ΆΡΘΡΟ 7 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει, κατά αποκλειστικό λόγο, τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρίας, έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικότερα την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εκπροσωπεί δια του Προέδρου του την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε δημόσιας ή άλλης αρχής και κάθε τρίτου.

β) Ασκεί κάθε ένδικο βοήθημα και ένδικο μέσο, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές   προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους, σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ) Προσλαμβάνει, τοποθετεί και παύει το προσωπικό της  Εταιρίας, και καθορίζει τους μισθούς αυτών και  τις τυχόν λοιπές απολαβές τους .

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο εις διαταγήν, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του εταιρικού σκοπού.

στ) Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.

ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και των επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.

η) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς και εν γένει επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής και ασκεί κάθε εξουσία διαχείρισης των εταιρικών συμφερόντων και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρίας.

2. Η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων από το Δ.Σ. προσώπων, μελών ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, κατόπιν σχετικής απόφασης του, εγγράφως την άσκηση αποκλειστικά ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια),  σε ένα ή περισσότερα φυσικά  πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης.