Άρθρο 4 Υποβολή δικαιολογητικών και στοιχείων- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

1. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών και του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., έπειτα από γνώμη του Τ.Ε.Ε., καθορίζεται:

α) η διαδικασία έντυπης υποβολής,

β) η κατάργηση της υποχρέωσης έντυπης υποβολής και η αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3,

γ) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών και στοιχείων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων,

δ) το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται προς τους ενδιαφερόμενους και τους πολίτες,

ε) το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται προς τις δημόσιες αρχές για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων για την έκδοση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης,

στ) οι διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές της ψηφιοποίησης του αρχείου των Υ.ΔΟΜ.,

ζ) οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο,

η) κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και των μηχανικών με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

2. Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων μεταξύ δημοσίων αρχών και πολιτών για την έκδοση, ενημέρωση, αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρωση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,

β) η διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης, ενημέρωσης, αναθεώρησης, ανάκλησης και ακύρωσης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης των άρθρων 5, 6 και 7 εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και με τεχνικά μέσα που προσφέρουν ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια σε κάθε πολίτη. Κάθε εγκριτικό στάδιο και ενδιάμεσο βήμα, απόφαση ή στάδιο δημοσιεύονται αμελλητί στο Διαδίκτυο,

γ) η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης, τα στοιχεία προόδου εξυπηρέτησης  των αιτημάτων των ενδιαφερομένων, καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση δημόσιας αρχής, είναι διαθέσιμα ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο και χωρίς περιοριστικούς όρους.

3. Τα αναγκαία κοινά χαρτογραφικά υπόβαθρα και κάθε άλλο είδος γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ομοιογένειας και ποιότητας των στοιχείων και δικαιολογητικών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, παρέχονται από τον ΟΚΧΕ, μετά από απόφαση του Υπ. ΠΕΚΑ.

 • 16 Αυγούστου 2011, 16:34 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ.

  Η κατάργηση των εντύπων μέσων επικοινωνίας και η υποχρεωτική υποβολή Ηλεκτρονικών -χωρίς να δίδεται περίοδος προσαρμογής θα δημιουργηθεί πρόβλημα με τους «παλαιούς» Μηχανικούς – που δεν ξέρουν να χειρισθούν τα προγράμματα σχεδιασμού με Υπολογιστή. (Πρέπει να ερευνήσετε αυτό το θέμα). Διαφορετικά πρέπει να υπάρχει χρόνος προσαρμογής 2 με 3 χρόνια.

 • 16 Αυγούστου 2011, 10:28 | Άγγελος Θάνος

  Το άρθρο 4 αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πυλώνα του ν/σ. Η ορθή εφαρμογή του θα δημιουργήσει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων σε μια πολεοδομική πράξη (δημόσιους λειτουργούς, μελετητές, κατασκευαστές/επενδυτές).

  Με την ηλεκτρονική διαχείριση των πολεοδομικών πράξεων και των συναφών δεδομένων είναι δυνατή η πλήρης καταγραφή όλου του κύκλου ζωής μιας αίτησης (από τον προέλεγχο μέχρι την τελική έκδοση άδειας). Είναι μάλιστα δυνατή και η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας των τοπογραφικών ελέγχων (χορήγηση γραμμών, προέλεγχος τοπογραφικού, έλεγχος τοπογραφικού). Βεβαίως για να είναι δυνατή ή πλήρης αυτοματοποίηση των διαδικασιών θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη ψηφιακή πληροφορία όσον αφορά στα παρακάτω:
  • Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης
  • Ρυμμοτομικό Σχέδιο
  • Όροι Δόμησης και Παρεκκλίσεις
  • Διαχείριση Τροποποιήσεων
  • Όρια Σχ. Πόλης
  • Νομοθετικά Διατάγματα
  Για την ψηφιοποίηση των παραπάνω έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες στο παρελθόν στο πλαίσιο μεγαλεπήβολων έργων με -δυστυχώς- αμφίβολο και φτωχό αποτέλεσμα. Ο λόγος είναι απλός: έγινε προσπάθεια κεντρικού ελέγχου μιας πληροφορίας η οποία εν γένει παράγεται και είναι κατανεμημένη: Την πολεοδομική εξέλιξη της κάθε περιοχής τη διαχειρίζεται η ίδια η περιοχή και όχι μια κεντρική υπηρεσία σε ένα υπουργείο. Ο ρόλος των κεντρικών υπηρεσιών είναι καθαρά ελεγκτικός για τη σωστή εφαρμογή των πολεοδομικών κανονισμών.

  Μια βασική πρόνοια λοιπόν του παρόντος ν/σ θα πρέπει να είναι η χρέωση των πολεοδομικών χώρων στους καθ’ ύλην αρμόδιους τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε στελεχιακό επίπεδο. Με άλλα λόγια το κάθε αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο θα είναι υπεύθυνο για την εγκυρότητα των ως άνω πολεοδομικών δεδομένων για τα οποία θα τηρείται ιστορικό αρχείο τροποποιήσεων και θα αποδίδεται η ανάλογη ευθύνη στους αρμόδιους δημόσιους λειτουργούς. Τα δεδομένα αυτά θα είναι ΠΛΗΡΩΣ δημοσιευμένα στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες και να διευκολύνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι. Με τον τρόπο αυτό ο καθένας ιδιώτης/επενδυτής/μελετητής γνωρίζει που και τί χτίζει. Επίσης ο καθένας γνωρίζει αν αυτό που κτίζεται είναι σύννομο. Τέλος, η πληροφορία αυτή θα είναι άμεσα διαθέσιμη στις κεντρικές υπηρεσίες για τους απαραίτητους ελέγχους και άμεσα διαθέσιμη στους μελετητές μέσω υπηρεσιών διδικτύου (web services) έτσι ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιούν με τις δικές τους μεθόδους.
  Η όλη διαδικασία δεν αποτελεί εξωπραγματικό στόχο, όπως πολλοί και για διάφορους λόγους λένε. Σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν λύσεις που κάνουν ουσιαστικά ακριβώς αυτό που σχεδιάζεται στο παρόν ν/σ. Για παράδειγμα στο δήμο Λάρισας έχει γίνει μια αξιόλογη προσπάθεια και η ηλεκτρονική υποβολή αλλά και ο αυτόματος έλεγχος μιας οικοδομικής άδειας αποτελεί πραγματικότητα.
  Αποδεδειγμένα, η υλοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης είναι εφικτή (βλέπε δήμο Λάρισας), τό μόνο που χρειάζεται για να επιτευχθεί σε ευρεία κλίμακα (πανεθνικά) είναι σωστός σχεδιασμός και εφαρμογή.

