Άρθρο 6 Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση

1. Η έγκριση δόμησης ισχύει για ένα (1) έτος.

Η άδεια δόμησης ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την έκδοσή της. Για ανέγερση κτιρίων με εμβαδόν μεγαλύτερο από 5.000 τετραγωνικά μέτρα ισχύει για έξι (6) χρόνια.

Για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώσεις, κοπή δέντρων εκδίδεται ταυτόχρονα έγκριση και άδεια δόμησης και ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της.

2. Η έγκριση δόμησης αναθεωρείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου μέσα στο χρόνο ισχύος της, σε περίπτωση τροποποίησης δικαιολογητικών στοιχείων ή διαγραμμάτων που έχει εγκρίνει η Υ.ΔΟΜ.

3. Σε περίπτωση τροποποίησης διαγραμμάτων, ή της αρχιτεκτονικής μελέτης, ή ριζικής μεταβολής των λοιπών μελετών, ή εάν απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς, η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης αναθεωρούνται μέσα στο χρόνο ισχύος της άδειας δόμησης.

4. Η άδεια δόμησης αναθεωρείται για την παράταση της ισχύος της, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και κατόπιν αυτοψίας:

α. για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έγιναν οικοδομικές εργασίες

β. για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας, έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου,

γ. για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της, έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός και οι όψεις του κτιρίου.

δ. για αόριστο χρόνο, σε περίπτωση αποπεράτωσης τμήματος του φέροντος οργανισμού και των όψεων του κτιρίου, και μόνο για το τμήμα αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της. Για το μη υλοποιημένο τμήμα του κτιρίου, η άδεια αναθεωρείται για επιπλέον τέσσερα (4) έτη, με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης.

ε. Σε κάθε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των όψεων σε διάστημα έξι (6) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας δόμησης, επιβάλλεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ ετήσιο πρόστιμο διατήρησης, το ύψος του οποίου, η διαδικασία επιβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Το πρόστιμο διαγράφεται σε περίπτωση αποπεράτωσης των όψεων εντός έξι (6) μηνών από την επιβολή του.

στ. για ένα (1) έτος για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώσεις, κοπή δέντρων. Η άδεια παύει να ισχύει με το πέρας και του δεύτερου έτους.

5. Η άδεια δόμησης αναθεωρείται κατά το χρόνο ισχύος της σε κάθε περίπτωση αλλαγής επιβλέποντος μηχανικού με αίτηση που συνοδεύεται από:

α) λεπτομερή τεχνική έκθεση του νέου επιβλέποντος μηχανικού, στην οποία περιέχεται η περιγραφή του σταδίου των εργασιών και φωτογραφίες της κατασκευής και του περιβάλλοντα χώρου.

β) δήλωση του μηχανικού, που αντικαθίσταται για τη σύννομη περάτωση των εργασιών που έχει επιβλέψει, που συνοδεύεται από τεχνική έκθεση, φωτογραφίες της κατασκευής και του περιβάλλοντα χώρου.

6. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης παραίτησης του επιβλέποντος μηχανικού, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση με τις εκτελεσθείσες εργασίες, διακόπτονται αμέσως οι οικοδομικές εργασίες και η συνέχισή τους επιτρέπεται μόνο μετά την αναθεώρηση της αδείας.

7. Ο επιβλέπων θεωρείται ότι απέχει από την επίβλεψη των εργασιών δόμησης που ανέλαβε και απαλλάσσεται των ευθυνών του, μόνο εάν δηλώσει εγγράφως την αποχή από την επίβλεψη στην αρμόδια ΥΔΟΜ.

Σε περίπτωση αποχής του επιβλέποντα μηχανικού χωρίς την παραπάνω δήλωση, η Υ.ΔΟΜ. μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, δύναται να προχωρήσει στην αντικατάστασή του, ύστερα από έλεγχο που διενεργείται από Ελεγκτή Δόμησης του Κεφαλαίου Β’ για την πιστοποίηση του σταδίου των εργασιών και καταβολής της νόμιμης αμοιβής που θα υπολογιστεί από το Τ.Ε.Ε.

Στο διάστημα μέχρι την χορήγηση της αναθεώρησης δεν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες.

Όταν συντρέχει λόγος διακοπής των οικοδομικών εργασιών γνωστοποιείται αμέσως στην αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία εκδίδει σήμα διακοπής τους.

8. Οι κρατήσεις και οι εισφορές που καταβλήθηκαν κατά την έκδοση των αδειών συμψηφίζονται κατά την έκδοση της αναθεώρησης τους.

9. Ενημέρωση του φακέλου της άδειας δόμησης, κατά τον χρόνο ισχύος της άδειας δόμησης, πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη.

β) τροποποιήσεις των μελετών, που δεν αλλάζουν το διάγραμμα κάλυψης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι απαραίτητες εγκρίσεις από άλλους φορείς.

γ) μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου ή του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται οι διατάξεις που καθορίζουν την επιτρεπόμενη κάλυψη, το συντελεστή δόμησης και το συντελεστή κατ’ όγκον εκμετάλλευσης (σ.ο.) ή τις υποχρεωτικές αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2% με μέγιστο τα 10εκ. όσον αφορά το κτίσμα ή μεγαλύτερες του 2% με μέγιστο τα 20εκ. όσον αφορά τα μήκη των πλευρών του οικοπέδου.

10. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο του Έργου (Η.Μ.Ε), και η Ταυτότητα κτιρίου. Για την ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου του Έργου (Η.Μ.Ε.) υποβάλλονται μόνο όσα στοιχεία μεταβάλλονται. Μετά την έκδοση της αναθεώρησης, η αρχική άδεια δόμησης και οποιεσδήποτε  προγενέστερες αναθεωρήσεις  δεν έχουν ισχύ ως προς τα μεταβαλλόμενα στοιχεία.

11. Σε περίπτωση διακοπής των οικοδομικών εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του δικαιούχου της άδειας, είτε κατά το χρόνο αρχικής ισχύος της άδειας, είτε κατά το χρόνο ισχύος της μετά από αναθεώρηση, η ισχύς της άδειας δόμησης παρατείνεται αναλόγως, με απόφαση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του Κεφαλαίου Γ’.

