Άρθρο 3 Δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες

1. Έγκριση Δόμησης

Για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων και φύλλο ελέγχου.

β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης.

γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.

Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο που είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή βρίσκεται εκτός σχεδίου και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται.

2. Άδεια Δόμησης

Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλονται η έγκριση δόμησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

β) Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας .

γ) Στατική μελέτη.

δ) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

ε) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

στ) Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.

ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.

η) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

θ) Μελέτη καυσίμου αερίου.

ι) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι:

Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν.

Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελετών ταυτίζονται με τις διαστάσεις και τα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης και του τοπογραφικού διαγράμματος βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση δόμησης.

Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα τεύχη υπολογισμών είναι πλήρεις και σύμφωνα με τις προδιαγραφές  που ισχύουν.

ια) Μελέτη ασφάλειας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/1996.

ιβ) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το Ν. 1221/81 και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισή της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.

ιγ) Αιτιολογημένη έκθεση της παρ. 1 του Άρθρου 3 του Γ.Ο.Κ.

ιδ) Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών από το Τ.Ε.Ε.

ιε) Έντυπο ταυτότητας κτιρίου. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής του παραπάνω δικαιολογητικού.

3. Η αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

4. Συστήνεται τμήμα στη Διεύθυνση Δ.Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΚΑ, με σκοπό την τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου των αδειών δόμησης.

5. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών και του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α καθορίζονται:

α) η λειτουργία διαδραστικής διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με την Πολεοδομική Νομοθεσία

β) ο τρόπος διαδικτυακής συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών που χορηγούν εγκρίσεις και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από τις δημόσιες αρχές

γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των στοιχείων και δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με την παρ. 3.

 • 16 Αυγούστου 2011, 22:42 | Γιάννης Πολυχρονίου

  Η Επιτροπή Προσβασιμότητας που συστάθηκε και λειτουργεί στο ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 28 του Ν.2831/2000 προτείνει στο Άρθρο 3 «Δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες» η παρ. 2 β να διατυπωθεί ως εξής: Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχονται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται οι προδιαγραφές σύνταξης της μελέτης προσβασιμότητας.

  Η πρόβλεψη μελέτης προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζομένων ατόμων για τα κτίρια που προβλέπεται να είναι προσβάσιμα σύμφωνα και με το άρθρο 28 του Ν.2831/2000, είναι πολύ σημαντική, γιατί η έως τώρα εμπειρία δείχνει ότι παρά την ύπαρξη σχετικής ικανοποιητικής ελληνικής νομοθεσίας και οδηγιών σχεδιασμού, η εφαρμογή τους, ιδιαίτερα στις νέα κατασκευές, είναι πολλές φορές αποσπασματική και ελλιπής. Η μελέτη προσβασιμότητας στα πρότυπα της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας, θα λύσει το πρόβλημα αυτό.

  Γιάννης Πολυχρονίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊστάμενος Γραφείου Προσβασιμότητας ΑμεΑ στο ΥΠΠΟΤ/ΔΜΜΠΚ

 • 16 Αυγούστου 2011, 22:13 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  Από την κρίση των σχολίων μου φαίνεται ότι εναχλούται οι
  μηχανικοί και ιδιαίτερα από τα σχόλια που αναφέρονται στο
  δικαιολογητικό αμοιβής , και την υποχρεωτική υποβολή του
  πριν την έγκριση δόμησης και πριν την άδεια δόμησης
  Λογικά συμπεραίνεται ότι γνωρίζουν ότι και με τον παρόντα νόμο
  δεν θα αλλάξει τίποτα και ίσως χειροτερέψει η κατάσταση
  ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
  να αμοίβονται με την παραδοση της άδειας στα χέρια του
  ιδιοκτήτη. ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΥ Τ Ε Ε
  Ο κόσμος όμως γνωρίζει ότι στη βουλή οι περισσότεροι βουλευτές
  είναι μηχανικοί και δικηγόροι
  και δεν πρόκειται ποτέ να νομοθετήσουν ενάντια στα οικονομικά συμφέροντα τους .
  ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΟΤΙ
  ΘΑ ΠΕΙΣΩ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗ
  Να μην περιλαμβάνεται η αμοιβή των μηχανικών , στα
  δικαιολογητικά , και να εξοφλούνται με την παράδοση
  της άδειας στα χέρια του ιδιοκτήτη.
  Ευχαριστώ όλους που ανέγνωσαν τα σχόλια μου , και τα έκριναν θετικά ή αρνητικά .