 • 16 Αυγούστου 2011, 09:38 | Δημήτριος Παπαιωάννου

  Σημαντικά όσα λένε πολλοί συνάδελφοι για reset όλου του νομικού πλαισίου με ένα γενικό νόμο πολύ απλό στην εφαρμογή του!! Νέος ΓΟΚ με ηλεκτρονικά συστήματα υποβολής και έκγρισης!!!
  Μακάρι ο πολυνομία να καταργηθεί και όλα να γίνουν απλά!!

 • 15 Αυγούστου 2011, 07:09 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ το χρόνιο και νοσηρό απόστημα που
  δημιουργήθηκε από την σχέση – συνεργασίας μηχανικών -δικηγόρων
  και πολεοδομικών Υπηρεσιών , σε βαρος των επενδυτων.

 • 13 Αυγούστου 2011, 17:09 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  Mακάρι να είμαι ο μοναδικός που δεν έχει αντιληφθεί ακόμη
  τη διαδικασία υποβολής -ελέγχου των δικαιολογητικών και μελετών καθώς και την έκδοση των αδειών έγκρισης και δόμησης.
  Βέβαια δεν προβλέπεται ρητά η υποχρεωτική υποβολή των δικαιολογητικών ηλεκρτρονικά καθώς και η έντυπη κατάργηση , αφού παρέχεται εξουσιοδότηση στον αρμόδιο Υπουργό παρ 1,α καιβ
  άρθρου 4 του παροντος νόμου.
  Μέχρι τότε τι θα ισχύει , θα συνεχίζεται το σημερινό μπάχαλο.
  Να εισέρχονται οι μηχανικοί και οποιοιδήποτε τρίτοι
  να παραλαμβάνουν τους φακέλους , να τους πηγαίνουν στα γραφεία τους [βόλτα] να αρπάζουν ότι δήποτε έγγραφο και μελέτη
  κλπ χωρίς αίτηση όπως σύννομα αρμόζει….

  Δεν αποσαφηνίζεται ή δεν ρυθμίζεται ρητά στα άρθρα 4 και 5
  του νόμου , και φοβούμαι ότι θα γίνει μπάχαλο.
  Αν υποβληθούν τα στοιχεία κλπ ηλεκτρονικά από πότε και ποίον
  θα γίνεται ο έλεγχος , ώστε να εκδίδεται η άδεια εντός της
  προβλεπόμενης προθεσμίας .[από τον ιδιοκτητη , τον μηχανικο ή τον δικηγόρο]
  Από την λήψη που θα αποδεικνύεται με απόδειξη ηλεκτρονικά ή από την προσκόμιση και ταυτοποίηση των στοιχείων στην Υ.ΔΟΜ
  ποιός θα τα υποβάλει ηλεκτρονικά ή θα τα προσκομίζει
  ο ιδιοκτήτης ή ο μηχανικός ως αντιπρόσωπος
  Περαιτέρω όταν θα εκδίδεται η άδεια έγκρισης δόμησης ,
  και θα υποβάλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και
  τις μελέτες εντός της προβλεπόμενης προσθεσμίας του ενός έτους.
  Σε τι θα εξηπηρετεί η ηλεκρονική υποβολή αφού η άδεια θα
  εκδίδεται μετά την προσκόμιση του φακέλου .
  ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΗ στον παρόντα νομο
  -Συγκεκριμενοποίηση συγρότησης και λειτουργίας υπηρεσίας Υ.ΔΟΜ
  -Υποβολή δικαιολογητικών , ρητή απλή μέθοδος , πότε, πως από ποιόν
  -Ελάχιστος χρόνος ελέγχου , με προβλεπόμενη πειθαρχική ποινή
  στον αρμόδιο . [βλέπετε σχολιό μου με ανάλογη πρόταση τηνηλεκτρονική υποβολή]
  -Σε τι θα συνίσταται ο έλεγχος , διαφορετικό απ ότι ισχύει
  σήμερα ,
  -Ποιός θα έχει των εγκρίσεων των σημερινών ΕΠΑΕ ,και για πια
  συγκεκριμένα ζητήματα.
  Οχι απλό φύλλο ελέγχου – παρατηρήσεων . Απάντηση με έγγραφο και νομικά τεκμηριωμένη την έλλειψη δικαιολογητικού και την διόρθωση
  μελέτης [πχ υπέρβαση ποσοστού ημιυπαιθρίων, ύψος , Σ.Δ κλπ απόσταση από δασος , όριο , ρεμα , κυκλοφοριακη σύνδεση , γη
  υψηλής παραγωγικότητας ,]
  Αποφυγή προχειρότητας όπως ισχύει σήμερα με την καταγραφή
  παρατηρησεων . ώστε να τίθεται ο φάκελος στο τελευταίο συρτάρι
  με μπόλικο αλάτι….μέχρι που να πέσει το μέσον ή το γρηγορόσημο…]
  Το έγγραφο των παρατηρήσεων να προσβάλεται με προσφυγή
  ενώπιον της Επίτροπής όπου θα σηζητείται εντός τριών ημερών
  -η Ηλεκρονική υποβολή , να ελέγχεται αυτόματα από το κεντρικο σύστημα ως προς την τηρηση των διαδικασίων και προθεσμιών .
  Ευελπιστω ότι η τωρινη προσπάθεια έχει σκοπό την εξυπηρετηση
  όλων των εμπλεκομένων . Ιδιοκτήτη , μηχανικό ΚΑΙ ΌΧΙ των
  διαμπλεκόμενων [γρηγορόσημο-μέσον-προστιμα , ]
  -Ρητή πρόβλεψη των περιπτώσεων ανάκλησης της έγκρισης δόμησης
  και αδειών δόμησης ], ώστε να μη αναγκάζονται οι ενδιαφερόμενοι να προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια ,Σ.τ Ε
  με πρόβλεψη του αρμοδίου οργάνου προς εκδίκαση των υποθέσεων.
  -Τι θα γίνεται αν μία οικοδομή έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια , αλλα όμως μετά την λήξη της άδειας δόμησης και αποπερατωσης των εργασιών προκύψει εσφαλμένη μελέτη
  πχ μεγαλύτερο ποσοστό εξωστών ή ημιυπαιθρίων , εσφαλμένη μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης όπου προβλέπεται[ αφου εδω δεν
  ευθυνεται ο ιδιοκτητης ]
  Θα ανακαλείται η άδεια , η θα επιβάλλονται πρόστιμα στους
  μελετητές
  [ΚΥΡΙΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ , ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΙ
  στη δομηση ,
  ΚΑΤΑΡΓΕΙΣΤΕ ΡΗΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ , ΤΑ ΠΔ , Υ Α
  και εγκυκλίους που ισχύουν από το 1923 .
  Η πολυνομια , η γραφειοκρατια , η διαφθορα έχουν βάλει
  φρένο στην δόμηση και στην ανάπτυξη .
  Από την δόμηση επιβιώνουν οι περισσότεροι έλληνες και
  αλλοδαποι. [νομιμοι και παρανομοι]
  Καθυστερηση μιας άδειας δόμησης , έχει ως γνωστο την δυσμενη
  συνέπεια στη ανεργία , μέρδεμα στον οικογενειακο -οικονομικο
  στεγαστικό προγραμματισμό , μη είσπραξη δημοσίων εσόδων
  εισφορες ΙΚΑ, ΦΠΑ ΥΛΙΚΏΝ , ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ , και χιλιάδες άλλα κακά..

