφορα σημεία τον Ν. 2801/2000 που αντικαθιστούν, δεν λαμβάνουν υπόψη ότι στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 η περίπτωση β’ ρητά εξαιρεί τους ραδιοερασιτέχνες (βλ. σημ. 3). Μήπως κάτι περισσότερο γνώριζαν οι συντάκτες του Ν. 2801 από τους τωρινούς;

  Όποιος διαβάσει τα όσα παρέθεσα μέχρι τώρα φαντάζομαι εύκολα θα αντιληφθεί ότι στο άρθρο 26 του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου πρέπει να εξαιρεθούν ρητά οι ραδιοερασιτέχνες. Και αυτό επειδή εκτός των παραπάνω, οι ραδιοερασιτέχνες διέπονται από σχετική αποκλειστική νομοθεσία (βλ. σημ. 1).

  Αλλά ας δούμε και μερικές άλλες υποπεριπτώσεις της παραγράφου 1/γ του υπό διαβούλευση άρθρου 26:

  1. “αα) δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας”
  Αυτό χρειάζεται να διαγραφεί επειδή ήδη καλύπτεται από τη ραδιοερασιτεχνική νομοθεσία και τον Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. όπως γνωρίζουμε!

  2. “ββ) χρησιμοποιούν συχνότητες οι οποίες έχουν κατανεμηθεί βάσει του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.) στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη”
  Και αυτό να διαγραφεί, υπερκαλύπτεται από τη ραδιοερασιτεχνική νομοθεσία εδώ και πολλά χρόνια.

  3. “έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ”
  Να διαγραφεί επειδή οι συντάκτες αγνοούν ως φαίνεται ότι η ΣΗΛΥΑ αφορά… μόνο επαγγελματίες παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όχι ραδιοερασιτέχνες:
  https://spectrum.eett.gr/eSpectrum/home.seam

  Οι οποίοι (ραδιοερασιτέχνες) ήδη με την άδεια τους έχουν δηλωμένη την περιοχή λειτουργίας του σταθμού τους συνεπώς και την αναπόσπαστη από αυτόν κεραία τους.
  Με τη φόρα που πήραν και συντάσσουν νομοθετήματα, σε λίγο θα μας ζητήσουν να κάνουμε και έναρξη επιτηδεύματος τηρώντας και λογιστικά βιβλία!
  Γνωστό στέλεχος του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και ραδιοερασιτέχνης, είχε συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου στο Υπουργείο, που περιέχει τα στοιχεία του κάθε ραδιοερασιτέχνη καθώς και τα σημεία (κύρια ή/και δευτερεύουσα κατοικία) στα οποία διατηρεί σταθμό με την απαραίτητη κεραία. Άρα όλα τα στοιχεία αυτή τη στιγμή υπάρχουν ηλεκτρονικά στα χέρια των αρμοδίων αρχών και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ταλαιπωρηθούν οι ραδιοερασιτέχνες και να καταχωρούν στη ΣΗΛΥΑ ξανά τα στοιχεία τους. Ακόμη και δωρεάν αν παρασχεθεί αυτή η υπηρεσία, σύμφωνα με τις παγιωμένες τακτικές του ημεδαπού Δημοσίου φοβάμαι σύντομα θα απαιτηθούν… συνδρομές. Όπως συνέβη πχ και με τους δήθεν προσωρινούς φόρους ΕΝΦΙΑ και Εισφοράς Αλληλεγγύης που αντί να καταργηθούν έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με τους αρχικούς.
  Ο κ. Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Μπορεί να ζητήσει από τις υπηρεσίες του να τον ενημερώσουν για το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό αρχείο ώστε να διαπιστώσει την ύπαρξη του ιδίοις όμμασι. Το μικρό αυτό εγχείρημα δεν θα έχει κανένα κόστος για το Δημόσιο, ενώ αν χρειασθεί κάποια εργασία επικαιροποιήσεως μπορεί να ζητηθεί η εθελοντική συμμετοχή των ραδιοερασιτεχνικών σωματείων.
  Μετά, το μητρώο αυτό μπορεί να το μεταβιβασθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. και να τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα και με την πρόταση της Ε.Ε.Ρ. (http://www.opengov.gr/ypoian/?c=10747). Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι η υπηρεσία που φροντίζει την νόμιμη και απρόσκοπτη λειτουργία των ραδιοσυχνοτήτων και η συμβολή της στην εύρυθμη λειτουργία του χόμπι μας είναι πολύτιμη. Θα έλεγα ότι η υπηρεσία αυτή είναι συνεργάτης και υποστηρικτής των ραδιοερασιτεχνών.

  Ενώ λοιπόν οι νομοθέτες προτείνουν την υπαγωγή στη ΣΗΛΥΑ των κεραιών των ραδιοερασιτεχνών (οι οποίοι δεν έχουν κανένα έσοδο από την άσκηση του χόμπι τους – μόνο έξοδα έχουν), ΔΕΝ πράττουν το ίδιο με τις κεραίες ειδικών ραδιοδικτύων και βάσης CB (βλ. περ. δ’ και ε’ παρ. 1 άρθρου 26). Εφαρμόζοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά. Περίεργο δεν είναι; Καλό θα είναι να κληθούν να αιτιολογήσουν αυτή τους την πρόταση.

  Τελευταίο και αποκαλυπτικό της άγνοιας του ραδιοερασιτεχνισμού από τους εισηγητές: Προκύπτει να μην γνωρίζουν ότι:
  α) Οι ραδιοερασιτέχνες σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ Β’ 1969/2011) συχνά μεταβαίνουν σε σημεία εκτός της δηλωμένης έδρας του σταθμού με διάφορες κεραίες (φορητές, ιδιοκατασκευές κλπ) για μικρό χρονικό διάστημα. Τι θα γίνεται θα δηλώνουν στη ΣΗΛΥΑ πχ για 2 ημέρες τις κεραίες και μετά θα της ξεδηλώνουν; Πως θα δηλώνεται μία κεραία αυτοκινήτου που άλλοτε θα τοποθετείται και άλλοτε θα βγαίνει;
  β) Πως θα δηλώνουν τις κεραίες τους οι τουρίστες που κατακλύζουν τα νησιά μας (τους καλύπτει η νομοθεσία μας) και όχι μόνο κάθε χρόνο; Ή δεν θα τις δηλώνουν με αποτέλεσμα να αδικούνται οι ημεδαποί ραδιοερασιτέχνες;
  γ) Μια κεραία που λειτουργεί από ένα μπαλκόνι, ένα δώμα ή εντός οικίας δηλώνεται;
  δ) Κεραία περιέχει και ο φορητός ασύρματος – vhf (σε μέγεθος κινητού τηλεφώνου) αυτός θα εξαιρείται; Κάθε ραδιοερασιτέχνης διαθέτει πάνω από ένα από αυτά να έχετε υπόψη. Κεραία παρόμοια (εσωτερική που εκπέμπει) έχουν και τα κινητά τηλέφωνα αυτά γιατί δεν αναφέρονται;
  Από τα μόλις παρατεθέντα τεκμαίρεται πως δεν προηγήθηκε σοβαρή μελέτη πριν την προσθήκη των ραδιοερασιτεχνών στο άρθρο 26. Με αποτέλεσμα να εμφανίζονται λάθη και παραλείψεις στη διαβούλευση.

  Τελικά ο / οι συντάκτες του άρθρου 26 φαίνεται να γνωρίζουν τόσα για τον ραδιοερασιτεχνισμό, όσα γνωρίζουν τα άτομα του παρακάτω βίντεο για τα σήματα μορς:
  https://www.youtube.com/watch?v=niM0BpSNS3s

  Επίσης στο πρόσθετο υλικό της διαβουλεύσεως:
  http://www.opengov.gr/ypoian/wp-content/uploads/downloads/2019/09/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-1.pdf
  επαναλαμβάνεται αυτούσιο το άρθρο 26 και δεν παρατίθεται καμία επιπλέον πληροφορία ώστε ο ενδιαφερόμενος πολίτης να αντιληφθεί που βασίζονται και από που πηγάζουν οι προτάσεις, ούτε επισυνάπτεται σχετική αιτιολογική έκθεση. Το δε άρθρο παρατίθεται ανώνυμο αφού λείπουν τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και επιστημονικοί τίτλοι) του επικεφαλής εισηγητού.

  Αγαπητοί κύριοι,
  σε καμία χώρα της Ευρώπης ο ραδιοερασιτεχνισμός δεν καταδιώκεται τόσο όσο τουλάχιστον επιχειρείται με το άρθρο 26 του νομοσχεδίου και αυτό θα το είχατε διαπιστώσει, εάν είχατε φροντίσει πριν τη διαβούλευση να έρθετε σε επαφή με τα στελέχη του πρώην Υπουργείου Επικοινωνιών που χειρίζονται τα σχετικά θέματα, τα στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ. και τα αρμόδια ραδιοερασιτεχνικά σωματεία. Κάτι αντίστοιχο σαν αυτό που πάτε να κάνετε, δεν συμβαίνει σε ολόκληρο τον πολιτισμένο δημοκρατικό κόσμο, αντίθετα οι άλλες χώρες προκειμένου να εξυπηρετείται η κοινωνία από την εθελοντική προσφορά των ραδιοερασιτεχνών στην πολιτική προστασία, αγκαλιάζουν, οργανώνουν και βοηθούν τα ραδιοερασιτεχνικά σωματεία. Ο ραδιοερασιτεχνισμός σήμερα είναι απαγορευμένος μόνο στη Β. Κορέα.

  Σήμερα (σε αντίθεση με ότι προσπαθεί η παραπάνω πρόταση νόμου) οι προηγμένες χώρες χρησιμοποιούν τον ραδιοερασιτεχνισμό προκειμένου να εμπνεύσουν τα νέα παιδιά και να τα στρέψουν προς της τεχνικές επιστήμες όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του ECC REPORT 89 της ITU (βλ. σημ. 7). Εμείς δυστυχώς φαίνεται να απέχουμε ακόμη πολύ από αυτές τις χώρες.

  Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι έστω από άγνοια μπορεί να συμβεί μία πρωτόγνωρη επιβάρυνση κατά των ραδιοερασιτεχνών χωρίς κανένα λόγο στη χώρα μας. Βασίζεται δε σε ενέργειες ανθρώπων που όπως προκύπτει δεν λαμβάνουν υπόψη:

  – Την Διεθνή πρακτική γύρω από το θέμα ραδιοερασιτεχνισμός.

  – Την ουσία του ραδιοερασιτεχνισμού και έννοιες όπως η εθελοντική προσφορά των ραδιοερασιτεχνών στο κοινωνικό σύνολο.

  – Της σχετικές νομοθεσίες.

  – Το ότι οι κεραίες ραδιοερασιτεχνών στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία τους είναι απλές συρμάτινες κατασκευές (πχ από ηλεκτρικό καλώδιο διαμέτρου 1-2 χιλιοστών), δεν προκαλούν ούτε καν οπτική όχληση, ενώ λόγω πειραματισμού αλλάζουν συχνά σχήμα. Σε αντίθεση με αυτές πχ του cb που λόγω του αποκλειστικού σχήματος τους (κατακόρυφες) αλλά και της συγκεκριμένης συχνότητας δεν αλλάζουν συχνά.

  – Την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών – I.T.U. στην οποία είναι μέλος η χώρα μας και εκπροσωπείτε δια του αρμοδίου Υπουργείου μας! Καθώς και τις συμβάσεις και υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτή τη σχέση.

  – Τα δικαιώματα των πολιτών της Ε.Ε.

  Προκειμένου να σταματήσει η απειλή (δια της υπαγωγής στη ΣΗΛΥΑ) κατά του ραδιοερασιτεχνισμού στην Ελλάδα:

  Προτείνω οι ραδιοερασιτέχνες να εξαιρεθούν ρητά από το άρθρο 26 της παρούσας διαβουλεύσεως χωρίς υποχρέωση ένταξης τους στο αποκλειστικά για επαγγελματίες παρόχους ειδικό μητρώο ΣΗΛΥΑ. Όπως ισχύει και μέχρι σήμερα με τον Ν. 2801.

  Με εκτίμηση
  Π. Νταντής
  SV1GRN
  Ειδικευμένος εθελοντής ραδιοερασιτέχνης
  ενταγμένος στην Περιφέρεια Αν. Αττικής

  Σημειώσεις:
  Σημ. 1.
  ΦΕΚ Β’ 1969/2011 άρθρο 2 παρ. 3:
  “«Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.

