ΆΡΘΡΟ 28 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και Προσάρτημα) καθώς και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας και συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) Την έκθεση διαχείρισης,

β) τον ισολογισμό,

γ) το λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσεως»,

δ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και

ε) το προσάρτημα.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του κ.ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, και στην οποία πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

β) Από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών που θα περιέχει όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 και στις παραγράφους 3, εδάφιο γ και 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με αυτή των παραπάνω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό και

(γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5. Ο Ισολογισμός της Εταιρίας, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον, πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως προβλέπεται από τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

7. Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρία καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις και κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι οποίες εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

8. Η Εταιρία, αν έχει συνδεδεμένες εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 42ε του κ.ν. 2190/1920, καταρτίζει και υποβάλλει, εκτός από τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους, και ενοποιημένους ισολογισμούς.