 • 13 Αυγούστου 2011, 08:45 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

  Εάν δεν «απλοποιηθεί» και κωδικοποιηθεί ο Γ.Ο.Κ. και η εν γένει Πολεοδομική νομοθεσία, ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα παρερμηνειών και η επακόλουθη ανάγκη έκδοσης ερμηνευτικών εγκυκλίων και γνωμοδοτήσεων διαφόρων υπηρεσιών του Υ.Π.Ε.Κ.Α, πολλές φορές κατά το δοκούν και αλληλοσυγκρουόμενες, δεν θα λυθούν τα προβλήματα με την νέα διαδικασία της «έγκρισης δόμησης».
  Η οποία αναμφισβήτητα είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
  Θα παραμείνει όμως «κενό γράμμα», αν συγχρόνως και παράλληλα δεν απλοποιηθεί με σαφήνεια που να μην επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις, η υφιατάμενη νομοθεσία.
  Μεγάλες επιφυλάξεις έχω επίσης ως προς την «τακτή» και τακτική λειτουργία των Αρχιτεκτονικών Συμβουλίων.
  Καθώς η έως τώρα πρακτική, στην λειτουργία των Ε.Π.Α.Ε.Ε. και Σ.Χ.Ο.Π Αιγαίου, έχει καταδείξει ότι γιά ευνόητους λόγους δεν θα πρέπει να απαρτίζονται από μηχανικούς που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην ίδια Περιφέρεια. Αλλά κυρίως, δεν θα πρέπει να ορίζονται οι Δημόσιοι υπάλληλοι των Συμβουλίων αυτών, από την εκάστοτε Πολιτική εξουσία (βλ. κυβέρνηση).
  Τέλος, δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω ότι ο αναφερόμενος ως μέγιστος χρόνος έκδοσης οικοδομικής άδειας, είναι εντελώς πλασματικός καθώς γιά την έκδοση των «άλλων εγκρίσεων» (Δασαρχείο, Αρχαιολογία, κ.τ.λ.π.) απαιτείται χρόνος μεγαλύτερος του ενός έτους.
  Το κυρίως όμως πρόβλημα εστιάζεται και παραμένει η μη ύπαρξη σαφούς Πολεοδομικής νομοθεσίας, μη επιδεχόμενης πολλαπλών ερμηνειών.

 • 12 Αυγούστου 2011, 16:58 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  Να προβλεφθεί στο παρόν άρθρο η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων του άρθρου 3 και όχι με Υ Α.
  [οι μέχρι σήμερα νόμοι πλαίσιο απέτυχαν γιατί δημιούργησαν γραφειοκρατία , πολλές Υ.Α αντίθετες και αλληλοσυγρουόμενα Π.Δ και Υ.Α , εγκύκλιοι κλπ.
  Οι υπάλληλοι των πολεοδομιών δεν είχαν νομικές γνώσεις να
  εφαρμόσουν σύννομα ,τι ίσχυε , ποιά διάταξη υπερίσχυε της άλλης ώστε έφθανε η υπόθεση στο Σ.τ.Ε , όπου τελεσιδικούσε μετά από 8 έτη .
  Συγκεκριμένα να προβλεφθεί ρητά
  Ποίος υποβάλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της παρ 1,2 του άρθρου 3 .Ο ιδιοκτήτης ή ποιός απ όλους τους μελετητές ,
  ο Πολιτικός Μηχανικός , ο Αρχιτέκτων , ο μηχανολόγος ή ο έχων την γενικη επίβλεψη .
  Μέχρι σήμερα υπέβαλε τον φάκελο ο πολιτικός μηχανικός ή ο
  αρχιτέκτων ,
  Ετσι ο επιστήμων μηχανικός γινόταν γραφείο παροχής υπηρεσιών
  Στο άρθρο 3 του Π Δ 8/13-7-93 ΦΕΚ 795/Δ δεν προβλεπόταν επίσης
  ρητά ποιός έπρεπε να υποβάλλει το φάκελο ,
  Πότε θα υποβάλλεται ο φάκελος με όλα τα υποβληθέντα ηλεκτρονικά στοιχεία .
  Μήπως δεν θα υποβάλεται ποτέ , αλλά θα παραμένει στο αρχείο του μηχανικού.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  ο ιδιοκτήτης υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση και θα λαμβάνει
  κωδικό πρόσβασης.Υποβάλει τις εγκρίσεις και τα δικαιολογητικά
  Ο αρμόδιος μελετητής ανοίγει το πλαίσιο αφού ο ιδιοκτήτης θα του γνωστοποιήσει τον κωδικό πρόσβασης και θα υποβάλει την μελέτη του .
  Οταν θα ολοκληρώνεται το πλαίσιο με τις μελέτες και
  τα δικαιολογητικά , θα ελέγχεται η πληρότητα από την
  αρμόδια Υπηρεσία στην οποία θα υποβάλλεται , θα λαμβάνεται
  ηλεκτρονικά απόδειξη υποβολής και ελέγχου από τον ιδιοκτήτη ο οποίος περαιτέρω αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο θα προσκομίζει τον πλήρη φάκελλο , θα ταυτοποιούνται οι μελέτες και τα δικαιολογητικά αυθημερόν και θα εκδίδεται η άδεια
  δόμησης εντός τριών ημερων από την ημερα παραλαβης και ελέγχου πληρότητας .

  Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα και φοβούμαι ότι θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα .Για την αποφυγή των προβλημάτων θα πρέπει να ρυθμισθεί η διαδικασία από τωρα , με το Νομο που θα ψηφίσει η βουλή και όχι σύμφωνα με την επιθυμία των εκάστοτε συναρμοδίων Υπουργών .