 • 16 Αυγούστου 2011, 21:27 | Αλέξης Βικέλας, αρχιτέκτων

  ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡ.9

  Είναι σημαντικό να αναφερθεί πιο αναλυτικά η έννοια της ενημέρωσης φακέλου, η οποία υφίσταται, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή να είναι σαφές ότι για αλλαγές στις εσωτερικές διαρρυθμίσεις, στις εγκαταστάσεις και στις όψεις μπορεί να γίνεται απλή ενημέρωση φακέλου. Εφόσον απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς (ΣΑ, Πυροσβεστική, ΕΠΑ,…) τότε αυτές να συνυποβάλλονται. Πρέπει να διευρυνθεί έτσι η εφαρμογή της ενημέρωσης φακέλου ώστε να μειωθεί η συμφόρηση στις Υ.ΔΟΜ αλλά και η γραφειοκρατία.
  Να προστεθεί ότι: Η ενημέρωση του φακέλου να μπορεί να γίνει για τους ίδιους λόγους και μετά την τυχόν παράταση της άδειας δόμησης.

 • 16 Αυγούστου 2011, 20:40 | N.Zαχαριάς , ATM

  Για την παράταση ισχύος των αδειών δόμησης επί αόριστο χρόνο διακρίνομε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Όταν έχει ολοκληρωθεί μόνο ο φέρων οργανισμός του κτιρίου σύμφωνα με την άδεια.
  2. Όταν έχει ολοκληρωθεί μόνο ο φέρων οργανισμός του ισογείου ενός διωρόφου κτιρίου. Για την ολοκλήρωση της κατασκευής του ορόφου εφ’όσον έχουν παρέλθει δύο (2) τετραετίες να τάσσεται εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών από οπλισμένο σκυρόδεμα και του ορόφου.

  Σε περίπτωση που έχει επέλθει αλλαγή των όρων και περιορισμών δόμησης δηλαδή μειώνεται η επιφάνεια του ορόφου θα υπάρχει πρόβλημα στήριξης του ορόφου αφού δεν θα είναι δυνατή η χρήση των ήδη υπαρχόντων υποστυλωμάτων και έτσι δεν θα εξασφαλίζεται η καλύτερη αντισεισμική συμπεριφορά του διωρόφου κτιρίου.
  Ν.Ζαχαριάς
  ΑΤΜ

 • 13 Αυγούστου 2011, 10:10 | Βασίλης Θραψίμης ΑΤΜ & ΠΜ

  Άρθρο 6 παρ. 9 γ. Προτείνεται θέσπιση απαιτούμενης ακρίβειας προσδιορισμού θέσης, για εντός ΡΣ, εντός οικισμού και εκτός σχεδίου περιοχές, λαμβάνοντας υπ όψη το Σχέδιο Προδιαγραφών της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ για τα Τοπογραφικά διαγράμματα, κατά τη φιλοσοφία επιτρεπόμενης απόκλισης για τα τα μήκη πλευρών(και κατά συνέπεια σχήμα και εμβαδό) του αρθρου 6 παρ4β Μέρος Γ2 του ΓΟΚ 13-07-93(ΦΕΚ795Δ) περί αναθεώρησης της Οικ.Αδειας που ορθά συνεχίζεται στο παρόν ΝΣ.

 • 12 Αυγούστου 2011, 20:21 | Αντώνιος Κανδηράκης

  Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει νόμο,όπου όσοι πολίτες εισέρχονται σε δεινή κατάσταση ένεκα της οικονομικής κρίσης (πτωχεύουν ας πούμε), εκ του εγκληματικού καθεστώτος δανεισμού του κράτους επί κυβερνήσεων του ιδίου κόμματος κυρίως(προς εξυπηρέτηση του πελατειακού κράτους που είχε εγκαθιδρύσει)θα καθίστανται υποκείμενοι εκβιασμού.
  Δεν θα δύνανται να αποπερατώσουν μία πετρόχτιστη οικοδομή για παράδειγμα, όπου ο φέρων οργανισμός αργεί και αφορά σε δαπανηρές εργασίες αν ειναι αυθεντικός και όχι μικτού τύπου ως συνήθως και ολοκληρώνεται με την τοιχοποιία, και θα καθιστάται το ημιτελές κτίσμα αυθαίρετο ;
  Έ όχι !

  Λόγω οικονομικής κρίσης θα έπρεπε να χορηγείται τριετής παράταση ισχύος των μη εκτελεσθέντων οικοδομικών αδειών με ένα παράβολο των 300 Ευρώ για να αποπερατωθεί η οικοδομή με τα ισύοντα σχεδιαγράμματα, δίχως αναθεώρηση. Είναι εκατοντάδες οι ημιτελείς οικοδομές λόγω κρίσης.
  Ντροπή, τι άλλο να πώ. Ραντεβού τον Σεπτέμβρη. Με την Ιστορία !

 • 12 Αυγούστου 2011, 09:14 | Μαρσέλος Σωτήρης

  Eνίσχυση του ρόλου των μηχανικών στη παραγωγή δομημένου χώρου: απαγόρευση της αυτεπιστασίας των ιδιωτικών έργων. Σεβασμός στο επιστημονικό έργο του μηχανικού: αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα κατασκευής, σύνδεση του χρόνου αποπεράτωσης με την αμοιβή των μηχανικών. Κατάργηση των αδειών που αναθεωρούνται επ’ αόριστον.
  Αλήθεια ποια θα έπρεπε να είναι η αμοιβή επίβλεψης για επ΄αόριστον ευθύνη?
  Να ορίζεται εναλλακτικά χρόνος αδράνειας της οικοδομικής άδειας. Κατά το χρόνο αυτό να ορίζεται αποκλειστικά (και ποινικά) υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και τη μή ύπαρξη οποιασδήποτε οικοδομικής δραστηριότητας στον εργοταξιακό χώρο ο επενδυτής – ιδιοκτήτης.

 • 11 Αυγούστου 2011, 19:22 | Ευαγγελος

  — Για την παραγραφο 5
  Συνηθιζεται σε αντιπαροχές να ορίζει τους επιβλέποντες μηχανικούς ο εργολάβος. Αν ο εργολάβος εγκαταλείψει το έργο ή βρεθεί σε σύγκρουση με τον ιδιοκτήτη (κύριο του έργου), οι μηχανικοί μπορεί να δυστροπούν υπακούοντας στις εντολές του εργολάβου. Ετσι ο κύριος του έργου πρέπει να αλλάξει μηχανικούς. Αν οι παλαιοί μηχανικοί δεν υποβάλλουν τεχνική έκθεση τί γίνεται ;
  Μια λύση είναι να αρκεί η δήλωση του νέου μηχανικού ή/και να καλείται απο την υπηρεσία ο παλαιός μηχανικός με επιστολή στην δηλωμένη επαγγελματική του εδρα να υποβαλει έκθεση εντός 5 ημερών αλλως να απαλλάσσεται της υποχρεώσεως ο κύριος του έργου.

  — Για την παράγραφο 4
  Η παράταση ισχύος των οικοδομικών αδειών εμπλέκει πέρα από πολεοδομικές έννοιες και ιδιοκτησιακές και φορολογικές, ιδίως αν εχει γίνει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών και αν έχουν γίνει πωλήσεις που κατά την εφορία θεωρούνται ολοκληρωμένες ιδιοκτησίες. Η εμπλοκή λοιπόν και άλλων τομέων σε συνδυασμό με την βραδύτητα απονομής της δικαιοσύνης, καθιστά τις διατάξεις της παρ 4 άδικες και υπέρμετρα επαχθείς. Παραθετουμε το κατωθι Παράδειγμα:
  Εργολάβος εγκαταλείπει την οικοδομή που κτίζει με το σύστημα της αντιπαροχής στο σταδιο του ημιτελούς σκελετού και στρέφεται δικαστικά κατα του κυρίου του έργου. Εκμεταλλευόμενος την βραδύτητα της δικαιοσύνης εκβιάζει εμεσα τον κύριο του έργου που κινδυνεύει να απωλέσει την άδεια μέχρι να βγει απόφαση. Εν τω μεταξυ έχει πωλήσει διαμερίσματα σε τρίτους οι οποίοι τα δηλώνουν στο Ε9. Το ίδιο και ο κύριος του έργου μετα την τριετία. Ετσι μεχρι να καθαρίσει δικαστικά η οικοδομή θα περάσουν πάνω από 10 έτη. Στο διαστημα αυτό ο κύριος και οι λοιποί ιδιοκτήτες θα χάσουν την άδεια και θα πληρώνουν την εφορία για πραγματα που ποτέ δεν θα έχουν αφού έχουν πια καταστραφεί. Αλλα η περιπετεια δεν ταλειώνει εκεί αφου θα ακολουθήσει νέος δικαστικός αγών για την λύση της συστασης, ιδιαίτερα αν οι πολεοδομικές διατάξεις εχουν αλλάξει και οι προβλεπόμενες και πωληθείσες ιδιοκτησίες δεν είναι δυνατόν να κατασκευασθούν.
  Ετσι λοιπόν τίθεται το ερώτημα: Τι εξυπηρετεί ο περιορισμός του χρόνου ισχύος μιας οικοδομικής άδειας;
  – Να μη μένουν κτίρια ημιτελή; — Μα αν χαθεί η άδεια τότε θα μείνουν ημιτελή
  – Να εισπράττει το δημόσιο χρήματα; — Αυτό ρυθμίζεται χωρίς να οδηγούνται στη καταστροφή οι ιδιοκτήτες. Πχ. Μπορει μετά την δεύτερη τετραετή παράταση να γίνεται παράταση σε απεριόριστες τετραετίες πληρώνοντας καθε φορά την διαφορά του κοστους οικοδομικής αδείας μεταξυ προηγούμενης και επομένης για το απομένον τμήμα του έργου. Ετσι υπάσχει κίνητρο να προχωρούν τα έργα χωρίς να φτάνουμε στα άκρα. (κατι παρόμοιο γίνεται με τα λ για τις αμοιβές των μηχανικών)
  Πέραν τούτου αν υπάρχει μεταβολή στις πολεοδομικές διατάξεις τότε θα πρέπει να ισχύουν οι παλαιές εκτός από τις περιπτώσεις που δεν εχουν γίνει οικοδομικές εργασίες. Διότι δεν στέκει στο ιδιο κτίριο να έχουμε εφαρμογή πολλαπλών πολεοδομικών διατάξεων, ούτε να οδηγούνται οι ιδιοκτήτες σε οικονομική καταστροφή, δικαστικόυς αγώνες 20 ετίας όταν δεν θα επιτρέπεται να κατασκευασθούν τα προβλεπόμενα στην σύσταση διαμερίσματα, ενω παράλληλα θα καταβάλλουν στη εφορία ΦΜΑΠ για κατι που δεν θα αποκτήσουν ποτέ.

 • 11 Αυγούστου 2011, 07:32 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

  Πρέπει να ενσωματωθεί σαφής διάταξη και ανάλυσή για τις παραβάσεις και διαφορές κατά την κατασκευή σε θέματα ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. Μέχρι σήμερα αναφορά γίνεται μόνο σε αρχιτεκτονικές ή δομικές παραβάσεις των στοιχείων των μελετών αυτών.
  Στην περίπτωση παραβάσεων ηλεκτρομηχανολογικών μελετών δεν γίνεται αναφορά, ούτε καθορίζονται τρόποι ελέγχουν αλλά ούτε αναφέρονται πρόστιμα και τρόποι υπολογισμού αυτών.
  Για παράδειγμα, η μελέτη ηλεκτρικών προβλέπει μονοφασικό ρεύμα και π.χ. 25 πρίζες. Ο ιδιοκτήτης αλλάζει σε τριφασικό και βάζει 40 πρίζες. Δεν μπορεί να θεωρηθεί μικρή αλλαγή καθώς αλλάζει η απορροφούμενη ισχύς του χώρου (διαμερίσματος, καταστήματος κλπ) και αυξάνει ο κίνδυνος βραχυκυκλωματος και στον χώρο και στο κτίριο. Οταν αλλάζει η θέση του κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα, πως μπορεί να επέμβει π.χ. η πυροσβεστική όταν θα ψάχνει πίνακα σε ανύπαρκτη θέση;
  Στις μελέτες υδραυλικών, η αλλαγή θέσης μπάνιου, κουζίνας, αποχετεύσεων, με οχλήσεις στους γειτονικούς χώρους και ζημιές λόγω πιθανών διαρροών αλλά και θορύβου δεν μπορούν να αγνοηθούν. Αλλαγή στη θέση του σηπτικού, των οδεύσεων των αποχετεύσεων, των κλάδων αερισμού των αποχετεύσεων κλπ πρέπει να ελέγχονται και να περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού και ύψος το προστίμου.
  Ανάλογα ζητήματα των ΗΜ μελετών πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα σαν αιτίες υποβολής αναθεώρησης αλλά και να προβλέπεται τρόπος αντιμετώπισης.

