Άρθρο 27 Αρμοδιότητες

Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. εισηγείται και γνωμοδοτεί στον Υπουργό ΠΕΚΑ για θέματα που έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού.

β. γνωμοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών μελετών της περίπτωσης (ε) του Άρθρου 21, που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

γ. αποφασίζει επί των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής στην περίπτωση (ε) του Άρθρου 21.

 • 4 Αυγούστου 2011, 20:29 | Ντούλης Νικόλαος Ι.

  Με τα στοιχεία που παραθέτω (εντός των σχετικών άρθρων ) κατωτέρω παρουσιάζω πρακτικά τις αρμοδιότητες του συμβουλίου σε ένα ενδεικτικό αντιπροσωπευτικό ποσοστό. Ένας έμπειρος νομοθέτης τεχνικών και πολεοδομικών θεμάτων θέλει τα συμβούλια να έχουν και ουσιαστική συμμετοχή και όχι διακοσμητική και τα θέματα να επιλύονται χωρίς παραπομπές και αναρμοδιότητες άλλα με ουσιαστικό αποτέλεσμα και όχι να ταλαιπωρούν, τον επενδυτή , πολίτη, μηχανικό. Προτείνεται χωρίς πολύ σκέψη ότι είναι επιτακτική να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο συμβούλιο όλες οι ειδικότητες μηχανικών με προσόντα αντίστοιχα των αρμοδιοτήτων του συμβουλίου. Κάθε μονόπλευρη σύνθεση θα δημιουργήσει προβλήματα στο σκοπό του συγκεκριμένου συμβουλίου λόγο των αρμοδιοτήτων του . Είμαστε στην Ευρωπαϊκή ένωση και έχουμε ειδικότητες σχετικές του αντικειμένου ή αρμοδιοτήτων του συμβουλίου σχεδόν σε κάθε ειδικότητα Μηχανικού. Ο αποκλεισμός ειδικοτήτων μηχανικών, στηρίζεται σε επιτροπές (ΕΠΑΕ) που είναι επανδρωμένη σήμερα η Δημόσια Διοίκηση αλλά το παρόν συμβούλιο από τις αρμοδιότητες του δεν έχουν σχέση με αυτές τις επιτροπές που είναι χρονοβόρες και μέχρι σήμερα έχουμε διδαχθεί ότι είναι αιτία καθυστερήσεων και αναβολών έργων. Διά αυτό και σύντομα θα έχουμε και τις «ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ-ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ’’ όπου το έργο της επιτροπής θα είναι και βάση αυτών των μελετών αλλά και πέρα από αυτές με κατεύθυνση στην ουσιαστική και λεπτομερή του προς εξέταση θέματος που είναι αρμοδιότητα μηχανικών όλων των ειδικοτήτων.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

