Άρθρο 5 Έλεγχος δικαιολογητικών στοιχείων

1. α. Η έγκριση δόμησης χορηγείται εντός πέντε (5) ημερών, από την υποβολή των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών μετά από έλεγχο:

i) του τίτλου ιδιοκτησίας, για τη διαπίστωση του χρόνου κατάτμησης σε κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα

ii) του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης σε ότι αφορά την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών και των στοιχείων και των υπολογισμών που αναγράφονται σ’ αυτά

iii) της νομιμότητας κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο

iv) των αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού

β. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για την έγκριση δόμησης γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από τεχνικούς κατωτέρων βαθμίδων.

γ. Παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο διατυπώνονται με αιτιολογία στο φύλλο ελέγχου και καλούνται ο ιδιοκτήτης και ο μελετητής μηχανικός προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συμπληρώσεις – διορθώσεις, εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που η αίτηση για έγκριση δόμησης δεν συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά στοιχεία της παρ.1 του Άρθρου 3, δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται ακόμη και αν έχει πρωτοκολληθεί.

2. Για την έκδοσή της άδειας δόμησης η Υ.ΔΟΜ. διαπιστώνει την πληρότητα του υποβαλλόμενου φακέλου και ελέγχει τα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων του στοιχείου ιδ) της παρ. 2 του Άρθρου 3. Η άδεια δόμησης εκδίδεται εντός 2 ημερών από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και μελετών.

3. Ο φάκελος για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλεται εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης δόμησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη χορήγησή της γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς.

4. Σε περίπτωση διακοπής των οικοδομικών εργασιών μετά την έκδοση σχετικού πορίσματος από Ελεγκτή Δόμησης του Κεφαλαίου Β’, ελέγχονται από την Υ.ΔΟΜ. όλες οι μελέτες και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για την έκδοση της άδειας δόμησης.

5. Η έγκριση και η άδεια δόμησης έργου αποτελούν ενιαίο έντυπο. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται πρότυπο παράρτημα του ενιαίου εντύπου της έγκρισης δόμησης και της άδεια δόμησης.  Οι εγκρίσεις και οι άδειες δόμησης αναρτώνται στο διαδίκτυο σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν.3861/2010. Οι άδειες κατεδάφισης δεν εκτελούνται πριν να συμπληρωθούν 15 ημέρες από την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.

6. Το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης που υποβλήθηκαν για την έγκριση δόμησης, η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης αποστέλλονται από την Υ.ΔΟΜ. στον Ο.Κ.Χ.Ε. και στην Κτηματολόγιο Α.Ε.

 • 16 Αυγούστου 2011, 20:59 | N.Zαχαριάς , ATM

  Στα δικαιολογητικά της παρ.1 του άρθρου 3 περιλαμβάνεται ορθά το κτηματολογικό απόσπασμα όπου λειτουργεί κτηματολόγιο. Δεν διευκρινίζεται όμως στο άρθρο 5 αν θα ελέγχεται η συμβατότητα με το κτηματολόγιο και τι θα γίνει στις περιπτώσεις που παρατηρούνται διαφορές μεταξύ της υπάρχουσας κατάστασης και αυτής του κτηματολογίου.
  Για να λυθεί όμως το πρόβλημα αυτό πρέπει αφ’ ενός μεν να ισχύσουν αποδεκτά όρια αποκλίσεων, αφ’ ετέρου δε να επανέλθεισε ισχύ η δήλωση συμβατότητας ως προς το κτηματολόγιο απο τον Μηχανικό.
  Για να γίνουν οι παραπάνω έλεγχοι, είναι απαραίτητο το τοπογραφικό διάγραμμα(προβλέπεται στο άρθο 9) καθώς και το διάγραμμα κάλυψης (δεν προβλέπεται στο άρθρο 9) των εγκρίσεων να είναι εξαρτημένα απο το ΕΓΣΑ 87. Η υποχρεωτική εξάρτηση όλων των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων κάλυψης απο το ΕΓΣΑ 87 επι πλέον της αξιοπιστίας που προσδίδει σε κάθε οικοδομική άδεια θα συμβάλλει σημαντικά στην συνέχεια των προγραμμάτων του κτηματολογίου αφού τα διαγράμματα αυτά ορθά προβλέπεται να διαβιβάζονται στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
  Ν.Ζαχαριάς
  ΑΤΜ

 • 15 Αυγούστου 2011, 16:23 | Αλέξης Βικέλας, αρχιτέκτων

  Όλοι γνωρίζουν ότι η βασική καθυστέρηση στον έλεγχο μιας οικοδομικής άδειας δεν βρίσκεται στον έλεγχο της στατικής μελέτης και των Η/Μ εγκαταστάσεων, αλλά συνήθως στα προγενέστερα στάδια και ιδίως στις λοιπές εγκρίσεις. Έτσι λοιπόν αυτό που προσφέρει το νομοσχέδιο είναι την ευκαιρία κατοχύρωσης των όρων δόμησης για 1 χρόνο αντί για 6 μήνες του προέλεγχου και της μεταγενέστερης θεωρητικά εκπόνησης αυτών των ειδικών μελετών. Στην ουσία το συνολικό χρονικό διάστημα έκδοσης μιας άδειας δόμησης θα είναι μεγαλύτερο αφού θα μεσολαβεί μια διοικητική πράξη ενδιάμεσα.
  Επίσης τι νόημα έχει ο έλεγχος ενός διαγράμματος κάλυψης που περιλαμβάνει τις τομές, τις όψεις και τους πυρήνες – κλιμακοστάσια χωρίς να ελέγχεται και κατά συνέπεια να εγκρίνεται και η αρχιτεκτονική μελέτη καθ’ολοκληρίαν; Ειδικά εάν μιλάμε και για επεμβάσεις σε υφιστάμενα που ελέγχεται και η νομιμότητά τους τότε είναι τελείως ακατανόητη η σκοπιμότητα της κατάργησης του ελέγχου των αρχιτεκτονικών. Άλλωστε πως θα κρίνεται κατά περίπτωση από την Υ.ΔΟΜ. η προώθηση του φακέλου για έγκριση από το ΣΑ (πρώην ΕΠΑΕ); Θα πρέπει να ελέγχονται τα σχέδια για τυχόν ζητήματα που απαιτείται η σχετική έγκριση (πχ. Αρχιτεκτονικές προεξοχές άνω των 40 εκ., κτλ)

 • 10 Αυγούστου 2011, 21:42 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

  παλι εχει βαλει το ΤΕΕ το χερακι του στην διατυπωση οτι ο ελεγχος θα γινεται μονο απο διπλωματουχους μηχανικους και αν οχι απο κατωτερη βαθμιδα τεχνικους δεν ειναι σωστο δηλαδη αυτη που σπουδασαν στα ΚΑΤΕΕ ΤΕΙ ειναι κατωτερη μηχανικοι υπαρχει προσβολη στα δικαωματα των μηχανικων ΤΕΙ ΚΑΤΕΕ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 8 Αυγούστου 2011, 21:18 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ.