 • 11 Αυγούστου 2011, 15:43 | Δημήτριος Παπαιωάννου

  Σωστή η λογική και η ουσία της ηλεκτρονικής υποβολής. Όμως αν χρειάζεται ξανά και ξανά να επισκέπτεσαι την «νέα» πολεοδομία που ουσιαστικά θα ελέγχεσαι από τους ίδιους παλαιούς υπαλλήλους μηχανικούς του Δημοσίου που κάθονται στην λεπτομέρεια και μας ταλαιπωρούν χρόνια τώρα , ουσιαστικά δεν κερδίζουμε τίποτα σε αξιοπιστία και ταχύτητα. Ο στόχος είναι γρήγορα και σωστή έκδοση οικοδομικών αδειών. Αυτό γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή, ηλεκτρονική έγκριση και φυσικά κατασκευή με ευθύνη του ιδιοκτήτη και μηχανικού.
  ΤΟ δημόδιο θα πρέπει να ελέγχει μόνο με αυτοψίες στην πράξη και όχι να σφραγίζει σχέδια σε ένα γραφείο. Λιγότερο δημόσιο στην φάση έγκρισης οικοδομικής άδειας, περισσότερο δημόδιο στον πραγματικό έλεγχο της κατασκευής

 • 10 Αυγούστου 2011, 14:55 | Δημήτριος Παπαιωάννου

  Αγαπητοί κύριοι,
  παρακαλώ να δείτε το σύστημα που υπάρχει ήδη σε ισχύ , δουλεύει θαυμάσια και αφορά την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής επιθεώρησης.
  Εκεί όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Η υποβολή όλων των μελετών και εγγράφων γίνεται ηλεκτρονικά και φυσικά η έκδοση του επίσημου πιστοποιητικού γίνεται σε μερικά δευτερόλεπτα εφόσον ο έλεγχος (ηλεκτρονικός) περατωθεί επιτυχώς. Νομίζω ότι παρόμοιο σύστημα όπου ο μηχανικός δεν θα πηγαίνει σχεδόν ποτέ στην πολεοδομία , αλλά μπορεί να στείλει όλες τις μελέτες και δικαιλογητικά ηλεκτρονικά είναι πλεον ώριμο να εφαρμοστεί. Ακόμα και οι όροι δόμησης μπορεί με το σύστημα το κτιματολογίου που ήδη λειτουργεί θαυμάσια (με αεροφωτογραφίες) να δίνονται ηλεκτρονικά σε όλους τους μηχανικούς ή πολίτες.
  Αν δεν πάμε σε 100% ηλεκτρονική υποβολή , έγκριση και έκδοση αδειών κατασκευής θα μείνουμε πολλά χρόνια πίσω!!!

 • 8 Αυγούστου 2011, 13:24 | ΝΕ ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  Η ηλεκτρονική υποβολή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όπως επίσης και η τήρηση ψηφιακού αρχείου δεδομένων για κάθε ιδιοκτησία. Χρήζει προσοχής η μορφή με την οποία τα θα είναι διαθέσιμα προκειμένου να μην επιτρέπεται η αναπαραγωγή και χρήση τους, δεδομένου ότι αποτελεί έργο που παράγεται με αμοιβή και όχι κοινό κτήμα όλων.

 • 8 Αυγούστου 2011, 12:59 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  να παραδεχθούν επι τελους οι μελετητές μηχανικοί ότι είναι
  συνυπεύθυνοι στην όλη κατάσταση των πολεοδομιών και ειδικότερα
  στην διαδικασία έκδοσης των αδειών κλπ
  Να αντιληφθούν ότι δεν είναι τα αφεντικά , είναι εργαζόμενοι
  που αμοίβονται από τους ιδιοκτήτες και συνευθύνονται στην
  λανθασμένη μελέτη , και την μη τήρηση των προβλεπομενων προθεσμιών , και την υποβολή ελαττωματικού φακέλου
  Αμοίβονται πριν για την έκδοση της άδειας εντό των χρονικών
  ορίων και όχι να εκδοθεί η άδεια μετά από μεγάλο χρονικό
  διάστημα .Αμοίβονται για την ορθή και σύννομη εκπόνηση των μελετών και έχουν υποχρέωση [αστικη και ηθικη επαγγελματικά]
  μέχρι την έκδοση της άδειας . Ομως επειδή ισχύει και
  εδω , ότι ο κόρακας δεν βγάζει μάτι κόρακα , δεν πιέζουν
  τους υπαλλήλους .Υπακούουν σε όποια δηποτε έστω και εσφαλμένη άποψη του αρμοδίου υπαλλήλου , ως πειθίνια όργανα , Εξ άλλου …..γιατι να στεναχωρηθούν ,…. αφού την αμοιβη τους την εισέπραξαν .
  Η τυχόν ρύθμιση μη υποχρέωσης υποβολής από την αρχή των
  παραστατικών αμοιβής τους ενοχλεί , επειδη και με την προτεινόμενη ρύθμιση , τους είναι βέβαιο ότι πάλι τα ίδια
  θα συμβούν , και δεν είναι διατιθέμενοι να ζημιωθούν για
  ζητήματα που συνευθύνονται .
  ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ πριν ή μετα την
  έκδοση της άδειας .
  ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΙΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ .
  Οσο για το αν ο ιδιοκτήτης μετανοιώσει μετά την έκδοση της άδειας , και δεν κτίσει ,και δεν εξοφλεί τον μηχανικό έχει ο μελετητής δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο , να δικαιωθεί .
  Γνωρίζει όμως και την καθυστερηση εκδίκασης και τελεσιδικίας
  των υποθεσεων στην ελληνική πραγματικότη , και γι αυτό δεν
  το δέχονται ούτε και αυτό .Κόπτονται και νοιάζονται ΝΑ ΜΗ
  ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥΣ ,

 • 7 Αυγούστου 2011, 19:39 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Προκειμένου να μειωθεί δραστικά η διαφθορά στις πολεοδομίες, προτείνω να απαγορευτεί κατά οιοδήποτε τρόπο η φυσική επαφή των επαγγελματιών του χώρου(μηχανικοί, εργολάβοι κλπ) με τους υπαλλήλους των πολεοδομιών.Οι επαγγελματίες συνήθως δουλεύουν σε συγκεκριμένες περιοχές κι έτσι δημιουργείται εξικοίωση με τους υπαλλήλους της πολεοδομίας της περιοχής, που με τη σειρά της γεννά τη διαφθορά, καθώς οι επαγγελματίες είναι εξαρτημένοι για το μέλλον τους από συγκεκριμένους ανθρώπους.Η κατάθεση φακέλλων,δικαιολογητικών, αιτήσεων κλπ να γίνεται, είτε από τους άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες, είτε δια αλληλογραφίας έντυπης ή ηλεκτρονικής.Οι δε απαντήσεις να πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο. Φυσική επαφή επαγγελματία του χώρου, με υπάλληλο πολεοδομίας να τιμωρείται.

 • 7 Αυγούστου 2011, 18:03 | Μ.Χ

  Θα πρέπει να υπάρχει ένα όργανο στο υπουργείο που θα μπορούν οι μηχανικοί ηλεκτρονικα να ζητούν άμεσες διευκρινήσεις για θέματα μελετών ακόμη και με την επισύναψη σχεδίων . Οι απαντήσεις του υπουργείου να έχουν και νομική ισχύ.

 • 7 Αυγούστου 2011, 12:21 | αργυρης πλέσιας

  Η προβλέπόμενη ΚΥΑ περιέχει πολλά προς ρύθμιση θέματα, αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή και κατά συνέπεια είναι εύλογη η καθυστέρηση στην έκδοσή της. Παράλληλα προβλέπεται στην ίδια ΚΥΑ, ο καθορισμός της διαδικασίας έντυπης υποβολής, ο οποίος απαιτείται να υπάρχει από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του νομοθετήματος.
  Προτείνω τον διαχωρισμό της ανωτέρω ΚΥΑ σε δύο, ωστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις κατά την αρχική εφαρμογή.