 • 8 Αυγούστου 2011, 13:00 | ΝΕ ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  Απαιτείται η εναρμόνιση του συγκεκριμένου άρθρου περί ισχύος και αναθεώρησης των αδειών με το άρθρο 26 του ΠΔ2831/2000 το οποίο είχε προσεγγίσει πολύ προσεκτικά το θέμα.
  Να είναι επίσης δυνατή η έκδοση μίας άδειας για κατεδάφιση και ανέγερση εντός της ίδιας ιδιοκτησίας. Τι εξυπηρετεί η έκδοση δύο διαφορετικών αδειών;
  Επίσης προτείνεται να ακολουθείται η απλή διαδικασία της ενημέρωσης σε περίπτωση διαφορετικής τοποθέτησης του κτιρίου στο ακίνητο από αυτή που είχε αρχικά εγκριθεί.

 • Αναφορικά με την παρ. 1 εδάφιο 3

  Να προστεθεί ότι εάν πρόκειται για κατεδάφιση κτιρίου παλιότερου του 1940 τότε η άδεια κατεδάφισης εκδίδεται μόνο μετά από έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του άρθρου 21.

  Αυτό διότι έτσι θα προστατευθούν τα κτίρια του μεσοπολέμου αφού η περίοδος θα εκτείνεται για το πριν το 1941. Τη δεκαετία του 1940 δεν είχαμε νέα οικοδόμηση, λόγω του πολέμου και του εμφυλίου. Άρα για τα επόμενα 10 χρόνια η προστασία

 • 7 Αυγούστου 2011, 13:45 | αργυρης πλέσιας

  Στην παραγραφο 7 του άρθρου 6, η ΥΔΟΜ προχωρά σε αντικατάσταση επιβλέποντα μόνο με δήλωση του ιδιοκτήτη περί αποχής του επιβλέποντα. Δεν πρέπει να προβλεφθεί διαδιακασία διερεύνησης?
  Ποιός μπορεί με αυτές τις συνθήκες να προφυλάξει τον επιβλέποντα από τον «κακοπροαίρετο» ιδιοκτήτη?

 • 7 Αυγούστου 2011, 13:34 | αργυρης πλέσιας

  Στο 4ε, προβλέπεται ότι η μη ολοκλήρωση των όψεων του κτηρίου σε διάστημα 6 ετών συνιστά αυθαίρετη κατασκευή και επιβαλλεται πρόστιμο. Ο πολίτης που για κάποιους λόγους δεν μπορεί να ολοκληρώσει την κατασκευή που ξεκίνησε να κάνει είτε γιατι δεν υπολόγισε καλά τα οικονομικά του είτε γιατί του ήρθανε στραβά (με την κατάταση της οικονομίας σήμερα υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις), θα πληρώνει και πρόστιμο?
  Προτείνω να διαγραφεί η διάταξη ή τουλάχιστον να επαναδιατυπωθεί.

 • ΑΡΘΡΟ 6 παρ. 1 εδ. 3

  Να προστεθεί ότι εάν πρόκειται για κατεδάφιση κτιρίου παλιότερου των εκάστοτε τελευταίων 70 χρόνων τότε η άδεια κατεδάφισης εκδίδεται μόνο μετά από αιτιολογική έκθεση της Υ.ΔΟΜ. ότι το συγκεκριμένο κτίριο δεν πληροί τις προϋποθέσεις να κηρυχθεί διατηρητέο, οπότε η άδεια εκδίδεται εντός 10 ημερών (ώστε να υπάρχει περιθώριο να γίνει η έκθεση). Αν η αιτιολογική κρίνει ότι υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ για να κηρυχθεί διατηρητέο τότε να παραπέμπεται σε αυτήν ο φάκελος κατεδάφισης.

 • 6 Αυγούστου 2011, 12:23 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

  Θα πρέπει να θεσπιστούν και μέγιστες επιτρεπτές αποκλίσεις για το εμβαδόν (αφορά την αρτιότητα και το δικαίωμα δόμησης) αλλά και για τον προσδιορισμό της θέσης (ακρίβεια τριγωνισμού) για τυχόν δεσμευτικές ζώνες (natura,περιοχές ΖΟΕ, αποστάσεις από ταμιευτήρες, κ.λ.π).

 • 5 Αυγούστου 2011, 16:53 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ

  Άρθ.6 παρ.7: Η φράση «Όταν συντρέχει λόγος διακοπής των οικοδομικών εργασιών γνωστοποιείται αμέσως στην αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία εκδίδει σήμα διακοπής τους.» να διορθωθεί με τη φράση: «Όταν συντρέχει λόγος διακοπής των οικοδομικών εργασιών, εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση Διακοπής από τον προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, η οποία γνωστοποιείται αμέσως στην αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία επιβλέπει τη διακοπή.». Διότι η διακοπή χορηγείται από το όργανο που εκδίδει την άδεια (σύμφωνα και με το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.2690/99 ΦΕΚ/45/Α/99, περί «Κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», και Έτσι θα είναι συμβατό και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 παρ.2 τελευταίο εδάφιο και παρ.3.

 • 5 Αυγούστου 2011, 15:49 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ

  Με το σχέδιο νόμου για τις άδειες δόμησης προβλέπεται ότι: Σε κάθε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των όψεων σε διάστημα οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας δόμησης, επιβάλλεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ ετήσιο πρόστιμο διατήρησης, το ύψος του οποίου, η διαδικασία επιβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.
  Μία αυθαίρετη οικοδομή που είναι στα μπετά και θα δηλωθεί, δεν θα μπορεί να αποπερατωθεί εάν δεν είναι σύμφωνη με τους όρους δόμησης της περιοχής.
  Τίθεται θέμα πως θα αντιμετωπισθούν οι περιπτώσεις αυτών των αυθαιρέτων, που δεν θα μπορούν να εκδόσουν άδεια αποπεράτωσης.

 • 5 Αυγούστου 2011, 12:25 | Δ.Κ.

