ΆΡΘΡΟ 18 Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ,με εξαίρεση το Ελληνικό Δημόσιο ,οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της ορισθείσας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ` αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία
και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδεια της.

  • 29 Σεπτεμβρίου 2011, 19:02 | ΟΥΜ ΟΣΜ

    Αντί για:
    2. Οι μέτοχοι […] εκδότη τους.

    Το ακόλουθο:
    2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ` αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δεν μπορεί να είναι ιδιωτικά.