Άρθρο 23 – Συνεγκατάσταση – από κοινού χρήση ευκολιών.

Για τη συνεγκατάσταση και την από κοινού χρήση ευκολιών εφαρμόζεται το άρθρο 29 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και οι διατάξεις του ν. 4463/2017 (Α΄ 40), καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω νόμων σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ.

  • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 14:41 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

    Για όλες τις περιπτώσεις συνεγκατάστασης (γειτνιάζουσες κεραίες ή συνεγκατεστημένες στον ίδιο ιστό )να απαιτείται νέα αδειοδότηση και να συνεκτιμάται η ολική εκπομπή Η/Μ.Α. που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια (αφού πρώτα τα επαναπροσδιορισθούν σε χαμηλότερα επίπεδα, όπως αναφέραμε αναλυτικά στο α. 18 του νομοσχεδίου)