  Σημ. 2.
  ΦΕΚ Α’ 139/2017 – Π.Δ. 98/2017
  “ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ I
  (ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ι της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ
  1. Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες κατά την έννοια του άρθρου 1 ορισμός 56 του κανονισμού ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), εκτός αν ο εξοπλισμός είναι διαθέσιμος στην αγορά.
  Τα παρακάτω στοιχεία δεν θεωρείται ότι καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά:
  α) έτοιμα συστήματα (kits) ραδιοεξοπλισμού προς συναρμολόγηση και χρήση από ραδιοερασιτέχνες.
  β) ραδιοεξοπλισμός ο οποίος τροποποιείται και χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες.
  γ) εξοπλισμός που κατασκευάζεται από μεμονωμένους ραδιοερασιτέχνες για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς στο πλαίσιο ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας.”
  https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/elliniki_nomothesia/proedrika_diatagmata/FEK_2017_139A.pdf

  Σημ. 3
  ΦΕΚ Α’ 46/2001 Ν. 2801:
  β) “Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών, διπλωματικών αποστολών και ραδιοερασιτεχνών…”

  Σημ. 4
  Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU)
  https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx

  Σημ. 5
  Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών ΕΕΡ
  http://www.raag.org/intro.asp

  Σημ. 6
  I.A.R.U. – International Amateur Radio Union
  http://www.iaru.org/about.html

  Σημ. 7
  ECC REPORT 89
  “Amateur radio has a role in raising and confirming an individual’s longer-term interest in science and engineering. Individuals make decisions about studies which interest them very early in their life. Interesting the young should be a key objective of any new licence. To be effective a new Entry Level should appeal to young people”
  https://www.ecodocdb.dk/download/1fb80ac7-f573/ECCREP089.PDF

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 09:37 | Αλέξανδρος Ασβεστόπουλος

  Σχετικά με το
  Άρθρο 26, παράγραφο 1., εδάφιο ε)αα) για ραδιοσταθμούς CB σας υπενθυμίζω ότι η αδειοδότηση καθώς και η εγκατάσταση κεραιών των σταθμών CB, έχει ρυθμιστεί με την ΥΑ οικ.4253.128Φ320.2017-ΦΕΚ262.Β.3-2-2017 η οποία είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις οδηγίες της ΕΕ. Κατόπιν αυτού θεωρώ ότι το εδάφιο ε)αα) που αναφέρεται σε αδειοδότηση των σταθμών CB εφ΄όσον καταργήθηκε πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς. Επαναλαμβάνω ότι το ισχύων καθεστώς για τους ραδιοσταθμούς CB είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις οδηγίες της ΕΕ και δεν χρήζει περαιτέρω αλλαγής.

  Αλέξανδρος Ασβεστόπουλος
  ΤΗ-972

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 09:37 | ΣΥΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Σχετικά με το
  Άρθρο 26, παράγραφο 1., εδάφιο ε)αα) για ραδιοσταθμούς CB σας υπενθυμίζουμε ότι η αδειοδότηση καθώς και η εγκατάσταση κεραιών των σταθμών CB, έχει ρυθμιστεί με την ΥΑ οικ.4253.128Φ320.2017-ΦΕΚ262.Β.3-2-2017 η οποία είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις οδηγίες της ΕΕ. Κατόπιν αυτού θεωρούμε ότι το εδάφιο ε)αα) που αναφέρεται σε αδειοδότηση των σταθμών CB εφ΄όσον καταργήθηκε πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς. Επαναλαμβάνουμε ότι το ισχύων καθεστώς για τους ραδιοσταθμούς CB είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις οδηγίες της ΕΕ και δεν χρήζει περαιτέρω αλλαγής.

  ΣΥΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

 • Γενικά, ως σύλλογος, καλυπτόμαστε από τις προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (βλ. http://www.opengov.gr/ypoian/?c=10747 ) και συμφωνούμε με την επιχειρηματολογία των πολυάριθμων συναδέλφων ραδιοερασιτεχνών επί του άρθρου 26.
  Θα θέλαμε να επισημάνουμε και τα εξής:

  Εκ προοιμίου ας σημειωθεί, για όποιονδήποτε το αγνοεί, ότι Η ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ και καταγεγραμμένη (κύρια θέση και εναλλακτική) ως τμήμα του αδειοδοτημένου ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου. Αναγράφεται πάνω στο έντυπο της ραδιοερασιτεχνικής άδειας η οποία εκδίδεται από την πολιτεία. Δεν εγκαθίσταται αυθαίρετα.

  Για το 1. γ), γγ).
  Στο Σ.ΗΛ.Υ.Α. τηρείται φάκελος «ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και των εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί» και έχει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης 95 σελίδων!!!

  Λαμβάνοντας υπόψη τον πειραματικό χαρακτήρα των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών και την συνήθως συχνή τροποποίηση τους για ένα μεγάλο μέρος των ραδιοερασιτεχνών, το Σ.ΗΛ.Υ.Α. αποτελεί έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό και εξαιρετικά *αποτρεπτικό παράγοντα* για την έκφραση του πνεύματος του ραδιοερασιτεχνισμού (διαρκής πειραματισμός και τεχνολογική έρευνα). *Η διαδικασία επιπλέον εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων είναι αποτρεπτική* για την ενασχόληση με μια δραστηριότητα για την οποία εξ’ ορισμού δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος και ενάντια στο ραδιοερασιτεχνικό πνεύμα.

  Είναι σαν να ζητείται από τον αγρότη-κάτοχο γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) ο οποίος έχει νόμιμη άδεια κυκλοφορίας, να ενημερώνει κάποια βάση δεδομένων, περιμένοντας και έγκριση κάθε φορά που θέλει να προσαρτήσει στον ελκυστήρα του ένα τρίυνο ή τετράυνο άροτρο, μια φρέζα, έναν καλλιεργητή ή οποιοδήποτε άλλο προσάρτημα για την εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας του. Η άδεια κυκλοφορίας του ελκυστήρα είναι αρκετή. Αντίστοιχη περίπτωση αποτελεί ο ραδιοερασιτεχνικός σταθμός με την πληθώρα των παρελκομένων του, ένα από τα οποία είναι και η κεραία του.

  Aν κάτι ενδιαφέρει σε μια εγκατάσταση ραδιοερασιτεχνικής κεραίας είναι η φυσική ασφάλεια του περιβάλλοντος χώρου (από πτώση, ασφάλεια αεροπλοΐας κτλ – αστική ευθύνη έναντι τρίτων) και η ασφάλεια του κοινού από τις εκπομπές.
  Το πρώτο είναι αυτονόητο και καλύπτεται νομικά από άλλη νομοθεσία – και από το γ) αα). Για λόγους τέτοιας φύσεως ένα μεγάλο μέρος ραδιοερασιτεχνικών κεραιών είναι επιπλέον ασφαλισμένο.
  Για το δεύτερο, υπάρχει όριο ισχύος εκπομπής, σχετική νομοθεσία και υποχρεωτική εφαρμογή της και από τους ραδιοερασιτέχνες. Υπάρχουν άλλωστε και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της πολιτείας στων οποίων τον έλεγχο υπόκεινται και οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες. Όντας ήδη αδειοδοτημένες και καταγεγραμμένες, οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες θα μπορούσαν να υπαχθούν στην παράγραφο 1. α) μαζί με τις κεραίες των Ε.Δ. και Σ.Α.

  Χάριν της *κεντρικής καταγραφής των θέσεων των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών*, σε συνδυασμό με την έκδοση/τροποποίηση της ραδιοερασιτεχνικής άδειας, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια αντίστοιχη βάση δεδομένων των θέσεων (και ενδεχομένως ορισμένων γενικών στοιχείων του ιστού/κεραίας ως μια από μερικές τυποποιημένες επιλογές(;)). Μια ενδοϋπηρεσιακή, απλοποιημένη εκδοχή του Σ.ΗΛ.Υ.Α.

  (Και βλέποντας τα πράγματα από την σκοπιά των οπαδών της ασφυκτικής καταγραφής και έγκρισης: Εάν υιοθετηθεί μια τέτοια εκδοχή και απαιτείται επικαιροποίηση, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε εγγεγραμμένους χρήστες να δηλώνουν μόνον απλώς και οποτεδήποτε, τις μεταβολές και τα νέα στοιχεία ή θα αναμένουν και οποιεσδήποτε εγκρίσεις; Για πόσο χρόνο θα περιμένουν; Αυτό θα αφορά κεραιοσυστήματα τα οποία θα ξεπερνούν το χρονικό όριο της προσωρινής μεταβολής/εγκατάστασης το οποίο για πόσο θα πρέπει να προσδιορίζεται; Και εδώ είναι η ουσία του προβλήματος καταγραφής άλλων στοιχείων πέραν της θέσης. Πως, πόσο και κάθε πότε προσδιορίζεται το προσωρινό; Και ποιο το όριο του μεγέθους της μεταβολής ώστε να καταγράφεται; Και ποιος είναι διατεθειμένος να πειραματιστεί με τέτοιες συνθήκες; Γιατί να γίνει κάποιος ραδιοερασιτέχνης; Θέλει η πολιτεία να υπάρχουν ραδιοερασιτέχνες; Τι νόημα έχει το Άρθρο 17 της Αριθμ. 38200/1136, ΦΕΚ 1969Β/2-9-2011 «Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών» και το Άρθρο 18
  «Ένταξη των ραδιοερασιτεχνών στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας;)

  Εναλλακτικά θα μπορούσε να καταρτιστεί, κατόπιν διαβουλεύσεων αρμοδίων φορέων της πολιτείας και των ραδιοερασιτεχνών, ως παράρτημα στο άρθρο 20 «Ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές κεραιών» του Κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου (Απόφαση Αριθμ. 38200/1136, ΦΕΚ 1969Β/2-9-2011), ένας γενικός οδηγός/κανονισμός εγκατάστασης ραδιοερασιτεχνικών κεραιών ο οποίος θα προδιαγράφει τύπους/ύψη, αποστάσεις, συνθήκες, προϋποθέσεις, μέτρα ασφαλείας κτλ και ταυτόχρονα με την έκδοση της ραδιοερασιτεχνικής άδειας, ο αδειούχος ραδιοερασιτέχνης δεσμεύεται στην συμμόρφωσή του με αυτόν όπως συμβαίνει για τον υπόλοιπο εξοπλισμό του χωρίς την απαίτηση οποιασδήποτε άλλης έγκρισης. Εν συνεχεία, οι ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές κεραιών θα μπορούσαν να υπαχθούν στην παράγραφο 1. α) μαζί με τις κεραίες των Ε.Δ. και Σ.Α.

  Η διατύπωση «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
  φαίνεται να επιτρέπει, από το να υποχρεώνονται οι ραδιοερασιτέχνες στην πλήρη εφαρμογή του πολύπλοκου και γραφειοκρατικού Σ.ΗΛ.Υ.Α. μέχρι μια εξαιρετικά απλοποιημένη εκδοχή του, όπως εναλλακτικά προτείνεται. Καλό θα είναι *να διατυπωθεί σαφώς* ότι οι ραδιοερασιτέχνες, εάν δεν υπάγονται στην παράγραφο 1. α) μαζί με τις κεραίες των Ε.Δ. και Σ.Α., *θα υπάγονται σε ένα διαφορετικό (απλοποιημένο) σύστημα διάφορο του Σ.ΗΛ.Υ.Α.* έστω και κάτω από αυτό.
  Εν πάση περιπτώσει, ευελπιστούμε για την θετική αντιμετώπιση του ζητήματος από την υπουργική απόφαση εφόσον γίνει κατανοητή η επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε.

  Τέλος, εφ’ όσον οποιοσδήποτε κανονισμός πολυκατοικίας ή διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας επιτρέπει οποιαδήποτε εγκατάσταση κοινόχρηστης κεραίας (τηλεοπτικής) ή άλλων αντικειμένων (όπως ηλιακοί θερμοσίφωνες κτλ) θα πρέπει αυτοδίκαια να επιτρέπεται και η εγκατάσταση ραδιοερασιτεχνικής κεραίας χωρίς καμιά άλλη μνεία, υπό τους όρους που διέπουν τα άλλα αντικείμενα και εφόσον δεν εμποδίζει την άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων των άλλων συνιδιοκτητών.