 • 6 Αυγούστου 2011, 07:56 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  Η γραφειοκρατία δεν πατάχθηκε ποτέ στην Ελλάδα , επειδή
  θεσπίζονται νόμοι πλαίσιο , όπως ο παρόν προτεινόμενος νόμος
  Η κάθε φορά ΄νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση είτε
  Προεδρικου διατάγματα [Π.Δ] είτε με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης , όπως στο παρόν άρθρο προβλέπεται η έκδοση Υ Α
  για την διαδικασία υποβολής των δικαιλογητικών μετα από γνωμη
  του Τ Ε Ε,δίνει στον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργο την δυνατότητα να καταργεί ,τροποποιεί , αντικαθιστα , την Υπουργικη Απόφαση
  σε μια βραδιά, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ να προσδιορισθει στο παρόν άρθρο η ακριβής διαδικασία υποβολής , χωρίς την γνώμη του Τ Ε Ε.
  Το Τ Ε Ε , υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μηχανικών και όχι
  των ιδιοκτητών . Θα μπορούσε να ισχύσει το αντίθετο μόνο
  σε περιπτωση που δεν περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά δικαιολογητικά η , απόδειξη καταβολής της αμοιβης των μηχανικών
  ώστε οι μηχανικοι να αμοίβονται για την έκδοση της άδειας
  εντος των τασσομένων χρονικών ορίων , και όχι μόνο για την εκπόνηση των μελετών .
  Κατα συνεπεια έχουν αστική ευθύνη για την μη έκδοση της άδειας εντος των χρονικών ορίων .
  Αν όμως διαπιστωνεται παραβίαση των προθεσμιών από τον
  αρμόδιο υπάλληλο , να προβλέπεται πειθαρχική δίωξη , ή και
  υποχρεωση αποζημίωσης στον ιδιοκτητη.
  ΟΛΕΣ ΟΜΩΣ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ , ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ
  ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

 • 4 Αυγούστου 2011, 09:26 | Γ. Ζυγανιτίδης

  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
  ΔΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ ν. Αιγαίου

  Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των σχεδίων δημιουργεί τα εξής κατά τη γνώμη μας εύλογα ζητήματα:

  1)Υπάρχουν ακόμη και σήμερα επιστήμονες που επιλέγουν την σχεδίαση με την κλασσική μέθοδο είτε γιατί εκφράζουν καλύτερα τη σκέψη τους, είτε γιατί είναι μεγάλης ηλικίας και μη-εξοικειωμένοι με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πιστέυουμε ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον Μηχανικό να υποβάλει και σχέδια σε έντυπη μορφή διότι διαφορετικά καταργείται το δικαίωμα του στην επιλογή χρήσης ή όχι της τεχνολογίας (ηλεκτρονικός υπολογιστής+επιμέρους λογισμικό κλπ).

  2) Επιβαρύνεται με αυτό τον τρόπο το Δημόσιο με επιπλέον εκτυπωτικά έξοδα σε περίπτωση ελέγχου της οικοδομής, με επιφύλαξη ακόμα και για την δυνατότητα εκτύπωσης ιδιαίτερα μεγάλων σχεδίων κλπ.(εκτός και αν οι έλεγχοι γίνονται με χρήση Laptop κλπ).

  Τέλος ενώ πολύ σωστά προβλέπονται ποινές και κρατικός έλεγχος για τους ιδιώτες μηχανικούς που εμπλέκονται στην κατασκευή κάτι τέτοιο δεν προβλέπται για τους μελετητές…Ενώ στην κατασκευή εμπλέκονται αρχικά ο ιδιώτης επιβλέπων Μηχανικός, εν συνεχεία ο ιδίώτης ελεγχτής Μηχανικός και τέλος το κράτος μέσω της ΕΥΕΔ, αντίθετα στο στάδιο της μελέτης δεν προβλέπεται πουθενά ο κατά τη γνώμη μας συνταγματικά και βάσει κοινής λογικής αναγκαίος ποιοτικός έλεγχος του έργου των μελετητών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η δυνατότητα και η υποχρέωση έστω δειγματολιπτικού ελέγχου ποιότητας των μελετών από το κράτος προς αποφυγή εκφυλισμού της ποιότητας των μελετών.
  Επίσης να οριστούν οι αντίστοιχες κυρώσεις και για τους μελετητές μηχανικούς σε περίπτωση μη-τήρησης κτιριοδομικού κανονισμού, ΓΟΚ,κανονισμού θερμομόνωσης, τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ κλπ κατά τη σύνταξη των μελετών…

 • 2 Αυγούστου 2011, 14:58 | Ξ Λεγάκης

  Άλλη μία απόφαση που θα πρέπει να παρθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου.
  Μιλάμε για ένα Εθνικό δίκτυο διακίνησης ηλεκτρονικών αρχείων μεγάλου μεγέθους. Το ΤΕΕ προσπάθησε να εφαρμόσει στις εκλογές του την ηλεκτρονική καταχώρηση ψηφοδελτίων και κατά ένα μεγάλο ποσοστό απέτυχε. Όλο αυτό το σύστημα χρειάζεται πολύ χρόνο για να τεσταριστεί και να λειτουργήσει. Πιθανολογώ ότι, εάν δεν δημιουργηθεί ένα σοβαρό δίκτυο που θα μπορεί να διαχειριστεί τον τεράστιο αυτό όγκο πληροφοριών θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο κυβερνομπάχαλο.

 • 2 Αυγούστου 2011, 10:25 | Γιώργος

  Αυτό που πρέπει να διευκρινηστεί είναι ο τύπος άρχειων που θα κατατίθενται στον έλεγχο δόμησης. Αυτά θα πρέπει να είναι αρχεία που δεν μπορούν να αλλοιωθούν (πχ PDF). Μόνο έτσι μπορεί να κρατηθεί αξιόπιστο αρχείο. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην συγκεκριμένη περίπτωση το προτυπο ηλεκτρονικής σχεδίασης του ΤΕΕ μιας και αναφέρεται σε ανταλαγγές αρχείων μεταξύ μηχανικών και όχι μεταξύ μηχανικών και πολεοδομίας.

