ΆΡΘΡΟ 10 Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση εγγράφως, επιτρεπομένης και της τηλεομοιοτυπίας (fax). Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2011, 19:18 | ΟΥΜ ΟΣΜ

  Αντί για:
  4. Τη σύγκληση […] Διοικητικού Συμβουλίου.

  Το ακόλουθο:
  4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει ένα (1) από τα μέλη του, με αίτησή του προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή του το μέλος πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρει με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
  Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στο μέλος που ζήτησε τη σύγκληση να συγκαλέσει αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την παρέλευση των πέντε (5) εργασίμων ημερών, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.