Άρθρο 16 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ)

1. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του έργου των Ελεγκτών Δόμησης και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του ΥΠΕΚΑ, του Νόμου 3818/2010 και η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης & Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ), μέσω αυτεπάγγελτων δειγματοληπτικών ελέγχων ή μετά από καταγγελίες σε κτίρια που έχουν ελέγξει Ελεγκτές Δόμησης.

2. Το έργο της ΕΥΕΔΕΝ ασκείται μέσω της Γενικής Επιθεώρησης του Π.Δ. 72/2010 στην οποία ανατίθενται και οι αρμοδιότητες του παρόντος και δύο αυτόνομων ενιαίων διοικητικών μονάδων:

α. της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ), που συστήνεται με το παρόν, και

β. της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕN), που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 72/2010 και οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Γενικό Επιθεωρητή της ΕΥΕΠΕΝ, που μετονομάζεται σε Γενικό Επιθεωρητή της ΕΥΕΔΕΝ, ο οποίος εποπτεύει και ελέγχει το έργο της ΕΥΕΔΕΝ. Η τοποθέτηση του Γενικού Επιθεωρητή γίνεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, μετά από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Της ΕΥΕΔ και της ΕΥΕΠΕΝ προΐστανται Βοηθοί Επιθεωρητές Δόμησης και Ενέργειας αντίστοιχα, που είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α’, αντίστοιχου επιστημονικού και γνωστικού πεδίου και σχετικής εμπειρίας, έχοντες τουλάχιστον τετραετή θητεία σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος, με έδρα την Αθήνα, με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί ή ανανεωθεί, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Η τοποθέτησή των Επιθεωρητών Δόμησης γίνεται με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, μετά από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικής Ανάπλασης και των Επιθεωρητών Ενέργειας μετά από σχετική εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι αποδοχές των Βοηθών Επιθεωρητών καθορίζονται σε ποσοστό 75% του ύψους των αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για Γενικό Διευθυντή Υπουργείου. Ο χρόνος της θητείας του Γενικού Επιθεωρητή και των δύο Βοηθών Επιθεωρητών θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου.

4. Η ΕΥΕΔ έχει την ίδια διοικητική δομή με αυτήν της ΕΥΕΠΕN και συγκροτείται σε ενιαίους διοικητικούς Τομείς, γεωγραφικά κατανεμημένους, με έδρες στις αντίστοιχες Περιφέρειες της χώρας και με χωρική αρμοδιότητα στις περιοχές εποπτείας των αντίστοιχων Περιφερειών, που υπάγονται στη Γενική Επιθεώρηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης & Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ).

Κατά προτεραιότητα συγκροτούνται δύο διακριτοί Τομείς, ως εξής:

α. Τομέας Νοτίου Ελλάδας με έδρα την Αθήνα και χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης

β. Τομέας Βορείου Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.

5. Των Τομέων της ΕΥΕΔΕΝ  προΐστανται Τομεάρχες Επιθεωρητές, μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α’, αντίστοιχου επιστημονικού και γνωστικού πεδίου και σχετικής εμπειρίας, έχοντες τουλάχιστον τριετή θητεία σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος, με έδρα την Αθήνα για τον Τομέα Νοτίου Ελλάδας και τη Θεσσαλονίκη για τον Τομέα Βορείου Ελλάδας, με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί ή ανανεωθεί, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, μετά από σχετική εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο χρόνος της θητείας των Τομεαρχών Επιθεωρητών θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης Υπουργείου και τους καταβάλλεται το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης,

6. Η ΕΥΕΔΕΝ από της σύστασής της ως ΕΥΕΠΕΝ, στελεχώνεται με:

α) μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, μετά από διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, ή με μετάταξη από το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ. ή με μετακίνηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει,

β) με υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από μετάταξη από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή μετακίνηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 410/1988 (Α΄ 191), όπως ισχύει.

γ) με μονίμους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά από απόσπαση, με απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού ΠΕΚΑ, χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.  Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται ή ανανεώνεται για υπηρεσιακές ανάγκες.

7. Στο προσωπικό της ΕΥΕΔΕΝ καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών είτε της θέσης από την οποία προέρχονται είτε της θέσης στην οποία αποσπώνται, μετά από αμετάκλητη δήλωση του αποσπώμενου στην αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΚΑ.

Στην περίπτωση που επιλεγούν αποδοχές του φορέα προέλευσης, η μισθοδοσία του αποσπώμενου γίνεται από τον φορέα αυτό.

8. Για τη στελέχωση της ΕΥΕΔΕΝ προβλέπονται:

α. Για τη Γενική Επιθεώρηση, επιπρόσθετα, πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

β. Για την ΕΥΕΠΕN, επιπρόσθετα, πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και τέσσερεις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

γ. Για την ΕΥΕΔ προβλέπονται, εκτός της θέσης του Βοηθού Επιθεωρητή Δόμησης και των δύο (2) Τομεαρχών των Τομέων αυτής, πενήντα (50) θέσεις υπαλλήλων Τακτικού προσωπικού, με τις παρακάτω ειδικότητες :

τριανταοκτώ (38) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών

δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Μηχανικών

τέσσερεις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής

τέσσερεις (4) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού  με  γνώσεις Η/Υ.

9. Όσοι εκ των υπαλλήλων της ΕΥΕΔ είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ή Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ορίζονται ως Επιθεωρητές Δόμησης αφού παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλογο αυτού των Ελεγκτών Δόμησης προκειμένου να μπορούν να διενεργούν ελέγχους σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό κτίριο ή/και κτιριακό ή οικιστικό έργο, με επιτόπου αυτοψία, καθώς και μετρήσεις, και συλλογή κάθε χρήσιμου για τη διενέργεια του ελέγχου στοιχείου. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την τυχόν αρμοδιότητα άλλης αρχής να προβαίνει σε ανάλογο έλεγχο.

10. Ο χρόνος της θητείας των Επιθεωρητών Ενέργειας και των Επιθεωρητών Δόμησης θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος Υπουργείου  και τους καταβάλλεται το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης.

11. Μετά από κάθε έλεγχο συντάσσεται από τους Επιθεωρητές Δόμησης που διενήργησαν τον έλεγχο, Έκθεση Ελέγχου. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις η σχετική έκθεση επιδίδεται με συστημένη πρόσκληση στον ελεγχόμενο Ελεγκτή Δόμησης, ο οποίος καλείται σε ακρόαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν 2690/1999.

Ύστερα από την ακρόαση ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας τέλεσής της, ο Επιθεωρητής Δόμησης συντάσσει αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης ή μη, της Παράβασης, την οποία υπογράφει ο Γενικός Επιθεωρητής της ΕΥΕΔΕΝ.

10. Αντίγραφο της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης και ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης αποστέλλεται στο Εποπτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος.

11. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή της ΕΥΕΔΕΝ, καθορίζονται ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΕΔΕΝ, στην κατανομή αρμοδιοτήτων σε Τμήματα ανά Τομέα, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

 • 16 Αυγούστου 2011, 21:02 | Νίκος Σιδηρόπουλος

  1. θα πρέπει να προβλεφθεί η έκδοση ΠΔ μέσα από το οποίο να ρυθμίζονται τα προσόντα (τυπικά και ουσιαστικά) του προσωπικού της ΕΥΕΔΕΝ κατά αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ.5 του Ν.3818/2010.
  α) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Γενικού Επιθεωρητή θα πρέπει να αναπροσδιοριστούν με βάση και τις απαιτήσεις για το νέο αντικείμενο (έλεγχος και παρακολούθηση του έργου των ελεγκτών).
  β) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των Βοηθών, των Τομεαρχών και των Επιθεωρητών της ΕΥΕΔ να προσδιοριστούν κατ’ αντιστοιχία με το ΠΔ 72/2010, με βάση τις απαιτήσεις για το νέο αντικείμενο.
  2. Από τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση (η οποία βασίζεται στα πορίσματα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης) και το γεγονός ότι το αντικείμενο της ΕΥΕΔ προσιδιάζει σε αυτό των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ειδικότητας μηχανικού) οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει πολύτιμη εμπειρία στον ως άνω τομέα και τα πορίσματά τους έχουν διακριθεί για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους, προτείνεται, η θητεία στο ΣΕΕΔΔ, να συμπεριληφθεί στα τυπικά ή και ουσιαστικά προσόντα για την επιλογή αυτών που θα στελεχώσουν τη Γενική Επιθεώρηση (Βοηθοί κλπ.) αλλά και την ΕΥΕΔ (Τομεάρχες κλπ.).

 • 16 Αυγούστου 2011, 13:39 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  ολοι οι υπάλληλοι και μηχανικοι , να συμμετέχουν σε σεμινάρια
  Δημόσιας Διοίκησης , και εκμάθησης του Διοικητικου δικαιου
  ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
  -Αιτησεις ακύρωσης – προσφυγες , αναστολη εκτελεσης , κλπ
  -προστυγες , ενδικοφανεις, ιεραρχικες , αιτησεις θεραπείας
  Σύνταγμα , εκυπηρετηση του πολίτη
  Να μάθουν ότι κάθε αμφιβολία να αποβαίνει υπερ του
  διοικουμενου και όχι του κρατους της κακοδιοίκησς και γραφειοκρατίας

 • 3 Αυγούστου 2011, 19:55 | αθώος υπάλληλος

  Προσέξατε τον τρόπο στελέχωσης αυτών των υπηρεσιών? Μπαίνουμε σε νέα εποχή «ημετέρων»! Κάποιοι ευνοούμενοι (κομματικοί ή κοινωνικοί) θα αναγορεύονται σε Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές χωρίς αξιολόγηση. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ !!!

