ΆΡΘΡΟ 11 Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις από άλλο Σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax). Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ` αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.