ΆΡΘΡΟ 25 Ορκωτοί Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρίας, αυτοί θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από ελεγκτή ή ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, όπως ορίζεται στον κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 του ν.1969/1991 (Α` 167) και τα π.δ. 226/1992 και 227/1992 (Α` 120), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο τους Ελεγκτές και ειδικότερα μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ορίζει τους Ελεγκτές, η Εταιρία ανακοινώνει σε αυτούς το διορισμό τους. Αν οι οριζόμενοι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές μπορούν να επανεκλέγονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.

  • 7 Οκτωβρίου 2011, 11:05 | NIKOΣ

    Κάθε χρονιά, ο ισολογισμός πρέπει να ελέγχεται από διαφορετικούς ορκωτούς λογιστές. Η δυνατότητα επανεκλογής για 4 χρόνια δεν είναι σωστή και θα πρέπει να σβηστεί.