ΆΡΘΡΟ 15 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία .
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποίηση του Καταστατικού, όπου επιτρέπεται.

β) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

γ) Παράταση της διάρκειας της εταιρείας και λύση αυτής .
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για λύση της Εταιρίας υλοποιείται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής .

δ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης .

ε ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

στ) Διάθεση ετησίων κερδών.

ζ) Διορισμό Ελεγκτών.

η) Διορισμό Εκκαθαριστών.

θ) Έγκριση του ετήσιου σχεδίου χρηματοδότησης ή ισοδύναμου μέσου της Εταιρίας .

  • 11 Οκτωβρίου 2011, 09:07 | Βασίλης Καραβίτης

    Πολύ σωστά παρατηρεί ο κ. Δημόπουλος. Ποιοί είναι οι μέτοχοι που θα συνέρχονται; Γιατί η κοροϊδία; ‘Η μήπως σκοπεύετε να την πουλήσετε την εταιρία (ιδιωτικοποίηση); Αν είναι έτσι γιατί δεν καλείτε τους ενδιαφερόμενους σε δημόσια εγγραφή, ώστε να γίνει πραγματικά ανώνυμη η εταιρία;

  • 4 Οκτωβρίου 2011, 20:18 | Παναγιώτης Δημόπουλος

    Τι νόημα έχει το άρθρο 15 και 16 εφόσον προηγουμένως στο άρθρο 5 προβλέπεται οτι «Για το Μετοχικό Κεφαλαίο εκδίδεται μία μετοχή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία είναι ονομαστική και αμεταβίβαστη. Το Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων του εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους».
    Επομένως, η γενική συνέλευση των μετόχων ποιά θα είναι? Οι ανωτέρω Υπουργοί, και/ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους?
    Αν ναι, τότε πρέπει έτσι ακριβώς να γραφεί, ότι στην ουσία η Γενική Συνέλευση των μετόχων εκπροσωπείται από τους Υπουργούς.