  Περιοχές σημερινών Καλλικρατικών Δήμων Παλλήνης, Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Μαρκοπούλου, Κορωπίου και Παιανίας – Γλυκών Νερών.
  Π.Δ. 6/3/2003 Καθορισμός χρήσεων γης και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προ του έτους 1923 ευρύτερης περιοχής Μεσογείων Ν. Αττικής (ΦΕΚ 199Δ).
  Άρθρο 4 του από 6/3/2003 Π.Δ.
  Οι άδειες που είχαν εκδοθεί με τις προγενέστερες διατάξεις δεν αναθεωρούνται για παράταση της ισχύος τους.
  Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 17 του άρθρου 13 του Ν. 3212/03 (ΦΕΚ 308/Α/31-12-2003) και η οποία προέβλεπε για περιπτώσεις που είχαν υλοποιηθεί έως 6/3/2003.
  Με δεδομένη την αντικατάσταση του άρθρου 4 από την διάταξη της παρ. 17 του άρθρου 13 του Ν. 3212/03 (Αποφάσεις ΣτΕ 3179/2009 και 3181/2009- Προσφυγές Δήμων Παλλήνης, Ραφήνας ).
  Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα τι θα γίνει με τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν λίγο προ της 6/3/2003 και η υλοποίηση αυτών έτρεχε την τετραετία 2003-2007.
  Πως θα αντιμετωπιστεί η συνέχιση – ολοκλήρωση των εργασιών και η αναθεώρηση των οικοδομικών αδειών αυτών;

 • 4 Αυγούστου 2011, 07:21 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  Επειδή στο άρθρο 6 δεν προβλέπεται αναθεώρηση της άδειας
  λόγω αλλαγής χρησης , να καλυφθεί το κενό
  με συγκεκριμένη διάταξη , και καθορισμό των δικαιολογητικών κατά περίπτωση .
  Να τροποποιηθεί ανάλογα η διάταξη του άρθρου 5 του ΓΟΚ [Ν1577/85] , και θεσπισθεί διάταξη αντίστοιχη με τη διάταξη του άρθρου του ΠΔ 8/13-7-93 [φεκ 795 Δ] , ως προς την αναθεώρηση
  λόγω αλλαγής χρησης .
  Να επανακαθορισθεί η ισχύ της υπ αριθμ 48669/2886/89
  Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ , ως προς την διαδικασία αλλαγής χρησης.
  Να προβλέπεται όμως δυνατότητα αλλαγής χρήσης και μετά τη
  λήξη ισχύος της άδειας δομησης και όχι μόνο όπως ισχύει σήμερα και προβλέπεται στο παραπάνω Π.Δ
  Να προβλεφθεί ειδικότερη διάταξη για τα κτίρια που
  αναγέρθηκαν πριν την ισχύ του Ν 1577/85 , και του ΠΔ 23-2-87 ως προς τις χρησης γης
  Να εξετασθεί- η αναθεωρηθεί ή σκοπιμότητα των λόγων εφαρμογής
  ή ισχύος των διατάξεων χρήσεων γης , ώστε στα πλαίσια της
  επελευθέρωσης των επαγγελμάτων να μη συρρικνώνεται η ιδιωτική πρωτοβουλία ,ώστε να αρθεί η αδικία που συμβαίνει την ίδια περιοχή και την ίδια οδό , στα ζυγά νούμερα να
  επιτρέπεται η Α χρηση , και στα μονα ν απαγορεύεται.
  Η ισχύ του Π.Δ 23-2-87 και του άρθρου 5 του ΓΟΚ είναι
  αντίθετες τις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος , οι οποίες
  προστατεύουν την ιδιοκτησία , την ελεύθερη οικονομία και ανάπτυξη .
  Να προβλεφθεί η αλλαγή χρησης με ρητή διάταξη στον
  παροντα Νομο , και όχι μη την έκδοση ΠΔ ή άλλης Πραξης
  πχ Απόφασης Υπουργού, Δημοτικου Συμβουλίου κλπ ,

 • 2 Αυγούστου 2011, 12:30 | Αικατερίνη Θωμαδάκη – Αρχιτέκτων

  Παρ.9 Ως σήμερα η Ο.Α. δεν εθεωρείτο εμπράγματο δικαίωμα. Δεν υπήρχε η υποχρέωση για την ενημέρωση Φακέλου της Ο.Α. με κάθε αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη. Θα έχει διοικητικές κυρώσεις η μη έγκαιρη ενημέρωση του φακέλου της Ο.Α. που αφορά στην αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη;

 • 1 Αυγούστου 2011, 15:54 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  Στην παρ 5β , να προστατευθει νομικα – διασφαλισθει ο ιδιοκτής στην περιπτωση κατα την οποια ο μηχανικός που αντικαθίσταται αρνείται να χορηγησει τα στοιχεία που προβλέπονται , δηλωση φωτογραφίες κλπ
  Να έχει τη δυνατότητα ο νέος μηχανικός να καταγράψει το
  σταδιο των εργασιών κλπ ,
  Θεωρω ότι δεν απαιτειται η βεβαίωση μηχανικού που αντικαθίσταται , αφού θα υπάρχει η τεχνική έκθεση του νεου
  που θα συνεχίσει , και θα υποβάλλει εκείνος όλα τα στοιχεία

 • 31 Ιουλίου 2011, 16:33 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  να ρυθμισθεί με ρητή διάταξη η διαδικασία αλλαγής χρήσης του
  κτιρίου ή αυτοτελούςς τμήματος αυτού , πχ από κύρια κατοικία
  σε κατάστημα συνάθροισης και αντίστροφα. Από κατοικία σε εργαστηριο , υγειονομικου ενδιαφέροντος πχ ειδών διατροφής
  ή άλλο πχ επιπλοποιείο .
  Να προβλέπονται τα συγκεκριμένα και περιοριστικά δικαιολογητικά
  χωρίς επι μέρους ασάφειες ,ώστε να απαιτεί ότι άσχετο
  ο εκάστοτε αρμόδιος υπάλληλος , για την κάθε περίπτωση .
  ΣΉΜΕΡΑ ισχύει το άρθρο 6 του Π Δ 8/13-7-93 [φεκ 795/δ] και η εγκύκλιος 48669/2886/89 Απόφαση Υπεχωδε [φεκ 437/δ/89 ].
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ωςς προς την
  αλλαγη χρησης .

