ΆΡΘΡΟ 21 Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ` αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή του σκοπού της Εταιρίας, εφόσον τούτο προβλέπεται στο νόμο,

β) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

γ) στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

δ) στη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου,

ε) στον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων στη συμμετοχή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στην παράταση της διάρκειας ή στη λύση της Εταιρίας,

η) στην έγκριση χρηματοδότησης ή ισοδύναμου μέσου της Εταιρίας.

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό προβλέπει εξαιρετική απαρτία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ` αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ’ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.