ΆΡΘΡΟ 4 Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

  • 29 Σεπτεμβρίου 2011, 09:19 | Στέφανος

    Η διάρκεια της εταιρείας πρέπει να είναι μικρή (πχ δεκαετίας) ώστε να μην παραμείνει απολίθωμα όπως η ..Επιτροπή των Ολυμπιακών του 2004.