 • 31 Ιουλίου 2011, 07:19 | AZOULIAS

  Να επισημανθεί ρητά ότι αν κατά την διάρκεια των ελέγχων στον χρόνο που ισχύει η άδεια διαπιστωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί η φέρουσα κατασκευή και οι όψεις του κτιρίου, κατοχυρώνεται αυτοδίκαια το δικαίωμα της επ’ αόριστον ισχύος της αδείας.Με την λήξη της αδείας θα πρέπει απλά να επιβεβαιώνονται οι μηχανικοί επίβλεψης και αν έχουν γίνει κάποιες πρόσθετες εργασίες. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν θα υπάρχει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη να κάνει αίτηση για παράταση και συνέχιση εργασιών, οποτεδήποτε αποφασίσει να συνεχίσει.
  Είναι σκόπιμο στην λήξη κάθε αδείας και ανεξάρτητα με ηλεκτροδοτήσεις κλπ να υποβάλλει ο μηχανικός μια τεχνική έκθεση για την φάση των εργασιών την ημερομηνία της λήξης. Η δήλωση αυτή να γίνεται ανεξάρτητα από την βούληση του ιδιοκτήτη για την μεγαλύτερη κατοχύρωση του επιβλέποντα μηχανικού καιτην κατοχύρωση του τέλους των ευθυνών του μέχρι την επίσημη αναθεώρηση για παράταση.

 • 30 Ιουλίου 2011, 22:35 | Βασιλόπουλος Παναγιώτης

  Είναι ακραία άδικο εν μέσω της δεινής οικονομικής κρίσης και των συνεχών μεγάλων περικοπών που υφίστανται οι Έλληνες να καθιερώνο-
  νται καινούργια πρόστιμα για τούς ατυχείς που λόγω της οικονομικής
  δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν σε 6 χρόνια την οικοδομή τους.Κάτι τέ-
  τοιο δεν τόλμησαν να κάνουν οι αρμόδιοι ούτε σε εποχές οικονομικής
  ευμάρειας και αφθονίας.Η απόλυτη αναλγησία! Εκτός και άν οι αρμόδιοι
  φωστήρες σκέφθηκαν, ότι τώρα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης θα είναι
  πολλοί, όσοι δεν θα καταφέρνουν να ολοκληρώνουν τις οικοδομές τους σε
  6 χρόνια οπότε θα εισπράχθεί αρκετό χρήμα από τέτοια πρόστιμα.Αυτοί δεν αντιλαμβάνονται όμως ότι έτσι προσθέτουν ένα ακόμη αντικίνητρο στην
  αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας και άρα της ανάπτυξης. Λυπούμαι
  διότι με τέτοια μέτρα και τέτοιους σοφούς εγκεφάλους κανένα μέλλον δεν
  υπάρχει για την Ελλάδα.-

