ΆΡΘΡΟ 8 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά τον διορισμό του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα. Οι ιδιότητες του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου της Εταιρίας, μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Επίσης, ο Πρόεδρος παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρίας και μέλος του Δ.Σ. αυτής. Με την εξαίρεση συγκεκριμένων αναθέσεων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω καταστατικές αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρίας, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

β) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας.

γ) Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι ποσού που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.