Άρθρο 28

Στο άρθρο 11 «Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις» του ν.1647/1986 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής :

4. Μέχρι την ένταξη του Γραφείου Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του νομού Αττικής στο Εθνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α), διατηρούνται σε ισχύ όλες οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του.

5. Τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 10 του ν.1647/1986 καταργούνται.