 • 30 Ιουλίου 2011, 13:21 | Γ.Μαδεμοχωρίτης

  Μερικές διευκρινήσεις για την αναθεώρηση, την ενημέρωση και τον τρόπο ελέγχου των διαστάσεων.Η αλλάγή ονόματος χρειάζεται αναθεώρηση και όχι ενημέρωση γιατί σχετίζεται με το ΕΚΟ. Αναλυτικά:
  «Άρθρο 6
  Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση
  1. Η έγκριση δόμησης ισχύει για ένα (1) έτος.
  Η άδεια δόμησης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από την έκδοσή της. Για ανέγερση κτιρίων με εμβαδόν μεγαλύτερο από 5.000 τετραγωνικά μέτρα ισχύει για έξι (6) χρόνια.
  Για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώσεις, εκδίδεται ταυτόχρονα έγκριση και άδεια δόμησης και ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της.
  2. Η έγκριση δόμησης αναθεωρείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου:
  α) μέσα στο χρόνο ισχύος της, σε περίπτωση τροποποίησης δικαιολογητικών στοιχείων, διαγραμμάτων ή αρχιτεκτονικής μελέτης που έχει εγκρίνει η Υ.ΔΟΜ.
  β) μέσα στο χρόνο ισχύος της άδειας δόμησης εφόσον αυτή έχει εκδοθεί.
  3. Η άδεια δόμησης αναθεωρείται μέσα στο χρόνο ισχύος της σε περίπτωση τροποποίησης διαγραμμάτων, ή της αρχιτεκτονικής μελέτης, ή ριζικής μεταβολής των λοιπών μελετών, αλλαγής ονόματος ιδιοκτήτη ή εάν απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς.
  4. Η άδεια δόμησης αναθεωρείται για την παράταση της ισχύος της, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και κατόπιν αυτοψίας με αίτηση μετά την λήξη της:
  α. για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έγιναν οικοδομικές εργασίες
  β. για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας, έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου,
  γ. για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή πράξης αναθεώρησής της, έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός και οι όψεις του κτιρίου.
  δ. για αόριστο χρόνο, σε περίπτωση αποπεράτωσης τμήματος του φέροντος οργανισμού και των όψεων του κτιρίου, και μόνο για το τμήμα αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της. Για το μη υλοποιημένο τμήμα του κτιρίου, η άδεια αναθεωρείται για επιπλέον τέσσερα (4) έτη, με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης.
  ε. Σε κάθε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των όψεων σε διάστημα οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας δόμησης, επιβάλλεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ ετήσιο πρόστιμο διατήρησης, το ύψος του οποίου, η διαδικασία επιβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Το πρόστιμο διαγράφεται σε περίπτωση αποπεράτωσης των όψεων εντός έξι (6) μηνών από την έκδοσή του.
  στ. για ένα (1) έτος για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώσεις, Η άδεια παύει να ισχύει με το πέρας και του δεύτερου δωδεκαμήνου.
  5. Η άδεια δόμησης αναθεωρείται σε κάθε περίπτωση αλλαγής επιβλέποντος μηχανικού με αίτηση που συνοδεύεται από:
  α) λεπτομερή τεχνική έκθεση του νέου επιβλέποντος μηχανικού, στην οποία περιέχεται η περιγραφή του σταδίου των εργασιών και φωτογραφίες της κατασκευής και του περιβάλλοντα χώρου.
  β) δήλωση για τη σύννομη περάτωση των εργασιών που έχει επιβλέψει, που συνοδεύεται από τεχνική έκθεση, φωτογραφίες της κατασκευής και του περιβάλλοντα χώρου.
  6. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης παραίτησης του επιβλέποντος μηχανικού, διακόπτονται αμέσως οι οικοδομικές εργασίες και η συνέχισή τους επιτρέπεται μόνο μετά την αναθεώρηση της αδείας.
  7 Ο επιβλέπων θεωρείται ότι απέχει από την επίβλεψη των εργασιών δόμησης που ανέλαβε και απαλλάσσεται των ευθυνών του, μόνο εάν δηλώσει εγγράφως την πραγματική αποχή από την επίβλεψη στην αρμόδια ΥΔΟΜ.
  Σε περίπτωση αποχής του επιβλέποντα μηχανικού χωρίς την παραπάνω δήλωση, η Υ.ΔΟΜ. μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, δύναται να προχωρήσει στην αντικατάστασή του, ύστερα από έλεγχο που διενεργείται από Ελεγκτή Δόμησης για την πιστοποίηση του σταδίου των εργασιών και καταβολής της νόμιμης αμοιβής που θα υπολογιστεί από το Τ.Ε.Ε.
  Στο διάστημα μέχρι την χορήγηση της αναθεώρησης δεν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες.
  Όταν συντρέχει λόγος διακοπής των οικοδομικών εργασιών γνωστοποιείται αμέσως στην αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία εκδίδει σήμα διακοπής τους.
  8. Οι κρατήσεις και οι εισφορές που καταβλήθηκαν κατά την έκδοση των αδειών συμψηφίζονται κατά την έκδοση της αναθεώρησης τους.
  9. Γίνεται ενημέρωση του φακέλου της άδειας δόμησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο ισχύος της άδειας δόμησης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  .
  α) τροποποιήσεις των μελετών, που δεν αλλάζουν το διάγραμμα κάλυψης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι απαραίτητες εγκρίσεις από άλλους φορείς.
  β) μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου ή του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται οι διατάξεις που καθορίζουν τον συντελεστή δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας ή τις υποχρεωτικές αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2% με μέγιστο τα 10εκ. όσον αφορά το κτίσμα ή μεγαλύτερες του 2% με μέγιστο τα 20εκ. όσον αφορά τα μήκη των πλευρών του οικοπέδου Ως διαστάσεις για τον έλεγχο αυτόν νοούνται οι διαστάσεις του φέροντα οργανισμού και των οπτοπλινθοδομών και δεν υπολογίζονται τα πάχη των επιχρισμάτων και τυχόν επενδύσεων .έφ΄ όσον εμπεριέχονται στην μελέτη και μέχρι 10 εκ συνολικά επιπλέον κάθε διάστασης. Τα ύψη ελέγχονται μέχρι την τελική στάθμη του δώματος ή της στέγης, όπως διαμορφώνεται μετά την μόνωση ή την επικάλυψη.
  10. Σε όλες τις περιπτώσεις αναθεώρησης ή ενημέρωσης της άδειας δόμησης, ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο του Έργου (Η.Μ.Ε), και η Ταυτότητα κτιρίου.
  11. Στις περιπτώσεις αίτησης αναθεώρησης ή ενημέρωσης του φακέλου της άδειας δόμησης και του Ηλεκτρονικού Μητρώου του Έργου (Η.Μ.Ε.), υποβάλλονται μόνο όσα στοιχεία μεταβάλλονται. Μετά την έκδοση της αναθεώρησης, η αρχική άδεια ή προγενέστερη αναθεώρησή της δεν έχουν ισχύ ως προς τα μεταβαλλόμενα στοιχεία.
  12. Σε περίπτωση διακοπής των οικοδομικών εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του δικαιούχου της άδειας, είτε κατά το χρόνο αρχικής ισχύος της άδειας, είτε κατά το χρόνο ισχύος της μετά από αναθεώρηση, η ισχύς της άδειας δόμησης παρατείνεται αναλόγως, με απόφαση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.»

 • 28 Ιουλίου 2011, 19:37 | Πέτρος Σαντ

  Σε κάθε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των όψεων σε διάστημα έξι (6) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας δόμησης, επιβάλλεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ ετήσιο πρόστιμο διατήρησης, το ύψος του οποίου, η διαδικασία επιβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Το πρόστιμο διαγράφεται σε περίπτωση αποπεράτωσης των όψεων εντός έξι (6) μηνών από την επιβολή του.

  Λυπάμαι γιατί για μία ακόμη φορά νομοθετούν άτομα που δεν έχουν ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΑΤΣΑ και αυτό δεν φαίνεται μόνο από το άρθρο αυτό . Δηλαδή στις πολυκατοικίες όπου έχουν μεσοτοιχία με μονοκατοικία ή οικόπεδο και ο γείτονας δεν σε αφήνει να σοβατίσεις θα τρως και πρόστιμο? Ξέρω τέτοιες οικοδομές που οι ιδιοκτήτες είναι στα δικαστήρια χρόνια με τους όμορους. Χρόνια επί πρόστιμο διατήρησης ίσον περιουσία. Αυτός είναι πάλι ο στόχος?

 • 28 Ιουλίου 2011, 10:09 | Αχιλλέας Παυλίδης

  Στο άρθρο 6 παρ. 7 αναφέρεται:

  «Ο επιβλέπων θεωρείται ότι απέχει από την επίβλεψη των εργασιών δόμησης που ανέλαβε και απαλλάσσεται των ευθυνών του, μόνο εάν δηλώσει εγγράφως την πραγματική αποχή από την επίβλεψη στην αρμόδια ΥΔΟΜ.
  Σε περίπτωση αποχής του επιβλέποντα μηχανικού χωρίς την παραπάνω δήλωση, η Υ.ΔΟΜ. μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, δύναται να προχωρήσει στην αντικατάστασή του, ύστερα από έλεγχο που διενεργείται από Ελεγκτή Δόμησης για την πιστοποίηση του σταδίου των εργασιών και καταβολής της νόμιμης αμοιβής που θα υπολογιστεί από το Τ.Ε.Ε.»

  Αυτό είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ παραθυράκι που μπορεί να οδηγήσει στην καταστρατήγηση της επίβλεψης από πλευράς ενός κακόπιστου ιδιοκτήτη. Πρέπει να απαλειφθεί.

 • 28 Ιουλίου 2011, 09:56 | Γιώργος.Κ

  Η παράγραφος 8γ περί τυχών μικρής ματαβολής των διαστάσεων ενός κτιρίου κατά 10 εκατοστά η μεταβολής στα μήκη των πλευρων με μεγίστη απόκληση 20 εκατοστών [από λάθος η και σκόπιμα ] τού σχεδίου νόμου είναι δώρο άδωρο σύμφωνα με την διατύπωση ,διότι αν γίνει λάθος μετρήματος τότε σίγουρα οι μικρές αποκλίσεις αυτές έχουν σαν συνεπαγόμενο αποτέλεσμα την παραβίαση της επιτρεπόμενης κάλυψης, του συντελεστή δόμησης και του συντελεστή κατ’ όγκον εκμετάλλευσης (σ.ο.), αλλά και των υποχρεωτικών αποστάσεων του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου κατά το μέγεθος της μικρής υποτιθέμενης νομίμου επιτρεπόμενης απόκλησης
  Κύριε Υπουργέ,πιστεύω ότι η παράγραφος αυτή είναι εστία διαφθοράς και συναλλαγής πέραν τούτου έχω τύχει σε περίπτωση που παρά λίγο να γινότανε σκωτομός με μία τέτοιας μικρής μεταβολής διαστάσεων κτιρίου και για τον λόγο αυτό προτείνω να κάνεται δεκτή την παρακάτω ρύθμιση :
  0ι μεταβολές και αποκλίσεις στις διαστάσεις του κτιρίου ή του οικοπέδου δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2%, με μέγιστο επιτρεπόμενο τα 15εκ., όσον αφορά το κτίσμα, ή μεγαλύτερες του 2%, με μέγιστο επιτρεπόμενο τα 30εκ., όσον αφορά τα μήκη των πλευρών του οικοπέδου, ακόμα και αν με τιςαποκλίσεις αυτές παραβιάζονται οι διατάξεις που καθορίζουν την επιτρεπόμενη κάλυψη, το συντελεστή δόμησης και το συντελεστή κατ’ όγκον εκμετάλλευσης (σ.ο.) ή τις υποχρεωτικές αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου.

 • 28 Ιουλίου 2011, 09:33 | ΙΩΑΝΝΑ

  1.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΤΟΙΧΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ;
  2.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ 1995 ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΤΟΣ (ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΤΟΤΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠ’ΑΟΡΙΣΤΟΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ;
  3.ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ Β’ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ;

 • 28 Ιουλίου 2011, 00:31 | Δημητρης Παρ

  Σχετικα με την παρ9. Ενημέρωση του φακέλου της άδειας δόμησης, κατά τον χρόνο ισχύος της άδειας δόμησης, πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  γ) μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου ή του οικοπέδου

  Ως προς τις αποκλισεις στις διαστασεις του οικοπεδου-γηπεδου
  εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται οι διατάξεις που καθορίζουν την επιτρεπόμενη κάλυψη, το συντελεστή δόμησης και το συντελεστή κατ’ όγκον εκμετάλλευσης (σ.ο.) ή τις υποχρεωτικές αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου
  χωρις περιορισμο των διαστασεων αυτων πρεπει να είναι στοιχειο ενημερωσης της αδειας. Και αυτό γιατι κατά την οριοθετηση των γηπεδων και κατασκευης σταθερων οριων (μαντροτοιχοι) υπαρχουν αποκλισεις μεγαλυτερες των 20εκ. (Το κτηματολογιο δεχεται αποκλεισεις τις ταξεις του 10% εκ. για αγροτεμαχια και μεταγραφει συμβολαια).

 • θα πρέπει να γίνονται δεκτές από τις υπηρεσίες δόμησης αλλαγές της μελέτης κατά τη φάση της κατασκευής, χωρίς πρόστιμα, όταν δεν επηρεάζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης, (Κάλυψη- Όγκος). Στην περίπτωση αυτή των αλλαγών να υποβάλλονται τα σχέδια «ως κατασκευάσθηκε» σε διάστημα τριών μηνών από το τέλος των εργασιών.

 • 27 Ιουλίου 2011, 17:06 | gea energy AEBE

  Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα πρέπει να εφαρμοσθεί άμεσα διότι η καθυστέρησή του θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην οικοδομική αγορά η οποία είναι ήδη βαθύτατα πληγωμένη.

 • 27 Ιουλίου 2011, 17:31 | Μ

  Δηλαδή σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί αλλαγή της μελέτης με αυξηση δόμησης ή όγκου ή ύψουςτου κτιρίου για παράδειγμα, πρό ανεγέρσεως ή κατά την διάρκεια των εργασιών, δεν θα αναθεωρείται/ενημερώνεται η άδεια δόμησης αλλά θα εκδίδεται νέα; Είναι λογικό; Και θα έχουν οι δύο άδειες δόμησης άλλον χρόνο ισχύος; Θα υπάρχουν ταυτόχρονα σε ισχύ δύο άδειες για το ίδιο κτίριο;;; Θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου ΟΛΑ τα δικαιολογητικά τόσο άδειας δόμησης, όσο και έγκρισης δόμησης;;;

 • 27 Ιουλίου 2011, 11:04 | Δημήτρης Μ.

  Η άποψή μου είναι ότι όσον αφορά τον χρόνο ισχύος της οικοδομικής άδειας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρνητική συγκυρία της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή πολλές οικοδομικές άδειες συμπληρώνουν την τετραετία της ισχύος τους χωρίς να έχει ξεκινήσει καθόλου η εκτέλεση χωματουργικών ή οικοδομικών εργασιών λόγω της προσωρινής οικονομικής δυσκολίας του εργοδότη και χωρίς να υπάρχει προοπτική της έναρξης των εργασιών στο άμεσα προσεχές μέλλον. Επειδή η αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας ουσιαστικά αφορά επανέκδοσή της λόγω των νομοθετικών τροποποιήσεων που μεσολάβησαν και θα επιβαρύνουν οικονομικά τον ιδιοκτήτη σε σημαντικό βαθμό προτείνω για τις άδειες που έληγαν από την έναρξη της κρίσης και εντεύθεν να δοθεί νέα τετραετής παράταση χωρίς καμμία απολύτως παρέμβση στη μελέτη. Να αναθεωρηθούν δηλαδή όπως είναι για άλλα 4 χρόνια. Η περαιτέρω ισχύς της άδειας δημιουργεί και κίνητρο για την υλοποίησή της.