ΆΡΘΡΟ 3 Σκοπός

1.Σκοπός της εταιρίας είναι :

α. Η διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στις χερσαίες, υπολίμνιες και υποθαλάσσιες περιοχές, στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα .

β. Η διαχείριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση όλων των σχετικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο παρελθόν από το Δημόσιο ή για λογαριασμό αυτού με τρίτους .

γ. Η διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες, καθώς και ο προγραμματισμός της ανάθεσης και η επίβλεψη εργασιών διερεύνησης και αξιολόγησης του δυναμικού αυτής .

δ. Η συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία αποτίμηση και διαχείριση των στοιχείων και δεδομένων που αποκτήθηκαν ή αποκτώνται κατά τη διάρκεια ερευνών για την αποτίμηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες, καθώς και των στοιχείων και δεδομένων που προκύπτουν από την ανάπτυξη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων και η δημιουργία σχετικού πληροφοριακού συστήματος .

ε. Η αιτιολογημένη εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των προτεινόμενων περιοχών προς παραχώρηση δικαιωμάτων αναζήτησης έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων .

στ. Η χορήγηση των αδειών αναζήτησης υδρογονανθράκων σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως και 9 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 .

ζ. Η προετοιμασία και διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων  και η προβολή τους στη διεθνή σχετική αγορά .

η. Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στους εν λόγω διαγωνισμούς σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας .

θ. Η διαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων για την παραχώρηση δικαιωμάτων, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και η υπογραφή και υποβολή για έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 39 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 .

ι. Η συνεχής και συστηματική  παρακολούθηση και έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των όρων των παραπάνω συμβάσεων, καθώς και η υποβολή κάθε έτος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  ( ΥΠΕΚΑ ) έκθεσης σε σχέση με την πρόοδο των εργασιών και την τήρηση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο .

ια. Η κατάρτιση Κανονισμών Ασφαλείας και Υγιεινής, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες της περίπτωσης α’,  οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού .

ιβ. Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών αποτιμήσεων των προς παραχώρηση περιοχών και η ανάλυση των σχετικών επιχειρηματικών κινδύνων, καθώς και οικονομοτεχνικών μελετών ανάπτυξης κοιτασμάτων με στόχο την μεγιστοποίηση του δημόσιου οφέλους από τις εργασίες των επενδυτών.

ιγ. Η υποβολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανά τριετία επιχειρησιακού σχεδίου (business plan)  προγραμματισμού και υλοποίησης των στόχων της .

ιδ. Η συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της διεθνούς ενεργειακής αγοράς, ιδιαιτέρως σε θέματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής .

ιε. Εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για διάθεση σε τρίτους με αντάλλαγμα στοιχείων και δεδομένων της περίπτωσης  δ΄ του άρθρου 146 .

ιστ. Εισήγηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη/Ελληνική Ακτοφυλακή για παραχώρηση χρήσης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων που θα διευκολύνουν τον ελλιμενισμό πλοίων ή άλλων πλωτών μέσων   που θα εξυπηρετούν τις υποθαλάσσιες έρευνες .

ιζ. Εισήγηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τον καθορισμό της διαδικασίας και των προϋποθέσεων χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υπόγειων φυσικών χώρων για την αποθήκευση φυσικού αερίου. Η διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της ως άνω διαδικασίας και η παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων .

2. Η  Εταιρία δύναται να προβαίνει και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή πράξη, πέραν των οριζομένων στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εφόσον συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη του σκοπού της .

  • Είμαι καθηγητής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κάθε φορά που διδάσκω στη Χημεία της Β Λυκείου για τους υδρογονάνθρακες, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο δέχομαι την εύλογη απορία των μαθητών τι χρειαζόμαστε αυτές τις γνώσεις. Η έλλειψη ενδιαφέροντος οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ελλάδα η δραστηριότητα στον τομέα των υδρογονανθράκων είναι ελλιπής. Η κατάσταση αυτή όμως μπορεί να ανατραπεί, αν η εταιρία αυτή πετύχει μεσοπρόθεσμα να δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας. Για τον σκοπό αυτό προτείνω την διοργάνωση σεμιναρίων, τα οποία θα προετοιμάσουν τους νέους επιστήμονες και τεχνικούς να ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας. Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να προσανατολισθούν και τα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ και ΤΕΙ, ώστε να παρέχουν στους φοιτητές και σπουδαστές τους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Τέλος προτείνω να υπάρχει μία δοκιμαστική περίοδος, π.χ. 2 ετών, για την επιλογή του κατάλληλου προσωπικού.

  • 30 Σεπτεμβρίου 2011, 21:21 | Τσολακίδης Παναγιώτης

    Το τρίμηνο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί υπερβολή, που δεν είναι ιδίως σε μία ταχέως μεταβαλλούμενη αγορά. Τουλάχιστον όμως κατ’έτος, αν δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας (και τους πολίτες).

  • 29 Σεπτεμβρίου 2011, 08:31 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

    Γιατί πρέπει να συσταθεί Ανώνυμος Εταιρεία για τον σκοπό αυτό την στιγμή που υπάρχει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που μπορεί να αναλάβει το έργο που ανατίθεται στην εταιρεία αυτή σε συνεργασία με το υπό κατάργηση ΙΓΜΕ;;

  • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 09:08 | Στέφανος

    Η υποβολή του business plan αντί κάθε τριετία, να υποβάλλεται επικαιροποιημένο κάθε τρίμηνο. Έτσι κάνει όλος ο κόσμος.