ΆΡΘΡΟ 29 Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρίας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή είτε ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου είτε ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης, όποιου από τα δύο ποσοστά είναι υψηλότερο, σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στο Δημόσιο σύμφωνα με την Κ.Υ.Α της παρ.3 του άρθρου 147 του ν. 4001/2011 (Α΄179).

3. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

  • 4 Οκτωβρίου 2011, 20:14 | Παναγιώτης Δημόπουλος

    Αδυνατώ να κατανοήσω τη σκοπιμότητα της διανομής των κερδών αφού προηγουμένως στο άρθρο 5 ορίζεται ότι «Για το Μετοχικό Κεφαλαίο εκδίδεται μία μετοχή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία είναι ονομαστική και αμεταβίβαστη» και επομένως ότι ποσό και να διανεμηθεί, δικαιούχος είναι ο μέτοχος, δηλαδή ο ένας και μοναδικός, το ελληνικό δημόσιο.

  • Σχετικά με την διάθεση των κερδών προτείνω ένα ποσοστό να μοιράζεται στους εργαζόμενους και το Δ.Σ. της εταιρίας. Με την καινοτομία αυτή ανταμείβεται η συνεισφορά του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη της εταιρίας, ενισχύεται η αφοσίωση των εργαζομένων στην επίτευξη του σκοπού και των στόχων της εταιρίας και μεταβάλλεται η εργασιακή νοοτροπία που υπάρχει σήμερα στον ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.