  Οι παρατηρήσεις είναι οι ακόλουθες¨

  1. Ένα από τα προβλήματα για την ανάπτυξη της χώρας είναι ότι η νομοθεσία «Γράφεται στο πόδι» και είναι είτε ανεφάρμοστη είτε δημιουργοί περισσότερα προβλήματα από ότι προσπαθεί να λύσει Το παρών νομοσχέδιο είναι ένα από τα ποιο σημαντικά του ΥΠΕΚΑ και ο χρόνος για την διαβούλευση ( 2 εβδομάδες ) είναι πολύ λίγος για να μελετηθεί και να σχολιασθεί λεπτομερώς .Ο αριθμός των σχολείων δείχνει το ενδιαφέρον των Μηχανικών για αυτό το νομοσχέδιο. Συνιστώ ο χρόνος της διαβούλευσης να
  αυξηθεί κατά δυο εβδομάδες. Στην Αμερική λένε «Ένα γραμμάριο πρόληψης είναι καλύτερο από ένα κιλό θεραπείας» και τώρα έιμασται ακόμα στο στάδιο της πρόληψης.

 • 8 Αυγούστου 2011, 20:10 | ΣΑΒΒΑΣ

  Οι προβλεπόμενοι χρόνοι είναι ανεδαφικοί, εάν πρώτα δεν επιλυθούν οργανωτικά ζητήματα των αρμοδίων και συναρμοδίων υπηρεσιών, ως προς την υποχρέωση τους να απαντούν έγκαιρα, και να υφίστανται κυρώσεις εάν δεν το πράττουν.
  Στην πράξη, σήμερα, για να χρεωθεί σε υπάλληλο αίτηση που υποβάλλεται σε πολεοδομικό γραφείο, μπορεί να περάσουν και 10 μέρες, και άλλες 10 μέρες για να παραλάβει τον φάκελλο με το αίτημα ο υπάλληλος.
  Μόνο με κυρώσεις ή αυτοδίκαιη έγκριση μπορεί να λυθεί το πιό πάνω ζήτημα.

 • 8 Αυγούστου 2011, 13:51 | ΝΕ ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  Η βασική λογική του Νομοσχεδίου η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου να έχει έναν καθαρά διαχειριστικό-διοικητικό χαρακτήρα (εκτέλεση διοικητικής πράξης) είναι προς τη σωστή λογική. Δεν αντιμετωπίζει όμως το θέμα ελέγχου των μελετών το οποίο είναι πολύ βασικό. Ο κάθε ιδιώτης μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για τις μελέτες που εκπονεί και οι οποίες δεν θα ελέγχονται στις ΥΔΟΜ. Θα ελέγχονται δειγματοληπτικά από σώμα Ελεγκτών στα πρότυπα του Ελεγκτή Δόμησης και μη λησμονούμε ότι στις μελέτες αυτές θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο.
  Κάθε νόμος απευθύνεται σε ανθρώπους καί διαδικασίες που αυτοί ελέγχουν καί υπογράφουν.
  Προτείνεται λοιπόν στις προθεσμίες των 5 καί 2 ημερών για την έγκριση καί άδεια δόμησης να προστεθεί
  α) Μετά την παρέλευση 7 ημερών ο αρμόδιος υπάλληλος καλείται εγγράφως υποχρεωτικά από τον διευθυντή της υπηρεσίας σε έγγραφη απολογία προκειμένου να αιτιολογήσει την καθυστέρηση
  β) Επανειλλημένες καθυστερήσεις (πάνω από 3 περιστατικά) επιφέρουν αυτόματα δυσμενή αξιολόγηση του υπαλλήλου η οποία καταχωρείται στον φάκελλο του καί λαμβάνεται υπ όψη στις προαγωγές καί την συνολική εξέλιξη του
  γ) Αν παρόλα αυτά παρέλθει μήνας χωρίς να έχουν εκδοθεί οι ώς άνω άδειες , αυτές εκδίδονται αυτοδίκαια καί υποχρεωτικά από τον διευθυντή της υπηρεσίας με ευθύνη των υπογραφόντων μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών , ενώ αναγράφεται στα έντυπα καί το όνομα του υπαλλήλου που είχε χρεωθεί τον φάκελλο.
  δ) Στην περίπτωση αυτή ο διευθυντής αποστέλλει τον φάκελλο της εκδοθείσας άδειας στο σώμα ελεγκτών με ιδιαίτερο σημείωμα. Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί οιαδήποτε πολεοδομική παράβαση διώκονται πειθαρχικά τόσο οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες, όσο και ο αρμόδιος υπάλληλος ο οποίος είχε χρεωθεί τον σχετικό φάκελο. Γιά να κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης πρέπει πρώτα να την θωρακίσουμε από τις αδυναμίες και νοοτροπίες μηχανισμών του παρελθόντος.

 • Αναφορικά με την παρ. 2

  Οι 2 ημέρες που προβλέπονται για την έκδοση άδειας δόμησης να είναι 5 ημέρες όταν πρόκειται για κατεδάφιση ώστε να έχει περιθώριο η Υ.ΔΟΜ. να αξιολογήσει το προς κατεδάφιση κτίριο. Για τα προ του 1940 14 ημέρες.
  Όταν πρόκειται για άδεια κατεδάφισης κτιρίου παλιότερου του 1940 και γι αυτό πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία για τη χρονολόγηση του κτιρίου οπότε σύμφωνα με όσα προτείνουμε παρακάτω (άρθρο 6 παρ. 1) χρειάζεται η αιτιολογική έκθεση που να κρίνει ότι το κτίριο δεν έχει στοιχεία, τέτοια που θα ήταν δυνατόν να κηρυχθεί διατηρητέο, ο χρόνος έκδοσης της άδειας να είναι 14 ημέρες.

  Αναφορικά με την παρ. 5 τελευταίο εδάφιο.

  Προβλέπεται η μη εκτέλεση των αδειών κατεδάφισης αν δεν παρέλθουν 15 ημέρες από την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο.
  Καταρχήν για να έχει νόημα η διάταξη θα πρέπει να περιέχονται στην ανάρτηση στοιχεία όχι μόνο για τη διεύθυνση του κτιρίου αλλά α) φωτογραφία του προς κατεδάφιση κτιρίου, β) και συνοπτική περιγραφή αυτού ή καλύτερα αυτούσια η τεχνική έκθεση του μηχανικού (φωτοτυπία σε pdf).
  Όμως για να έχει νόημα η προθεσμία δεν θα πρέπει η άδεια κατεδάφισης να θεωρείται από το Αστυνομικό τμήμα πριν περάσει η προθεσμία ανάρτησης στο διαδίκτυο, ώστε πράγματι να μην γίνεται η κατεδάφιση πριν από τη προθεσμία αυτή. Διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματικός έλεγχος. Διότι η αστυνομία είναι αρμόδια αν γίνεται παράνομη κατεδάφιση. Θα δεχθεί λοιπόν μια καταγγελία αλλά πως μπορεί να ελέγξει αν πέρασαν ή όχι οι 15 μέρες, εφόσον η άδεια θα είναι θεωρημένη δεν μπορεί να επέμβει μετά η αστυνομία, δεν έχει αρμοδιότητα. Θα είναι μόνο θέμα δικαστηρίου. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί και να θεωρούνται οι άδειες μετά την πάροδο των 15 ημερών στο διαδίκτυο, οπότε ο μηχανικός ή ο ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίζουν αποδεικτικό στοιχείο της ημέρας ανάρτησης. Μόνο έτσι α) θα είναι βέβαιο ότι δεν θα γίνει πρόωρη κατεδάφιση, γιατί χωρίς τη θεώρηση δεν θα έχει ισχύ η άδεια. Αλλιώς (αν υπάρχει και η θεώρηση) η κατεδάφιση μπορεί να γίνει και την 5η μέρα και ποιος αποδεικνύει τι μετά?
  Άρα προτείνουμε να προστεθεί στην παρ. 5 ότι
  «Οι άδειες κατεδάφισης δεν θεωρούνται από το Αστυνομικό τμήμα και δεν εκτελούνται πριν να συμπληρωθούν 15 ημέρες από την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στην οποία περιλαμβάνεται φωτογραφία του κτιρίου, η τεχνική έκθεση του μηχανικού και ειδικά για τα κτίρια παλαιότερα του 1940, η αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας».
  Με τη ρύθμιση αυτή ο κάθε ενδιαφερόμενος φορέας θα έχει άμεση πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα που αφορούν το κτίριο προς κατεδάφιση και δεν θα χρειάζεται να προβαίνει σε ενέργειες αναζήτησης τους ή άσκοπες προσφυγές.

 • 8 Αυγούστου 2011, 07:38 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

  Δεν είναι το θέμα άν θα ελεχθεί ο φάκελλος σε 5 ή 15 ημέρες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, όσο ο χρόνος που απαιτείται για την συγκέντρωση των δικαιολογητικών από διάφορες υπηρεσίες (Δασαρχείο-Αρχαιολογία). Παράδειγμα προσωπικό, για χαρακτηρισμό μη δασικής έκτασης (για έδοση αδείας στο εκτός τμήμα του οικοπέδου) σε οικόπεδο τμήμα εντός οικισμού και τμήμα εκτός, ο χρόνος που απαιτείται όπως μου είπαν στο δασαρχείο ειναι 12 μήνες!!!! Στην πράξη δηλαδή ακυρώνεται η ολη φιλοσοφία του νομοσχεδίου (για κάτι που με απλή αυτοψία και έλεγχο αεροφωτογραφιών παλαιών θα μπορούσε να λυθεί το θέμα σε σύντομ διάστημα) και φυσικά η γραφειοκρατεία δεν μειώνεται σε καμμία περίπτωση.Θα έπρεπε να υπολογιστούν και αυτοί οι παράγοντες για την εξυπηρέτηση του πολίτη συνολικά και να μην γίνονται νομοσχέδια τα οποία λύνουν επιφανειακά κάποια προβλήματα του κρατικού μηχανισμού, αλλά να γίνει μια συνολική προσπάθεια σε βάθος.

 • 7 Αυγούστου 2011, 23:29 | Ε. Χ.

  Κάθε παρατήρηση της υπηρεσίας θα πρέπει να:
  – αιτιολογείται με αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις
  – να κοινοποιείται στο μηχανικό ηλεκτρονικά, να υπάρχει δηλαδή επίσημο αρχείο
  της διαδικασίας έγκρισης
  – στη περίπτωση διαφωνίας μεταξύ υπηρεσίας και μελετητή να υπάρχει αρμόδιο όργανο το οποίο θα επιλύει τη διαφορά με συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να εξαφανιστεί το φαινόμενο διαφορετικής ‘αποψης-ερμηνειας των διατάξεων ανά πολεοδομία/υπάλληλο

 • 7 Αυγούστου 2011, 13:22 | αργυρης πλέσιας

  Οπως έχει διατυπωθεί το άρθρο υπάρχει ένα σημαντικό κενό στην διαδικασία των ελέγχων. στην κατεύθυνση επιταχυνσης των διαδικασιών χωρίς πιέσεις διαφθοράς καταργούνται πολλαπλοί έλεγχοι που αποτελούν δικλείδες ασφαλείας για τον πολίτη και για την χώρα.
  Σε όλα τα επίπεδα παραγωγής έργου για να διασφαλίζεται η ποιότητα του παραγώμενου απαιτείται να υπάρχει συντάκτης και ελεγκτής. Η Πολιτεία το διασφαλίζει στα έργα της με τον προσδιορισμό του μελετητή και με τον ορισμό επιβλέποντα της μελέτης. Δεν είναι προς όφελος του έργου και του ιδιοκτήτη η κατάργηση του «δεύτερου ματιού», ιδιαίτερα στις στατικές μελέτες.
  Η Πολιτεία πρέπει να διασφαλίσει την ύπαρξη διαδικασίας ελέγχου των μελετών, των γενομένων παραδοχών και αστοχιών απο συστηματικά λάθη που είναι δυνατόν να υπάρχουν. Πολλές μελετητικές μονάδες έχουν σύστημα ελέγχου, αυτό όμως δεν ισχύει για το σύνολο των μηχανικών. Εφόσον η Πολιτεία φαίνεται να μην είναι διατεθειμένη να αναλάβει την ευθύνη του ελέγχου (ή δεν μπορεί), οφείλει να προδιαγράψει μηχανισμούς και ο πολίτης να επιλέγει τον τρόπο που θα λάβει τις κατάλληλες υπηρεσίες.

  Στην παράγραφο 4, μετά την διακοπή των εργασιών η ΥΔΟΜ, ελέγχει όλες τις μελέτες. Δεν γίνεται κατανοητή η διάταξη εαν αφορά στις μελέτες βασικού σχεδιασμού και ενταξης του δομήματος ή στο σύνολο των λοιπων μελετών (π.χ. στατική μελέτη και παραδοχές). Ο έλεγχος από τον Ελεγκτή Δόμησης δεν αφορά στις λεπτομέρειες των μελετών εφαρμογής και κατά συνέπεια πως προκύπτει η ανάγκη ελέγχου του συνόλου των μελετών. Πιστεύεται ότι πρέπει να διευκρινηστεί το επίπεδο κάθε ελέγχου άλλως κάθε διακοπή εργασιών θα οδηγεί είτε σε ατελείωτο (δικαστικές εμπλοκές) έργο είτε σε ακριβότερες συναλλαγές.

 • 7 Αυγούστου 2011, 11:42 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ? ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ ΕΝΤΟΣ 8 ΗΜΕΡΩΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ Τ’ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΕ.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ, ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΜΕ, ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ 5 ΜΕΡΕΣ ΣΕ 7 ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ. ΟΧΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ.

 • ΑΡΘΡΟ 5 παρ. 5 τελευταίο εδάφιο.

  Να προστεθεί ότι οι άδειες κατεδάφισης «δεν θεωρούνται από το Αστυνομικό τμήμα» και δεν εκτελούνται πριν…..
  Μόνο έτσι θα είναι βέβαιο ότι δεν θα γίνει πρόωρη κατεδάφιση, γιατί χωρίς τη θεώρηση δεν θα έχει ισχύ η άδεια. Αλλιώς (αν υπάρχει και η θεώρηση) η κατεδάφιση μπορεί να γίνει και την 5η μέρα και ποιος αποδεικνύει τι μετά?

 • ΑΡΘΡΟ 5. παρ. 2

  Οι 2 ημέρες καλύτερα να είναι 5.
  Όταν πρόκειται για άδεια κατεδάφισης κτιρίου παλιότερου των εκάστοτε 70 χρόνων και χρειάζεται η αιτιολογική έκθεση (άρθρο 6 παρ. 1, που προτείνουμε), ο χρόνος να είναι 10 ημέρες.

 • 6 Αυγούστου 2011, 12:48 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

  Να συμπεριλαμβάνεται και η σύμβαση του ιδιοκτήτη και των μελετητών σύμφωνα με τον 3919/2011.

 • 5 Αυγούστου 2011, 16:35 | ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΟΝΗΣ

  1. Να μην υπάρχει καμία δυνατότητα άμεσης επαφής ιδιοκτήτη ή μηχανικού με την ΥΔΟΜ κατά την διαδικασία έκδοσης Άδειας. Η επικοινωνία και η ανταλλαγή επιχειρημάτων να γίνεται αυστηρά μόνο μέσω e-mail.
  2. Οι χρόνοι έκδοσης της έγκρισης δόμησης (5 ημέρες) και Άδειας (2 ημέρες) θα καταστρατηγηθούν από τις Υπηρεσίες, όπως έγινε και στο παρελθόν, με διάφορα προσχήματα, όπως έλλειψη προσωπικού κλπ. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να οριστούν 10 εργάσιμες ημέρες για την έγκριση δόμησης και 5 εργάσιμες ημέρες για την Άδεια, αλλά με συγκεκριμένες κυρώσεις για τους υπεύθυνους της καθυστέρησης και δικαίωμα εφαρμογής των μελετών στην περίπτωση έκδοσης Άδειας όπως υποβλήθηκαν, δηλαδή να θεωρείται ως ημερομηνία έκδοσης της Άδειας η 5η εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της και να επιβάλλονται κυρώσεις στους καθυστερούντες υπαλλήλους.

 • 2 Αυγούστου 2011, 14:50 | Ξ Λεγάκης

  παράγραφος 1β
  Ο έλεγχος των μελετών θα πρέπει να γίνεται από μηχανικούς αντίστοιχης ειδικότητας.

  παράγραφος 5
  Απόφαση που θα πρέπει να παρθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου.

  Προτείνω, να αναγράφεται στην άδεια δόμησης ότι εγκρίνεται η προσωρινή σύνδεση με τα δίκτυα ηλεκτρισμού και νερού για εργοταξική χρήση.

 • 2 Αυγούστου 2011, 12:54 | Αικατερίνη Θωμαδάκη – Αρχιτέκτων

  1β. Επειδή αναφέρεται στο προσχέδιο ότι η έγκριση δόμησης γίνεται «…από υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. και μόνο, σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από τεχνικούς κατωτέρω βαθμίδων». Δημιουργείται το ερώτημα τι γίνεται σε περίπτωση που μία Υπηρεσία έχει μόνο ένα Μηχανικό Α.Ε.Ι. και περισσότερους του ενός μηχανικούς κατωτέρω βαθμίδων; Οι δεύτεροι αναφερόμενοι δεν μπορούν πλέον να προσφέρουν τις Υπηρεσίες αυτές, ενώ η Υπηρεσία πιθανόν να τους έχει ανάγκη.

 • 2 Αυγούστου 2011, 07:23 | ΝΙΚΟΣ

  Πρέπει επιτέλους οι διάφορες γνωστές συντεχνίες να ασχοληθούν με κάτι επικοδομητικό για το καλό της χώρας μας και όχι μόνο να προσπαθούν με κάθε μέσω να υποβαθμίσουν τους Μηχανικούς Τ.Ε. Φτάνει πιά .Οι Μηχανικοί Τ.Ε. δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού.

