ΆΡΘΡΟ 19 Πίνακας των Μετόχων με Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.