Άρθρο 36 Αρμοδιότητες

Το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ασκεί τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, του Άρθρου 2 της Υ.Α. 757/1983 του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β’ 767/1983).