Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές Διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και κατά περίπτωση του αρμόδιου καθ’ ύλην Υπουργού, καθορίζονται:

α. οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση του έργου των ελεγκτών δόμησης και η κατανομή στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι φορείς και η διάρκεια εκπαίδευσής τους.

β. οι ελάχιστες προδιαγραφές και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς εκπαίδευσης, τα προσόντα των εκπαιδευτών, το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος, η διδακτέα ύλη, η διαδικασία και ο τρόπος των εξετάσεων, η αξιολόγηση των υποψηφίων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

γ. ο τρόπος υπολογισμού των αποζημιώσεων των Ελεγκτών Δόμησης σε συνάρτηση με την επιφάνεια, το είδος και την κατηγορία της κατασκευής, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια .

δ. κάθε σχετικό θέμα που αφορά τις προϋποθέσεις απόκτησης και διατήρησης της ιδιότητας του Ελεγκτή Δόμησης, την αντικατάστασή τους, τον έλεγχο της τήρησης των καθηκόντων τους καθώς και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

ε. κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την κατάρτιση και διαχείριση του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης.

ζ. ο καθορισμός του χρηματικού ποσού του προστίμου του Άρθρου 18.

στ. τα θέματα της λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου.

  • Η παράγραφος 3 αυτού του άρθρου είναι ιδιαίτερα σημαντική.
    Από ποιον θα αμείβεται ο Ελεγκτής Δόμησης; Προφανώς από τον ιδιοκτήτη.
    Άρα εδώ υπάρχει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων αφου ο ελεγχόμενος θα έχει οικονομικό πλεονέκτημα ενώπιον του ελεγκτή, με ότι αυτό συνεπάγεται. Πως θα προστατεύεται ο μηχανικός ειδικά αν είναι νέος και επισφαλής από τον ενδεχόμενο οικονομικό εκβιασμό του ιδιοκτήτη;