 • 1 Αυγούστου 2011, 11:29 | Δ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

  Για τη συντόμευση του ελέγχου των τίτλων ιδιοκτησίας θα ήταν χρήσιμη η υποβολή μιας υπεύθυνης δήλωσης-τυποποιημένης φόρμας από συμβολαιογράφο για τη νομιμότητα:
  1.των τίτλων
  2.του φερόμενου ιδιοκτήτη
  3.του εμβαδού και διαστάσεων που εμφανίζονται στο τοπογραφικό και
  4.του χρόνου δημιουργίας του οικοπέδου (για την αρτιότητα)
  Έτσι τόσο οι μελετητές όσο και οι ελεγκτές δεν θα χάνουν χρόνο στον έλεγχο συμβολαίων που μπορεί να είναι και πολλά και δυσνόητα και θα ασχολούνται περισσότερο με τα τεχνικά θέματα.

 • 31 Ιουλίου 2011, 12:23 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  Ο έλεγχος να γίνεται μόνο ως προς την πληρότητα του φακέλου
  αν δηλαδη υπάρχουν όλες οι προβλεπόμενες μελέτες.
  Να μην είναι υποχρεωτική η υποβολή του διπλοτύπου αμοιβής των
  μηχανικών μαζι με τα άλλα δικαιολογητικά πριν την έκδοση της άδειας . Ο μηχανικός να παραλαμβάνει την άδεια και να την παραδίδει στον ιδιοκτητη ,μετα από εξόφληση της αμοιβής του
  Η Υπηρεσία δεν είναι λογιστης και εισπρακτορας των αμοιβών
  των μηχανικών . ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΙΕΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΝΑ
  ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΛΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ , ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΛΗΨΕΙς
  ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ
  ΕΛΈΓΧΟΥ .
  Να μην υπάρχει φύλλο ελέγχου , αλλα έγγραφη απάντηση
  επαρκώς αιτιολογημενη προς τον ιδιοκτητη , για τις ατέλειες
  η τα σφάλματα των μελετων .
  Να αποδεικύνεται αμέσως ποιός φταιει , ο υπάλληλος ή ο μηχανικός

 • 31 Ιουλίου 2011, 07:52 | AZOULIAS

  Συμφωνώ με τον Γ.Μαδεμοχωρίτη για την αυτοδίκαια χορήγηση αδείας σε περίπτωση ολιγωρίας των υπηρεσιών. Οπως διατυπώθηκε στο 11ο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων από τον Υπεύθυνο της Δνσης του 5ου τμήματος στο Παρίσι ΙΒ, εφαρμόζεται ήδη από χρόνια εκεί η φιλοσοφία της αυτοδίκαιης έγκρισης μιάς αδείας ή ενός αιτήματος όταν η υπηρεσία δεν τηρήσει τις προθεσμίες που ορίζει ο Νόμος. Επισημαίνω ότι ο ΙΒ μας αποκάλυψε ότι η κυρίαρχη τάση στο Παρίσι είναι να απαντάνε οι υπηρεσίες μόνο σε περίπτωση διαφωνίας και άρνησης. Ολες οι υπόλοιπες άδειες μετά την παρέλευση των προθεσμιών θεωρούνται αυτομάτως σαν εγκεκριμένες. Φυσικά η Υπηρεσία και ο Υπάλληλος που χρεώθηκε τον έλεγχο θα έχει την ευθύνη αν υπάρχει κάποιο λάθος. Θα πρέπει να διευκρινήσω ωστόσο ότι εκεί ΔΕΝ υποβάλλουν σχέδια μελετών εκτός από Τοπογραφικό και Διάγραμμα κάλυψης και φυσικά τις όψεις όχι μόνο του κτιρίου αλλά και των ομόρων του ευρύτερου χώρου. Ελέγχουν λοιπόν την σχέση του κτιρίου με τον Δημόσιο χώρο. Για τα υπόλοιπα προφανώς υπεύθυνη είναι η Ομάδα μελετητών του έργου (που άλλωστε πληρώνεται γι’αυτό).

 • 30 Ιουλίου 2011, 23:44 | XXX

  Προς: β. καραχαλιος, αρχιτεκτων

  «οσον αφορα τον χρονο εγκρισης των αδειων να προστεθει οτι αν εντος 5 ημερων δεν υπαρξει αιτιολογημενη απαντηση απο την Υπηρεσια η απαντηση θεωρειται ΘΕΤΙΚΗ για το αιτημα. ΜΟΝΟ τοτε θα αλλαξουμε σελιδα και το Δημοσιο θα δειξει οτι ειναι ετοιμο να αναλαβει τις ευθυνες του»

  Σωστός! οπότε θα μιζάρουμε τον υπάλληλο να ΜΗΝ ελέγχει εγκαίρως για να κτίσουμε ότι επιθυμούμε, πχ 12όροφο εκτός σχεδίου.

