Άρθρο 62 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις- Έναρξη ισχύος

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4554/2018, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται από τις παραγράφους 1 και 2 παρόντος. Το άρθρο 8 του ν. 4554/2018 διαμορφώνεται ως εξής:
1. Με Αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται τα παρακάτω:
α. η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, η διαδικασία για την παροχή του δικαιώματος έκπτωσης, η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή του μειωμένου προστίμου σε περίπτωση χορήγησης έκπτωσης, ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης της έκπτωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου.
β. τα στοιχεία του μητρώου παραβατών της παρ 2 του άρθρου 13 καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων των Υπηρεσιών, την τήρηση και εφαρμογή του μητρώου καθώς και τους όρους, το είδος και τη διάρκεια εξαίρεσης των παραβατών από ευμενείς ρυθμίσεις.
2. Η ισχύς των άρθρων 11, 12 και της παρ.1 του άρθρου 13 αρχίζει από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της παρ. 1α του παρόντος άρθρου, από εκδόσεως της οποίας καταργείται η υπ΄αριθμ. 43614/996/21.08.2019 (ΦΕΚ 3521 Β) Υπουργική Απόφαση, ενώ της παρ. 2 του άρθρου 13 από την έκδοση της σχετικής όμοιας Απόφασης της παρ 1β του παρόντος άρθρου.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 12:26 | Μπομπότσης Χαρίλαος

  Άρθρο 62 παρ. 1α

  Πρέπει να συμπεριληφθεί και η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ της παράβασης
  αδήλωτης εργασίας υπό του ελεγκτικού οργάνου, έτσι ώστε το όργανο να
  μην καταλογίζει αδιακρίτως παράβαση για οποιονδήποτε περιστασιακά
  βρίσκει εντός της επιχείρησης.

  Λεπτομέρειες ως η εγκριθείσα την 16-9-2019 πρότασή μου μετά 2 σχολίων
  σχετ. Άρθρο 59 παρ.1 με ανάρτηση στο κάτωθι σύνδεσμο.

  http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10433&cpage=1#comment-10889

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 20:22 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ

  Σύμφωνα με την περ. β’ του άρθρου 62 παρ. 1 β. του υπό διαβούλευση Σ/Ν, η οποία αντικαθιστά την παρ. 1 του άρθρου 8 Ν. 4554/2018: «τα στοιχεία του μητρώου παραβατών της παρ 2 του άρθρου 13 καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία….»
  Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 62 του υπό διαβούλευση Σ/Ν, η οποία αντικαθιστά την παρ. 2 του άρθρου 8 Ν. 4554/2018 «2. Η ισχύς των άρθρων 11, 12 και της παρ.1 του άρθρου 13 αρχίζει από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της παρ. 1α του παρόντος άρθρου, από εκδόσεως της οποίας καταργείται η υπ΄αριθμ. 43614/996/21.08.2019 (ΦΕΚ 3521 Β) Υπουργική Απόφαση, ενώ της παρ. 2 του άρθρου 13 από την έκδοση της σχετικής όμοιας Απόφασης της παρ 1β του παρόντος άρθρου».
  Στις παραπάνω διατάξεις παρατηρείται νομοτεχνική αστοχία, καθώς:
  α) Ως άρθρο 13 εννοείται προφανώς το άρθρο 13 Ν. 4554/2018. Το συγκεκριμένο άρθρο τιτλοφορείται «Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί» και είναι ενταγμένο στο Μέρος Γ, Κεφάλαιο Α’ «Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων».
  Ως μητρώο παραβατών της παρ. 2 του άρθρου 13 προφανώς εννοεί το μητρώο παραβατών για την αδήλωτη εργασία όπως προβλέπει το άρθρο 61 υπό διαβούλευση Σ/Ν, το οποίο προσθέτει παρ. 2 στο άρθρο 7 Ν. 4554/2018.
  Ως εκ τούτου, θα πρέπει στο άρθρο 62 να αντικατασταθεί η φράση στην περ. β παρ. 1 ως εξής «τα στοιχεία του μητρώου παραβατών της παρ 2 του άρθρου 7 …»

  β) Ομοίως, το άρθρο 11 Ν. 4554/2018 τιτλοφορείται «Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, ενώ το άρθρο 12 Ν. 4554/2018 «Τροποποίηση του άρθρου 80 του ν. 4144/2013». Προφανώς, η παρ. 2 αναφέρεται στα άρθρα 59, 60 και στην παρ. 2 του άρθρου 61 του υπό διαβούλευση Σ/Ν, καθώς δεν έχει νόημα σε ένα άρθρο που αφορά το πρόστιμο της αδήλωτης εργασίας να εμφιλοχωρήσουν διατάξεις άσχετες με το συγκεκριμένο υπό εκ νέου ρύθμιση αντικείμενο.

  Το παραπάνω συμπέρασμα επιρρωνύεται από το γεγονός πως η παρ. 2 προβλέπει την κατάργηση της ΥΑ 43614/996/21.08.2019 , η οποία αφορά την «Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)».

  Επειδή το άρθρο 62 αντικαθιστά ολόκληρο το άρθρο 8 είναι νομοτεχνικά αρτιότερο η παράγραφος 2 να αποτελέσει μία αυτοτελή διάταξη π.χ. 62Α, η οποία θα προβλέπει την έναρξη ισχύος των νέων αλλαγών.

  Ως εκ τούτου προβλέπεται διαγραφή της παρ. 2 του άρθρου 62 και η δημιουργία νέας παραγράφου 62Α με το κάτωθι περιεχόμενο, ενώ παράλληλα η μετονομασία του άρθρου 62 σε «Εξουσιοδοτικές διατάξεις».

  Έτσι, προβλέπεται η εξής διατύπωση:

  «62Α
  Έναρξη ισχύος
  2. Η ισχύς των άρθρων 59, 60 του παρόντος αρχίζει από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 62, από εκδόσεως της οποίας καταργείται η υπ΄αριθμ. 43614/996/21.08.2019 (ΦΕΚ 3521 Β) Υπουργική Απόφαση, ενώ
  η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 61 αρχίζει από την έκδοση της σχετικής όμοιας Απόφασης της παρ 1β του άρθρου 62.»