  Συμβούλια Δόμησης και Αρχιτεκτονικής (ΣΔΑ)
  και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων
  Άρθρο 20
  Το συμβούλιο που αναφέρεται στο άρθρο22, κεφάλαιο Γ’ μπορεί να μετονομαστεί σε Συμβούλιο Δόμησης, Κτιριολογίας και Αρχιτεκτονικής ή Συμβούλιο Δόμησης και Αρχιτεκτονικής (ΣΔΑ)
  Άρθρο 21
  .Τα Συμβούλια Δόμησης, Κτιριολογίας και Αρχιτεκτονικής
  ή Συμβούλια Δόμησης και Αρχιτεκτονικής (ΣΔΑ) είναι αρμόδια για την γνωμοδότηση επί των μελετών, στις παρακάτω περιπτώσεις:
  . Για κάθε είδους οικοδομική εργασία δηλαδή σε ειδικά και παραδοσιακά κτίρια , κά.
  . Για κάθε είδους οικοδομική εργασία σε διατηρητέα κτίρια κ.α.
  . Για κάθε είδους οικοδομική εργασία, που παραπέμπεται από ΥΠΕΚΑ κ.ά.
  . Για κατασκευαστικά έργα διαμορφώσεων κά
  . Για μελέτες που έχουν σχέση με την εξωτερική και περιβαλλοντική όψη του κτιρίου. Συγκεκριμένα γνωμοδοτεί σε ότι δείχνονται στον Αρχιτεκτονικό και Τοπογραφικό φάκελο της όλης μελέτης του κτιρίου, δηλαδή (κατόψεις, τομές, όψεις, τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης , τεχνική-αιτιολογική έκθεση , κατασκευαστικές λεπτομέρειες, φωτογραφίες-αεροφωτογραφίες, κά.
  2. Σε περίπτωση σύνταξης έκθεσης επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών……………….. και διατυπώνει προτάσεις για τη δυνατότητα και τους τρόπους διατήρησής τους. Δηλαδή για τρόπους επισκευής, αντιστήριξης, προτάσεις βάση των αντοχών της κατασκευής, κ.ά.
  Άρθρο 22
  1. Τα «Συμβούλια Δόμησης και Αρχιτεκτονικής (ΣΔΑ ή Συμβούλια Δόμησης, Κτιριολογίας και Αρχιτεκτονικής)» …………… και αποτελούνται από:
  α. Έναν μηχανικό, υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως Πρόεδρο του ΣΔΑ, με τον αναπληρωτή του. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία πλήρωσης της παραπάνω θέσης, δύναται να ορισθεί Πρόεδρος του ΣΔΑ μηχανικός υπάλληλος της Περιφέρειας ή άλλου κρατικού φορέα.
  β. Έναν μηχανικό μέλος Δ.Ε.Π. ή υπάλληλο των Υπουργείων ΠΕΚΑ ή Πολιτισμού και Τουρισμού ή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου, με τον αναπληρωτή του.
  γ. Ένα αρχιτέκτονα μηχανικό ιδιώτη μελετητή που πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται ……………….., με τους αναπληρωτές τους.
  δ. Ένα πολιτικό μηχανικό ιδιώτη μελετητή που πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται ……………….., με τους αναπληρωτές τους.
  ε. Ένα μηχανικό (μηχανολόγο, περιβαντολόγο, αρχιτέκτονα εσωτερικού χώρου-εξωτερικού ή άλλη ειδικότητα, ιδιώτη μελετητή) που πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται ……………….., με τους αναπληρωτές τους.
  Άρθρο 23
  Στα μητρώα που δημιουργούνται με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ εγγράφονται όσοι μηχανικοί πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :
  α. δεκαετή μελετητική εμπειρία.
  Με δυνατότητα να μετρήσει στην δεκαετή μελετητική εμπειρία , Διάκριση σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, Δημοσιεύσεις επί θεμάτων μηχανικού, Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε σχολές μηχανικών.

  Τα ίδια ως άνω και για τα άρθρα :
  Άρθρο 26, Άρθρο 27, Άρθρο 28
  για το ( που μπορεί να μετονομαστεί σε)
  Κεντρικό Συμβούλιο Δόμησης και Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΔΑ)

 • Άρθρο 27 – Αρμοδιότητες.
  Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία προτείνει το άρθρο 27 να διαμορφωθεί ως εξής:

  Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει τις εξής αρμοδιότητες με την υποχρέωση πάντα της διασφάλισης της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία:
  α. εισηγείται και γνωμοδοτεί στον Υπουργό ΠΕΚΑ για θέματα που έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού.
  β. γνωμοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών μελετών της περίπτωσης (ε) του Άρθρου 21, που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

 • 27 Ιουλίου 2011, 19:10 | Κ. Σαπουνάς

  Με τον τρόπο αυτό όλες οι ενστάσεις επι των (αρνητικών προφανώς) αποφάσεων των συμβουλίων αρχιτεκτονικής θα οδηγούνται σε ένα και μοναδικό κεντρικό όργανο. Ουσιαστικά καταργείται το επίπεδο της δευτεροβάθμιας ΕΠΑΕ, δημιουργώντας ενα απόλυτα συγκεντρωτικό (και κατ’ επέκταση δυσλειτουργικό) όργανο. Μια πρόταση θα ήταν να δημιουργηθούν Περιφερειακά Σ.Α. στις αιρετές Περιφέρειες ή στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.