 • 30 Ιουλίου 2011, 13:51 | Γ.Μαδεμοχωρίτης

  Σχετικά με τον έλεγχο και τις προθεσμίες προτείνω απλοποίηση και ευθύνη του ελέγχοντος για την έγκαιρη χορήγηση της αδείας μέχρις σημείου αυτοδίκαιης χορήγησης (ελπίζω αυτό να ισχύσει για όλους τους φορείς)με ευθύνη της υπηρεσίας, συγκεκριμένα:
  «Άρθρο 5
  Έλεγχος δικαιολογητικών στοιχείων
  1. α. Η έγκριση δόμησης χορηγείται μετά τον έλεγχο και την πληρότητα των υποβαλλομένων στοιχείων και δικαιολογητικών, που αφορά
  i) του συμβολαίου ιδιοκτησίας, για τη διαπίστωση του χρόνου κατάτμησης σε κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα
  ii) του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης σε ότι αφορά την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, των χρήσεων του κτηρίου και των χρήσεων γής, των διατάξεων περί κάθετης ιδιοκτησίας και προδιαγραφών και των στοιχείων και των υπολογισμών που αναγράφονται σ’ αυτά
  iii)της νομιμότητας κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο
  iv)των πιθανόν απαιτουμένων εγκρίσεων δασαρχείου, αρχαιολογίας
  v)Της πιθανής έγκρισης ΣΑ
  vi) των αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων του συντάξαντος την αρχιτεκτονική μελέτη και το τοπογραφικό
  β. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για την έγκριση δόμησης γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από τεχνικούς κατωτέρων βαθμίδων.
  γ. Παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο διατυπώνονται με αιτιολογία στο φύλλο ελέγχου εντός 5 εργάσιμων ημερών από της υποβολής της αίτησης και ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης και ο μελετητής μηχανικός προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συμπληρώσεις – διορθώσεις, που οφείλουν να γίνονται εντός δύο (2) μηνών από την . καταγραφή στο φύλλο ελέγχου.
  δ. Στο φύλλο ελέγχου πρέπει να αναφέρεται όπου απαιτείται, παραπομπή του θέματος για έγκριση ΑΣ.
  ε. Σε περίπτωση που η αίτηση για έγκριση δόμησης δεν συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά στοιχεία της παρ.1 του Άρθρου 3, δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται ακόμη και αν έχει πρωτοκολληθεί.
  στ. Σε περίπτωση που με ευθύνη της ΥΔΟΜ δεν έχουν καταγραφεί παρατηρήσεις στο φύλλο ελέγχου, ΄ή έγκριση δόμησης εκδίδεται αυτοδίκαια μετά παρέλευση 30 ημερών από της υποβολής του αιτήματος.
  2. Για την έκδοσή της άδειας δόμησης η Υ.ΔΟΜ. διαπιστώνει την πληρότητα του υποβαλλόμενου φακέλου και ελέγχει τα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων του στοιχείου ιδ) του Άρθρου 3. Η άδεια δόμησης εκδίδεται άμεσα από την προσκόμιση των παραπάνω.
  3. Ο φάκελος για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλεται εντός 12 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης δόμησης. Σε περιπτώσεις μεγάλων έργων (5000μ2) ο χρόνος αυτός παρατείνεται στους 18 μήνες
  4. Σε περίπτωση διακοπής των οικοδομικών εργασιών μετά την έκδοση σχετικού πορίσματος από Ελεγκτή Δόμησης, ελέγχονται από την Υ.ΔΟΜ. όλες οι μελέτες και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για την έκδοση της άδειας δόμησης.
  5. Η έγκριση και η άδεια δόμησης έργου αποτελούν ενιαίο έντυπο κατά το παράρτημα του παρόντος. Οι εγκρίσεις και οι άδειες δόμησης αναρτώνται στο διαδίκτυο σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν.3861/2010.
  6.Το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης που υποβλήθηκαν για την έγκριση δόμησης, η έγκριση και η άδεια δόμησης αποστέλλονται από την Υ.ΔΟΜ. στον Ο.Κ.Χ.Ε. και στην Κτηματολόγιο Α.Ε.
  7.Η άδεια μικροεργασιών, χορηγείται άμεσα μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση καθυστέρησης ελέγχου των δικαιολογητικών, πέραν των 3 εργάσιμων ημερών από την Υ.ΔΟΜ, η άδεια εκδίδεται αυτοδίκαια με ευθύνη του προϊσταμένου της Υ.ΔΟΜ»

 • 29 Ιουλίου 2011, 19:16 | Πολιτικός Μηχανικός

  Συνάδελφοι ονειρεύστε σε 5 μέρες να έχετε την έγκριση??

  Για προσέξτε το παρακάτω!

  γ. Παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο διατυπώνονται με αιτιολογία στο φύλλο ελέγχου και καλούνται ο ιδιοκτήτης και ο μελετητής μηχανικός προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συμπληρώσεις – διορθώσεις, εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

  Σε πέντε ακριβώς ημέρες ο υπαλληλάκος θα σου στέλνει ότι ξέχασες να βάλεις ένα κόμμα σε μια πρόταση και θα σε στέλνει πίσω.

  Μετά αφού διορθώσεις θα βρίσκει ότι μια τελεία έπρεπε να μπει μετά το κομμα που έβαλες κτλ. Παααλι πίσω. Λύση; Παααμε μια βόλτα από εκεί να δούμε τι θέλει ο κος Τοπογραφος και φαντάζεστε την επιθυμία που φαντάζομαι και εγω ε? Να ο ιδρωμένος μηχανικός διεκπεραιωτής, να οι μεσάζοντες κτλ..

  Προτείνω: να γραφτεί ότι στον πρώτο έλεγχο οτιδήποτε συμπληρώνεται στο φύλλο ελέγχου θα πρέπει να είναι 100% μονοσήμαντα ορισμένο τεκμηριωμένο παντα με διορθώσεις του υπαλλήλου ΠΑΝΩ στο τοπογραφικό (γίνεται και ηλεκτρονικά).

  Στη συνέχεια οι συμπληρώσεις-διορθώσεις του τοπογραφικού θα είναι ακριβώς αυτές που υπέδειξε ο υπάλληλος. Ο υπάλληλος να μην έχει το δικαίωμα να στείλει πίσω το πχ. τοπογραφικό για διορθώσεις σε σημεία διαφορετικά από αυτά που αρχικά είχε επισημάνει..

  **Μια άλλη φοβερή λύση θα ήταν κάτι που διάβασα εδώ σε άλλο άρθρο και την επεκτείνω για όλα.

  Για ΟΛΟΥΣ τους ελέγχους πχ Τοπογραφικού, Διαγραμμα Κάλυψης, Δικαιολογητικών, Εκθέσεων Ελεγκτών Δόμησης κτλ Να υπαρχουν τυποποιημένες ΦΟΡΜΕΣ με όλα τα σημεία που έχει αρμοδιότητα ο υπαλληλος ελέγξει βάση των ΠΔ για τις μελέτες ή του παρόντος νομοσχεδίου για τους Ελεγκτές Δόμησης και να τσεκάρεται η έλλειψη.

  Πχ για το τοπογραφικό

  Πρασιά σύμφωνη με τους όρους δόμησης ΝΑΙ ΟΧΙ
  Αποστάσεις Δ σύμφωνα με το ύψος του κτηρίου ΝΑΙ ΟΧΙ
  Ακμές του οικοπεδου με γράμματα κεφαλαία ορισμένες ΝΑΙ ΟΧΙ
  Εξωτερικές Διαστάσεις του οικοπέδου ΝΑΙ ΟΧΙ

  Αυτές οι φόρμες να είναι επίσης δυνατό να αναβαθμίζονται καθώς θα οριμάζουν.

  Το παραπάνω θα διευκολύνει αφάνταστα τους υπαλληλους (παλιούς αλλά και νέους!) της ΥΔΟΜ ακόμα και τους νέους μηχανικούς!

