Προκήρυξη – Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης επτά (7) θέσεων – μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ)

Έχοντας υπόψη :

 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ­ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ. 63/2005 “Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυ­βέρ­νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” (ΦΕΚ Α΄98),
 2. Το ΠΔ. 381/1989 “Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας” (ΦΕΚ Α΄16) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το ΠΔ. 27/1996 “Συγχώνευση των Υπουρ­γεί­ων Τουρισμού, Βιο­μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουρ­γείο Ανά­­π­τυξης” (ΦΕΚ Α΄19) όπως ισχύει, το ΠΔ. 185/2009 “Ανασύσταση του Υπουργείου Οι­κο­­νομικών, συγχώνευση του Υπουρ­γείου Οικονομίας και Οικο­νο­μι­κών με τα Υπουργεία Ανά­­πτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι­γαί­ου και Νη­σι­ω­τι­κής Πο­λι­τικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Αντα­γω­νι­στι­κό­τητας και Ναυ­τι­λί­ας” μετατροπή του Υπουρ­γεί­ου Μακεδονίας–Θράκης σε Γενική Γραμ­ματεία Μακε­δο­­νίας–Θρά­κης και υπαγωγή στο Υ­πουρ­γείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας–Θρά­κης και της Γενικής Γραμ­μα­τείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής” (ΦΕΚ Β΄213) και το ΠΔ. 189/2009 “Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων” (ΦΕΚ Α΄221) όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ. 24/2010 “Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του ΠΔ 189/2009” (ΦΕΚ Α΄ 56).
 3. Την 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού “Αλλαγή τίτλου Υπουργείων” (ΦΕΚ Β’ 2234),
 4. Το ΠΔ. 63/2011 “Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών” (ΦΕΚ Α΄ 145),
 5. Την 35469/09.08.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Ανάθεση αρμοδιοτήτων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη” (ΦΕΚ Β΄1800),
 6. 6. Το ν. 2289/2005 “Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 27)
 7. Το ν.4001/2011 “για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179)
  1. Την ανάγκη διορισμού των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων που συστήθηκε με το ν.4001/2011.

Αποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε την πλήρωση επτά (7) θέσεων – μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ) , ως εξής :

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα : Να διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική-διοικητική τους ικανότητα και να διαθέτουν γνώση και εμπειρία στον ενεργειακό τομέα και κατά προτίμηση στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 146 του ν.4001/2011.
 2. Ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τρία (3) από τα μέλη επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και εξ αυτών, με πράξη του Υ.Σ. διορίζονται ο Πρόεδρος, στον οποίο μπορεί να ανατίθενται και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τα λοιπά τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 3. Η θητεία όλων των μελών είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μια μόνο φορά.
 4. Τα μέλη του Δ.Σ εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
 5. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα μέλους διορίζεται αναπληρωματικό μέλος. Η θητεία του αναπληρωματικού μέλους διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή.
 6. Δεν διορίζονται μέλη του Δ.Σ όσοι είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Όσα μέλη παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εκπίπτουν αυτοδικαίως της ιδιότητας του μέλους και περί αυτού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Επίσης τα μέλη αυτά υποχρεούνται να επιστρέψουν στην εταιρεία το σύνολο των αποδοχών και αποζημιώσεων που εισέπραξαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
 7. Τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας δεν επιτρέπεται, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους, με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή να απασχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση οι οποίες δραστηριοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, στον Τομέα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις το προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβε το μέλος κατά τη διάρκεια της θητείας του.
 8. Σε κάθε περίπτωση για τα μέλη του Δ.Σ της ΕΔΕΥ ΑΕ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 152 του Ν. 4001/2011 κατά το μέρος που τους αφορά ένα έκαστο.
 9. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να διορισθούν στις ανωτέρω θέσεις υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά μέσω του www.opengov.gr μέχρι……………………………..
 10. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα : 210-6969548 και 210-6969549 και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής :www.eka.ypeka.gr.
 • 7 Οκτωβρίου 2011, 11:32 | NIKOΣ

  Κανένα μέλος του ΔΣ να μη διορίζεται με απλή απόφαση του Υπουργού.

  Και τα 7 μέλη να επιλέγονται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με συμμετοχή 1 τουλάχιστον εκπροσώπου από το ΑΣΕΠ.

 • 6 Οκτωβρίου 2011, 21:45 | Κ.ΖΩΗΣ

  ΚΑΛΟ..ΘΑΤΑΝ..ΝΑ..ΒΑΛΕΤΕ..ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ…ΤΗΣ..ΝΕΑΣ..ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ..ΑΥΤΟΥΣ..ΠΟΥ..ΔΙΕΛΥΣΑΝ..ΤΗΝ..ΔΕΠ-ΕΚΥ..ΚΑΙ..ΣΗΜΕΡΑ..ΒΓΑΙΝΟΥΝ..ΣΤΑ..ΚΑΝΑΛΙΑ..
  ΚΑΙ..ΣΤΟΝ..ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ..ΓΙΑ..ΕΡΕΥΝΑ..ΑΥΤΟΙ..ΞΕΡΟΥΝ..ΔΙΟΤΙ.. ΣΤΟ..ΠΑΡΕΛΘΟΝ..ΜΙΣΟΥΣΑΝ..ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ..ΕΡΕΥΝΑ..ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ..ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ..ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ..ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ..ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ..ΣΕΙΣΜΙΚΑ…ΕΝΩ..ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΠΑΤΗΣΑΝ..ΠΟΤΕ..ΣΕ..ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ..ΕΡΕΥΝΑΣ..ΘΕΛΩ..ΝΑ..ΤΟΥΣ..ΔΩ..ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ…ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ…ΘΑΝΕ..ΓΙΑ…ΠΟΛΥ..ΓΕΛΙΟ…ΚΥΡΙΟΙ…

 • 30 Σεπτεμβρίου 2011, 20:00 | ΝΙΚΟΣ ΤΟΓΙΑΣ

  Πιστεύω σ’ αυτή την προσπάθεια, η οποία πρέπει να στηριχτεί απ’ όλους τους Έλληνες.
  Όσοι επιλεγούν θα πρέπει να αξιολογούνται για την αποτελεσματικότητά τους στη θέση ευθύνης που θα έχουν και κάτι τέτοιο να είναι γνωστό από την αρχή της συνεργασίας και προυπόθεση για παραμονή στην εργασία και στην αντίστοιχη θέση.
  Για μια φορά, ας μη γίνουν διορισμοί για να γίνουν διορισμοί (χωρίς αντικείμενο εργασίας) αλλά διορισμοί για τις ανάγκες της εταιρείας, οι οποίοι θα αξιολογούνται και θα είναι όλοι όσοι εργάζονται εκεί χρήσιμοι και αποτελεσματικοί.
  Ας μην ψάχνουμε μόνο τον επιστήμονα, αλλά κι εκείνον που θα λειτουργήσει με κανόνες, σχέδιο και σκοπούς για να έχουμε αποτελέσματα.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2011, 20:49 | ΟΥΜ ΟΣΜ

  Αντί για:
  1. Οι υποψήφιοι πρέπει […] του ν.4001/2011.

  Το ακόλουθο:
  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα: Να είναι Έλληνες πολίτες, με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άρρενες υποψηφίους, οι οποίοι διαθέτουν γνώση και εμπειρία σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 146 του ν.4001/2011, και συγκεκριμένα στα εξής αντικείμενα:
  Α. Διαχείριση
  Α.1. Η στρατηγική διαχείριση.
  Α.2. Η διαχείριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση όλων των σχετικών συμβάσεων.
  Α.3. Προγραμματισμός της ανάθεσης και η επίβλεψη εργασιών διερεύνησης και αξιολόγησης.
  Α.4. Διαχείριση πληροφορίας.
  Α.5. Η προετοιμασία και διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων.
  Α.6. Η διαπραγμάτευση των όρων συμβάσεων.
  Α.6. Η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των όρων συμβάσεων.
  Α.7. Η διαχείριση αποτιμήσεων και κινδύνων.
  Α.8. Ο σχεδιασμός νέων διαδικασιών και η παρακολούθηση συμβάσεων.
  Β. Η διερεύνηση και αξιολόγηση δυναμικού σε υδρογονάνθρακες.
  Γ. Νομικά έργων.