 • 16 Αυγούστου 2011, 22:00 | Γιάννης Πολυχρονίου

  Η Επιτροπή Προσβασιμότητας που συστάθηκε και λειτουργεί στο ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 28 του Ν.2831/2000 προτείνει στο Άρθρο 3 «Δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες» η παρ. 2 β να διατυπωθεί ως εξής: Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχονται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται οι προδιαγραφές σύνταξης της μελέτης προσβασιμότητας.

  Η πρόβλεψη μελέτης προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζομένων ατόμων για τα κτίρια που προβλέπεται να είναι προσβάσιμα σύμφωνα και με το άρθρο 28 του Ν.2831/2000, είναι πολύ σημαντική, γιατί η έως τώρα εμπειρία δείχνει ότι παρά την ύπαρξη σχετικής ικανοποιητικής ελληνικής νομοθεσίας και οδηγιών σχεδιασμού, η εφαρμογή τους, ιδιαίτερα στις νέα κατασκευές, είναι πολλές φορές αποσπασματική και ελλιπής.Η μελέτη προσβασιμότητας στα πρότυπα της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας, θα λύσει το πρόβλημα αυτό.

  Γιάννης Πολυχρονίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊστάμενος Γραφείου Προσβασιμότητας ΑμεΑ στο ΥΠΠΟΤ/ΔΜΜΠΚ

 • 16 Αυγούστου 2011, 20:33 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

  Η μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων, καθώς και η μελέτη καυσίμου αερίου περιλαμβάνονται στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Αυτό προκύπτει από το άρθρο 6 του Ν6422/1934, το άρθρο 1 παράγραφος 1, περίπτωσις Θ’ του ΒΔ 16/17 Μαρτίου 1950, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 11 του ΠΔ38/1991 καθώς και από τον πρόσφατο Ν.3982/11, άρθρο3, παράγραφος 1.
  Να απαλειφθούν τα 2ζ και 2θ του άρθρου

 • 16 Αυγούστου 2011, 11:58 | Μανοπουλος Ιωαννης

  Οι αρχες που καθιερωνονται ειναι πολυ θετικες. Για να κλεισουν ομως ολες οι «τρυπες» συνεννοησης κατω απο το τραπεζι, χρειαζεται να λειτουργει ο φοβος της εκθεσης σε πονικη διωξη. Διαφορετικα θα βρισκουμε παλι τον τροπο να ξεφευγουμε απο το νόμο. Εχουν σημασια οι λεπτομερειες. Για παραδειγμα, ο ελεγκτης να ειναι απο ασλλη πολη, να συμμετεχει και δικαστικος και να προβλεπονται αυστηρες ποινες σε περιπτωση παραβιασης των κανονων.
  Παρα την απελευθερωση των επαγγελματωμν που εχει εξαγγελθει, παραμενουν οι εισφορες υπερ τριτων που επιβαρυνουν το κοστος του οικοδομικου εργου.
  Προβλεπεται η υποβολη στατικης μελετης. Θα την ελεγχει κανεις ή θα ειναι μονο «για τα ματια»; Μηπως θα ηταν αρκετο ενα φυλλο που να αναφερει τους κανονισμους και τις παραμετρους που εχουν ληφθει υπ’ οψιν για τη μελετη;
  Η ηλεκτρολογικη και υδραυλικη μελετη θα εχουν ουσια ή θα ειναι παλι ενα τυπικο χαρτι και μετα ο υδραυλικος με τον ιδιοκτητη θα κανουν ανεξαρτητα τη δουλεια τους, οποτε, προς τι η μελετη;
  Η μελετη πυροπροστασιας θα εχει ουσια ή θα ειναι ενα χωρις νοημα χαρτι, οποτε, μηπως θα ηταν αρκετη μια απλη δηλωση περι τηρησης των κανονισμων;

  Ι.Μ.
  Μηχαν/γος Ηλ/γος Μηχανικος

 • 15 Αυγούστου 2011, 07:10 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  να προσδιορισθούν συγκεκριμένα οι μελετες και οι εκπονητες
  μηχανικοι.
  Ο καθενας την δουλειά του
  Ο τοπογραφος το τοπογραφικο διάγραμμα με την ευθυνη δήλωσης
  περι αρτιότητας και οικοδομισιμότητας και όρων δόμησης
  Ο αρχιτεκτων την αρχιτεκτωνικη μελέτη
  ο πολιτικός μηχανικός ότι έχει σχεση με την στατικη
  εκσκαφη, μπετο σιδερα -κτιριοδομικο – αντισεισμικο κανονισμό
  Μηχανολόγος , ύδρευση-θερμανση-φυσικο αέριο , πυροπροστασια ,ασανσερ
  ηλεκρικο ,
  ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΕΚΠΟΝΕΙ , ΑΛΛΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ

 • 15 Αυγούστου 2011, 07:35 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠ ΟΨΗ , η διάταξη του άρθρου 34 παρ 2 του Ν 3937/11
  ως προς τις αρμοδιότητες των ΣΧΟΠ και ΕΠΑΕ ,σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες των Υ.ΔΟΜ και τη διαδικασία εγκρίσεων από την
  ΕΠΑΕ , [μήπως πρέπει να μην εμπλέκονται καθόλου στην διαδικασία
  έκδοσης των αδειών δομησης -ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΛΠ. ]
  Η μεταβιβαση πολεοδομικών αρμοδιοτητων στους Δήμους ,με το
  Ν Καλλικρατης μπέρδεψε τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών και
  Επιτροπών .
  Η μέχρι τωρα διαδικασία ενώπιον των ΕΠΑΕ , ήταν χρονοβορες
  και σε τιποτα δεν εξυπηρέτησαν.

 • 14 Αυγούστου 2011, 18:03 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  ΜΈΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΛΠ το δημιουργούσαν
  οι εγκρίσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών .
  Στα δικαιολογητικά για την χορηγήση έγκρισης δόμησης να
  περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι εγκρίσεις
  -Δασαρχείο [δάσος-ρεμα ]για εκτος σχεδίου
  -Κυκλοφοριακή σύνδεση για χρήση εκτός κατοικίας
  Από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με νόμο καλλικράτης
  Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης[ πιστοποιητικό γη υψηλής παραγωγικότητας] [μάλλον πρεπει να καταργηθει , έβαλε φρενο
  στην ανάπτυξη ]
  -Αρχαιολογια .[Οριοθέτηση όλων των αρχαιολογικών χώρων
  ΟΧΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ]
  -Τίτλοι κυριότητας
  -Τοπογραφικο διάγραμμα , με υπεύθυνη δήλωση του τοπογράφου μηχανικού του Ν 651/77 , με το εξής κείμενο
  Το ακίνητο είναι κατά κανόνα ή παρέκκλιση άρτιο και οικοδομησιμο . Ρητά είναι ή δεν είναι άρτιο και οικοδομίσημο
  ΟΧΙ το έμμεσο κόλπο …..που συνηθίζουν σήμερα οι τοπογράφοι …όπως ….[… είναι άρτιο και οικοδομησιμο εφ όσον δεν είναι εντος αναδασωτεας έκτασης κλπ ή έχει πρόσωπο
  δε δημοτικο , επαρχιακο κλπ δρομο ]
  αν είναι εντός περιοχής που έχει χαρακτηρισθεί γη υψηλής
  παραγωγικότητας , σύμφωνα με τον τίτλο κυριότητας που
  έχει στην διάθεσή του και αναφέρει ο συμβολαιογράφος
  άρθρο 56 Ν 2637/98 , ώστε αν έχει χαρακτηρισθει έτσι δεν
  οικοδομείται .
  Υποχρεωτικά δήλωση του πολιτικού μηχανικού επί του
  τοπογραφικού με την ίδια δήλωση Ν 651/77 σε συνδυασμό με τη
  δήλωση του Ν 1599/86 , ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ
  ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΗΜΗΣΙΜΟ .
  εφ οσον έχουν νομική υποχρέωση οι τοπογράφοι και πολιτικοί
  μηχανικοί να δηλώνουν υπεύθυνα την αρτιότητα -οικοδομισημότητα
  και τους όρους δόμησης , να έχουν και την αστική
  ευθύνη αν το αρμόδιο δικαστήριο κρίνει διαφορετικά
  και έχουν εκπονήσει μελέτες , εκπονήθηκαν μελέτες , σηκώθηκε
  η οικοδομη και ….πλήρωσε ο ιδιοκτητης .
  Βέβαια θα ήταν πιό τέλειο να προβλέπεται υποχρέωση στους
  συμβολαιογράφους να συντάσουν τα συμβόλαια στο εξής
  αφού θα αναφέρουν στο συμβόλαιο , ότι το ακίνητο είναι άρτιο
  και οικοδομήσιμο σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση του τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού .Η δήλωση αυτή να δεσμεύει τον αρμόδιο Υπάλληλο της Υ.ΔΟΜ , να δέχεται το συμβόλαιο
  το τοπογραφικό χωρίς αμφισβήτηση, Να έχει την ευθύνη ο
  μηχανικός .
  Μέχρι σήμερα δεν προβλέπεται τετοια διαδικασία ασφαλής
  για τον ιδιοκτήτη ή γι αυτό τα αρμόδια δικαστήρια
  έχουν εκατομύρια υποθέσεις
  Οι συμβολαιογραφοι να μη συντάσουν συμβόλαια αν δεν υπάρχει
  το τοπογραφικό με τις προαναφερόμενες δηλώσεις επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου,και αστικής ευθύνης του συμβολαιογράφου.
  οχι πειθαρχικής , γιατι δεν υπάρχει αρμόδιος να τους τιμωρήσει και αφού κόρακας δεν βγάζει μάτι κόρακα …
  Οι Τοπογράφοι να ευθύνονται αστικά αν εκπονήσουν μελέτη χωρίς τα στοιχεία αρτιότητας και όρων δόμησης
  Οι μηχανικοί να έχουν αρμοδιότητα ξεχωριστής μελέτης με αμοιβή ως προς την αρτιότητα-οικοδομησημότητα και όρων δόμησης

  ΠΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΑΘΗΜΑ
  Ζήτησα πληροφορίες από μια Υπηρεσία , αφού προσεκόμισα
  τοπογραφικό , Ως ΠΡΟς ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ όπως
  μου συνέστησε ο μηχανικός ,γιατί επιθυμούσα να αγοράσω το εκτός σχεδίου ακίνητο . υπέβαλλα και αίτηση .
  Η Υπηρεσία με παρέπεμψε πίσω στο μηχανικό
  Ο μηχανικός δεν μου απάντησε ακόμη .
  φΥΣΙΚΆ ΔΙΑΓΡΑΦΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΟΥ
  Δεν είναι δυνατό όμως να διαγράψω και την Υπηρεσία
  Μακάρι να υπήρχε άλλη υπηρεσία , σε άλλο ….κράτος
  ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΠΕΡΝΕ ΕΥΘΥΝΗ ,
  ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΦΩΤΑ ΕΝΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ , Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕ
  ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΩΘΗΚΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ .

  Κάπως έτσι λειτουργεί το σύστημα που δυστυχώς όλοι γνωρίζουν
  και εύχομαι επι τέλους ο νόμος ,οπως τελικά θα ψηφισθει
  από την βουλή των μηχανικών και των δικηγόρων να εξυπηρετει
  την ανάπτυξη , τον υγιεί ανταγωνισμό , τον πολιτη
  να εξαφανίσει την διαφθορά τα διαμλεκόμενα και συμλεκόμενα την κακοδιοίκηση και γαρφειοκρατία .
  ΜΑΚΡΥΑ Η νομοθΈτηση ΑΠΌ ΤΗΝ εξυπηρετηση επαγγελματικών κλάδων

  ΔΕΝ μου απάντησαν , και με

  ,

 • 14 Αυγούστου 2011, 16:00 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  Να ρυθμισθεί ρητα
  -ποίος συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά και τις
  εγκρίσεις .
  -Ποιος τα υποβάλει ηλεκτρονικά ΄΄η έντυπα και πότε.
  ένα -ένα ή ολα μαζι [πλήρης φάκελος]
  ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΟ ΑΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  Π Ρ Ο Τ Α Σ Η
  αρθρο μονο
  Ο ιδιοκτητης υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με την
  οποία ζητά συγκεκριμένη πληροφορία με τα δικαιολογητικά τις
  εγκρίσεις και μελέτες που απαιτούνται για την οικοδομή και
  χρήση που ενδιαφέρεται.Παραλαμβάνει μαζί με το έγγραφο
  κωδικό πρόσβασης στο διαδίκτυο για την περαιτέρω υποβολή .
  Η Υπηρεσία , καταχωρεί την αίτηση αυθημερόν ηλεκρονικά ώστε
  να ενημερώνεται η Δ.Ο.Κ.Κ , και χορηγεί έντυπο με όλα τα
  δικαιολογητικά και τη διάταξη που προβλέπει το καθένα.
  θα ήταν τέλειο και αντιγραφειοκρατικό , να υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής από το σπίτι του κλπ ηλεκτρονικά από
  την ΔΟΚΚ [ Ενιαίο συστημα]
  Ο ιδιοκτήτης ή ο αντιπρόσωπος [ μηχανικός, δικηγόρος ή άλλο
  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο , συγκεντρώνει τά δικαιολογητικά ,τις
  εγκρίσεις από κάθε Υπηρεσία και τις μελέτες [ τοπογραφικό διάγραμμα , στατική , αρχιτεκτωνική , μηχανολογική μελέτη κλπ από κάθε αρμόδιο , και αναθέτει σ εναν απ όλους ή ο ίδιος την ηλεκτρονική υποβολή στην Υ.ΔΟΜ.
  Το σύστημα θα δέχεται μόνο τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά τα
  οποία θα φαίνονται και στη Δ .Ο .Κ .Κ.
  αριθμ πρωτ των εκρίσεων κλπ ,fax ή σκανάρισμα.
  Θα εκτυπώνεται απόδειξη καταχώρησης και θα χορηγείται κωδικός
  πρόσβασης και paswoornt μόνο όταν είναι όλα δικαιολογητικα.

  Οι Υπηρεσίες χορηγούν τις εγκρίσεις εντός 7 ημερών
  υποχρεωτικά , με πρόβλεψη πειθαρχικής παράβασης σε περίπτωση
  καθυστέρησης , και υποχρέωση αποζημίωσης στον ενδιαφερόμενο.
  Ο κάθε μελετητής θα αμοίβεται με την παράδοση της μελέτης
  του στα χέρια του ιδιοκτήτη και θα χορηγεί απόδειξη θεωρημένη από την ΔΟΥ . Εφ όσον διαπιστωθεί σφάλμα
  που απαιτεί διόρθωση , να υποχρεώνεται σε διόρθωση .
  [Ετσι απαλλάσονται οι μηχανικοί από την ευθύνη έγκαιρης
  και εμπρόθεσμης έκδοσης της άδειας δόμησης ].
  Ο καθένας μελετητής θα αμοίβεται ξεχωριστ’α και μετά από
  συμφωνία σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο για την επελευθέρωση
  των επαγγελμάτων .
  Ο ιδιοκτητης ή ο μηχανικός ο οποίος έλαβε εντολή και τον
  κωδικό πρόσβασης , θα υποβάλλει ηλεκρονικ’α τα προβλεπόμενα.
  όπως προηγουμένως αναφέρεται .
  Δεν ορίζεται γενικός επιβλέπων . Ο καθε μελετητής είναι και
  υπεύθυνος για την μελέτη του
  ΕΝΤΟΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ Υ.ΔΟΜ.
  ο ιδιοκτήτης ή ο εντολέας μηχανικός ή αντιπρόσωπος υποβάλλει
  τον φάκελο με τα έντυπα στην Υπηρεσία .Υ.ΔΟΜ
  ΕΝΤΟΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ . απαραβίαστη προθεσμια .
  Πρόβλεψη πειθαρχικο’υ παραπτώματος και υποχρέωση αποζημίωσης
  Εφ όσον ταυτοποιούνται τα σχετικά έγγραφα , μελέτες και εγκρίσεις θα χορηγείται αμέσως η άδεια έκγρισης και δόμησης
  Εξυπακούεται ότι πρώτα τα εκδίδεται η έγκριση δόμησης
  Για τις διορθώσεις και ελλείψεις να χορηγείται έγγραφο
  με πληρη αιτιολογία , ειδικα εμπεριστατωμένη ,
  ΟΧΙ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ , ώστε να μη χορηγηθεί η άδεια
  ΘΑ ΗΤΑΝ ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΩΣΤΟ ή έγκριση δόμησης να
  χορηγειται ΠΡΩΤΑ , και εφ όσον υποβληθούν όλα τα προβλεπόμενα.ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  αφού θα υποβάλλονται και οι εκγρισεις, δασαρχείο , αρχαιολογία
  κυκλοφοριακη σύνδεση , τιτλοι κυριότητας και όχι μονο όσα
  ορίζονται στην παρούσα πρόταση για έκδοση έγκρισης .
  ΓΙΑΤΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  πρώτα οι εκρίσεις και μετά οι μελέτες
  ΑΝ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΚΓΡΙΣΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
  ΕΚΠΟΝΕΙ ΜΕΛΕΤΗ .ώστε να μη βάζει σε περιπέτεια τον ιδιοκτήτη
  σε περίπτωση μη χορηγησης έγκρισης , η όταν το οικόπεδο ή
  γήπεδο δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο , ή είναι εντός
  γης υψηλής παραγωγικότητας ή δεν εκγρίνεται κυκλοφοριακή σύνδεση κλπ ρεμα , δασος , στοιχεία που δεν διορθώνονται ούτε
  αλλάζουν , όπως οι μελέτες των μηχανικών

 • 14 Αυγούστου 2011, 15:04 | mXp

  Στην παράγραφο 1α: …. με δηλώσεις αναθέσεων-αναλήψεων ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

  Στην παράγραφο 2α: …. με δηλώσεις αναθέσεων-αναλήψεων ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΥΤΩΝ

  Να προστεθεί παράγραφος 2ιστ: Δήλωση του συντάκτη του τοπογραφικού διαγράμματος βάσει του οποίου χορηγήθηκε η έγκριση δόμησης ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή.

 • 12 Αυγούστου 2011, 15:54 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  Το φύλλο ανάθεσης και ανάληψης να περιλαμβάνει τα παρακάτω
  στοιχεία
  Χρονοδιάγραμμα
  Την υποχρέωση του μελετητή , όπως συγκέντρωση δικαιοληγητικών
  και εγκρίσεων ,
  Ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση της πορείας μέχρι την έκδοση της άδειας δόμησης , καθως και το χρονοδιάγραμμα ελέγχου.
  Τη Σύνταξη και υπογραφή προσφυγών αν απαιτηθει στο αρμόδιο όργανο χωρίς επι πλεον αμοιβη .

 • 11 Αυγούστου 2011, 13:41 | Μαρσέλος Σωτήρης

  1) Ολοκλήρωση της ταυτότητας των ακινήτων ως μέρος της κτηματογράφησης τους και όχι της έκδοσης της αδείας. ‘Έτσι πιστοποιητικά από αρχαιολογία, δασαρχείο, σεισμικότητα περιοχής, γεωλογικές μελέτες κλπ θα ορίζουν το πλαίσιο δημιουργίας. Επιπλέον για τα οικόπεδα εντός δασικών εκτάσεων ή αρχαιολογικών χώρων θα εμποδίζεται η αγοραπωλησία έναντι υψηλού τιμήματος καθώς η ταυτότητα του χώρου θα είναι εκ των προτέρων γνωστή στον υποψήφιο αγοραστή. (σημ. για την αρχαιολογική έρευνα που απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις αυτή θα χρηματοδοτείται και θα ολοκληρώνεται ως μέρος της μεταβίβασης – κτηματογράφησης του ακινήτου και όχι της οικοδόμησης του.)
  2) Eνίσχυση του ρόλου των μηχανικών στη παραγωγή δομημένου χώρου: απαγόρευση της αυτεπιστασίας των ιδιωτικών έργων. Σεβασμός στο επιστημονικό έργο του μηχανικού: αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα κατασκευής, σύνδεση του χρόνου αποπεράτωσης με την αμοιβή των μηχανικών. Κατάργηση των αδειών που αναθεωρούνται επ’ αόριστον.
  3) Κίνητρα για την ενίσχυση της δημιουργικότητας των μηχανικών π.χ. βράβευση της πλέον καινοτόμου προσέγγισης σε ετήσια βάση με παροχή οικονομικού κινήτρου π.χ. μείωση ή ακόμα και επιστροφή των φόρων για μηχανικό και επενδυτή για το συγκεκριμένο έργο.
  4) Απλοποίηση και αναβάθμιση του ΓΟΚ. Κατάργηση όλων των εξαιρέσεων. Παροχή κινήτρων για τη δημιουργική επίλυση των χώρων

 • 11 Αυγούστου 2011, 12:50 | Γιάννης Η-Μ

  Θα πρέπει να προβλεφθεί κατά την υποβολή των δικαιολογητικών έκδοσης της οικοδομικής αδείας να προσδιορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα και στο διάγραμμα κάλυψης οι συντεταγμένες του κτιρίου και του οικοπέδου ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ και να γίνεται έλεγχος κατά την θεμελίωση. Επίσης στο ιδιο στάδιο να γίνεται έλεγχος τοποθέτησης ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ γιατί μετά χάνονται τα ίχνη. Να δοθεί μεγάλη προσοχή στον τρόπο κατάθεσης των δικαιολογητικών και των μελετών (να είναι επισκέψιμες από όλους)

 • 11 Αυγούστου 2011, 10:57 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  11-8-11
  Κύριε ΥΠΟΥΡΓΕ.

  Να ληφθεί μέριμνα για το κόστος έκδοσης των οικοδομικών αδειών,οπως προβλεποτανε στο νόμο 3775/2009 (ΦΕΚ122 Α /21.7.2009,που περιελάμβανε ευνοϊκή διάταξη για την εισφορά που καταβαλλόταν από τους πολύτεκνους ιδιοκτήτες υπολογιζόμενη στο 5 % της τιμής ζώνης επί του εμβαδού του χώρου και που η διάταξη αυτή, που αποτελούσε δημογραφικό κίνητρο, καταργήθηκε με το νόμο 3843/2010.