ΆΡΘΡΟ 31 Λύση Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος,

γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρίας, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η Εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

5. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 09:38 | Στέφανος

    Η εταιρεία να λυθεί αυτόματα μετά από 10 έτη. Έτσι κι αλλιώς μέχρι τότε θα ξέρουμε αν υπάρχει κάτι εκμεταλλεύσιμο.