 • Άρθρο 4 – Υποβολή δικαιολογητικών και στοιχείων- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
  H Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία προτείνει το άρθρο 4 να διαμορφωθεί ως εξής:

  1. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών και του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., έπειτα από γνώμη του Τ.Ε.Ε., καθορίζεται:
  α) η διαδικασία έντυπης υποβολής,
  β) ………………
  η) κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και των μηχανικών με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και της προσβασιμότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία.
  2. Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ισχύουν τα ακόλουθα:
  α) κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων μεταξύ δημοσίων αρχών και πολιτών για την έκδοση, ενημέρωση, αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρωση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σε περιβάλλον προσβάσιμο και στους πολίτες με αναπηρία
  β) η διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης, ενημέρωσης, αναθεώρησης, ανάκλησης και ακύρωσης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης των άρθρων 5, 6 και 7 εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε περιβάλλον προσβάσιμο και στους πολίτες με αναπηρία και με τεχνικά μέσα που προσφέρουν ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια σε κάθε πολίτη.
  Κάθε εγκριτικό στάδιο και ενδιάμεσο βήμα, απόφαση ή στάδιο δημοσιεύονται αμελλητί στο Διαδίκτυο,
  γ) η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης, τα στοιχεία προόδου εξυπηρέτησης των αιτημάτων των ενδιαφερομένων, καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση δημόσιας αρχής, είναι διαθέσιμα ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο και χωρίς περιοριστικούς όρους και σε μορφή προσβάσιμη και στους πολίτες με αναπηρία.
  3. Τα αναγκαία κοινά χαρτογραφικά υπόβαθρα και κάθε άλλο είδος γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ομοιογένειας και ποιότητας των στοιχείων και δικαιολογητικών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, παρέχονται από τον ΟΚΧΕ, μετά από απόφαση του Υπ. ΠΕΚΑ.

 • 30 Ιουλίου 2011, 13:25 | Γ.Μαδεμοχωρίτης

  Σε συνέχεια των κατ άρθρο τοποθετήσεών μου το στοιχείο που εντοπίζω είναι κυρίως ο κίνδυνος επεξεργασίας των υποβαλλομένων ηλεκτρονικά στοιχείων και η παραποίησή τους. Προτείνω :
  «Άρθρο 4
  Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών και στοιχείων
  1. Με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών και του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., έπειτα από εισήγηση του Τ.Ε.Ε., καθορίζεται:
  α) η κατάργηση της υποχρέωσης έντυπης υποβολής και η αποκλειστικά ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμης μορφής υποβολή των στοιχείων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3
  β) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών και στοιχείων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών μη επεξεργάσιμων αρχείων
  γ) το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται προς τους ενδιαφερόμενους και τους πολίτες
  δ) το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται προς τις δημόσιες αρχές για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων για την έκδοση της έγκρισης και άδειας δόμησης.
  ε) οι διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές της ψηφιοποίησης του αρχείου των ΥΔΟΜ.
  στ) οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο
  ζ) κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και των μηχανικών με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

  2. Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ισχύουν τα ακόλουθα:
  α) κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων μεταξύ δημοσίων αρχών και πολιτών για την έκδοση, ανανέωση και ανάκληση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
  β) η διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης, ανανέωσης και ανάκλησης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης των άρθρων 5, 6 και 7 εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και με τεχνικά μέσα που προσφέρουν ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια σε κάθε πολίτη. Κάθε εγκριτικό στάδιο και ενδιάμεσο βήμα, απόφαση ή στάδιο δημοσιεύονται αμελλητί στο Διαδίκτυο.
  γ) η έγκριση δόμησης και η άδειας δόμησης, τα στοιχεία προόδου εξυπηρέτησης των αιτημάτων των ενδιαφερομένων, καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση δημόσιας αρχής, είναι διαθέσιμα ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο και χωρίς περιοριστικούς όρους.
  3. Τα αναγκαία κοινά χαρτογραφικά υπόβαθρα και κάθε άλλο είδος γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ομοιογένειας και ποιότητας των στοιχείων και δικαιολογητικών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, προσφέρονται από τον ΟΚΧΕ, έπειτα από απόφαση του Υπ. ΠΕΚΑ.»

 • 30 Ιουλίου 2011, 00:54 | Σταθης

  Ότι είναι να γίνει πρέπει να γίνει γρήγορα. Πολεοδομίες τέλος. Ηλεκτρονικά όλα και έκδοση αδείας το πολύ σε ένα μήνα. Επίσης πρέπει να μπει και ένα τέλος στον τυφλοσούρτη των μελετών (στατικών κ.α), τίποτα δεν ισχύει και τίποτα δεν ελέγχεται στην πράξη (τουλάχιστον στα σπίτια-διαμερίσματα).
  Και ένα τελευταίο: καλό θα ήταν να επιβληθεί σε όλα τα κτίσματα σε όλη την επικράτεια (με εξέρεση τις κυκλάδες)οι μονοκατοικίες και πολυκατοικίες στο τέλος των ορόφων να φέρουν σκεπή. Η αισθητική παίζει μεγάλο ρόλο στην εικόνα μια τουριστικής χώρας!

 • 29 Ιουλίου 2011, 13:41 | Ξάνθιππος Καλαϊτζής Αρχιτέκτων

  Αν υπάρξει ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΛΉΡΗΣ ηλεκτρονική υποβολή και ΔΙΑΚΊΝΗΣΗ των μελετών (όχι πιά χαρτί) θα εξασφαλισθεί η αδιάβλητη χρονικά (και όχι μόνο) διαδικασία και θα ελαχιστοποιηθούν οι μεταβάσεις μας στις κατά τόπους Υ.Δομ. ή Πολεοδομίες του σήμερα. Η ηλεκτρονική λειτουργία και τεκμηρίωση της συνολικής διακίνησης και της επιστροφής παρατηρήσεων θα μας αφήσει χρόνο και άρα θα μας εξοικονομήσει χρήμα. Αν δεν ελαχιστοποιηθεί η δια ζώσης επαφή με τους ελεγκτές, τα «δύσκολα» φαινόμενα θα συνεχίσουν και η επί ώρες ορθοστασία των μηχανικών δεν θα εξαλειφθεί.

  Αλήθεια έχουμε σκεφθεί ότι την αίτηση την υποβάλλει ο ιδιοκτήτης και πουθενά δεν παρέχει εξουσιοδότηση στον μηχανικό να του διακινήσει την άδεια (φυσικά τζάμπα!!!) που ουσιαστικά είναι δικιά του υπόθεση.

  Το πρακτέο τώρα μου μοιάζει για επιστημονική φαντασία αλλά εκεί είμαι αισιόδοξος ότι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα «θριαμβεύσει» τελικά. Τα παρακάτω μπαίνουν όσον αφορά την υπο έκδοση απόφαση

  Τα σχέδια πρέπει να υποβάλλονται ή σε μορφή PDF και όχι DWG ή ανάλογο (πλεονέκτημα ότι δεν παραλλάσσονται) και να επιστρέφονται επίσης ηλεκτρονικά με τις σχετικές παρατηρήσεις του ελεγκτή.(τα PDF είναι βαριά και με δυσχρηστα εργαλεία αναγραφής των παρατηρήσεων από τον ελεγκτή μιάς και είναι γενικής χρήσης αρχεία).

