ΆΡΘΡΟ 20 Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ` αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση των μετόχων δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την επαναληπτική Συνέλευση. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ` αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.