 • 30 Ιουλίου 2011, 09:05 | Καλογερόπουλος

  Έστω ότι γίνεται μια καταγγελία στην Καλαμάτα για παράνομο βόθρο. Μέχρι να προγραμματιστεί εκτός έδρας από την Αθήνα για Καλαμάτα, ο βόθρος έχει σκεπαστεί!!!

  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΑΤΕ????

  Συμφωνώ επίσης απόλυτα με όσους αναζήτησαν κριτήρια εμπειρίας στον έλεγχο των κατασκευών!

  Έχετε προβλέψει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την λειτουργία της υπηρεσίας (οχήματα, όργανα μέτρησης, ρουχισμό κοκ)? Ή θα αναγκαστούν να κάνουν μακροσκοπικό και μη ουσιώδη έλεγχο?

 • 29 Ιουλίου 2011, 08:37 | Kostas

  παρ.6γ: για να διοριστεί κάποιος στην ΕΥΕΔ, έχει περισσότερες πιθανότητες εάν είναι ανειδίκευτος απόφοιτος Λυκείου (Διοικητικός ΔΕ) παρά Μηχανικός ΤΕ…

 • 28 Ιουλίου 2011, 13:14 | panagiotis kazoukas

  Καλημέρα σας…

  Μεγάλο αγαθό η δημιουργική φαντασία με σκοπό την διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής αγκαλιάζοντας όλες τις σύγχρονες ανέσεις σε πολυχώρους και σε καμπίνες…

  Το μέλλον είναι εδώ….

  Δύο πράγματα χρειάζονται…

  1. Εξουσιοδότηση σε

  2. Επιθεωρητές ανεπηρέαστους να διαιτητεύσουν τα έγα (από έλεγχο υλικών μέχρι κανονισμών και προσωπικού σε καθημερινή βάση ) με σκοπό όχι την προμήθεια – μίζα ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

  Εδώ που είμαι στην Βόρεια Βραζιλία έχουν επενδύσεις και στερούνται σε εμπειρία…

  Η Ελλάδα τα έχει όλα..Θέλει κατανομή αρμοδιοτήτων σε όλα τα πόστα και συχνές συναντήσεις και ενημέρωση γραπτώς ΄ΣΕ ΌΠΟΙΟΝ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ)…

  Άλλο θέμα…
  αυτή η εδώ και τώρα εξόφληση λογαριασμών δεν με βοηθάει καθόλου…χάνω τον βηματισμό μου…
  Γιατί ΤΌΣΟ ΓΡΉΓΟΡΑ ΧΕΙΡΟΠΈΔΕΣ?
  φοβάστε μην τα χάσετε?

  Δώστε μία παράταση να πάρουμε ανάσα…. Δουλειά σε οικογένειες με παιδιά ανήλικα Ελλήνων δίνουμε…Τι πράγματα είναι αυτά….Πάμε καλά έξω και μένει η ανασφάλεια αναμεσά μας?

  Ευχαριστώ πολύ

  Π.Καζούκας

  Ναυπηγός Μηχανικός

 • 27 Ιουλίου 2011, 09:56 | Γ. Ζυγας

  Δεν καταλαβαίνω πως μια Υπηρεσία είναι δυνατόν να ελέγχει έστω και δειγματολειπτικά κατασκευές σε όλη την Επκτράτεια.Ποια θα είναι η Αποκέντρωσή της; Ποια η έδρα της; Πως θα εξετάζει τυχόν καταγγελίες κλπ;
  Με εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού της από Αθήνα-Διδυμότειχο;!!!

  Άποψή μου είναι ότι η συγκεκριμένη αρμοδιότητα θα πρέπει να ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση , δημιούργημα της δικής σας κυβέρνησης. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.Με αυτόν τον τρόπο θα είναι εφικτός στοιχειώδης έλεγχος του έργου του Σώματος ελεγχτών Μηχανικών από το Κράτος χωρίς υπέρογκα έξοδα διαμονής και μετακίνησης.

 • 27 Ιουλίου 2011, 08:03 | Γ. Αγγελόπουλος

  Κύριοι,

  στο άρθρο 16 παρ 8.γ αναφέρεται η στελέχωση της ΕΥΕΔ όπου προβλέπονται πενήντα (50) θέσεις υπαλλήλων Τακτικού προσωπικού, με τις παρακάτω ειδικότητες :

  τριανταοκτώ (38) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών

  δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Μηχανικών

  Επισημαίνω το άδικο της αναλογίας 38:2 υπέρ των Μηχανικών ΠΕ.

  Σας δηλώνω πως ένας ΤΕ είναι cost-effective σε σχέση με έναν ΠΕ ο οποίος αμείβεται με σχεδόν διπλάσιο μισθό. Έλεγχο με την κορδέλα θα κάνει, δε θα εκπονήσει τη μελέτη της Γέφυρας…

  Δίκαιο θα ήταν να στελεχωθεί η ΕΥΕΔ με 20 ΠΕ και 20 ΤΕ Μηχανικούς.

 • 26 Ιουλίου 2011, 19:52 | ΟΛΓΑ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ

  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΕΙΡΑ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ !!!!
  ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ!!!!!!