Άρθρο 18 Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο εξετάζει τις παραβάσεις που διαπιστώνονται στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της ΕΥΕΔΕΝ και εφόσον ο Ελεγκτής Δόμησης:

α. αναγράφει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία και δικαιολογητικά,

β. παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, ως προς τη χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση του έργου του,

γ. χρησιμοποιεί καταχρηστικά την ιδιότητά του,

δ. εκπληρώνει πλημμελώς τα καθήκοντα του,

εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΚΑ την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου που υποβάλλονται από την ΕΥΕΔΕΝ. Επίσης ενημερώνει το αρμόδιο Πειθαρχικό Όργανο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και σε περίπτωση ύπαρξης ενδείξεων για τη τέλεση ποινικών αδικημάτων και τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

2. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήρια ιδίως το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, την επιφάνεια του υπό ελέγχου κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας ως εξής:

α. καταβολή χρηματικού προστίμου

β. αποκλεισμός του Ελεγκτή Δόμησης από τη διενέργεια ελέγχων για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη και

γ. οριστική διαγραφή του Ελεγκτή Δόμησης από το Μητρώο, ιδίως στην περίπτωση υποτροπής μετά από αποκλεισμό.

3. Κάθε επιβληθείσα διοικητική κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης τα δε επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο.

4. Ο Ελεγκτής Δόμησης στον οποίο επιβλήθηκε αφαίρεση Άδειας οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης να καταθέσει την Άδειά του.

Παράλληλα, ενημερώνεται για την απώλεια της ιδιότητας του Ελεγκτή Δόμησης το Τ.Ε.Ε για τις απαραίτητες ενέργειες, όπου απαιτείται.