ΆΡΘΡΟ 23 Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται επίσης και ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, τον Γραμματέα, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα.