Άρθρο 32 Σύνθεση

Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) είναι πενταμελές και αποτελείται από:

α. Πρόεδρο, τον πάρεδρο του γραφείου του ΝΣΚ στην έδρα της περιφερειακής ενότητας του Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση έλλειψης Παρέδρου, από δικαστικό αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γραφείο του ΝΣΚ στην έδρα του Συμβουλίου τα παραπάνω μέλη ορίζονται από το γραφείο του ΝΣΚ της πλησιέστερης περιφερειακής ενότητας ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

β. Αντιπρόεδρο, Μηχανικό προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης Διοίκησης ή σε περίπτωση έλλειψης, της οικείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του.

γ. Μηχανικό, υπάλληλο με βαθμό α’, της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης Διοίκησης ή σε περίπτωση έλλειψης, υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας της περιφερειακής ενότητας, με τον αναπληρωτή του.

δ. Μηχανικό, εκπρόσωπο ΤΕΕ, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας,  με τον αναπληρωτή του. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ επιλέγονται από καταλόγους που υποβάλλει το ΤΕΕ μετά από ηλεκτρονική κλήρωση.

ε. Μηχανικό εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, με τον αναπληρωτή του.

Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται υπάλληλος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή σε περίπτωση έλλειψης υπάλληλος της Περιφέρειας.

 • 15 Αυγούστου 2011, 18:58 | C.T.

  Ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων ή παραλήψεων των Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων θα πρέπει να γίνεται από την Υπηρεσία Ελέγχου Ο.Τ.Α, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 227, 228, 229, 230, 231, κλπ του Ν 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και όχι από το ΣΥΠΟΘΑ, το οποίο πρέπει να έχει τις σημερινές αρμοδιότητες του νομαρχιακού και περιφερειακού ΣΧΟΠ σε επίπεδο νομού, όπως άλλωστε ανάλογα προβλέπεται από το σχέδιο νόμου και για το Κεντρικό ΣΥΠΟΘΑ που έχει τις αρμοδιότητες μονο του κεντρικού ΣΧΟΠ. Η προτεινόμενη ρύθμιση «νοθεύει» τον Καλλικράτη, λίγο καιρό μετά την ψήφισή του, ως προς τον τρόπο ελέγχου των Δήμων στον τομέα της Πολεοδομίας και μετατρέπει στην πραγματικότητα το ΣΥΠΟΘΑ του νομού σε μία υπερ-Πολεοδομία με πάρα πολλές και διαφορετικές αρμοδιότητες, στις οποίες δεν θα μπορέσει προφανώς να ανταποκριθεί όπως πρέπει, λόγω φόρτου και για τις οποίες θα απαιτηθεί -αδικαιολόγητα- δομή μιας νέας πολεοδομικής υπηρεσίας.

 • 8 Αυγούστου 2011, 20:12 | C.T.

  Η οριζόμενη με το ενλόγω άρθρο σύνθεση του ΣΥΠΟΘΑ αποκλείει κατά κανόνα την εκπροσώπιση της Περιφέρειας στο ενλόγω Συμβούλιο, εν αντιθέση με την Αποκ/νη Διοίκηση (2 τακτικά μέλη) και τους Δήμους της Περιφέρειας (1) τακτικό μέλος), με αποτέλεσμα η αιρετή Περιφέρεια να υποβαθμίζεται σαν νέος θεμελειώδης θεσμός της Πολιτείας αφού μη μετέχοντας σε ένα τόσο σημαντικό συλλογικό όργανο, δεν έχει λόγο σε ζητήματα μεγάλου ενδιαφέροντος γι’ αυτή, όπως είναι οι εγκρίσεις μελετών Γ.Π.Σ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ, Ε.Χ.Μ, τροποποίησης σχεδίων πόλεων, χρήσεων γης και γενικά σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και δόμησης στην περιοχή ευθύνης της (περιφερειακές ενότητες – νομοί της Περιφέρειας).

  Μια τέτοια ρύθμιση όμως, έρχεται σε αντίθεση και με τον ν. 3852/10 »Πρόγραμμα Καλλικράτης», τόσο επί της αρχής του για ενίσχυση του αποκεντρωτικού διοικητικού – αναπτυξιακού μοντέλου οργανώσεως της χώρας και έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας, όσο και επί των επί μέρους διατάξεων αυτού, όπως π.χ η παρ.3 του άρθρου 188 του νόμου αυτού.

