ΆΡΘΡΟ 17 Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται με σαφήνεια η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πριν από είκοσι (20) ημέρες και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και πριν από είκοσι (20) ημέρες στις εφημερίδες, όπως εκάστοτε ορίζεται στον κ.ν. 2190/1920 και στη σχετική νομοθεσία.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.