ΆΡΘΡΟ 22 Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.