  Για τον Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Πιερίας (ΣΥ.ΡΑ.Π.)
  Ο γραμματέας
  Χρυσοστόμου Γεώργιος, SV2DOF

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 07:39 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  1) Η παράγραφος γγ εισηγούμαστε να διαμορφωθεί ως εξής:γγ) έχει υποβληθεί δήλωση προς την ΕΕΤΤ, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αδειούχου ραδιοερασιτέχνη, τον αριθμό και την κατηγορία πτυχίου του (σύμφωνα με την Υ.Α. 68000/763/9-12-2002 και με την Σύσταση CEPT T/R 61-02 (HAREC), το χαρακτηριστικό κλήσης που του έχει απονεμηθεί κατά την απόκτηση της άδειας λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού, αντίγραφα αυτών, καθώς και οι διευθύνσεις της κύριας και των εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης του σταθμού. Η δήλωση αυτή θα αναρτάται στην σχετική ιστοσελίδα keraies.eett.gr.Το σκεπτικό της γγ είναι να υπάρξει επιτέλους ένα μητρώο με GIS για τους ραδιοερασιτέχνες και των κεραιοσυστημάτων μέσω της ιστοσελίδας keraies.eett.gr. Αυτό, εκτός της διαφάνειας που προσδίδει η ανάρτηση, θα περιορίσει και τα προς την ΕΕΤΤ σχετικά αιτήματα ελέγχων για κεραιοσυστήματα ραδιοερασιτεχνών, δεδομένου ότι ο πολίτης αλλά και οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από αυτή την ιστοσελίδα.Επίσης, θεωρούμε ότι η παρακάτω διατύπωση
  «έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ»
  δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, δεδομένου ότι η φύση της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας και όπως προβλέπεται στον νόμο, είναι η εξάσκηση πειραματισμού κυρίως σε κεραιοσυστήματα. Αυτό θα απαιτεί κάθε φορά, που ο ραδιοερασιτέχνης τροποποιεί το κεραιοσύστημα, να επικαιροποιεί την υποβληθείσα δήλωση, κάτι που είναι αδύνατον να υλοποιηθεί για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.Οι προδιαγραφές ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, όπως ισχύς εκπομπής ανά ζώνη συχνοτήτων κλπ., προβλέπονται λεπτομερώς από το ισχύον ΦΕΚ που καθορίζει την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και παρέχει οποιαδήποτε άλλη δήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών.Η πρόταση στην παράγραφο γγ:
  «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
  αφήνει το περιθώριο, ενδεχομένως εκ παραδρομής ή αγνοίας του αντικειμένου, είτε να ζητούνται στοιχεία, που μπορεί να προϋποθέτουν μελέτες, είτε να επιβληθούν άλλες περιοριστικές διατάξεις για την άσκηση της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι εμπορικές.2) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο
  «Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευών, απαιτείται και η συμμόρφωση με τον κανονισμό πολυκατοικίας και σε περίπτωση έλλειψής του με τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα δικαιώματα συνιδιοκτητών.»
  ισχύουν σε άλλη νομοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον Αστικό Κώδικα και ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ, που τοποθετούνται σε κτήρια με κοινόχρηστους χώρους. Εδώ όμως ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ (γγ) και όχι στις λοιπές κεραίες (π.χ. κεραίες CB, ειδικά ραδιοδίκτυα κλπ.), δίνοντας την εντύπωση ότι μόνο αυτούς αφορά και περιορίζει.Αφού λοιπόν ισχύει σε άλλη νομοθεσία, προτείνεται είτε να απαλειφθεί τελείως από το άρθρο 26 που αφορά τους ραδιοερασιτέχνες είτε, για ισονομία, να μην αναφέρεται στην παράγραφο γγ, αλλά να προστεθεί σε ξεχωριστή παράγραφο, που θα αναφέρεται ότι ισχύει και για τις λοιπές κατασκευές κεραιών που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους κτιρίων.

 • Σχετικά με τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών, θα πρέπει να δοθεί ειδικό διακριτικό στο Άγιο Όρος και να απαγορευτεί η είσοδος ραδιοερασιτεχνών και η λειτουργία ραδιοερασιτεχνικών σταθμών χωρίς την άδεια της Ιεράς Επιστασίας. Επίσης να επεκταθεί η ισχύς της προ ετών άδειας μου στον ενθάδε τόπο κατοικίας, ώστε να ακούγεται η φωνή από το Περιβόλι της Παναγίας!

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 22:25 | Ορφανός Βασίλειος (SV1CNS)

  Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι οι προλαλήσαντες συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες ως επίσης και η ένωση Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών και οι σύλλογοι από όλη την Ελλάδα με έχουν καλύψει σε ένα μεγάλο βαθμό,απλά θα ήθελα να δούμε λίγο το θέμα μας και από μια άλλη οπτική γωνία,για αυτό λοιπόν αναφέρω τα εξής…

  Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι υπήρξαν ισχυρότατες διαβεβαιώσεις από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης σας κατά την διάρκεια της προηγούμενης δημόσιας διαβούλευσης για το ίδιο θέμα,μας δώσατε την εικόνα ότι κατανοείτε απόλυτα το πρόβλημα που πήγε να δημιουργηθεί και με κάθε τρόπο θα είσθε κοντά μας,διότι εκτιμάτε την προσφορά των Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών στο κοινωνικό σύνολο κλπ. κλπ..Όταν λοιπόν είδα αναρτημένο το σχέδιο νόμου και το διάβασα προσεκτικά προς στιγμή νόμισα ότι ζω ένα όνειρο,δυστυχώς όμως αυτή είναι η πραγματικότητα υποσχέσεις και πάλι υποσχέσεις και στο τέλος μια από τα ίδια απλά αλλάξαμε το περίβλημα του πακέτου.Σας καλώ λοιπόν με νηφαλιότητα να εξετάσετε το θέμα αυτό και να φρεσκάρετε την μνήμη σας σχετικά με τις διαβεβαιώσεις που μας δώσατε τότε,η συνέπεια λόγων και έργων είναι τεράστια υπόθεση.Εαν λοιπόν θέλετε να είσθε δίπλα μας,αποδείξτε το.

  Με εκτιμηση
  Ορφανός Βασίλειος (SV1CNS)

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 22:59 | Καρακώστας Κωνσταντίνος SV1CQN

  1) Η παράγραφος γγ εισηγούμαστε να διαμορφωθεί ως εξής: γγ) έχει υποβληθεί δήλωση προς την ΕΕΤΤ, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αδειούχου ραδιοερασιτέχνη, τον αριθμό και την κατηγορία πτυχίου του (σύμφωνα με την Υ.Α. 68000/763/9-12-2002 και με την Σύσταση CEPT T/R 61-02 (HAREC), το χαρακτηριστικό κλήσης που του έχει απονεμηθεί κατά την απόκτηση της άδειας λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού, αντίγραφα αυτών, καθώς και οι διευθύνσεις της κύριας και των εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης του σταθμού. Η δήλωση αυτή θα αναρτάται στην σχετική ιστοσελίδα keraies.eett.gr. Το σκεπτικό της γγ είναι να υπάρξει επιτέλους ένα μητρώο με GIS για τους ραδιοερασιτέχνες και των κεραιοσυστημάτων μέσω της ιστοσελίδας keraies.eett.gr. Αυτό, εκτός της διαφάνειας που προσδίδει η ανάρτηση, θα περιορίσει και τα προς την ΕΕΤΤ σχετικά αιτήματα ελέγχων για κεραιοσυστήματα ραδιοερασιτεχνών, δεδομένου ότι ο πολίτης αλλά και οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Επίσης, θεωρούμε ότι η παρακάτω διατύπωση «έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ» δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, δεδομένου ότι η φύση της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας και όπως προβλέπεται στον νόμο, είναι η εξάσκηση πειραματισμού κυρίως σε κεραιοσυστήματα. Αυτό θα απαιτεί κάθε φορά, που ο ραδιοερασιτέχνης τροποποιεί το κεραιοσύστημα, να επικαιροποιεί την υποβληθείσα δήλωση, κάτι που είναι αδύνατον να υλοποιηθεί για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι προδιαγραφές ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, όπως ισχύς εκπομπής ανά ζώνη συχνοτήτων κλπ., προβλέπονται λεπτομερώς από το ισχύον ΦΕΚ που καθορίζει την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και παρέχει οποιαδήποτε άλλη δήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πρόταση στην παράγραφο γγ: «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» αφήνει το περιθώριο, ενδεχομένως εκ παραδρομής ή αγνοίας του αντικειμένου, είτε να ζητούνται στοιχεία, που μπορεί να προϋποθέτουν μελέτες, είτε να επιβληθούν άλλες περιοριστικές διατάξεις για την άσκηση της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι εμπορικές. 2) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευών, απαιτείται και η συμμόρφωση με τον κανονισμό πολυκατοικίας και σε περίπτωση έλλειψής του με τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα δικαιώματα συνιδιοκτητών.» ισχύουν σε άλλη νομοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον Αστικό Κώδικα και ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ, που τοποθετούνται σε κτήρια με κοινόχρηστους χώρους. Εδώ όμως ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ (γγ) και όχι στις λοιπές κεραίες (π.χ. κεραίες CB, ειδικά ραδιοδίκτυα κλπ.), δίνοντας την εντύπωση ότι μόνο αυτούς αφορά και περιορίζει. Αφού λοιπόν ισχύει σε άλλη νομοθεσία, προτείνεται είτε να απαλειφθεί τελείως από το άρθρο 26 που αφορά τους ραδιοερασιτέχνες είτε, για ισονομία, να μην αναφέρεται στην παράγραφο γγ, αλλά να προστεθεί σε ξεχωριστή παράγραφο, που θα αναφέρεται ότι ισχύει και για τις λοιπές κατασκευές κεραιών που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους κτιρίων.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 21:49 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Προτάσεις της Ε.Ε.Ρ. επί άρθρου 26 του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου
  του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

  Η παράγραφος γγ εισηγούμαστε να διαμορφωθεί ως εξής:

  γγ) έχει υποβληθεί δήλωση προς την ΕΕΤΤ, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αδειούχου ραδιοερασιτέχνη, τον αριθμό και την κατηγορία πτυχίου του (σύμφωνα με την Υ.Α. 68000/763/9-12-2002 και με την Σύσταση CEPT T/R 61-02 (HAREC), το χαρακτηριστικό κλήσης που του έχει απονεμηθεί κατά την απόκτηση της άδειας λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού, αντίγραφα αυτών, καθώς και οι διευθύνσεις της κύριας και των εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης του σταθμού. Η δήλωση αυτή θα αναρτάται στην σχετική ιστοσελίδα keraies.eett.gr.

  Το σκεπτικό της γγ είναι να υπάρξει επιτέλους ένα μητρώο με GIS για τους ραδιοερασιτέχνες και των κεραιοσυστημάτων μέσω της ιστοσελίδας keraies.eett.gr. Αυτό, εκτός της διαφάνειας που προσδίδει η ανάρτηση, θα περιορίσει και τα προς την ΕΕΤΤ σχετικά αιτήματα ελέγχων για κεραιοσυστήματα ραδιοερασιτεχνών, δεδομένου ότι ο πολίτης αλλά και οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από αυτή την ιστοσελίδα.

  Επίσης, θεωρούμε ότι η παρακάτω διατύπωση
  «έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ»
  δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, δεδομένου ότι η φύση της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας και όπως προβλέπεται στον νόμο, είναι η εξάσκηση πειραματισμού κυρίως σε κεραιοσυστήματα. Αυτό θα απαιτεί κάθε φορά, που ο ραδιοερασιτέχνης τροποποιεί το κεραιοσύστημα, να επικαιροποιεί την υποβληθείσα δήλωση, κάτι που είναι αδύνατον να υλοποιηθεί για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

  Οι προδιαγραφές ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, όπως ισχύς εκπομπής ανά ζώνη συχνοτήτων κλπ., προβλέπονται λεπτομερώς από το ισχύον ΦΕΚ που καθορίζει την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και παρέχει οποιαδήποτε άλλη δήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών.

  Η πρόταση στην παράγραφο γγ:
  «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
  αφήνει το περιθώριο, ενδεχομένως εκ παραδρομής ή αγνοίας του αντικειμένου, είτε να ζητούνται στοιχεία, που μπορεί να προϋποθέτουν μελέτες, είτε να επιβληθούν άλλες περιοριστικές διατάξεις για την άσκηση της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι εμπορικές.

  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο
  «Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευών, απαιτείται και η συμμόρφωση με τον κανονισμό πολυκατοικίας και σε περίπτωση έλλειψής του με τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα δικαιώματα συνιδιοκτητών.»
  ισχύουν σε άλλη νομοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον Αστικό Κώδικα και ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ, που τοποθετούνται σε κτήρια με κοινόχρηστους χώρους. Εδώ όμως ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ (γγ) και όχι στις λοιπές κεραίες (π.χ. κεραίες CB, ειδικά ραδιοδίκτυα κλπ.), δίνοντας την εντύπωση ότι μόνο αυτούς αφορά και περιορίζει.

  Αφού λοιπόν ισχύει σε άλλη νομοθεσία, προτείνεται είτε να απαλειφθεί τελείως από το άρθρο 26 που αφορά τους ραδιοερασιτέχνες είτε, για ισονομία, να μην αναφέρεται στην παράγραφο γγ αλλά να προστεθεί σε ξεχωριστή παράγραφο, που θα αναφέρεται ότι ισχύει και για τις λοιπές κατασκευές κεραιών που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους κτιρίων.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 21:37 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΝΑΞΟΥ DX CLUB

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Σχετικά με το άρθρο 26, παρ.1, εδάφιο γ του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, που αφορά μεταξύ άλλων τους ραδιοερασιτέχνες, έχουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
  Δεν είμαστε αντίθετοι με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου ραδιοερασιτεχνών, αντιθέτως θεωρούμε ότι έπρεπε ήδη να υπάρχει, με σεβασμό πάντα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων μας. Παρότι τα στοιχεία μας υπάρχουν ήδη στις κατά τόπους υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών, δεν έχουμε αντίρρηση να βοηθήσουμε, υποβάλλοντας τα στοιχεία μας ξανά, αλλά μέχρις εκεί. Ως εκ τούτου η φράση «έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος» μας βρίσκει αντίθετους. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με μια πρόταση, όπως: «έχει υποβληθεί δήλωση με σκοπό την ηλεκτρονική καταγραφή της θέσεως του σταθμού» κι τίποτα παραπάνω.Τέλος, θα αναμέναμε από την πολιτεία την προστασία της ανιδιοτελούς υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη που παρέχει σημαντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στην τεχνική έρευνα, παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης κεραιών ακόμα και με άρνηση των συνιδιοκτητών, όπως ισχύει για τις εγκαταστάσεις συστήματος θέρμανσης ευχαριστω. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ συλλογου ραδιοερασιτεχνων Ναξου dx club sz8nx ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΙΤΟΣ sv8few

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 21:08 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΑΣ SV7GBR

  Συμφωνώ με την τοποθέτηση της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και προσαρτώ το σχόλιό της:

  1) Η παράγραφος γγ εισηγούμαστε να διαμορφωθεί ως εξής: γγ) έχει υποβληθεί δήλωση προς την ΕΕΤΤ, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αδειούχου ραδιοερασιτέχνη, τον αριθμό και την κατηγορία πτυχίου του (σύμφωνα με την Υ.Α. 68000/763/9-12-2002 και με την Σύσταση CEPT T/R 61-02 (HAREC), το χαρακτηριστικό κλήσης που του έχει απονεμηθεί κατά την απόκτηση της άδειας λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού, αντίγραφα αυτών, καθώς και οι διευθύνσεις της κύριας και των εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης του σταθμού. Η δήλωση αυτή θα αναρτάται στην σχετική ιστοσελίδα keraies.eett.gr. Το σκεπτικό της γγ είναι να υπάρξει επιτέλους ένα μητρώο με GIS για τους ραδιοερασιτέχνες και των κεραιοσυστημάτων μέσω της ιστοσελίδας keraies.eett.gr. Αυτό, εκτός της διαφάνειας που προσδίδει η ανάρτηση, θα περιορίσει και τα προς την ΕΕΤΤ σχετικά αιτήματα ελέγχων για κεραιοσυστήματα ραδιοερασιτεχνών, δεδομένου ότι ο πολίτης αλλά και οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Επίσης, θεωρούμε ότι η παρακάτω διατύπωση «έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ» δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, δεδομένου ότι η φύση της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας και όπως προβλέπεται στον νόμο, είναι η εξάσκηση πειραματισμού κυρίως σε κεραιοσυστήματα. Αυτό θα απαιτεί κάθε φορά, που ο ραδιοερασιτέχνης τροποποιεί το κεραιοσύστημα, να επικαιροποιεί την υποβληθείσα δήλωση, κάτι που είναι αδύνατον να υλοποιηθεί για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι προδιαγραφές ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, όπως ισχύς εκπομπής ανά ζώνη συχνοτήτων κλπ., προβλέπονται λεπτομερώς από το ισχύον ΦΕΚ που καθορίζει την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και παρέχει οποιαδήποτε άλλη δήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πρόταση στην παράγραφο γγ: «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» αφήνει το περιθώριο, ενδεχομένως εκ παραδρομής ή αγνοίας του αντικειμένου, είτε να ζητούνται στοιχεία, που μπορεί να προϋποθέτουν μελέτες, είτε να επιβληθούν άλλες περιοριστικές διατάξεις για την άσκηση της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι εμπορικές. 2) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευών, απαιτείται και η συμμόρφωση με τον κανονισμό πολυκατοικίας και σε περίπτωση έλλειψής του με τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα δικαιώματα συνιδιοκτητών.» ισχύουν σε άλλη νομοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον Αστικό Κώδικα και ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ, που τοποθετούνται σε κτήρια με κοινόχρηστους χώρους. Εδώ όμως ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ (γγ) και όχι στις λοιπές κεραίες (π.χ. κεραίες CB, ειδικά ραδιοδίκτυα κλπ.), δίνοντας την εντύπωση ότι μόνο αυτούς αφορά και περιορίζει. Αφού λοιπόν ισχύει σε άλλη νομοθεσία, προτείνεται είτε να απαλειφθεί τελείως από το άρθρο 26 που αφορά τους ραδιοερασιτέχνες είτε, για ισονομία, να μην αναφέρεται στην παράγραφο γγ, αλλά να προστεθεί σε ξεχωριστή παράγραφο, που θα αναφέρεται ότι ισχύει και για τις λοιπές κατασκευές κεραιών που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους κτιρίων.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 20:33 | Αθανάσιος Μπαξεβάνης

  Κύριοι,
  Ποιός ο λόγος ύπαρξης του ΣΗΛΥΑ; Κατά βάση η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των επαγγελματικών σταθμών, ότι η στάθμη εκπομπής τους είναι μέσα στα προκαθορισμένα όρια, κατά κύριο λόγο για προστασία της δημόσιας υγείας. Οι επαγγελματικοί σταθμοί, όμως, εκπέμπουν συνεχώς και αδειαλείπτως και με ισχύ που κάποιες φορές υπερβαίνει τα 10.000 Βατ. Για παράδειγμα οι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί FM, Βραχέων ή Μεσαίων κυμάτων. Πολλοί από τους τελευταίους βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Για τον λόγο αυτό έχει νόημα η δήλωσή τους στην βάση δεδομένων.
  Σε αντιδιαστολή, οι Σταθμοί Ραδιοερασιτέχνη έχουν μέγιστη ισχύ μόνο 400 Βατ, πολύ μικρότερη από αυτή των επαγγελματικών σταθμών, αν και στην πράξη δεν υπερβαίνουν τα 100 Βατ, και το κυριότερο, δεν εκπέμπουν παρά μόνο για, συνολικά, λίγα λεπτά το 24ωρο, κι αυτό εφ’ όσον ο χειριστής του ανοίξει τα μηχανήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ραδιοερασιτέχνης ακούει πάρα πολύ και μιλά πολύ λίγο.
  Κάτω από αυτό το πρίσμα η υποχρέωση των ραδιοερασιτεχνών να δηλώνουν τις κεραίες τους στο ΣΗΛΥΑ είναι άνευ αντικειμένου. Οι έλεγχοι που έχουν γίνει κατά καιρούς δείχνουν ότι το ποσοστό παραβατικότητας είναι ελάχιστο. Επομένως η δημόσια υγεία ελάχιστα κινδυνεύει από τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών, αφού η ένταση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είναι χαμηλή και η διάρκεια της εκπομπής τους πολύ μικρή.
  Από την φύση τους οι ραδιοερασιτέχνες πειραματίζονται και κατασκευάζουν κεραίες, τις οποίες, είτε διατηρούν για λίγο χρονικό διάστημα, είτε ανακατασκευάζουν με άλλη μορφή, σχήμα ή ιδιότητες. Επιπλέον εγκαθιστούν για λίγες ώρες ή μέρες στην ύπαιθρο κεραίες, είτε για πειραματισμό, είτε για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (contests). Το άρθρο δεν μεριμνά για τις περιπτώσεις αυτές. Τυχόν υποχρέωση υποβολής δήλωσης και γι αυτές τις περιπτώσεις θα καταστήσει το χόμπι εντελώς γραφειοκρατικό, με όλα τα μειονεκτήματα που μια τέτοια εξέλιξη προοιωνίζει.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητώ να συνεχίσει η ισχύς του υπάρχοντος νόμου, που εξαιρεί τις κεραίες της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη από οποιαδήποτε άδεια ή δήλωση.
  Με εκτίμηση
  Αθ. Μπαξεβάνης
  SV1IVK

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 19:42 | Σάρρας Ευάγγελος

  Σχετικά με το άρθρο 26, προτείνεται να απαλειφθεί η παράγραφος γγ,

  γιατί εξ΄ορισμού η ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία αφορά τον πειραματισμό και κυρίως τα κεραιοσυστήματα με σκοπό τη βέλτιστη επίτευξη επικοινωνίας, αλλά και σωστής λειτουργίας του σταθμού.
  Αυτό απαιτεί συχνές αλλαγές των κεραιοσυστημάτων και δεν χρησιμοποιούνται ποτέ οι ίδιες κεραίες με την πάροδο του χρόνου, όπως συνήθως συμβαίνει με τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας, ραδιοδυκτίων, κλπ εταιριών γιά επαγγελματικούς σκοπούς.

  Με απλά λόγια, οι κεραίες των ρ/ε είναι σαν τον ατέρμονα κοχλία. Δεν έχουν αρχή, ούτε τέλος και είναι πάντα σε κίνηση, γιατί απλά πάντα πειραματιζόμαστε. Σήμερα υπάρχει μία κεραία και αύριο έχει αλλάξει η έχει καταργηθεί, κοκ.

  Τι χαρακτηριστικά να προσδιορίσεις σε μία τέτοια κατάσταση και τι συμπέρασμα θα βγάλει κάποιος που έχει παρατηρήσει μία κεραία σήμερα με Α χαρακτηριστικά, μετά από δύο ημέρες με Β χαρακτηριστικά και μετά από τρεις ημέρες έχει καταργήσει εντελώς την κεραία ?

  Ως εκ τούτου – βάσει της κοινής λογικής – στην πράξη δεν πρόκειται να λειτουργήσει η διάταξη που ορίζει την “υποβολή δήλωσης με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κεραιοσυστημάτων στο ΣΗΛΥΑ” και στην ουσία αναιρείται ο σκοπός για τον οποίο θεσμοθετήθηκε από τον νομοθέτη.

  Εάν ο σκοπός του άρθρου είναι η ύπαρξη μητρώου GIS ραδιοερασιτεχνών, τότε θα αρκούσε μία δήλωση προς την ΕΕΤΤ με τα στοιχεία του ρ/ε, το διακριτικό του, την κατηγορία πτυχίου και τα στοιχεία μόνιμης και εναλλακτικής διεύθυνσης σταθμού και ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ η έγκριση της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση ανάρτησης προσωπικών στοιχείων του ρ/ε στο διαδίκτυο με πρόσβαση σε τρίτους/κοινό.
  Επί πλέον, για κάποιους ραδιοερασιτέχνες, τίθεται και θέμα προσωπικής ασφάλειας λόγω αυτής της μαζικής ανάρτησης, ακόμη και χωρίς την αναφορά των προσωπικών στοιχείων τους, αναφέροντας και μόνο το γεωγραφικό στίγμα.

  Σχετικά με την παράγραφο που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών σε κοινόχρηστους χώρους κτιρίων:

  Προτείνεται η πλήρης διαγραφή της, γιατί μεροληπτεί έναντι των ρ/ε κεραιών σε σχέση με τις κεραίες άλλων κατηγοριών και αντί αυτής θα πρέπει να εφαρμόζεται η υπάρχουσα νομοθεσία περί αστικού δικαίου για όλες τις κεραίες επί των κοινοχρήστων χώρων.

  Επί πλέον, θα πρέπει με ρητή αναφορά στο παρόν άρθρο να διευκολύνονται οι ρ/ε και να επιτρέπεται η κατασκευή και λειτουργία των κεραιών τους – έχοντας την πλήρη ευθύνη οι ίδιοι προς αποφυγή ζημιών των κοινόχρηστων χώρων – ακόμη και καθ΄υπέρβαση του καταστατικού και χωρίς να απαιτείται πολεοδομική άδεια γιά την κατασκευή τους, με σύγχρονη ρύθμιση των σχετικών λοιπών νόμων, καθ’ ότι μία από τις βασικότερες ενασχολήσεις τους είναι και η εθελοντική προσφορά τους προς το κράτος και το κοινωνικό σύνολο.

  ΣΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – SV1GZT

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 19:42 | Κωνσταντίνος Κώνστας, SV1ONW

  Η παράγραφος γγ εισηγούμαι να διαμορφωθεί ως εξής: γγ) έχει υποβληθεί δήλωση προς την ΕΕΤΤ, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αδειούχου ραδιοερασιτέχνη, τον αριθμό και την κατηγορία πτυχίου του (σύμφωνα με την Υ.Α. 68000/763/9-12-2002 και με την Σύσταση CEPT T/R 61-02 (HAREC), το χαρακτηριστικό κλήσης που του έχει απονεμηθεί κατά την απόκτηση της άδειας λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού, αντίγραφα αυτών, καθώς και οι διευθύνσεις της κύριας και των εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης του σταθμού. Η δήλωση αυτή θα αναρτάται στην σχετική ιστοσελίδα keraies.eett.gr. Το σκεπτικό της γγ είναι να υπάρξει επιτέλους ένα μητρώο με GIS για τους ραδιοερασιτέχνες και των κεραιοσυστημάτων μέσω της ιστοσελίδας keraies.eett.gr. Αυτό, εκτός της διαφάνειας που προσδίδει η ανάρτηση, θα περιορίσει και τα προς την ΕΕΤΤ σχετικά αιτήματα ελέγχων για κεραιοσυστήματα ραδιοερασιτεχνών, δεδομένου ότι ο πολίτης αλλά και οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Επίσης, θεωρούμε ότι η παρακάτω διατύπωση «έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ» δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, δεδομένου ότι η φύση της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας και όπως προβλέπεται στον νόμο, είναι η εξάσκηση πειραματισμού κυρίως σε κεραιοσυστήματα. Αυτό θα απαιτεί κάθε φορά, που ο ραδιοερασιτέχνης τροποποιεί το κεραιοσύστημα, να επικαιροποιεί την υποβληθείσα δήλωση, κάτι που είναι αδύνατον να υλοποιηθεί για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι προδιαγραφές ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, όπως ισχύς εκπομπής ανά ζώνη συχνοτήτων κλπ., προβλέπονται λεπτομερώς από το ισχύον ΦΕΚ που καθορίζει την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και παρέχει οποιαδήποτε άλλη δήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πρόταση στην παράγραφο γγ: «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» αφήνει το περιθώριο, ενδεχομένως εκ παραδρομής ή αγνοίας του αντικειμένου, είτε να ζητούνται στοιχεία, που μπορεί να προϋποθέτουν μελέτες, είτε να επιβληθούν άλλες περιοριστικές διατάξεις για την άσκηση της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι εμπορικές. 2) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευών, απαιτείται και η συμμόρφωση με τον κανονισμό πολυκατοικίας και σε περίπτωση έλλειψής του με τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα δικαιώματα συνιδιοκτητών.» ισχύουν σε άλλη νομοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον Αστικό Κώδικα και ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ, που τοποθετούνται σε κτήρια με κοινόχρηστους χώρους. Εδώ όμως ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ (γγ) και όχι στις λοιπές κεραίες (π.χ. κεραίες CB, ειδικά ραδιοδίκτυα κλπ.), δίνοντας την εντύπωση ότι μόνο αυτούς αφορά και περιορίζει. Αφού λοιπόν ισχύει σε άλλη νομοθεσία, προτείνεται είτε να απαλειφθεί τελείως από το άρθρο 26 που αφορά τους ραδιοερασιτέχνες είτε, για ισονομία, να μην αναφέρεται στην παράγραφο γγ, αλλά να προστεθεί σε ξεχωριστή παράγραφο, που θα αναφέρεται ότι ισχύει και για τις λοιπές κατασκευές κεραιών που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους κτιρίων. Παντός οι γενικές συνελεύσεις δεν μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα της θέρμανσης και τις καθαριότητας θα δώσουν συμφωνητικό εγκατάστασης κεραιών σε Αριστούχους Ραδιοερασιτέχνες;. Θεωρώ πως η παράγραφος αυτή θα φέρει και το τέλος του Ραδιοερασιτέχνησμου στην Ελλάδα. Για αυτούς τους λόγους προτείνω την απαλαπαλοιφή τις σύμφωνης γνώμης των ενοίκων της οικοδομής,όταν πρόκειται για την εγκατάσταση κεραίας Ραδιοερασιτέχνη.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 18:59 | Παντελής Λασκαρίδης

  Κύριε Υπουργέ,
  Αξιότιμοι Κύριοι,
  Σχετικά με το Άρθρο 26, παράγραφο 1., εδάφιο γγ)
  Η απαίτηση για επιπλέον δήλωση του συστήματος είναι άνευ ουσίας και καταλήγει σε μη αναγκαία γραφειοκρατία, αλλά και σε αναπόφεκτη παρανομία.
  Σκοπός του ραδιοερασιτεχνισμού είναι ο πειραματισμός με την ραδιοηλεκτρονική θεωρία και τα ραδιοκύματα. Η υπηρεσία ερασιτέχνη, επιβάλει πολύ συχνή αλλαγή αυτών τον συστημάτων για λόγους πειραματισμού και έρευνας, χωρίς κανένα απολύτως οικονομικό όφελος. Δεν είναι δηλαδή ποτέ μόνιμη εγκατάσταση συγκεκριμένου τύπου κεραιοσυστήματος με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επί πλέον, ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά (λοβοί ακτινοβολίας κτλ) είναι πολύ δύσκολο να μετρηθούν επ’ ακριβώς από ραδιοερασιτέχνες χωρίς εξειδικευμένο, και πανάκριβο εξοπλισμό.
  Εφ’ όσον τηρούνται ρητώς τα αα) και ββ) της συγκεκριμένης παραγράφου, το γγ) δε θα έπρεπε καν να απαιτείται για τον αδειοδοτημένο ραδιοερασιτέχνη. Θεωρούμε ότι η παράγραφος αυτή πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς, ειδάλλως καταργείται πρακτικά η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη. Πρόκειται για τόσο σημαντική απόφαση.
  Το μέτρο αυτό, είναι πρακτικά μη εφαρμόσιμο για την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, και δεν απαιτείται πουθενά σε όλη την Ευρώπη, στις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες που ορίζονται σαφώς από το IARU Region 1. Όχι μόνον επί πλέον γραφειοκρατία θα δημιουργηθεί, αλλά επί πλέον παρανομία, αφού όπως προειπώθηκε είναι γραφειοκρατικά και πρακτικά μη εφαρμόσιμο.
  Επίσης, όπως πολύ σωστά προειπώθηκε, η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη είναι επιφορτισμένη επιπλέον με την ευθύνη παροχής εναλλακτικού δικτύου τηλεπικοινωνιών για υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών και πολιτική προστασία σε καταστάσεις καταστροφών – το παραπάνω μέτρο θα περιορίσει με επιπλέον γραφειοκρατία (και όχι μόνο) τους ραδιοερασιτέχνες και θα μειώσει την συνολική δυνατότητα παροχής των παραπάνω υπηρεσιών προς το κράτος και το κοινωνικό σύνολο για την προστασία της ζωής και της περιουσίας.
  Προτείνεται να μελετηθεί από τους αρμόδιους, τι είναι ραδιοερασιτεχνισμός…(Στο ΦΕΚ 1969 02/09/2011 της ΕτΚ αρ. 2, §3, προσδιορίζεται ο ραδιοερασιτεχνισμός, ο ραδιοερασιτέχνης και τα κεραιοσυστήματα:
  ««Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό »**την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες**», δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.»).
  Προτείνεται, να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Ένωση Ραδιοερασιτεχνών για να ενημερωθείτε σχετικά (http://www.raag.org/homepage.asp?ITMID=2&LANG=GR), να ενημερωθείτε για το τι ισχύει σε όλη την Ευρώπη (IARU Region 1) και να αποφασίσετε στη συνέχεια για το πόσο αντικανονική είναι η παράγραφος γγ) ώστε να αφαιρεθεί εντελώς από τον κανονισμό και να ισχύει ότι ισχύει και πανευρωπαικά.
  Στα αναπτυγμένα κράτη οι ραδιοερασιτέχνες προστατεύονται από αυτό το οποίο μάλιστα τους παρέχει βοήθεια στο να μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και όχι μόνο.
  Με τιμή,
  Παντελής Λασκαρίδης SV8DCY

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 18:26 | Κ. Σκοπελίτης (sv8dcw)

  Κύριε Υπουργέ,
  Αξιότιμοι Κύριοι,Σχετικά με το Άρθρο 26, παράγραφο 1., εδάφιο γγ)
  Η απαίτηση για επιπλέον δήλωση του συστήματος είναι άνευ ουσίας και καταλήγει σε μη αναγκαία γραφειοκρατία, αλλά και σε αναπόφεκτη παρανομία.Σκοπός του ραδιοερασιτεχνισμού έιναι ο πειραματισμός με την ραδιοηλεκτρονική θεωρία και τα ραδιοκύματα. Η υπηρεσία ερασιτέχνη, επιβάλει πολύ συχνή αλλαγή αυτών τον συστημάτων για λόγους πειραματισμού και έρευνας, χωρίς κανένα απολύτως οικονομικό όφελος. Δεν είναι δηλαδή ποτέ μόνιμη εγκατάσταση συγκεκριμένου τύπου κεραίοσυστήματος με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επί πλέον, ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά (λοβοί ακτινοβολίας κτλ) είναι πολύ δύσκολο να μετρηθούν επ’ ακριβώς από ραδιοερασιτέχνες χωρίς εξειδικευμένο, και πανάκριβο εξοπλισμό.Εφ’ όσον τηρούνται ρητώς τα αα) και ββ) της συγκεκριμένης παραγράφου, το γγ) δε θα έπρεπε καν να απαιτείται για τον αδειοδοτημένο ραδιοερασιτέχνη. Θεωρούμε ότι η παράγραφος αυτή πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς, ειδάλλως καταργείται πρακτικά η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη. Πρόκειται για τόσο σημαντική απόφαση.Το μέτρο αυτό, είναι πρακτικά μη εφαρμόσιμο για την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, και δεν απαιτείται πουθενά σε όλη την Ευρώπη, στις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες που ορίζονται σαφώς από το IARU Region 1. Όχι μόνον επί πλέον γραφειοκρατία θα δημιουργηθεί, αλλά επί πλέον παρανομία, αφού όπως προειπώθηκε είναι γραφειοκρατικά και πρακτικά μη εφαρμόσιμο.Επίσης, όπως πολύ σωστά προειπώθηκε, η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη είναι επιφορτισμένη επιπλέον με την ευθύνη παροχής εναλλακτικού δικτύου τηλεπικοινωνιών για υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών και πολιτική προστασία σε καταστάσεις καταστροφών – το παραπάνω μέτρο θα περιορίσει με επιπλέον γραφειοκρατία (και όχι μόνο) τους ραδιοερασιτέχνες και θα μειώσει την συνολική δυνατότητα παροχής των παραπάνω υπηρεσιών προς το κράτος και το κοινωνικό σύνολο για την προστασία της ζωής και της περιουσίας.Προτείνεται να μελετηθεί από τους αρμόδιους, τι είναι ραδιοερασιτεχνισμός…(Στο ΦΕΚ 1969 02/09/2011 της ΕτΚ αρ. 2, §3, προσδιορίζεται ο ραδιοερασιτεχνισμός, ο ραδιοερασιτέχνης και τα κεραιοσυστήματα:
  ««Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό »**την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες**», δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.»).Προτείνεται, να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Ένωση Ραδιοερασιτεχνών για να ενημερωθείτε σχετικά (http://www.raag.org/homepage.asp?ITMID=2&LANG=GR), να ενημερωθείτε για το τι ισχύει σε όλη την Ευρώπη (IARU Region 1) και να αποφασίσετε στη συνέχεια για το πόσο αντικανονική είναι η παράγραφος γγ) ώστε να αφαιρεθεί εντελώς από τον κανονισμό και να ισχύει ότι ισχύει και πανευρωπαικά.Με τιμή,
  Κ. Μ. Σκοπελίτης (sv8dcw)

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 18:15 | ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  1) Η παράγραφος γγ εισηγούμαστε να διαμορφωθεί ως εξής:γγ) έχει υποβληθεί δήλωση προς την ΕΕΤΤ, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αδειούχου ραδιοερασιτέχνη, τον αριθμό και την κατηγορία πτυχίου του (σύμφωνα με την Υ.Α. 68000/763/9-12-2002 και με την Σύσταση CEPT T/R 61-02 (HAREC), το χαρακτηριστικό κλήσης που του έχει απονεμηθεί κατά την απόκτηση της άδειας λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού, αντίγραφα αυτών, καθώς και οι διευθύνσεις της κύριας και των εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης του σταθμού. Η δήλωση αυτή θα αναρτάται στην σχετική ιστοσελίδα keraies.eett.gr.Το σκεπτικό της γγ είναι να υπάρξει επιτέλους ένα μητρώο με GIS για τους ραδιοερασιτέχνες και των κεραιοσυστημάτων μέσω της ιστοσελίδας keraies.eett.gr. Αυτό, εκτός της διαφάνειας που προσδίδει η ανάρτηση, θα περιορίσει και τα προς την ΕΕΤΤ σχετικά αιτήματα ελέγχων για κεραιοσυστήματα ραδιοερασιτεχνών, δεδομένου ότι ο πολίτης αλλά και οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από αυτή την ιστοσελίδα.Επίσης, θεωρούμε ότι η παρακάτω διατύπωση
  «έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ»
  δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, δεδομένου ότι η φύση της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας και όπως προβλέπεται στον νόμο, είναι η εξάσκηση πειραματισμού κυρίως σε κεραιοσυστήματα. Αυτό θα απαιτεί κάθε φορά, που ο ραδιοερασιτέχνης τροποποιεί το κεραιοσύστημα, να επικαιροποιεί την υποβληθείσα δήλωση, κάτι που είναι αδύνατον να υλοποιηθεί για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.Οι προδιαγραφές ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, όπως ισχύς εκπομπής ανά ζώνη συχνοτήτων κλπ., προβλέπονται λεπτομερώς από το ισχύον ΦΕΚ που καθορίζει την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και παρέχει οποιαδήποτε άλλη δήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών.Η πρόταση στην παράγραφο γγ:
  «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
  αφήνει το περιθώριο, ενδεχομένως εκ παραδρομής ή αγνοίας του αντικειμένου, είτε να ζητούνται στοιχεία, που μπορεί να προϋποθέτουν μελέτες, είτε να επιβληθούν άλλες περιοριστικές διατάξεις για την άσκηση της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι εμπορικές.2) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο
  «Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευών, απαιτείται και η συμμόρφωση με τον κανονισμό πολυκατοικίας και σε περίπτωση έλλειψής του με τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα δικαιώματα συνιδιοκτητών.»
  ισχύουν σε άλλη νομοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον Αστικό Κώδικα και ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ, που τοποθετούνται σε κτήρια με κοινόχρηστους χώρους. Εδώ όμως ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ (γγ) και όχι στις λοιπές κεραίες (π.χ. κεραίες CB, ειδικά ραδιοδίκτυα κλπ.), δίνοντας την εντύπωση ότι μόνο αυτούς αφορά και περιορίζει.Αφού λοιπόν ισχύει σε άλλη νομοθεσία, προτείνεται είτε να απαλειφθεί τελείως από το άρθρο 26 που αφορά τους ραδιοερασιτέχνες είτε, για ισονομία, να μην αναφέρεται στην παράγραφο γγ, αλλά να προστεθεί σε ξεχωριστή παράγραφο, που θα αναφέρεται ότι ισχύει και για τις λοιπές κατασκευές κεραιών που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους κτιρίων.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 17:35 | Αλεξανδρος Δεληγιαννης

  Κε Υπουργέ,
  Όπου αναφέρεται «Υπηρεσία Ερασιτέχνη» ή «Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη» να συμπληρώνεται και ο όρος «Υπηρεσία Ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου» ή «Δορυφορική Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη» καθώς αυτή είναι αναπόσπαστο κομμάτι των ραδιοερασιτεχνικών ενασχολήσεων και απαιτεί ανάλογες κεραίες.
  Όσο αναφορά το ΣΗΛΥΑ η καταχώρηση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών θα πρέπει να ακλουθεί σαφή και εύκολη εγγραφή των στοιχείων προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί και αναφερθεί ήδη στην διαβούλευση αυτού του άρθρου.

  Με εκτίμηση
  Αλεξ Δεληγιάννης
  ΗΜΑΕΚ ΥΠΑ
  SV8QG

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 15:57 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ SV7FOM

  Η παράγραφος γγ εισηγούμαστε να διαμορφωθεί ως εξής: γγ) έχει υποβληθεί δήλωση προς την ΕΕΤΤ, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αδειούχου ραδιοερασιτέχνη, τον αριθμό και την κατηγορία πτυχίου του (σύμφωνα με την Υ.Α. 68000/763/9-12-2002 και με την Σύσταση CEPT T/R 61-02 (HAREC), το χαρακτηριστικό κλήσης που του έχει απονεμηθεί κατά την απόκτηση της άδειας λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού, αντίγραφα αυτών, καθώς και οι διευθύνσεις της κύριας και των εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης του σταθμού. Η δήλωση αυτή θα αναρτάται στην σχετική ιστοσελίδα keraies.eett.gr. Το σκεπτικό της γγ είναι να υπάρξει επιτέλους ένα μητρώο με GIS για τους ραδιοερασιτέχνες και των κεραιοσυστημάτων μέσω της ιστοσελίδας keraies.eett.gr. Αυτό, εκτός της διαφάνειας που προσδίδει η ανάρτηση, θα περιορίσει και τα προς την ΕΕΤΤ σχετικά αιτήματα ελέγχων για κεραιοσυστήματα ραδιοερασιτεχνών, δεδομένου ότι ο πολίτης αλλά και οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Επίσης, θεωρούμε ότι η παρακάτω διατύπωση «έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ» δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, δεδομένου ότι η φύση της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας και όπως προβλέπεται στον νόμο, είναι η εξάσκηση πειραματισμού κυρίως σε κεραιοσυστήματα. Αυτό θα απαιτεί κάθε φορά, που ο ραδιοερασιτέχνης τροποποιεί το κεραιοσύστημα, να επικαιροποιεί την υποβληθείσα δήλωση, κάτι που είναι αδύνατον να υλοποιηθεί για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι προδιαγραφές ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, όπως ισχύς εκπομπής ανά ζώνη συχνοτήτων κλπ., προβλέπονται λεπτομερώς από το ισχύον ΦΕΚ που καθορίζει την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και παρέχει οποιαδήποτε άλλη δήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πρόταση στην παράγραφο γγ: «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» αφήνει το περιθώριο, ενδεχομένως εκ παραδρομής ή αγνοίας του αντικειμένου, είτε να ζητούνται στοιχεία, που μπορεί να προϋποθέτουν μελέτες, είτε να επιβληθούν άλλες περιοριστικές διατάξεις για την άσκηση της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι εμπορικές. 2) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευών, απαιτείται και η συμμόρφωση με τον κανονισμό πολυκατοικίας και σε περίπτωση έλλειψής του με τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα δικαιώματα συνιδιοκτητών.» ισχύουν σε άλλη νομοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον Αστικό Κώδικα και ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ, που τοποθετούνται σε κτήρια με κοινόχρηστους χώρους. Εδώ όμως ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ (γγ) και όχι στις λοιπές κεραίες (π.χ. κεραίες CB, ειδικά ραδιοδίκτυα κλπ.), δίνοντας την εντύπωση ότι μόνο αυτούς αφορά και περιορίζει. Αφού λοιπόν ισχύει σε άλλη νομοθεσία, προτείνεται είτε να απαλειφθεί τελείως από το άρθρο 26 που αφορά τους ραδιοερασιτέχνες είτε, για ισονομία, να μην αναφέρεται στην παράγραφο γγ, αλλά να προστεθεί σε ξεχωριστή παράγραφο, που θα αναφέρεται ότι ισχύει και για τις λοιπές κατασκευές κεραιών που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους κτιρίων. Παντός οι γενικές συνελεύσεις δεν μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα της θέρμανσης και τις καθαριότητας θα δώσουν συμφωνητικό εγκατάστασης κεραιών σε Αριστούχους Ραδιοερασιτέχνες;. Θεωρώ πως η παράγραφος αυτή θα φέρει και το τέλος του Ραδιοερασιτέχνησμου στην Ελλάδα. Για αυτούς τους λόγους προτείνω την απαλαπαλοιφή τις σύμφωνης γνώμης των ενοίκων της οικοδομής,όταν πρόκειται για την εγκατάσταση κεραίας Ραδιοερασιτέχνη.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 15:32 | Προς τον «Διαδημοτικό Σύλλογο πολιτών που δεν έχουν δουλειά να κάνουν»

  Όλοι εσείς οι κεραιοφοβικοί, κινητά τηλέφωνα έχετε? Ασύρματο τηλέφωνο? WiFI? Αν έχετε, μάθετε ότι όλα αυτά εκπέμπουν! Είναι του διαβόλου που θα έλεγε και η Λουκά. Πετάξτε τα λοιπόν και ζήστε στην εποχή του χαλκού!!

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 14:40 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Όπως σας εκθέσαμε και στο α.18 του Νομοσχεδίου: Στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τεχνιέντως συμπεριλαμβάνονται, χωρίς να κατονομάζονται οι κεραίες που έχουν ονομασθεί στο ισχύον νομοθετικό καθεστώς ως «ΕΚΚΧΟ». Οι Κεραίες αυτές είναι μόνον κατ΄ ευφημισμό « χαμηλής όχλησης» για να αποφεύγεται η αδειοδότησή τους. Ο όρος δεν χρησιμοποιείται σε καμία άλλη χώρα, είναι ελληνικής εφεύρεσης και παγκόσμιας πρωτοτυπίας, επινόηση των εταιρειών. Οι εταιρείες τις εγκαθιστούν σωρηδόν και αδιακρίτως, χωρίς έκδοση Άδειας, (μόνο με μία Δήλωση στην ΕΕΤΤ) έχουν δε την τεχνολογική δυνατότητα της αναβάθμισής τους σε Κεραίες μεγάλης ισχύος, οι δε έλεγχοι της ΕΕΑΕ μόνον περιστασιακοί και δειγματοληπτικοί.
  Όμως ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ, ΚΑΘΕ ΚΕΡΑΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 14:17 | ΙωάννηςΕΜ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι των αρμοδίων φορέων,

  επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια παρατήρηση : ο αριθμός των συμμετοχών στο συγκεκριμένο άρθρο, καταδεικνύει αναμφίβολα και το μέγεθος του ενδιαφέροντος για τα προς ψήφιση αναγραφόμενα !! Το σύνολο των συμμετεχόντων, τεκμηριώνουν με τη λογική και τα επιχειρήματά τους το μη αναγκαίο της σχετικής και επίμαχης παραγράφου 1.γ)γγ).

  Όμως, αλλού θα πρέπει να εστιαστεί το πρόβλημα : η στήριξη των Ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων, οι οποίοι με ίδια μέσα, τεχνικά και οικονομικά, με χρόνο και πολλή προσωπική εργασία των μελών τους, εξοπλίζουν τις κορυφογραμμές και τα βουνά με επαναλήπτες / αναμεταδότες και λοιπά νόμιμα ραδιοβοηθήματα. Που συμβαδίζουν με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, με σκοπό (μεταξύ άλλων) να ανταποκριθούν ποιοτικά και με επάρκεια σε όποια περίπτωση πιθανής αστοχίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Που εκπαιδεύουν τους νέους μας, αποσπώντας τους από ψυχοφθόρες κατευθύνσεις, δίνοντάς τους ερεθίσματα για υγιή προσωπική ενασχόληση και πιθανή επαγγελματική κατεύθυνση. Ατυχώς οι Σύλλογοι αυτοί – που θα μπορούσαν εν είδη «αποκεντρώσεως» να επιλαμβάνονται σε ένα πλήθος αρμοδιοτήτων – είναι νομικά αποδυναμωμένοι και δεν έχουν το πεδίο δράσεως που θα τους άρμοζε.

  Η εξεταστέα ύλη των υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών, που έχει προχείρως συνταχθεί, θα πρέπει να αλλάξει, όχι με αποτέλεσμα την μαζική «παραγωγή αδειούχων», εκ των οποίων τινές νομιμοποιούν τις αυθαίρετες δραστηριότητές τους, αλλά με στόχο την ποιοτική γνώση, προσαρμοσμένη στα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Για την αλλαγή της εξεταστέας ύλης, εμείς, ως ραδιοερασιτέχνες, είμαστε εδώ, για να σας υποδείξουμε τη βέλτιστη πρόταση.

  Εν τέλει, η συντεταγμένη Πολιτεία, ας δώσει κίνητρα στους Ραδιοερασιτέχνες, για την ενεργή συμμετοχή τους στην Πολιτική Προστασία. Είμαστε εδώ για να καλύψουμε τηλεπικοινωνιακά το δασικό μας πλούτο και να ειδοποιήσουμε έγκαιρα και υπεύθυνα για κάθε δυσάρεστο και επικίνδυνο γεγονός. Μη μας βάζετε λοιπόν γραφειοκρατικά εμπόδια στο Α και Ω του εξοπλισμού μας, τις κεραίες μας δηλαδή, αλλά διευκολύνετε τον ανιδιοτελή εθελοντισμό μας. Μακροπρόθεσμα όλοι μας, Πολιτεία και Ραδιοερασιτέχνες θα είμαστε αμοιβαία ωφελημένοι.