 • 29 Ιουλίου 2011, 18:11 | Εμμανουήλ Δρακόπουλος

  θεώρησα σωστό να ενημερωθώ για το νέο πλέον τρόπο έκδοσης άδειας δόμησης.
  Ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι επιλέγουν συνάδελφοι να σχολιάσουν τα άρθρα του νόμου, όχι γιατί δεν έχουν τίποτα ουσιώδες να πουν, το αντίθετο μάλιστα, αλλά γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση τα σχόλια να διαβαστούν και να επηρεάσουν το τελικό κείμενο στο ελάχιστο.
  Τα πράγματα είναι απλά! ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΜΑΣ!
  Με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες όχι άδεια οικοδομής δεν θα εκδίδεται αλλά ούτε άδεια αλλαγής χρήσης!
  Κύριοι, Είστε κατώτεροι των περιστάσεων δυστυχώς για όλους μας!!

 • 29 Ιουλίου 2011, 10:52 | ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

  Οι προθεσμιες για την χορηγηση της «Εγκρισης Δομησης» και «Αδειας Δομησης» ειναι στην σφαιρα της φαντασιας των συντακτων του Νομοσχεδιου. Δυστυχως προδιδουν αγνοια της πραγματικοτητας .
  Τι προβλεπεται συγκεκριμενα για την λειτουργια των ΕΠΑΕ ? Περιλαμβανεται αραγε στην προθεσμια των 2 ημερων ?……………
  Καλες ειναι οι προθεσεις σας, αρκει να μη μεινουν στο συρταρι των Προισταμενων των Πολεοδομιων ελλειψει προσωπικου,ειδικωτερα στην σημερινη οικονομικη συγκυρια.

 • 29 Ιουλίου 2011, 01:19 | κωστας Κ

  Και στο παρελθον ειχε τεθει το οριο των 5 ημερων ,αυτα ειναι γελοια πραγματα.Δεν κολησαμε εκει. ΔΕν ειναι αυτο το Προβλημα.

  Το Διαγραμμα Καλυψης πρεπει να ελεγχεται ταυτοχρονα με την Αρχιτεκτονικη Μελετη . Ο χρονος ελεγχου της δεν ειναι πολυ μεγαλυτερος.

  Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ?????

 • 29 Ιουλίου 2011, 00:48 | Γιάννης Σακελλαρίου

  Και αν δεν εκδοθεί εντός 5 ημερών (αρθ 5 παρ.1α) ή εντός 2 ημερών (αρθ 5 παρ.2) τι γίνεται; Υπάρχει κάποια αποζημίωση για τον ενδιαφερόμενο; κάποια κύρωση για τους αρμόδιους; Η είναι ενα ακόμη ευχολόγιο;

 • οσον αφορα τον χρονο εγκρισης των αδειων να προστεθει οτι αν εντος 5 ημερων δεν υπαρξει αιτιολογημενη απαντηση απο την Υπηρεσια η απαντηση θεωρειται ΘΕΤΙΚΗ για το αιτημα. ΜΟΝΟ τοτε θα αλλαξουμε σελιδα και το Δημοσιο θα δειξει οτι ειναι ετοιμο να αναλαβει τις ευθυνες του

 • 28 Ιουλίου 2011, 16:10 | Γιάννης Σταματίου

  «4. Σε περίπτωση διακοπής των οικοδομικών εργασιών μετά την έκδοση σχετικού πορίσματος από Ελεγκτή Δόμησης του Κεφαλαίου Β’, ελέγχονται από την Υ.ΔΟΜ. όλες οι μελέτες και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για την έκδοση της άδειας δόμησης.»

  Το μεγαλύτερο μέρος της διαθφοράς που είναι οι υποθέσεις διακοπής και συνέχισης εργασιών και εκβιασμού των ιδιοκτητών δεν επιλύεται καθώς η οικοδομή θα σταματάει και ο ιδιοκτήτης θα πέφτει στην (πεινασμένη πλεον) μαύρη τρύπα των πολεοδομιών του Δήμου να παρακαλάει να του ελέγξουν απο την αρχή (!) όλες τις μελέτες. Επίσης οι Υ.ΔοΜ. μετά από την απομάκρυνση αρμοδιοτήτων ελεγχου αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών κτλ θα έιναι τελείως ατροφικες με αποτέλεσμα να μήν μπορούν να ανταπεξέλθουν.

  Προτείνω την εξής διόρθωση:

  4. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων μετά την έκδοση σχετικού πορίσματος από Ελεγκτή Δόμησης του Κεφαλαίου Β’, διατάσσεται τετράμηνη προθεσμία για αναθεώρηση των σχετικών μελετών ώστε να νομιμοποιηθούν. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο πόρισμα και δημιουργούν τις παραβάσεις όταν δεν είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε αναθεώρηση κατεδαφίζονται εντός της ως άνω προθεσμίας. Εφόσον απαιτείται και αναθεώρηση της έγκρισης δομήσης (πχ αλλαγές στο ΔΚ) αυτή διενεργείται σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα. Μετά από την έκδοση της εφόσον είναι απαραίτητο αναθεωρημένης έγκρισης δόμησης , της αναθεωρημένης Άδειας Δόμησης και της εφόσον είναι απαραίτητο διενέργειας κατεδάφισης, διενεργείται εντός 5 ημερών προς χορήγηση συνέχισης εργασιών εκ νέου αυτοψία από τον ελεγκτή δόμησης. Σε περίπτωση που οι παραβάσεις που αναφέρθηκαν στο πορισμα του Ελεγκτή δομησης δεν έχουν συμπεριλφθεί σε αναθεωρημένες μελέτες ή εφόσον δεν ήταν δυνατό να συμπεριλφθούν δεν κατεδαφίστηκαν διατάσσεται διακοπή εργασίων έως την πλήρη συμμόρφωση της οικοδομής.

 • 28 Ιουλίου 2011, 09:11 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Δε βλέπω το λόγο να γίνεται έλεγχος του διαγράμματος κάλυψης από την Υ.ΔΟΜ. Αυξάνεται η γραφειοκρατία. Εδώ δεν ελέγχεται η Στατική μελέτη και η ορθή εφαρμογή της που είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και θα προστατευόταν ο πολίτης από ανεύθυνους συναδέλφους.
  Για την αποφυγή λαθών πρέπει να υπάρχει υπηρεσία ευέλικτη με πολύ καλά καταρτισμένους υπαλλήλους για απαντήσεις στις άμφιβολίες των μηχανικών με συγκεκριμένη διαδικασία και να μην απαιτείται έγκριση του διαγράμματος κάλυψης παρά μόνο του τοπογραφικού για λόγους δημοσίου συμφέροντος(πχ οικοδ. γραμμές,κοινοχρ. χώροι, κλπ).
  Αλλωστε οι έλεγχοι και οι κυρώσεις για τον Μηχανικό που προβλέπονται από το νομοσχέδιο κατά τη διαδικασία εκτέλεσης του έργου είναι νομίζω αρκετά για να μη λειτουργήσει ανεύθυνα στη σύνταξη του διαγράμματος κάλυψης.