  Μιά άλλη επιλογή είναι τα αρχεία DWF, της αυτοκράτειρας AutoDesk, που είναι πιό ελαφριά επίσης μη αλλοιούμενα και με πολύ καλά εργαλεία μετρητικά και σχολιασμού μιά και είναι εξειδικευμένα. Το πρόγραμμα διαχείρισης είναι ελεύθερο (Dwf Viewer ή Design Review).

  Φυσικά είναι καλοδεχούμενη και ελληνική εφαρμογή σε κατάλληλο πρότυπο ανεξάρτητη από εμπορικές εφαρμογές.

  Άντε και καλό StarTrek Συνάδελφοι, για να μην μπλέξουμε στην «Οδύσσεια του Διαστήματος» και να χρειαζόμαστε ακόμα τις «Επαφές Τρίτου Τύπου»!!!

 • 29 Ιουλίου 2011, 10:18 | Νικόλαος Δημόπουλος

  Για την αναγνωσιμότητα (και την χρηστικότητα από όλους) των ηλεκτρονικών αρχείων υπάρχει ήδη επεξεργασμένο από το ΤΕΕ προσχέδιο για τις προδιαγραφές των ηλεκτρονικών σχεδίων. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να εφαρμοστεί ώστε να έχουμε επιτέλους πρότυπα στην ηλεκτρονική σχεδίαση.

 • 29 Ιουλίου 2011, 00:43 | Γιάννης Σακελλαρίου

  Στη σωστή κατεύθυνση προφανώς η ηλεκτρονική υποβολή.
  Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί να παραμένουν σε εκκρεμότητα οι ουσιαστικές «λεπτομέρειες» εφαρμογής των νόμων. Το παρόν άρθρο μας λέει οτι ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ το πως θα εφαρμόζεται. Μα είναι πολυ σημαντικό να το ξέρουμε πριν ψηφιστεί ο νόμος και να συζητηθεί, οχι να πάρει την λευκή έγκριση ο ΥΠΕΚΑ από την Βουλή και μετά να το διαμορφώσει όπως θέλει με την σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ. Θα διατυμπανίζουν οτι ψηφίστηκε ο νόμος και άλλαξαν τα πάντα και ποιος ξέρει πόσος χρόνος θα περάσει μέχρι να καθοριστούν όσα αναφέρονται εκ των υστλέρων και να εκδοθεί η πρώτη άδεια. Να ψηφιστεί ο νόμος όταν όλα τα προαπαιτούμενα θα είναι ήδη διαμορφωμένα και έτοιμα!!!

 • μια επιφύλαξη που έχω είναι για το
  «η διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης, ενημέρωσης, αναθεώρησης, ανάκλησης και ακύρωσης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης των άρθρων 5, 6 και 7 εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και με τεχνικά μέσα που προσφέρουν ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια σε κάθε πολίτη. Κάθε εγκριτικό στάδιο και ενδιάμεσο βήμα, απόφαση ή στάδιο δημοσιεύονται αμελλητί στο Διαδίκτυο»

  παρότι πολύ χρήσιμο σε περίπτωση σεισμών κλπ. για τις δημόσιες υπηρεσίες, δεν ξέρω αν η πρόσβαση στο χάρτη του σπιτιού σου από όλους (αν κατάλαβα καλά τι λέει) μπορεί να σημαίνει πως μπορεί κάποιος εισβολέας να σχεδιάσει το χτύπημα του καλύτερα (άρα ίσως προσκρούει το ζήτημα στην συνταγματική; προστασία του οικιακού ασύλου)

 • 28 Ιουλίου 2011, 10:08 | Κατερίνα

  Σε απάντηση του παραπάνω:

  «Η ηλεκτρονική υποβολή δεν διακόπτει την πελατειακή σχέση κράτους και πολίτη αφού οι περισσότεροι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά ότι απαιτείται και στη συνέχεια θα επισκέπτονται την πολεοδμια για να τα «πουν» και απο κοντά με τον ελεγκτή στο δήμο που συνήθως είναι ένας η δυο.»

  Το συχνότερο είναι ότι όσοι επισκέπτονται την πολεοδομία δεν τα «λένε» με τον υπάλληλο, αλλά με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή αντινομάρχη ( στην προ Καλλικράτη εποχή). Δυστυχώς γι’αυτή την πλευρά των πελατειακών σχέσεων δεν προβλέπεται κάποιο μέτρο. Ειδικά σε τοπικό επίπεδο (δήμοι) που εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα.

 • 27 Ιουλίου 2011, 19:28 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΜ αρχιτέκτων

  ΑΡΘΡΟ 4 : ΜΑΚΑΡΙ !!!

 • 27 Ιουλίου 2011, 17:22 | Αντρέας Γεωργίου

  Η ηλεκτρονική υποβολή δεν διακόπτει την πελατειακή σχέση κράτους και πολίτη αφού οι περισσότεροι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά ότι απαιτείται και στη συνέχεια θα επισκέπτονται την πολεοδμια για να τα «πουν» και απο κοντά με τον ελεγκτή στο δήμο που συνήθως είναι ένας η δυο.

  Για να γίνει αμερόληπτη η αντιμετώπιση του κάθε φακέλου από τον ελεγκτή πρέπει να μην γνωρίζει τα στοιχεία του οικοπέδου, του ιδιοκτήτη και μηχανικού του φακέλου που ελέγχει. Ο Ιδιοκτητησ και ο μηχανικοσ να μην γνωριζει επισης το ονομα του ελεγκτη . Οι ελεγκτεσ θα πρεπει να ειναι πολλοι κεντρικά τοποθετημένοι και όχι ένας η δυο σε κάθε δήμο.. Ίσοι δηλαδή όροι αντιμετώπισης σε όλους απροσωπα.

  Τέρμα σε χαρές μέσω δημάρχων, τέρμα σε στραβά ματιά σε επώνυμους, τέλος στην ευδιάθετη εξυπηρέτηση μηχανικών που «πληρωνουν»

 • 27 Ιουλίου 2011, 17:19 | Κωστας

  Οι μελέτες μπορεί να υποβάλονται ηλεκτρονικά, αλλά να μην έχει πρόσβαση ο καθε ένας σε αυτό το αρχείο μελετών, πέραν του μηχανικού και του κράτους. Διαφορετικά μελέτες υποδείγματα θα αρχίσουν να κυκλοφορούν εις βάρος των μηχανικών που πασχίζουν για την ορθή εκπόνησή τους. Μη ξεχνάμε ότι πρόκειται για «έργο» που παράγεται με αμοιβή, και όχι κοινό κτήμα όλων.