  Ευχαριστώ για το χρόνο σας

  Ιωάννης Μπρουμίδης – sv2dku

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 14:32 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΥΡΤΗΣ

  Η Ραδιοερασιτεχνική Κοινότητα στην χώρα μας αριθμεί χιλιάδες μέλη και με έκπληξη για δεύτερη φορά μετά από ένα χρόνο της προηγούμενης διαβούλευσης σχετικά, διαπιστώνει ότι προωθείται και πάλι ακατανόητη αλλαγή στην ίδια νομοθεσία.Γιατί αυτή η αλλαγή στην νομοθεσία από τους Υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου που έχουν καταφέρει να παραπλανήσουν δύο συνεχόμενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου?Η ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία, εκ της φύσεώς της συνδέεται με τον πειραματισμό και την επιστημονική έρευνα, δηλαδή στοιχεία που αποστερούνται παντελώς εμπορικό χαρακτήρα, με την παροχή υπηρεσιών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και κινητής τηλεφωνίας.Γιατί βάζετε δυσκολίες στο βασικό τους δικαίωμα, δηλαδή τον πειραματισμό με κεραίες που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ραδιοερασιτεχνισμού?Ο ραδιοερασιτέχνες πειραματίζονται και κατασκευάζουν κεραίες πολλές φόρες μέσα σε ένα έτος και τα χαρακτηριστικά των κεραιών τους αλλάζουν συνεχώς για να πετύχουν καλύτερα και σωστότερα αποτελέσματα.Οι κεραίες τους στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι κάτι το μόνιμο.Για ποιο λόγο θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ?Γιατί θέλετε να τους ταλαιπωρείτε με περιττές γραφειοκρατίες?Πάνω από 60 χρόνια μέχρι και σήμερα, δεν έχει διαπιστωθεί κάτι αξιοσημείωτο που έχει δημιουργήσει πρόβλημα στο κοινωνικό σύνολο από τους ραδιοερασιτέχνες.Αντιθέτως οι ραδιοερασιτέχνες ανιδιοτελώς και αφιλοκερδώς προσφέρουν σε οποιοδήποτε χρόνο την βοήθειά τους, με έξοδα και δαπάνες τους και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και του Κράτους εν τέλει, ιδίως σε περιπτώσεις καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, οπότε οι ανήκοντες στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη καλούνται να υποστηρίξουν το έργο διάσωσης με πανελλήνια ραδιοτηλεπικοινωνιακή κάλυψη σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες.Αυτό το κάνουν με χαρά και εθελοντικά προσφέροντας τις υπηρεσίες τους όταν και όπου τους ζητηθεί!!Ως εκ τούτου η υποβολή τεχνικών χαρακτηριστικών, δεν πρέπει να αφορά τους ραδιοερασιτέχνες αλλά μόνο ιδιωτικές εταιρείες, ειδικά ράδιο-δίκτυα και γενικά σταθμούς εμπορικής χρήσης.Και τέλος σημειώνω ως προς την παράγραφο γγ, είναι περιττό ο ραδιοερασιτέχνης να υποβάλει δήλωση προς την ΕΕΤΤ, όταν έχει ήδη απονεμηθεί το πτυχίο και η άδεια από το υπουργείο.Ο αρμόδιος φορέας δηλαδή το υπουργείο, θα πρέπει να ενημερώσει την ΕΕΤΤ λόγω του ότι στην άδεια που χορηγεί το αρμόδιο υπουργείο αναγράφετε το χαρακτηριστικό κλήσης που έχει απονεμηθεί καθώς και οι διευθύνσεις της κύριας θέσης και των εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης του σταθμού.Εκτιμώ όποια θετική προσπάθεια κάνετε για το ραδιοερασιτεχνισμό και σας παρακαλώ δώστε λίγο περισσότερο προσοχή στους ραδιοερασιτέχνες συναδέλφους μου, για να συνεχίζουν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο χωρίς περιττές γραφειοκρατίες ώστε να μπορούν, όπως κάνουν δεκαετίες μέχρι σήμερα, να πειραματίζονται.
  SV1BTA

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 13:39 | Ιωάννης Πανάγου

  1) Η παράγραφος γγ εισηγούμαστε να διαμορφωθεί ως εξής: γγ) έχει υποβληθεί δήλωση προς την ΕΕΤΤ, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αδειούχου ραδιοερασιτέχνη, τον αριθμό και την κατηγορία πτυχίου του (σύμφωνα με την Υ.Α. 68000/763/9-12-2002 και με την Σύσταση CEPT T/R 61-02 (HAREC), το χαρακτηριστικό κλήσης που του έχει απονεμηθεί κατά την απόκτηση της άδειας λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού, αντίγραφα αυτών, καθώς και οι διευθύνσεις της κύριας και των εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης του σταθμού. Η δήλωση αυτή θα αναρτάται στην σχετική ιστοσελίδα keraies.eett.gr. Το σκεπτικό της γγ είναι να υπάρξει επιτέλους ένα μητρώο με GIS για τους ραδιοερασιτέχνες και των κεραιοσυστημάτων μέσω της ιστοσελίδας keraies.eett.gr. Αυτό, εκτός της διαφάνειας που προσδίδει η ανάρτηση, θα περιορίσει και τα προς την ΕΕΤΤ σχετικά αιτήματα ελέγχων για κεραιοσυστήματα ραδιοερασιτεχνών, δεδομένου ότι ο πολίτης αλλά και οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Επίσης, θεωρούμε ότι η παρακάτω διατύπωση «έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ» δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, δεδομένου ότι η φύση της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας και όπως προβλέπεται στον νόμο, είναι η εξάσκηση πειραματισμού κυρίως σε κεραιοσυστήματα. Αυτό θα απαιτεί κάθε φορά, που ο ραδιοερασιτέχνης τροποποιεί το κεραιοσύστημα, να επικαιροποιεί την υποβληθείσα δήλωση, κάτι που είναι αδύνατον να υλοποιηθεί για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι προδιαγραφές ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, όπως ισχύς εκπομπής ανά ζώνη συχνοτήτων κλπ., προβλέπονται λεπτομερώς από το ισχύον ΦΕΚ που καθορίζει την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και παρέχει οποιαδήποτε άλλη δήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πρόταση στην παράγραφο γγ: «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» αφήνει το περιθώριο, ενδεχομένως εκ παραδρομής ή αγνοίας του αντικειμένου, είτε να ζητούνται στοιχεία, που μπορεί να προϋποθέτουν μελέτες, είτε να επιβληθούν άλλες περιοριστικές διατάξεις για την άσκηση της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι εμπορικές. 2) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευών, απαιτείται και η συμμόρφωση με τον κανονισμό πολυκατοικίας και σε περίπτωση έλλειψής του με τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα δικαιώματα συνιδιοκτητών.» ισχύουν σε άλλη νομοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον Αστικό Κώδικα και ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ, που τοποθετούνται σε κτήρια με κοινόχρηστους χώρους. Εδώ όμως ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ (γγ) και όχι στις λοιπές κεραίες (π.χ. κεραίες CB, ειδικά ραδιοδίκτυα κλπ.), δίνοντας την εντύπωση ότι μόνο αυτούς αφορά και περιορίζει. Αφού λοιπόν ισχύει σε άλλη νομοθεσία, προτείνεται είτε να απαλειφθεί τελείως από το άρθρο 26 που αφορά τους ραδιοερασιτέχνες είτε, για ισονομία, να μην αναφέρεται στην παράγραφο γγ, αλλά να προστεθεί σε ξεχωριστή παράγραφο, που θα αναφέρεται ότι ισχύει και για τις λοιπές κατασκευές κεραιών που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους κτιρίων.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 13:24 | AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  H υπερβολή είτε προέρχεται από τους Ρ/Ε (υψηλή ισχύς εκπομπών, πυλώνες κεραιών) είτε από το κράτος (υπέρμετρη γραφειοκρατία ή και φορολόγηση) δεν συνάδει με το Κοινωνικό σύγχρονο αμοιβαίο Συμβόλαιο μεταξύ Πολιτών και Εξουσίας.. και στη περίπτωση του αρ.26!

  Παν μέτρον άριστον

  SV1UG

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 13:59 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  Εθνικό και Καποδιστριακό
  Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Τμήμα Βιολογίας
  Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  Ομ. Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης
  e-mail: lmargar@biol.uoa.gr http://kyttariki2.biol.uoa.gr
  Ταχ/κή διεύθυνση: Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα 157 84

  Άρθρο 26 – Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών, ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
  ========================================
  1. Από την υποχρέωση της διαδικασίας αδειοδότησης του άρθρου 2 του παρόντος εξαιρούνται :
  α) οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.), του Λιμενικού Σώματος, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), του Εθνικού Συστήματος Διαχείρ ΚΛΠ
  ============================================
  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΩΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΝ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ», ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΚΛΠ. ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΝΝΟΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ.
  ΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ «ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΨΝ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ.

  ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥOΥ WI-FI ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΗΜΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΛΠ.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

  ΛΟΥΚΑΣ Χ/ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
  ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ http://kyttariki.biol.uoa.gr/Margaritis
  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http://kyttariki.biol.uoa.gr/

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 13:18 | Κων/νος Ζαχαρίας

  Οι ραδιοερασιτέχνες ή «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη» είναι υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος (παρ.3, άρθρο 2, ΥΑ 38200/1136/2011). Μέχρι σήμερα η Πολιτεία αναγνώριζε τα οφέλη, που προκύπτουν από την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, και είχε εντάξει τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών στο άρθρο 1 του ν. 2801/2000, με το οποίο τις εξαιρούσε από κάθε υποχρέωση μαζί με τις κεραίες Υπουργείων, Πρεσβειών κλπ.

  1) Η παράγραφος γγ εισηγούμαστε να διαμορφωθεί ως εξής: γγ) έχει υποβληθεί δήλωση προς την ΕΕΤΤ, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αδειούχου ραδιοερασιτέχνη, τον αριθμό και την κατηγορία πτυχίου του (σύμφωνα με την Υ.Α. 68000/763/9-12-2002 και με την Σύσταση CEPT T/R 61-02 (HAREC), το χαρακτηριστικό κλήσης που του έχει απονεμηθεί κατά την απόκτηση της άδειας λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού, αντίγραφα αυτών, καθώς και οι διευθύνσεις της κύριας και των εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης του σταθμού. Η δήλωση αυτή θα αναρτάται στην σχετική ιστοσελίδα keraies.eett.gr.Το σκεπτικό της γγ είναι να υπάρξει επιτέλους ένα μητρώο με GIS για τους ραδιοερασιτέχνες και των κεραιοσυστημάτων μέσω της ιστοσελίδας keraies.eett.gr. Αυτό, εκτός της διαφάνειας που προσδίδει η ανάρτηση, θα περιορίσει και τα προς την ΕΕΤΤ σχετικά αιτήματα ελέγχων για κεραιοσυστήματα ραδιοερασιτεχνών, δεδομένου ότι ο πολίτης αλλά και οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Επίσης, θεωρούμε ότι η παρακάτω διατύπωση «έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ» δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, δεδομένου ότι η φύση της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας και όπως προβλέπεται στον νόμο, είναι η εξάσκηση πειραματισμού κυρίως σε κεραιοσυστήματα. Αυτό θα απαιτεί κάθε φορά, που ο ραδιοερασιτέχνης τροποποιεί το κεραιοσύστημα, να επικαιροποιεί την υποβληθείσα δήλωση, κάτι που είναι αδύνατον να υλοποιηθεί για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.Οι προδιαγραφές ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, όπως ισχύς εκπομπής ανά ζώνη συχνοτήτων κλπ., προβλέπονται λεπτομερώς από το ισχύον ΦΕΚ που καθορίζει την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και παρέχει οποιαδήποτε άλλη δήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών.Η πρόταση στην παράγραφο γγ: «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» αφήνει το περιθώριο, ενδεχομένως εκ παραδρομής ή αγνοίας του αντικειμένου, είτε να ζητούνται στοιχεία, που μπορεί να προϋποθέτουν μελέτες, είτε να επιβληθούν άλλες περιοριστικές διατάξεις για την άσκηση της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι εμπορικές.