 • 27 Ιουλίου 2011, 17:22 | Μ

  Για την σύνδεση με τα δίκτυα προβλέπεται στο άρθρο 7 έλεχος από την ΥΔΟΜ των αποδεικτικών αμοιβών και κρατήσεων επίβλεψης.

  ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

  Πρέπει να συμπληρωθεί.

 • 27 Ιουλίου 2011, 14:38 | Γιώργος

  Η παράγραφος 1β απλά είναι απαράδεκτη και εκθέτη το υπουργείο σας κύριοι!!!!!!!!!!!!! Ποιος κυβερνάει αυτό το τόπο;;;;;

 • 27 Ιουλίου 2011, 14:33 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ

  Άρθ.5. παρ.4: Πως είναι δυνατόν να γίνεται διακοπή και έκδοση πορίσματος, πριν τον έλεγχο της άδειας δόμησης, και από ποιον θα γίνεται η διακοπή;
  σχετικά και στο Άρθ.6 παρ.7: Η φράση «Όταν συντρέχει λόγος διακοπής των οικοδομικών εργασιών γνωστοποιείται αμέσως στην αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία εκδίδει σήμα διακοπής τους.» να διορθωθεί με τη φράση: «Όταν συντρέχει λόγος διακοπής των οικοδομικών εργασιών, εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση Διακοπής από τον προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, η οποία γνωστοποιείται αμέσως στην αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία επιβλέπει τη διακοπή.».
  Διότι η διακοπή χορηγείται από το όργανο που εκδίδει την άδεια (σύμφωνα και με το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.2690/99 ΦΕΚ/45/Α/99, περί «Κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», και Έτσι θα είναι συμβατό και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 παρ.2 τελευταίο εδάφιο και παρ.3.

 • 27 Ιουλίου 2011, 08:32 | Nikolaos Hoetzopoulos

  Παρακαλώ να λάβετε υπόψη το Ν.3839/2010 ώστε να μην γίνεται ρατσιστική προσπάθεια αποκλεισμού των μηχανικών τεχνολογικού τομέα και το κείμενο να γραφεί ως εξής:
  «»Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για την έγκριση δόμησης γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους μηχανικούς Π.Ε. ή Τ.Ε. και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από τεχνικούς κατωτέρων βαθμίδων».
  Σε κάθε άλλη περίπτωση το εδάφιο παραμένει διάτρητο και η συνέχεια θα υπάρχει στα αρμόδια δικαστήρια.

 • 26 Ιουλίου 2011, 22:32 | ΤΝ

  Η διατύπωση είναι σαφής και θέλει να αποκλείσει Μηχανικούς Τεχνολογικού τομέα. Λυπούμαι διότι ο νομοθέτης »έμεινε» στο Π.Δ. 13.7.93 ΦΕΚ 795 Δ. Καμία αλλαγή. Οι μισοί Μηχανικοί στις Πολεοδομίες Δήμων είναι ΤΕ.Τι θα τους κάνετε κε Υπουργέ; Είναι απαράδεκτο να κάνετε διαχωρισμό σ’ αυτό το σημείο ελέγχου. Οπωσδήποτε πρέπει να δοθεί λύση και όχι να δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα.
  Επίσημαίνεται ότι ο τίτλος που χορηγείται απ’ τα ΤΕΙ είναι Πτυχιούχος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ……….Τ.Ε. και όχι τεχνικός ………
  Συνεπώς μια πρόταση για τη σωστή διατύπωση θα μπορούσε να είναι:
  »Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για την έγκριση δόμησης γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς Π.Ε. ή πτυχιούχους μηχανικούς Τ.Ε. και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από τεχνικούς κατωτέρων βαθμίδων».
  Πιστεύω ότι το λάθος ήταν ακούσιο και ότι θα διορθωθεί στο ορθό.

 • 26 Ιουλίου 2011, 21:21 | Νίκος

  Σημείο 1(β): «Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για την έγκριση δόμησης γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από τεχνικούς κατωτέρων βαθμίδων.»

  Είναι μεγάλο λάθος η χρηση μόνο σε διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι, προκαλεί αδικαιολόγητες διακρίσεις και δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων και το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

  Υπάρχουν μηχανικοί ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ). Επίσης υπάρχουν και 4ετής πτυχιούχοι μηχανικοί του εξωτερικού. Όλοι αυτοί δεν είναι μηχανικοί ανώτατης εκπαίδευσης;

  Δηλαδή ένα Υπουργείο θα ράβει και ένα θα ξηλώνει;

  Ζητάμε διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη, για να ξεκινήσει επιτέλους αυτός ο τόπος να γίνει παραγωγικός και ανταγωνιστικός.

 • 26 Ιουλίου 2011, 20:12 | talos

  Σύμφωνα με το ν.3839/2010 δεν υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ ΠΕ & ΤΕ, εκτός από την περίπτωση Γενικών Διευθύνσεων. Πως σε αυτό το άρθρο το αγνοείται αυτό; Αυτό δείχνει πως ο συντάκτης ή έχει άγνοια των νόμων της χώρας, ή έχει εμπάθεια ενάντια σε μία μεγάλη μερίδα πολιτών. Όπως και να έχει, η λέξη «διπλωματούχους» πρέπει να αφαιρεθεί, έτσι ώστε να αφορά όλους τους μηχανικούς Α.Ε.Ι, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο.

 • 26 Ιουλίου 2011, 19:09 | Γ.Α

  Δεν είναι σοβαρό αυτό που προβλέπεται ότι τον έλεγχο των δικαιολογητικών των κάνουν μόνο Διπλωματουχοι Μηχανικοί.

  Διαβάστε το Ν.3839/2010 και εκεί θα δείτε ότι προιστάμενος στην υπηρεσία δόμησης θα μπορεί να είναι μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ και όχι μόνο ΠΕ.

  Πρέπει να υπάρξει αλλαγή και να μπορούν οι υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ με ειδικότητα μηχανικού να ελέγχουν το φάκελο.

  Επιτέλους ας πάψει το ΤΕΕ να κάνει κουμαντο σε όλη τη δημοσια διοίκηση.