 • 27 Ιουλίου 2011, 12:08 | Kostas

  Θεωρώ ότι το σχέδιο νόμου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
  Ίσως είναι μία μοναδική ευκαιρία για άρση των χρονοβόρων διαδικασιών, της γραφειοκρατείας, των αυθαιρεσιών και της τεράστιας σπατάλης.
  Καταρχάς συμφωνώ με τον ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ που σε προηγούμενο σχόλιό του αναφέρει ότι οι μελέτες πρέπει να κατατίθενται ηλεκτρονικά.
  Είναι τεράστιος ο όγκος χαρτιού που καταναλώνουμε, το οποίο επιβαρύνει και το περιβάλλον, αλλά και την τσέπη μας.
  Πλέον με τις ηλεκτρονικές υπογραφές, τα αρχεία μπορούν να κλειδώνονται ηλεκτρονικά.
  Σε κάθε μηχανικό θα του δίνεται μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός, ο οποίος θα επέχει τη θέση «σφραγίδας» στην εκάστωτε μελέτη.
  Για να διασφαλίζεται η προστασία των κωδικών αυτών, αλλά και το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να αλλάξει τις μελέτες εκ των υστέρων, μαζί με τα υπόλοιπα έντυπα δικαιολογητικά, θα προσκομίζεται και ένα τεύχος ολιγοσέλιδο με τα βασικά στοιχεία των μελετών. (Πχ. Σκαρίφημα του τοπογραφικού με τους όρους δόμησης, σκαρίφημα του διαγράμματος κάλυψης με όρους δόμησης – πραγματοποιούμενα στοιχεία δόμησης, σκαρίφημα των κατόψεων τομών όψεων κ.τ.λ.)
  Επίσης με τη δημιουργία κατάλληλου λογισμικού είναι δυνατή και ο απευθείας έλεγχος κάθε μελέτης.
  Βασική βέβαια προϋπόθεση είναι να γίνει επιτέλους κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας.
  Πως μπορεί να έχει ο μηχανικός την ευθύνη π.χ. για το καθεστώς δόμησης, όταν όλοι οι συνέδελφοι έχουμε τουλάχιστον μία υπόθεση που για να δούμε τι καθεστώς ισχύει έχουμε περάσει ατελείωτες ώρες να διαβάζουμε νομοθεσία, να μιλάμε με υπαλλήλους των πολεοδομιών, να στέλνουμε έγγραφα στο υπουργείο κ.τ.λ.
  Ο κανόνας λέει ότι, όταν μετά από πολλές αλλαγες και ραντεβού με τις πολεοδομίες, γίνει δεκτή η μελέτη των αρχιτεκτονικών (Έλεγχος ΓΟΚ), ξέρουμε ότι αμέσως θα εκδοθεί η Ο.Α.
  Στην πιό σεισμογενή περιοχή της Ευρώπης, ο έλεγχος των στατικών είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος.

 • 27 Ιουλίου 2011, 09:21 | Μάγδα

  Παράγραφος 3, αφού όλα πλέον θα γίνονται ηλεκτρονικά θα πρέπει και τα υπόβαθρα να είνα εύκολα προσβάσιμα & ηλεκτρονικά, και όχι έπειτα από αιτήσεις στις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΟΚΧΕ, μετά από απόφαση του Υπ. ΠΕΚΑ!!!!

 • Παρά την μικρή μου εμπειρία ως προς την έκδοση αδειών , έχω πολλά να πω, καλά και κακά για όλα τα άρθρα της διαβούλευσης ,φαντάζομαι παλαιότεροι θα μπορούσαν να γράψουν βιβλία με τις απόψεις τους .
  Νομίζω όμως ότι γραπτά δεν θα μπορούσε να αποδοθεί κατανοητά διότι το ζήτημα είναι μπλεγμένο από παντού ,για αυτό έφτιαξα ένα video , με θέμα το πως θα μπορούσε να εκδοθεί , σε μια ουτοπική Ελλάδα , μια άδεια οικοδομής , διότι όπως είπε και ένας φίλος ,χωρίς ουτοπια δεν υπάρχει εξέλιξη. Όποιος θέλει το παρακολουθεί εδώ. http://www.youtube.com/watch?v=htV3ATcVhzU.

 • Αφού τεθεί η υποχρέωση της σύνταξης Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών-Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στο προηγούμενο άρθρο, θα μπορούν τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (έχοντας κωδικούς του Πληροφοριακού Συστήματος του παρόντος άρθρου) να βεβαιώνουν ηλεκτρονικά την εκπλήρωση του ΣΔΑ του κάθε έργου.Γρήγορα και αξιόπιστα.

 • 26 Ιουλίου 2011, 22:56 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

  Νομίζω ότι πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά όχι μόνο τα απαιτούμενα έντυπα-δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδομικής αδείας αλλά και όλες οι μελέτες που απαιτούνται για την εκδοση, δηλαδή σχέδια κατόψεων, τομές, όψεις, τεύχη υπολογισμών, τεύχη προδιαγραφών, κατακόρυφα διαγράμματα, κλπ , ότι απαιτείται και καθορίζεται στην πολεοδομική νομοθεσία. Κάτι ανάλογο γίνεται σήμερα για την έκδοση του πιστοποιητικου ενεργειακης απόδοσης (ηλεκτρονική υποβολή της επιθεώρησης στο ΥΠΕΚΑ, δηλ. σχέδια, υπολογισμοί, κλπ). Εξάλλου ποιος μηχανικός σήμερα εκπονεί μελέτες χωρις την βοήθεια σχεδιαστικών ή υπολογιστικών προγραμμάτων της αγοράς. Με αυτό τον τρόπο επιτέλους θα εξοικονομηθεί τεράστιος όγκος γραφικής ύλης που αναλώνεται για την εκτύπωση σχεδίων. (κατανάλωση χαρτιού, μελανιών, κλπ με ότι αυτό συνεπάγεται στην οικονομική επιβάρυνση του μηχανικού μελετητή. Επειτα πόσος χρόνος και χρήμα θα εξοικονομείται για την διαχείριση των αρχείων οικοδομικών αδειών από τις εκάστοτε Υπηρεσίες, που σήμερα αυτό που συμβαίνει στις πολεοδομίες για την εύρεση του φακέλου μιας άδειας και εαν τελικά βρεθεί είναι ένας εφιάλτης.

  ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

 • για την απροσκοπτη τηρηση των προθεσμιων πρεπει να απαγορευθει
  η δυνατοτητα να διατηρουν τεχνικο γραφειο οι μηχανικοι που εργαζονται στους δημους με την εγκριση των Δημαρχων,ωστε να μην παρακωλυουν με καθυστερησεις τις εγκρισεις σε καθορισμενα χρονικα
  ορια και να υφισταται αθεμιτος ανταγωνισμος

 • 26 Ιουλίου 2011, 18:13 | ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ Γ.

  Θα πρεπει να ληφθει μεριμνα για την τηρηση των προθεσμιων(ανατρεπτικες?)
  πεντε και δυο ημερων, για εγκριση και αδεια δομησης, καθοτι οσακις στο παρελθον ετεθησαν αυται, οχι μονο δεν ετηρηθησαν,αλλα απεναντιας υπηρξε προιουσα αυξησις χρονου ελεγχων, και αδειοδοτησης δομησης.