  2) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευών, απαιτείται και η συμμόρφωση με τον κανονισμό πολυκατοικίας και σε περίπτωση έλλειψής του με τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα δικαιώματα συνιδιοκτητών.» ισχύουν σε άλλη νομοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον Αστικό Κώδικα και ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ, που τοποθετούνται σε κτήρια με κοινόχρηστους χώρους. Εδώ όμως ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ (γγ) και όχι στις λοιπές κεραίες (π.χ. κεραίες CB, ειδικά ραδιοδίκτυα κλπ.), δίνοντας την εντύπωση ότι μόνο αυτούς αφορά και περιορίζει. Αφού λοιπόν ισχύει σε άλλη νομοθεσία, προτείνεται είτε να απαλειφθεί τελείως από το άρθρο 26 που αφορά τους ραδιοερασιτέχνες είτε, για ισονομία, να μην αναφέρεται στην παράγραφο γγ, αλλά να προστεθεί σε ξεχωριστή παράγραφο, που θα αναφέρεται ότι ισχύει και για τις λοιπές κατασκευές κεραιών που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους κτιρίων.

  Τέλος, θα αναμέναμε από την πολιτεία την προστασία της ανιδιοτελούς υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη που παρέχει σημαντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στην τεχνική έρευνα, παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης κεραιών ακόμα και με άρνηση των συνιδιοκτητών, όπως ισχύει για τις εγκαταστάσεις συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου (παρ. 2, άρθρο 127, ν. 4495/2017).

  Δρ. Κων/νος Ζαχαρίας, Msc
  Ηλ/γος Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 12:14 | Αντώνιος Παράσχης

  Προσπάθησα να εντοπίσω κάτι αντίστοιχο με το 1.γ)γγ) [δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ] σε Ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν κατέστη δυνατό. Μάλλον δεν πρόκειται για συμμόρφωση με ευρωπαϊκή οδηγία αλλά για ελληνική πρωτοβουλία. Έχουν αναφερθεί οι λόγοι για το ανεφάρμοστο του πράγματος.

  Για να προσπαθήσω να το κάνω περισσότερο σαφές, έχετε υπόψιν πως το Ελληνικό κράτος έχει δώσει την δυνατότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς επισκέπτες ραδιοερασιτέχνες να λειτουργούν φορητό σταθμό της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, οι τελευταίοι μάλιστα χωρίς την υποχρέωση να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό στο Ελληνικό κράτος*. Αυτοί στο μέλλον θα έχουν την υποχρέωση να κάνουν δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος που θα χρησιμοποιήσουν, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ, προκειμένου να είναι νόμιμοι! Θεωρώ πως αυτό δεν είναι εφικτό

  *ΦΕΚ Β-1969/2-9-2011
  Άρθρο 22 (Κάτοχοι αλλοδαπής ραδιοερασιτεχνικής άδειας που εκδόθηκε σύμφωνα με την Σύσταση T/R 61-01 της CEPT)

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 12:32 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΟΥΡΝΟΓΕΡΑΚΗ

  1) Η παράγραφος γγ εισηγούμαστε να διαμορφωθεί ως εξής: γγ) έχει υποβληθεί δήλωση προς την ΕΕΤΤ, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αδειούχου ραδιοερασιτέχνη, τον αριθμό και την κατηγορία πτυχίου του (σύμφωνα με την Υ.Α. 68000/763/9-12-2002 και με την Σύσταση CEPT T/R 61-02 (HAREC), το χαρακτηριστικό κλήσης που του έχει απονεμηθεί κατά την απόκτηση της άδειας λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού, αντίγραφα αυτών, καθώς και οι διευθύνσεις της κύριας και των εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης του σταθμού. Η δήλωση αυτή θα αναρτάται στην σχετική ιστοσελίδα keraies.eett.gr. Το σκεπτικό της γγ είναι να υπάρξει επιτέλους ένα μητρώο με GIS για τους ραδιοερασιτέχνες και των κεραιοσυστημάτων μέσω της ιστοσελίδας keraies.eett.gr. Αυτό, εκτός της διαφάνειας που προσδίδει η ανάρτηση, θα περιορίσει και τα προς την ΕΕΤΤ σχετικά αιτήματα ελέγχων για κεραιοσυστήματα ραδιοερασιτεχνών, δεδομένου ότι ο πολίτης αλλά και οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Επίσης, θεωρούμε ότι η παρακάτω διατύπωση «έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ» δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, δεδομένου ότι η φύση της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας και όπως προβλέπεται στον νόμο, είναι η εξάσκηση πειραματισμού κυρίως σε κεραιοσυστήματα. Αυτό θα απαιτεί κάθε φορά, που ο ραδιοερασιτέχνης τροποποιεί το κεραιοσύστημα, να επικαιροποιεί την υποβληθείσα δήλωση, κάτι που είναι αδύνατον να υλοποιηθεί για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι προδιαγραφές ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, όπως ισχύς εκπομπής ανά ζώνη συχνοτήτων κλπ., προβλέπονται λεπτομερώς από το ισχύον ΦΕΚ που καθορίζει την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και παρέχει οποιαδήποτε άλλη δήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πρόταση στην παράγραφο γγ: «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» αφήνει το περιθώριο, ενδεχομένως εκ παραδρομής ή αγνοίας του αντικειμένου, είτε να ζητούνται στοιχεία, που μπορεί να προϋποθέτουν μελέτες, είτε να επιβληθούν άλλες περιοριστικές διατάξεις για την άσκηση της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι εμπορικές. 2) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευών, απαιτείται και η συμμόρφωση με τον κανονισμό πολυκατοικίας και σε περίπτωση έλλειψής του με τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα δικαιώματα συνιδιοκτητών.» ισχύουν σε άλλη νομοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον Αστικό Κώδικα και ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ, που τοποθετούνται σε κτήρια με κοινόχρηστους χώρους. Εδώ όμως ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ (γγ) και όχι στις λοιπές κεραίες (π.χ. κεραίες CB, ειδικά ραδιοδίκτυα κλπ.), δίνοντας την εντύπωση ότι μόνο αυτούς αφορά και περιορίζει. Αφού λοιπόν ισχύει σε άλλη νομοθεσία, προτείνεται είτε να απαλειφθεί τελείως από το άρθρο 26 που αφορά τους ραδιοερασιτέχνες είτε, για ισονομία, να μην αναφέρεται στην παράγραφο γγ, αλλά να προστεθεί σε ξεχωριστή παράγραφο, που θα αναφέρεται ότι ισχύει και για τις λοιπές κατασκευές κεραιών που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους κτιρίων.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 12:34 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΝΟΓΕΡΑΚΗΣ

  1) Η παράγραφος γγ εισηγούμαστε να διαμορφωθεί ως εξής: γγ) έχει υποβληθεί δήλωση προς την ΕΕΤΤ, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αδειούχου ραδιοερασιτέχνη, τον αριθμό και την κατηγορία πτυχίου του (σύμφωνα με την Υ.Α. 68000/763/9-12-2002 και με την Σύσταση CEPT T/R 61-02 (HAREC), το χαρακτηριστικό κλήσης που του έχει απονεμηθεί κατά την απόκτηση της άδειας λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού, αντίγραφα αυτών, καθώς και οι διευθύνσεις της κύριας και των εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης του σταθμού. Η δήλωση αυτή θα αναρτάται στην σχετική ιστοσελίδα keraies.eett.gr. Το σκεπτικό της γγ είναι να υπάρξει επιτέλους ένα μητρώο με GIS για τους ραδιοερασιτέχνες και των κεραιοσυστημάτων μέσω της ιστοσελίδας keraies.eett.gr. Αυτό, εκτός της διαφάνειας που προσδίδει η ανάρτηση, θα περιορίσει και τα προς την ΕΕΤΤ σχετικά αιτήματα ελέγχων για κεραιοσυστήματα ραδιοερασιτεχνών, δεδομένου ότι ο πολίτης αλλά και οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Επίσης, θεωρούμε ότι η παρακάτω διατύπωση «έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ» δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, δεδομένου ότι η φύση της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας και όπως προβλέπεται στον νόμο, είναι η εξάσκηση πειραματισμού κυρίως σε κεραιοσυστήματα. Αυτό θα απαιτεί κάθε φορά, που ο ραδιοερασιτέχνης τροποποιεί το κεραιοσύστημα, να επικαιροποιεί την υποβληθείσα δήλωση, κάτι που είναι αδύνατον να υλοποιηθεί για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι προδιαγραφές ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, όπως ισχύς εκπομπής ανά ζώνη συχνοτήτων κλπ., προβλέπονται λεπτομερώς από το ισχύον ΦΕΚ που καθορίζει την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και παρέχει οποιαδήποτε άλλη δήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πρόταση στην παράγραφο γγ: «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» αφήνει το περιθώριο, ενδεχομένως εκ παραδρομής ή αγνοίας του αντικειμένου, είτε να ζητούνται στοιχεία, που μπορεί να προϋποθέτουν μελέτες, είτε να επιβληθούν άλλες περιοριστικές διατάξεις για την άσκηση της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι εμπορικές. 2) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευών, απαιτείται και η συμμόρφωση με τον κανονισμό πολυκατοικίας και σε περίπτωση έλλειψής του με τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα δικαιώματα συνιδιοκτητών.» ισχύουν σε άλλη νομοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον Αστικό Κώδικα και ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ, που τοποθετούνται σε κτήρια με κοινόχρηστους χώρους. Εδώ όμως ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ (γγ) και όχι στις λοιπές κεραίες (π.χ. κεραίες CB, ειδικά ραδιοδίκτυα κλπ.), δίνοντας την εντύπωση ότι μόνο αυτούς αφορά και περιορίζει. Αφού λοιπόν ισχύει σε άλλη νομοθεσία, προτείνεται είτε να απαλειφθεί τελείως από το άρθρο 26 που αφορά τους ραδιοερασιτέχνες είτε, για ισονομία, να μην αναφέρεται στην παράγραφο γγ, αλλά να προστεθεί σε ξεχωριστή παράγραφο, που θα αναφέρεται ότι ισχύει και για τις λοιπές κατασκευές κεραιών που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους κτιρίων.

 • Κύριε Υπουργέ,
  Αξιότιμοι κύριοι,
  Σχετικά με το άρθρο 26, παρ.1, εδάφιο γ του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, που αφορά μεταξύ άλλων τους ραδιοερασιτέχνες, έχουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
  Δεν είμαστε αντίθετοι με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου ραδιοερασιτεχνών, αντιθέτως θεωρούμε ότι έπρεπε ήδη να υπάρχει, με σεβασμό πάντα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων μας. Παρότι τα στοιχεία μας υπάρχουν ήδη στις κατά τόπους υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών, δεν έχουμε αντίρρηση να βοηθήσουμε, υποβάλλοντας τα στοιχεία μας ξανά, αλλά μέχρις εκεί. Ως εκ τούτου η φράση «έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος» μας βρίσκει αντίθετους. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με μια πρόταση, όπως: «έχει υποβληθεί δήλωση με σκοπό την ηλεκτρονική καταγραφή της θέσεως του σταθμού» κι τίποτα παραπάνω.

  Διαφεύγει, προφανώς, της αντιλήψεώς σας ότι οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί χρησιμοποιούνται, μεταξύ των άλλων και ως σταθμοί εκτάκτων αναγκών, σταθμοί για την κάλυψη διαφόρων γεγονότων, φορητοί σταθμοί, κινητοί σταθμοί σε αυτοκίνητα, στα βουνά σε field day για ασκήσεις, κλπ. Γνώμη μας είναι ότι πρέπει να μνημονεύεται ξεχωριστά, ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όπου η θέση είναι προσωρινή και εφόσον είναι για ολιγοήμερο διάστημα «δεν απαιτείται η ηλεκτρονική καταγραφή».

  Τέλος, εκφράζουμε την απορία μας, γιατί στο επόμενο εδάφιο, περιλαμβάνεται η φράση περί σύμφωνης γνώμης της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας, μόνο για τους ραδιοερασιτέχνες ενώ δεν περιλαμβάνεται σε άλλες περιπτώσεις (CB, κλπ). Γνώμη μας και με δεδομένη τη συμβολή των ραδιοερασιτεχνών σε έκτακτες ανάγκες αλλά και του γενικότερα υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου (που καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις), ότι θα έπρεπε, εάν συμφωνείτε, το αντίθετο να προβλέπεται, ώστε και παρά την αντίθεση, σε κάποιες περιπτώσεις, της πολυκατοικίας, να είναι δυνατή η εγκατάσταση κεραιών ραδιοερασιτεχνών, τουλάχιστον σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
  Για το ΔΣ της ΕΡΔΕ
  Ο πρόεδρος
  Αθανάσιος Καψάλης
  SV1CQK
  Ο γραμματέας
  Κωνσταντίνος Σταμάτης
  SV1DPI