  Πέραν όμως των ανωτέρω, η εκπροσώπιση της Αποκ/νης Διοίκησης με δύο (2) υπαλλήλους στο ΣΥΠΟΘΑ θα έχει και οικονομικές συνέπειες για το Δημόσιο, αφού θα χρειαστούν πρόσθετες πιστώσεις για εκτός έδρας αποζημιώσεις των υπαλλήλων αυτών, λόγω των συχνών μετακινήσεων των από την έδρα της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκ/της Διοίκησης στους άλλους νομούς, δηλ. άσκοπες σπατάλες του δημόσιου χρήματος, σε περίοδο μάλιστα περιστολής των δημόσιων δαπανών, ενώ θα μπορούσε τα μέλη αυτά να είναι υπάλληλοι της Δ/νσης Περιβάλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, από τους υπηρετούντες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, δεδομένου ότι στην ενλόγω Υπηρεσία υπάγονται πολλά υποκείμενα Τμήματα και μάλιστα ένα τουλάχιστον Τμήμα της εδρεύει σε κάθε νομό της Περιφέρειας. Αντιθέτως, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση καλείται με δύο (2) Τμήματα (Περιβαλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών) στην έδρα κάθε Περιφέρειας, να ασκήσει ένα μεγάλο πλήθος αρμοδιοτήτων παλαιών και νέων, που έπρεπε πολλές από αυτές να απονεμηθούν στην Περιφέρεια (π.χ άρθρο 35 του ν.3937/2011, εγκ. 6/2011 του ΥΠΕΚΑ) και με μειωμένο προσωπικό που καθιστά αδύνατη την εκπροσώπισή της στα ΣΥΠΟΘΑ όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων και μάλιστα με δύο (2) τακτικά μέλη σε συχνές συνεδριάσεις λόγω πληθώρας θεμάτων που εξετάζονται από αυτά (προσφυγές, μελέτες, κ.τ.λ).

  Επίσης, προτείνεται οι υπάλληλοι που μετέχουν στο ΣΥΠΟΘΑ να μπορούν να έχουν εκτός απ την ειδικότητα του μηχανικού και τις λοιπές ειδικότητες που προβλέπονται απ τους οικείους Οργανισμούς για κατάληψη θέσεων προϊσταμένων στις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (πχ περιβαλλοντολόγοι, κλπ). Είναι δυνατόν να μπορεί να προϊσταται πχ περιβαλλοντολόγος στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να μην μπορει να οριστεί μέλος του ΣΥΠΟΘΑ?

  Κατόπιν λοιπόν των προεκτεθέντων, προτείνεται η εξής διατύπωση των παραγράφων (β) και (γ) του άρθρου 32 του σχεδίου νόμου:
  β. Αντιπρόεδρο, υπάλληλο – προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας ή σε περίπτωση έλλειψης, της οικείας Δ/νσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τον αναπληρωτή του.
  γ. Υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό α’ ή β’ της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας που ασκεί αρμοδιότητες Πολεοδομίας ή Χωροταξίας ή Περιβάλλοντος και σε περίπτωση έλλειψης υπάλληλο αναλόγων προσόντων της οικείας Δ/νσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τον αναπληρωτή του.

  Γραμματές του Συμβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας ή σε περίπτωση έλλειψης, υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 • Σχετικά με τα «Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων» (ΣΥΠΟΘΑ) που συστήνονται στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας, η σύνθεσή τους θα πρέπει να διαμορφωθεί σε αντιστοιχία με τα όσα προβλέπονται για τη σύνθεση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής. Ειδικότερα, ο ΣΕΜΠΧΠΑ προτείνει να διαμορφωθούν οι παράγραφοι γ, δ και ε του άρθρου 32 ως εξής:

  «Άρθρο 32: Σύνθεση
  α. Πρόεδρο, τον πάρεδρο του γραφείου του ΝΣΚ στην έδρα της περιφερειακής ενότητας του Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση έλλειψης Παρέδρου, από δικαστικό αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γραφείο του ΝΣΚ στην έδρα του Συμβουλίου τα παραπάνω μέλη ορίζονται από το γραφείο του ΝΣΚ της πλησιέστερης περιφερειακής ενότητας ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

  β. Αντιπρόεδρο, Μηχανικό προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης Διοίκησης ή περίπτωση έλλειψης, της οικείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του.

  γ. Πολεοδόμο Χωροτάκτη Μηχανικό, υπάλληλο με βαθμό α’, της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης Διοίκησης ή σε περίπτωση έλλειψης, Πολεοδόμο Χωροτάκτη Μηχανικό υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας της περιφερειακής ενότητας, με τον αναπληρωτή του.

  δ. Πολεοδόμο Χωροτάκτη Μηχανικό, εκπρόσωπο ΤΕΕ, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, με τον αναπληρωτή του. Τα αναφερόμενα μέλη των Συμβουλίων επιλέγονται με κλήρωση από μητρώα που τηρούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συντάσσονται με τη γνώμη του Τ.Ε.Ε και του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ).

  ε. Πολεοδόμο Χωροτάκτη Μηχανικό εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ή σε περίπτωση έλλειψης Μηχανικό με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, με τον αναπληρωτή του».

  Προτείνουμε επίσης την προσθήκη Άρθρου (33): «Προσόντα», κατ’ αντιστοιχία του άρθρου 23 στο οποίο προσδιορίζονται τα προσόντα των μητρώων για τη σύνθεση των Συμβουλίων της αρχιτεκτονικής, με το εξής περιεχόμενο:

  «Άρθρο (33):Προσόντα
  Στα μητρώα της παραγράφου δ του προηγούμενου άρθρου, που δημιουργούνται με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ εγγράφονται όσοι Πολεοδόμοι Χωροτάκτες Μηχανικοί πληρούν δύο (2) από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  α. Πτυχίο Μηχανικού Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  β. Εξαετή πολεοδομική ή χωροταξική εμπειρία
  γ. Δημοσιεύσεις επί πολεοδομικών, χωροταξικών θεμάτων
  δ. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε θέματα πολεοδομίας ή χωροταξίας»

 • 2 Αυγούστου 2011, 12:29 | Αικατερίνη Θωμαδάκη – Αρχιτέκτων

  Παράγραφος β και γ
  Τα οριζόμενα μέλη είναι είτε υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είτε της Διεύθυνσης της Περιφέρειας γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την λειτουργία του συγκεκριμένου οργάνου στην Περιφερειακή Ενότητα. Δημιουργείται συγκέντρωση υπηρεσιών στην έδρα κάθε Περιφέρειας που δεν συνάδουν με την πρόθεση του νόμου Καλλικράτη για την αποκέντρωση των υπηρεσιών.
  Σημειώνεται επίσης στην περίπτωση γ ότι «υπάλληλος της οικείας Δ/νσης της περιφέρειας της περιφερειακής ενότητας …» δεν υπάρχει από το Νόμο τέτοια Δ/νση στην Περιφερειακή Ενότητα

 • 31 Ιουλίου 2011, 22:57 | ΒΑΣΩ Π.

  ΟΙ Αποκεντρωμένες διοικήσεις έχουν Υπηρεσίες μόνο στις έδρες των περιφερειών. αντίστοιχα οι Περιφέρειες δεν έχουν στις ενότητες τμήματα με αρμοδιότητες χωροταξίας η πολεοδομίας. εκτός λοιπόν από τις έδρες των Περιφερειών στα υπόλοιπα Συμβούλια των Περιφ. Ενοτήτων δεν θα βρεθούν μέλη που προβλέπετε να συμμετέχουν και δεν πιστεύω να εννοείτε ότι ο Προίστάμενος της Διεύθυνσης Χωροταξίας της Αποκεντρωμένης η της Περιφέρειας θα περιφέρεται από το ένα συμβούλιο στο άλλο. Αν οι συντάξαντες δεν το γνωρίζουν, τα ΣΧΟΠ έχουν πάρα πολύ αντικείμενο ήδη, και προστίθενται και οι προσφυγές.
  θα πρότεινα πιο ευέλικτο όργανο και όχι εξ ορισμού συμμετοχή των Προϊσταμένων διότι έχει γίνει κατάχρηση και ο προίστάμενος περιβάλλοντος και χωροταξίας της Περιφέρειας γαι παράδειγμα, εξ ορισμού συμμετέχει στο ΣΧΟΠ, στις επιτροπές καθορισμού αιγιαλού όλων των περ.ενοτήτων, στις επιτροπές σταυλισμού, καθορισμού τιμών, κλπ.

 • 27 Ιουλίου 2011, 11:39 | SP

  ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Τ.Ε.,ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
  ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.