  Σημείωση 1η: Η υφή και η εθνική σημασία των προς διαχείριση πληροφοριών είναι τέτοιες που, εξ’ ορισμού, αποκλείεται οιοσδήποτε δεν είναι Έλληνας πολίτης, με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άρρενες υποψηφίους. Περαιτέρω περιορισμοί μπορούν να τεθούν από τις αρμόδιες κατά το νόμο Υπηρεσίες.
  Σημείωση 2η: Τα γνωστικά αντικείμενα προσδιορίζονται επακριβώς στο ν.4001/2011, συνεπώς, οιαδήποτε παρέκκλιση μόνο αποπροσανατολισμό δύναται να δημιουργήσει. Η αντιστοίχιση των κατηγοριών διαχείρισης με τα προβλεπόμενα στο ν.4001/2011 είναι η εξής: Α.1. {α}, Α.2. {β}, Α.3. {γ}, Α.4. {δ}, Α.5. {ζ}, Α.6. {θ}, Α.6. {ι}, Α.7. {ιβ}, Α.8. {ιζ}.

  ΚΑΙ

  Αντί για:
  7. Τα μέλη του Δ.Σ. […] της θητείας του.

  Το ακόλουθο:
  7. Τα μέλη του Δ.Σ. […] υδρογονανθράκων. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται η ποινή που προβλέπεται από το Άρθρο 7 του Συντάγματος για κακούργημα που τελείται σε καιρό πολέμου και σχετίζεται με αυτόν.

  Σημείωση: Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικού πολέμου. Ως εκ τούτου, η ποινολόγηση μέλους Δ.Σ. που θα επιλέξει το ρόλο του Εφιάλτη μετά τη λήξη της θητείας του, με πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβε το μέλος κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν είναι συμβατή με την κατάσταση της χώρας. Οφείλουμε να σεβόμαστε την πραγματικότητα, όπως ομολογείται από το σύνολο του πολιτικού κόσμου και εκφράζεται από το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Οι ιδιότητες που αναφέρονται στο εδάφιο επτά (7) δεν αποκτούνται τυχαία ή από αμέλεια αλλά από πρόθεση. Όποιος για ιδίον όφελος ζημιώσει εν καιρό πολέμου τη χώρα, πρέπει να αντιμετωπίζει τις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα συνέπειες.

 • Χαιρετίζω την ίδρυση της «Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων», η οποία πιστεύω ότι θα δώσει τεράστια ώθηση στην ελληνική οικονομία. Με αφορμή την παγκόσμια οικονομική κρίση προτείνω την δημιουργία εταιριών που θα αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό και τον φυσικό πλούτο της Ελλάδας, επικεφαλής των οποίων θα πρέπει να τεθούν έλληνες επιστήμονες αναγνωρισμένης αξίας. Στο Δ.Σ. αυτής της εταιρίας θα πρέπει να συμμετέχουν έλληνες επιστήμονες, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η επιλογή τους πρέπει να γίνει με διαφάνεια. Γι αυτό προτείνω την δημοσιοποίηση: 1)των βιογραφικών των υποψηφίων, 2) των συνεντεύξεών τους και 3)των αποφάσεων επιλογής τους, σε ειδική ιστοσελίδα. Επίσης προτείνω την οργάνωση συνεδρίου, στο οποίο οι υποψήφιοι θα αναπτύξουν τις απόψεις τους σχετικά με τον σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και τις μεθόδους διαχείρισης της εταιρίας.
  Ευχαριστώ πολύ.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 17:37 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Αναμφίβολα είναι απαραίτητη η σύσταση φορέα που να λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.
  Τα τυπικά σύστασης του φορέα εντάξει. Η στλέχωση είναι που με ανυσηχεί.