Άρθρο 17 Σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου

1. Συστήνεται πενταμελές Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και αποτελείται από:

α. τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του το Γενικό Επιθεωρητή της ΕΥΕΔΕΝ.

β. Πάρεδρο του γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο ΥΠΕΚΑ, με τον αναπληρωτή του.

γ. το Βοηθό Επιθεωρητή Δόμησης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης της ΕΥΕΔΕΝ, με τον αναπληρωτή του.

δ. Διευθυντή του ΥΠΕΚΑ, με τον αναπληρωτή του

ε. Εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του.

2. Καθήκοντα Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Ε.Υ.Ε.Δ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση.

3. Η θητεία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τριετής.