ΆΡΘΡΟ 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο με μετρητά σε τρείς ισόποσες ετήσιες δόσεις .Για το Μετοχικό Κεφαλαίο εκδίδεται μία μετοχή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία είναι ονομαστική και αμεταβίβαστη. Το Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων του εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους .

Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου (κ.ν.) 2190/1920.